Šiaulių miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindinis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. A-2136 2021-12-31
Padalinys: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL FUTBOLO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE <br> PROGRAMAI 2022–2024 METAIS ĮGYVENDINTI KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (5 PRIEDAS)

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos

direktoriaus 2021 m. gruodžio              d.   

įsakymu Nr. A-

 

FUTBOLO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE

PROGRAMAI 2022–2024  METAIS ĮGYVENDINTI KONKURSO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.        Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programai 2022–2024 metais įgyvendinti konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programai 2022–2024 metais įgyvendinti konkurso (toliau – Konkursas) tikslus, Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programai, patvirtintai Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimu Nr. T-405 „Dėl Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programos patvirtinimo (toliau – Programa) finansavimo iš savivaldybės biudžeto principus, paraiškos pateikimo, paraiškos vertinimo, Programos finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo, atsiskaitymo už jų panaudojimą, kontrolės, atsakomybės ir ginčų sprendimo tvarką.

2.        Lėšos Konkursui yra numatomos Šiaulių miesto savivaldybės biudžete (toliau – savivaldybės biudžetas).

3.        Konkurso organizatorius – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sporto skyrius (toliau – Sporto skyrius).

4.        Lėšos Konkursui numatomos savivaldybės biudžeto Sporto plėtros programoje.

5.   Paraiškas Programai įgyvendinti gali teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje sporto veiklą ne mažiau kaip 3 (tris) paskutinius metus vykdantys juridiniai asmenys, kurių pagrindinė paskirtis – rengti sportininkus. Programos vykdytojas renkamas Konkurso būdu.

6. Konkursas laikomas įvykęs, kai pateikiama bent viena Paraiška.

7. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos:

7.1. Paraiška – Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos dokumentas, Paraiškos teikėjo teikiamas Savivaldybės administracijai, siekiant gauti finansavimą Programai įgyvendinti;

7.2. Paraiškos teikėjas – Paraišką teikiantis juridinis asmuo, siekiantis gauti finansavimą Programai įgyvendinti;

7.3. Konkurso administratorius – Sporto skyriaus vedėjo paskirtas už konkurso vykdymą atsakingas darbuotojas;

7.4. Programos vykdytojas – juridinis asmuo, atsakingas už savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotos Programos įgyvendinimą, Paraiškos teikėjas, pasirašęs sutartį su Savivaldybės administracija dėl Programos finansavimo;

7.5. Programos vykdytojo, partnerių (rėmėjų) indėlis (finansinis, dalykinis ir pan.) – tai lėšų suma ar lėšų suma įvertintas nepiniginis įnašas (savanoriškas darbas, kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas, suteiktos patalpos, prekės ar paslaugos), kuriuo projekto vykdytojas, partneriai (rėmėjai) prisideda prie Programos įgyvendinimo.

7.6. Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo Programai įgyvendinti sutartis, sudaroma tarp Savivaldybės administracijos ir Programos vykdytojo;

7.7. Sporto ekspertų komisija – kolegialus organas, sudarytas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, veikianti vadovaudamasi Komisijos veiklos nuostatais, patvirtintais Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu;

7.8. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

KONKURSO TIKSLAS, PROGRAMOS VYKDYTOJO LĖŠŲ DALIS

 

8.   Konkurso tikslas – atrinkti Programos vykdytoją, kuris įgyvendins Programą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimu Nr. T-405 „Dėl Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programos patvirtinimo, ir užtikrinti Programos įgyvendinimui 20222024 metais dalinį finansavimą iš savivaldybės biudžeto lėšų.

9. Programai įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia savivaldybės biudžeto skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau kaip 10 procentų visos Programos poreikio (veiklų išlaidų). Programos vykdytojas turi užtikrinti, kad miestui atstovaujančiai komandai, dalyvauti Lietuvos futbolo federacijos A, I ir II lygos varžybose reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia iš savivaldybės biudžeto skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau kaip 30 procentų reikalingų išlaidų. Lėšų dalį, kurios nepadengia savivaldybės biudžeto lėšos, turi padengti Programos vykdytojas savo arba rėmėjų (partnerių) indėliu (finansiniu ar nepiniginiu įnašu). Prisidėjimas ir (ar) indėlis, teikiamas natūra prekėmis ir (arba) paslaugomis, išreiškiamas pinigine verte (nepiniginio įnašo vertę teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoja, nustato ir už jos teisingumą atsako paraiškos teikėjas). Visuose indėlį patvirtinančiuose dokumentuose turi būti nurodytas programos pavadinimas, finansinio įsipareigojimo rūšis (parama lėšomis ar natūra), finansinio įsipareigojimo vertė eurais.

