Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. A-2136 2021-12-31
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL FUTBOLO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE <br> PROGRAMAI 2022–2024 METAIS ĮGYVENDINTI KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

                                           (Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programai įgyvendinti skirtų savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties forma)

 

FUTBOLO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMAI ĮGYVENDINTI SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIS

 

20___ m. ___________________ d. Nr. __________

 

___________________

Šiauliai

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus____________, ir ____________________
                                                                               (vardas, pavardė)     (juridinio asmens pavadinimas)                                                                                                                                                                                   

(toliau – Programos vykdytojas), atstovaujamas                                                                           ____
                                                                              (juridinio asmens vadovo pareigos, vardas, pavardė)

toliau vadinami šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimu Nr. T-405 „Dėl Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programos patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 20__ m. ______________ d. įsakymu Nr. A-___ „Dėl _____“, sudarė                                                         

(programos pavadinimas)

 (toliau – Programa) įgyvendinti skirtų savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį (toliau – Sutartis).

I SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

 

1. Savivaldybės administracija Sutartimi įsipareigoja pervesti Sutarties 2 punkte nurodytą savivaldybės biudžeto lėšų sumą į Programos vykdytojo banke esančią sąskaitą Programos vykdytojo Programai 2022–2024 metais įgyvendinti, o Programos vykdytojas įsipareigoja naudoti šias lėšas, atsiskaityti už jų panaudojimą Sutartyje nustatyta tvarka ir įgyvendinti Programos numatytas veiklas.

2. Programos vykdytojui skiriama savivaldybės biudžeto lėšų suma – ______Eur (                             eurų), paskirstyta ketvirčiais pagal išlaidų straipsnius, nurodytus Programos sąmatoje (Forma B-1 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1K-206) ir 20__ metų Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programai įgyvendinti detalioje išlaidų sąmatoje (toliau – Išlaidų sąmata) (sutarties 1 priedas), pridedamose prie Sutarties.

 

II SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

 

3. Sutartimi Savivaldybės administracija įsipareigoja:

3.1. pervesti Sutarties 2 punkte nurodytą savivaldybės biudžeto lėšų sumą į Programos vykdytojo (kodas          ) atsiskaitomąją sąskaitą Nr.                            ,         bankas, banko kodas             .  

3.2. lėšas, skirtas Programai įgyvendinti, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos  Apskaitos skyrius (toliau – Apskaitos skyrius) perveda į Programos vykdytojo sąskaitą, pagal Apskaitos skyriui pateiktas Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programai įgyvendinti paraiškas lėšoms gauti (toliau – Paraiška) (sutarties 2 priedas), suderintas su Sporto skyriumi.

3.3. teikti Programos vykdytojui visą reikalingą dalykinę ir metodinę pagalbą, informaciją, susijusią su Programos įgyvendinimu, kad būtų tinkamai vykdomi Programos vykdytojo pagal Sutartį prisiimti įsipareigojimai;

4. Savivaldybės administracija turi teisę:

4.1. tikrinti, ar finansavimą Programai įgyvendinti gavęs Programos vykdytojas laikosi Sutartyje nustatytų reikalavimų ir įsipareigojimų, prireikus atlikti Programos įgyvendinimo ir Programos vykdytojui pervestų tikslinių savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo ir atsiskaitymo už jas patikrinimą;

4.2. reikalauti, kad Programos vykdytojas per Savivaldybės administracijos nustatytą terminą pateiktų dokumentus ir duomenis, susijusius su Sutarties vykdymu;

4.3. reikalauti, kad Programos vykdytojas patikslintų Sutarties 5.5, 5.7, 5.8 papunkčiuose nurodytas ataskaitas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Savivaldybės administracijos reikalavimo gavimo dienos;

4.4. antraisiais ar trečiaisiais Programos įgyvendinimo metais, vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais Ugdymo lėšų, planuojamų skirti iš savivaldybės biudžeto neformaliojo švietimo ir sporto įstaigoms, apskaičiavimo ir naudojimo tvarkos ir Maksimalių asignavimų, planuojamų skirti iš savivaldybės biudžeto Futbolo ir Krepšinio sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programų vykdytojams, apskaičiavimo tvarkos aprašais, mažinti Programos įgyvendinimui apskaičiuotas lėšas, jei Programos vykdytojas neužtikrina Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programai 2022–2024 metais įgyvendinti konkurso nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 202_ m. _____ d. įsakymu Nr. __ „Dėl Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programai 2022-2024 metais įgyvendinti konkurso nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai),  9 punkte nustatytų reikalavimų;

4.5. išieškoti iš Programos vykdytojo netinkamai panaudotas lėšas.