10. Savivaldybės finansuojama dalis Programai įgyvendinti negali būti didesnė kaip 90 procentų  Programai skiriamų lėšų.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKOS PATEIKIMO TVARKA

 

            11. Kvietimas teikti Paraiškas Konkursui skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt (toliau – Savivaldybės interneto svetainė). Skelbime nurodoma:

            11.1. Konkurso pavadinimas;

            11.2. bendrieji ir specialieji reikalavimai Paraiškoms teikti;

11.3. reikalavimai su Paraiška pateikiamiems dokumentams;

11.4. reikalavimai Paraiškos teikėjams;

11.5. Paraiškų teikimo būdai, tvarka ir terminas;

11.6. Konkurso administratoriaus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris pasiteirauti.

            12. Patvirtintos formos Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programos įgyvendinimo paraiška (1 priedas) pateikiama Sporto skyriui, atsižvelgiant į Konkurso skelbime numatytą Paraiškų priėmimo terminą.            

            13. Paraiškos teikėjas, rengdamas Paraišką, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas Paraiškos rengimo klausimais, kurias teikia Konkurso administratorius telefonu ar elektroniniu paštu. Informacija teikiama iki paskutinės Paraiškų pateikimo ir registravimo darbo dienos pabaigos.

14. Paraiška su priedais teikiama lietuvių kalba:

14.1. elektroninėmis priemonėmis (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu);

14.2. popierine forma, užpildyta kompiuteriu;

14.3. Savivaldybės administracijos nurodytu elektroniniu paštu vienu elektroniniu laišku siunčiamos paraiškos (skenuotos ar JPG formatu).

            15. Paraišką su priedais turi teisę teikti juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu Paraišką teikia juridinio asmens vadovo įgaliotas asmuo, prie Paraiškos turi būti pridėtas juridinio asmens vadovo įgaliojimas.

            16. Kartu su Paraiška pateikiama:

            16.1. Programos vykdytojo VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo kopija arba VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija;

            16.2. Programos vykdytojo įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija;

            16.3. 3 (trejų) paskutinių metų sporto veiklos aprašymas;

            16.4. dokumentai, patvirtinantys organizacijos turimas lėšas, sutarčių, preliminarių sutarčių kopijos, ketinimų protokolai, raštai, laiškai;   

16.5.  įsipareigojimo raštas dėl įgyvendinant Programą dalyvausiančių sportinio rengimo grupių ir trenerių (su kuriais yra sudarytos Sutartys), dirbsiančių su sportinio rengimo grupėmis, skaičius; 

16.6. informacija apie nuolat prižiūrimų sporto bazių skaičių;

16.7. kiti dokumentai, kuriuos, Paraiškos teikėjo nuomone, tikslinga pateikti. Paraiška ir kartu su Paraiška teikiami dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba, pateikti dokumentų užsienio kalba vertimai, patvirtinti vertėjo arba Paraiškos teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.

17. Paraiškos teikėjas turi atitikti visus šiuos numatomus Programos rezultato pasiekimo vertinimo kriterijus (17.7. papunkčio reikšmė gali kisti, atsižvelgiant į Lietuvos futbolo federacijos klubų licencijavimo taisykles):

Produkto vertinimo kriterijai

Metai

Pavadinimas, mato vnt.

2022

2023

2024

17.1. Futbolo specialistų, turinčių aukštąjį išsilavinimą ir futbolo trenerio UEFA licenciją, skaičius, žm.

16

17

17

17.2. Specialistų (medicininio personalo, atletinio rengimo, sporto vadybos, kito aptarnaujančiojo personalo) skaičius, žm.

12

14

16

17.3. Parengta programa kiekvienam sportinio ugdymo etapui pagal žaidimo modelį (5x5, 8x8, 11x11), vnt.

1

1

 

1

 

17.4. Programoje dalyvaujančių asmenų skaičius, žm.

600

600

600

17.5. Sukomplektuotų sportinio rengimo grupių skaičius, vnt.

36

36

36

17.6. Miestui atstovaujančių komandų (jaunių, jaunučių ir vaikų amžius), dalyvaujančių šalies ir regiono futbolo varžybose, skaičius, vnt.

18

20

22

17.7. Miestui atstovaujančių komandų (suaugusiųjų), dalyvaujančių Lietuvos futbolo federacijos A, I ir II lygos varžybose, vnt.

3

3

3

17.8. Išugdytų sportininkų skaičius, žaidžiančių Šiaulių miesto komandose (suaugusiųjų Lietuvos futbolo lygos varžybose), žm.

12

14

14

17.9. Sportininkų, dalyvaujančių miesto, regiono, šalies ir tarptautinėse varžybose, skaičius, žm.

400

420

460

17.10. Aukščiausio lygmens divizionuose (11–17 m. amžiaus, vaikinai, merginos) dalyvaujančių komandų skaičius, vnt.

8

9

9

17.11. Sportininkų (jaunimo ir jaunių amžius) atstovaujančių rinktinėse, skaičius, žm.

6

6

6

17.12. Sportininkų (suaugusiųjų) atstovaujančių Lietuvos nacionalinėms rinktinėms, skaičius, žm.

1

1

2

17.13. Surengtų šalies ir tarptautinių futbolo turnyrų skaičius, vnt.

2

2

2

17.14. Dalyvauta kvalifikacijos kėlimo kursuose ar kituose mokymuose (treneriai, kitas sportinio rengimo personalas), val.

100

120

120

17.15. Dalyvauta kvalifikacijos kėlimo kursuose ar kituose mokymuose (administracija, kitas personalas), val.

40

40

40

17.16. Įgyvendintos alternatyvios įvairaus amžiaus vaikams, nesiekiantiems sportinio rezultato, laisvalaikio praleidimo programos, vnt.

1

2

2

17.17. Naudojamų sporto bazių (įskaitant ir nuomojamas) skaičius, vnt.

12

14

14

17.18. Nuolat prižiūrimų sporto bazių skaičius, vnt.

3

3

4

17.19. Įvykdyti reikalavimai stadiono sertifikatui gauti, vnt.

1

1

1

18. Siekiant užtikrinti Paraiškų vertinimo skaidrumą ir Paraiškos teikėjų lygiateisiškumą, Paraiškos taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomas dokumentų teikimas Paraiškos teikėjo iniciatyva po jos pateikimo yra negalimas.

19. Paraiška turi būti pateikta ir užregistruota iki Konkurso skelbime nurodytos galutinės Paraiškų pateikimo dienos. Po nustatyto termino pateiktos Programos Paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.  Konkurso administratorius apie pavėluotai pateiktą ir nevertintiną Paraišką Paraiškos teikėją raštu arba el. paštu informuoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paraiškos pateikimo Konkursui dienos.

  20. Juridinis asmuo praranda teisę dalyvauti Konkurse ir teikti Paraišką, jeigu yra bent viena iš šių aplinkybių:

  20.1. juridinio asmens veikla sustabdyta ar apribota įstatymų nustatytais pagrindais;

  20.2. juridiniam asmeniui taikomas turto areštas;

  20.3. juridinis asmuo likviduojamas arba pradėtos juridinio ar kito asmens bankroto procedūros;

            20.4. juridinis asmuo, ankstesniais metais naudodamas savivaldybės biudžeto lėšas Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programai vykdyti, buvo neįvykdęs sutarties ar netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis (kaip nurodyta sutartyje) sutarties pažeidimas, ir nuo pažeidimo pašalinimo ar panaikinimo nepraėjo 2 (dveji) metai;