            5. Programos vykdytojas įsipareigoja:

5.1. gautas savivaldybės biudžeto lėšas naudoti tik pagal tikslinę paskirtį Sutartyje numatyta tvarka, vadovaujantis Išlaidų sąmata;

5.2. Programos išlaidas tiesiogiai susieti su Programoje numatytomis įgyvendinti veiklomis, užtikrinti, kad tinkamos Programos išlaidos būtinos Programai vykdyti, būtų pagrįstos Programos įgyvendinimo eiga ir programos įgyvendinimo planu, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu;

5.3. laikytis teisės aktuose nustatytų kompensuojamųjų išlaidų dydžių (vienos paros maitinimosi išlaidų bei dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes) ir užtikrinti finansinių atsiskaitymo dokumentų teisėtumą;

5.4. naudodamas savivaldybės biudžeto lėšas visoms išlaidoms apmokėti, atsiskaitymus vykdyti negrynaisiais pinigais;

5.5. Su Sporto skyriumi suderintos pirmo – trečio ketvirčių lėšų panaudojimo ataskaitos Apskaitos skyriui turi būti teikiamos kas ketvirtį, bet ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos, o ketvirto ketvirčio – iki gruodžio 30 d. pagal patvirtintas ataskaitų formas:

5.5.1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (forma Nr. 2, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465);

5.5.2. Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programos įgyvendinti ketvirčio ataskaitą (toliau – Ketvirčio ataskaita) (sutarties 3 priedas).

5.6. Nepateikus Ketvirčio ataskaitos, Programos vykdytojui lėšos kito ketvirčio priemonėms įgyvendinti nepervedamos.

5.7. Nuostatų 17.1, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7 punktuose nurodytų kriterijų įvykdymo ataskaitą turi pateikti Sporto skyriui iki kiekvienų metų balandžio 1 d. ir spalio 1 d.;

5.8. Programos vykdytojas Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programos įvykdymo rezultatų ataskaitos formą (sutarties 4 priedas) turi pateikti Sporto skyriui iki kiekvienų metų gruodžio 20 d. Sporto skyrius, išanalizavęs ataskaitą ir nustatęs, kad neįvykdytas nors vienas Programos rezultato pasiekimo kriterijus, apie tai raštu informuoja Programos vykdytoją ir nustato Programos vykdytojui protingą terminą kriterijams įvykdyti. Programos vykdytojas, gavęs Sporto skyriaus raštą, privalo per nustatytą terminą kriterijus įvykdyti. Jei Programos vykdytojas per nustatytą terminą kriterijų neįvykdo, Savivaldybės administracija vienašališkai nutraukia Sutartį IV skyriuje nustatyta tvarka ir terminais ir įpareigoja Programos vykdytoją per 5 (penkias) darbo dienas grąžinti nepanaudotas ir (ar) ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas lėšas.

5.9. raštu informuoti Sporto skyrių apie aplinkybes, dėl kurių nebegalima vykdyti Sutarties arba kurios trukdo ar gali trukdyti tinkamai įgyvendinti Sutartį, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo dienos;

5.10. raštu informuoti Sporto skyrių, jei yra vykdoma ar numatoma vykdyti Programos vykdytojo reorganizacija, ir pateikti dokumentus ir informaciją, pagrindžiančią, kad po reorganizacijos veiksiantis juridinis asmuo, perimantis Programos vykdytojo teises ir pareigas, bus pajėgus tinkamai vykdyti Programos veiklas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo dienos;

5.11. raštu informuoti Sporto skyrių, kad Programoje numatytų veiklų vykdymas nutraukiamas ar sustabdomas, ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Programoje numatytų veiklų vykdymo nutraukimo ar sustabdymo. Gavęs tokį pranešimą, Sporto skyrius sustabdo savivaldybės biudžeto lėšų pervedimą Programos vykdytojui. Programos vykdytojui pašalinus šiame papunktyje nurodytas priežastis, atnaujinus veiklą ir apie tai pranešus Sporto skyriui, sustabdytas lėšų pervedimas atnaujinamas;

5.12. Sporto skyriui ar Apskaitos skyriui pareikalavus, Programos vykdytojas privalo pateikti dokumentų (sąskaitų-faktūrų, žiniaraščių, aktų, sutarčių ir kt.) tinkamai patvirtintas kopijas, prašomą informaciją apie Programos vykdymą ir skirtų lėšų panaudojimą;