            20.5. juridinis asmuo teisės aktų nustatyta tvarka nėra pateikęs finansinių ataskaitų rinkinio, veiklos ataskaitos VĮ Registrų centrui ir savo interneto svetainėje (jeigu ją turi) viešai neskelbia informacijos apie įgyvendinamus ar įgyvendintus projektus;

            20.6.  juridiniam asmeniui lėšos Programai per kalendorinius metus skirtos iš kitų savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų konkursų;

20.7. iš juridinio asmens Savivaldybės administracijai buvo priteistos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programai vykdyti gautos savivaldybės biudžeto lėšos ir nepraėjo 2 (dveji) metai  nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos;

20.8. juridinis asmuo per paskutinius kalendorinius metus yra padaręs neteisėtų veiksmų, kurie galėjo paveikti rungtynių eigą ar baigtį, ir už tai buvo baustas sporto šakos nacionalinės federacijos ar sporto varžybas organizuojančios organizacijos.

21. Esant bent vienai Nuostatų 20 punkte nurodytai aplinkybei, gauta Paraiška yra nevertinama. Taip pat nevertinama ir gauta Paraiška,  jei ji pateikta juridinio asmens, nepatenkančio į subjektų, turinčių teisę teikti Paraišką, grupę arba Paraiškoje arba jos prieduose Paraiškos teikėjas pateikė klaidinančią ar melagingą informaciją. Konkurso administratorius apie nevertintiną Paraišką Paraiškos teikėją informuoja Nuostatų 19 punkte nustatyta tvarka.

22. Konkursui pasibaigus, Paraiškos negrąžinamos.

23. Už Paraiškoje pateikiamos informacijos teisingumą ir tikslumą atsako Paraiškos teikėjas.

24. Paraiškos teikėjas, teikdamas Paraišką, sutinka, kad su Paraiška susijusi informacija gali būti skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

25. Konkursui Programos vykdytojo pateikta Paraiška rodo, kad jis yra susipažinęs su Nuostatais ir griežtai jų laikysis.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKOS VERTINIMO TVARKA

 

26. Pasibaigus Paraiškų teikimo terminui, Paraiškų vertinimas vykdomas taikant dviejų pakopų vertinimą: paraiškos administracinės atitikties vertinimą ir kokybinį vertinimą.

27. Paraiškos administracinės atitikties vertinimą atlieka Konkurso administratorius ir įvertina, ar:

27.1. paraiška pateikta iki skelbime nurodytos datos;

27.2. paraiška atitinka Nuostatuose nustatytus reikalavimus;

27.3. paraišką pateikė pareiškėjas, kuris patenka į subjektų, nurodytų Nuostatų 5 punkte, grupę;

27.4. prie paraiškos pateikti visi Nuostatų 16 punkte nurodyti dokumentai;

27.5. paraiškos teikėjas yra atsiskaitęs už ankstesniais kalendoriniais metais iš savivaldybės biudžeto konkurso būdu gautas lėšas ir (arba) gautas lėšas panaudojo tikslingai;

27.6. nėra aplinkybių, nurodytų Nuostatų 20 punkte;

27.7. Paraiškos teikėjas atitinka visus Nuostatų 17 punkte numatytus Programos rezultato pasiekimo vertinimo kriterijus.

28. Atliekant Paraiškos administracinės atitikties vertinimą, užpildoma Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programos paraiškos administracinės atitikties vertinimo forma (2 priedas).

29. Jeigu su Paraiška nepateikti visi Konkurso skelbime nurodyti privalomi pateikti dokumentai arba Paraiška pateikta nesilaikant Konkurso nuostatuose nustatytų administracinių reikalavimų ir yra galimybė pašalinti trūkumus, Konkurso administratorius Paraiškoje nurodytu Paraiškos teikėjo elektroninio pašto adresu apie tai vieną kartą informuoja Paraiškos teikėją, nustatydamas ne ilgesnį nei 3 darbo dienų terminą šiam trūkumui pašalinti. Paraiškos, neatitinkančios Konkurso nuostatuose nustatytų formalių (administracinės atitikties) reikalavimų, atmetamos ir neteikiamos kokybiniam vertinimui.