5.13. sudaryti sąlygas Sporto skyriaus atstovams patikrinti, kaip vykdant Sutartį naudojamos savivaldybės biudžeto lėšos, ir pateikti visus prašomus dokumentus ir duomenis, susijusius su Sutarties vykdymu, Sporto skyriaus nustatytais terminais, būdu ir forma;

5.14. atsakyti už informacijos ir pateiktų dokumentų teisingumą, tikslumą, pateikimą laiku, gautų savivaldybės biudžeto lėšų teisės aktų reikalavimus atitinkantį buhalterinės apskaitos tvarkymą ir savivaldybės biudžeto lėšų praradimą dėl jų laikymo, naudojimo ir saugojimo rizikos neįvertinimo;

5.15. savo jėgomis ir lėšomis pašalinti dėl savo kaltės atsiradusius Programos vykdymo trūkumus, pažeidžiančius Sutarties sąlygas;

5.16. viešai skelbti miesto visuomenei informaciją apie vykdomą Programą, reklaminėje medžiagoje naudoti vizualinės medžiagos miesto reprezentaciniams renginiams pristatyti ženklą bei viešai skelbti, kad priemonę finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė (naudotis Šiaulių miesto reprezentacinių renginių komunikacijos vadovu).

6. Vykdydamas Sutartį, Programos vykdytojas turi teisę:

6.1. inicijuoti gautų savivaldybės biudžeto lėšų perskirstymą Sutarties 8 ir 9 punktuose  ir III skyriuje nustatyta tvarka;

6.2. atsisakyti finansavimo ir inicijuoti Sutarties nutraukimą, laikydamasis Sutarties IV skyriuje nustatytos tvarkos;

7. Išlaidos, kurias Programos vykdytojas patyrė nuo einamųjų metų pradžios iki sutarties sudarymo momento ir įtraukė į Išlaidų sąmatą, įtraukiamos į pirmąjį kartą teikiamą Ketvirčio ataskaitą.

8. Jeigu skirtumas tarp Išlaidų sąmatoje patvirtintų išlaidų ir panaudotų lėšų viršija 100 eurų, Programos vykdytojas privalo teikti Sporto skyriui prašymą dėl Išlaidų sąmatos straipsnių tikslinimo ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki pateikdamas Ketvirčio ataskaitą.

9. Iki 3 procentų lėšų sumos gali būti panaudota nenumatytoms išlaidoms, kurios nebuvo tiksliai žinomos Sutarties sudarymo metu ir kurios nedubliuoja Išlaidų sąmatoje jau esančių išlaidų, padengti, pateikus Sporto skyriui prašymą dėl Išlaidų sąmatos straipsnių tikslinimo ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki pateikiant Ketvirčio ataskaitą.

10. Programos išlaidos yra tinkamos jei yra:

10.1. tiesiogiai susijusios su Programoje numatytomis veiklomis ir (ar) priemonėmis ir būtinos Programai vykdyti, pagrįstos Programos įgyvendinimo eiga ir Programos įgyvendinimo veiklų planu, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu;

10.2. patirtos nuo einamųjų metų pradžios iki sutarties sudarymo momento ir įtrauktos į Išlaidų sąmatą;

10.3. patirtos ir apmokėtos nuo pasirašytos sutarties užregistravimo dienos iki sutartyje numatytos programos vykdymo termino pabaigos dienos ir pagrįstos Programos vykdytojo patvirtintomis išlaidų apmokėjimą pagrindžiančių dokumentų kopijomis;

10.4. Programoje numatytos prekės, paslaugos ir darbai pirkti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, išskyrus atvejus, kai vykdytojas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas nepriskirtinas perkančiųjų organizacijų kategorijai.

11. Nepateikus Ketvirčio ataskaitos, Programos vykdytojui lėšos kito ketvirčio priemonėms įgyvendinti nepervedamos.

12. Nepanaudotos Programai įgyvendinti skirtos lėšos einamaisiais metais turi būti grąžintos į Sutartyje nurodytą Savivaldybės biudžeto sąskaitą ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 30 d. Negrąžintos savivaldybės biudžeto lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Programai vykdyti skirtos lėšos negali būti perkeliamos į kitus biudžetinius metus.

 

III SKYRIUS

SUTARTIES PAKEITIMO SĄLYGOS

 

14. Sutartis keičiama Sutarties Šalims pasirašant papildomą susitarimą, kai:

14.1. keičiasi Sutarties vykdymo sąlygos. Atsiradus nurodytoms aplinkybėms, Programos vykdytojas privalo Savivaldybės administracijai raštu pateikti pagrįstą prašymą pakeisti Sutartį ir pateikti susitarimo dėl Sutarties pakeitimo programą. Jei keičiasi Programos skirtas savivaldybės biudžeto lėšų dydis, kartu pridedamas Išlaidų sąmatos pakeitimo projektas. Susitarimas dėl Sutarties pakeitimo pasirašomas arba Programos vykdytojui pateikiamas motyvuotas atsisakymas pakeisti Sutartį per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo pakeisti Sutartį gavimo dienos;

14.2. Programos vykdytojui Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšos mažinamos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. T-331 „Dėl švietimo, kultūros ir sporto projektų rėmimo skatinimo“ bei Sutarties 4.4 punkte nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ, SUTARTIES NUTRAUKIMAS IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 

15. Sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais ir tvarka, Šalių susitarimu Šalims pasirašant susitarimą, ar vienašališkai, kai viena Sutarties Šalis, esant sutarties 16 punkte numatytoms sąlygoms, raštu įspėja kitą Šalį dėl Sutarties nutraukimo ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų.

16. Savivaldybės administracija, Programos vykdytoją informavusi Sutarties 15 punkte nustatyta tvarka, be kitų sutartyje numatytų vienašališko sutarties nutraukimo atvejų, vienašališkai nutraukia Sutartį ir įpareigoja Programos vykdytoją per 5 (penkias) darbo dienas grąžinti nepanaudotas ir (ar) ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas lėšas, kai:

16.1. nustato, kad Programos vykdytojas skirtas savivaldybės biudžeto lėšas panaudojo ne pagal Sutartyje ar jos prieduose nurodytą paskirtį;

16.2. nustato esminių Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programai 2022–2024  metais įgyvendinti konkurso nuostatų, sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės sutarčiai vykdyti, pažeidimų;

            16.3. paaiškėja, kad Programos vykdytojo paraiškoje buvo pateikta klaidinga ar melaginga informacija, po sutarties sudarymo Programos vykdytojas įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą arba pradedamos bankroto procedūros, Programos vykdytojui taikomas turto areštas, sustabdoma arba apribojama jo veikla;

            16.4. gavus sporto šakos nacionalinės federacijos ar sporto varžybas organizuojančios organizacijos pranešimą, kad Programos vykdytojas darė neteisėtus veiksmus, kurie galėjo paveikti rungtynių baigtį ar eigą.

17. Programos vykdytojas turi teisę prašyti Savivaldybės administracijos nutraukti Sutartį, jeigu:

17.1. baigiasi Programos vykdytojo steigimo dokumentuose nurodytas veiklos terminas, kuriam Programos vykdytojas buvo įsteigtas;

17.2. kai Programos vykdytojui iškeliama bankroto byla arba jis likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą arba susiklosto kitokia situacija, kuri kelia pagrįstų abejonių, jog sutartiniai įsipareigojimai bus įvykdyti tinkamai;

17.3. Programos vykdytojas nevykdo ar negalės vykdyti Sutarties įsipareigojimų dėl kitų priežasčių.

18. Norėdamas nutraukti Sutartį, Programos vykdytojas privalo pateikti Savivaldybės administracijai raštišką motyvuotą prašymą nutraukti Sutartį. Kartu su prašymu nutraukti Sutartį  Programos vykdytojas privalo pateikti Sutarties 5.5 papunktyje nurodytas jau panaudotų lėšų Ketvirčio ataskaitas. Savivaldybės administracijai pritarus Programos vykdytojo prašymui nutraukti Sutartį, Programos vykdytojas iki Sutarties nutraukimo privalo grąžinti nepanaudotas ar ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas vykdant Sutartį gautas lėšas. Jeigu Sutartis nutraukiama ne dėl Savivaldybės administracijos kaltės, grąžinama visos sutarties įgyvendinimui skirtos lėšos į Savivaldybės administracijai Sutarties rekvizituose nurodytą Savivaldybės administracijos banko sąskaitą.

19. Savivaldybės administracija, gavusi Sutarties 18 punkte nurodytą Programos vykdytojo prašymą nutraukti Sutartį, patikrina panaudotų lėšų ataskaitas. Jeigu nurodytos ataskaitos nepateiktos, Savivaldybės administracija įvertina Programos vykdymo rezultatus ir kitus Programos vykdymą patvirtinančius dokumentus.

19.1. Jeigu patikrinus panaudotų lėšų ataskaitas ir (ar) Programos vykdymo rezultatus ir (ar) kitus Programos vykdymą patvirtinančius dokumentus nustatoma, kad lėšos panaudotos ne pagal tikslinę paskirtį, Savivaldybės administracija nustato protingą terminą jiems pašalinti. Programos vykdytojas, pašalinęs pažeidimus, nedelsdamas raštu apie tai privalo informuoti Savivaldybės administraciją. Jeigu per nustatytą terminą pažeidimai nepašalinami, Savivaldybės administracija gali imtis Sutarties 4 punkte ir 15 punkte nurodytų veiksmų bei inicijuoti Sutarties nutraukimą Sutarties IV skyriuje nurodyta tvarka.

19.2. Jeigu, patikrinus Ketvirčio ataskaitas  ir (ar) Programos vykdymo rezultatus ir (ar) kitus Programos vykdymą patvirtinančius dokumentus, Sutarties vykdymo pažeidimų nenustatoma arba jie pašalinami, Savivaldybės administracija, įvertinusi Programos vykdytojo prašyme nurodytus motyvus, per 5 (penkias) darbo dienas priima sprendimą dėl Sutarties nutraukimo ir apie jį per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuoja Programos vykdytoją.

20. Programos vykdytojas visiškai atsako už Programos įgyvendinimą ir tikslinį lėšų panaudojimą.

21. Visi dėl Sutarties vykdymo kilę ginčai sprendžiami derybų keliu, o šalims nesutarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

 

22. Nė viena Šalis nėra laikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.

23. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Sutarties Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė, esant šioms aplinkybėms, reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsniu ir Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

24. Jei kuri nors Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo dienos, informuoja apie tai kitą Šalį, pateikdama įrodymus, taip pat įrodymus, jog ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes ir pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.

25. Pasibaigus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalis, dėl nenugalimos jėgos negalėjusi vykdyti savo prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama raštu informuoti kitą Šalį apie tai, kad negalėjo įvykdyti savo įsipareigojimų ir atnaujinti savo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

26. Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų, bet kuri Šalis turi teisę nutraukti šią Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 10 (dešimt) darbo dienų. Jeigu pasibaigus šiam 10 (dešimt) darbo dienų terminui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar tęsiasi, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

27. Jeigu Šalis laiku kitos Šalies neinformavo apie tai, kad negalėjo vykdyti savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateiktos informacijos.

28. Atsižvelgiant į tai, kad ši Sutartis yra sudaroma Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus karantiną visoje Lietuvos Respublikoje, metu, dėl virusinės infekcijos COVID-19 epidemijos, karantinas ar jo keliamos pasekmės negali būti vertinamos kaip nenugalima jėga.

 

VI SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

29. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

30. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis.

31. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

32. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.

33. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

34. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

35. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subtiekėju darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

 

VII SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

 

36. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo.

37. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai. Visi sutarties priedai yra neatskiriamos sutarties dalys.

38. Sutartis keičiama Sutarties Šalims pasirašant papildomą susitarimą, kai keičiasi Sutarties vykdymo sąlygos.

39. Visa su Sutarties vykdymu susijusi informacija ir pranešimai siunčiami adresais, nurodytais Sutarties rekvizituose. Šalys privalo informuoti viena kitą raštu apie Sutarties rekvizitų pakeitimą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo rekvizitų pakeitimo. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius tai kitai šaliai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų arba kad ji negavo pranešimų ar lėšų, siųstų pagal tuos rekvizitus.

40. Sutarties įvykdymo vieta laikomas Šiaulių miestas.

 

VIII SKYRIUS

 SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI

 

 

Savivaldybės administracija

Programos vykdytojas

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Juridinio asmens pavadinimas:

 

Vasario 16-osios g.62,

Juridinio asmens adresas:

 

76295 Šiauliai

Juridinio asmens adresas susirašinėti:

 

Įstaigos kodas 188771865

Juridinio asmens kodas

 

A. s. LT307300010093741771

A. s.

 

Bankas AB bankas „Swedbank“

Bankas

 

Banko kodas 73000

Banko kodas

 

Tel. (8 41)  59 62 00

Tel.

 

El. p. rastine@siauliai.lt

 

El. p.

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius

 

………….........................

(vardas, pavardė, parašas)

Programos vykdytojo vadovo pareigos

 

 .................................. ...........

(vardas, pavardė, parašas)                                                             

 

A. V.                                                                          A. V.

 

               (Sutarties kuratorius)

Į pradžią