30. Nustačius, kad Paraiška atitinka visus administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, ji teikiama kokybiniam vertinimui Sporto ekspertų komisijai (toliau – Ekspertų komisija).

31. Ekspertų komisijos narys privalo nusišalinti nuo visų Paraiškų vertinimo, jeigu minėtas narys yra Paraiškos teikėjo vadovas, dalyvis, darbuotojas arba dalyvauja įgyvendinant kitą programą, arba susijęs giminystės ar svainystės ryšiais, arba yra suinteresuotas vertinimo rezultatais. Jeigu Ekspertų komisijos narys nenusišalina nuo Paraiškų vertinimo, teisę jį nušalinti turi Ekspertų komisijos pirmininkas. Į posėdžio protokolą įrašoma informacija apie galimą interesų konfliktą.

32. Vieną paraišką turi įvertinti ne mažiau kaip 2 Ekspertų komisijos nariai, užpildydami Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programos įgyvendinimo kokybinio vertinimo formą (3 priedas). Jeigu paraišką vertino 2 Ekspertų komisijos nariai ir vienas iš Ekspertų komisijos narių nusprendė skirti finansavimą, o kitas – neskirti, tokiu atveju Ekspertų komisijos pirmininkas paskiria trečiąjį komisijos narį paraiškai įvertinti.

33. Maksimalus balų skaičius, kurį Paraiškai gali skirti vienas Ekspertų komisijos narys – 100. Ekspertų komisijos narių paraiškų vertinimo rezultatai apibendrinami ir apskaičiuojami skirtų balų vidurkiai.

34. Galimybę būti finansuojami turi Paraiškų teikėjai, kurie surinko daugiausia Ekspertų komisijos vertinimo vidurkio balų ir kuriems užteko Programai įgyvendinti numatytų savivaldybės biudžeto lėšų. Paraiškos, surinkusios mažiau kaip 60 balų, nefinansuojamos. Paraiškos, surinkusios 60 ir daugiau balų, bet nefinansuotos dėl lėšų trūkumo, yra įtraukiamos į rezervinį sąrašą. Programai iš rezervinio sąrašo finansavimas gali būti skirtas, jei Paraiškos teikėjas, kurio Programai buvo paskirtas finansavimas, nesudarė sutarties per Nuostatų 44 punkte nustatytą terminą, atsisakė dalies lėšų ar nutraukus sutartį grąžino nepanaudotas lėšas.

35. Jei kelių Paraiškų teikėjų pateiktos Paraiškos pagal turinį ir prioritetą yra įvertintos vienodai (surenka tiek pat balų), pirmenybė teikiama Paraiškos teikėjui, kuris Programos įgyvendinimui prašo mažesnės finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų dalies.

36. Pirmaisiais Programos įgyvendinimo metais Ekspertų komisija posėdžio metu priima sprendimą dėl siūlomo finansuoti Programos vykdytojo ir rekomenduojamų skirti lėšų, kurios apskaičiuojamos vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais Ugdymo lėšų, planuojamų skirti iš savivaldybės biudžeto neformaliojo švietimo ir sporto įstaigoms, apskaičiavimo ir naudojimo tvarkos ir Maksimalių asignavimų, planuojamų skirti iš savivaldybės biudžeto Futbolo ir Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programų vykdytojams, apskaičiavimo tvarkos aprašais (toliau – Aprašai), bei šį protokolinį sprendimą teikia Šiaulių miesto savivaldybės sporto tarybai (toliau – Sporto taryba). Antraisiais ir trečiaisiais Programos įgyvendinimo metais Ekspertų komisija teikia siūlymą dėl rekomenduojamų skirti lėšų, kurios apskaičiuojamos vadovaujantis Aprašais, bei šį protokolinį sprendimą teikia Sporto tarybai.

37. Atsižvelgus į Sporto tarybos rekomendacijas, Ekspertų komisija protokoliniu siūlymu teikia rekomendaciją Savivaldybės administracijos direktoriui dėl pirmais Programos įgyvendinimo metais siūlomo finansuoti Programos vykdytojo ir Programos vykdymui rekomenduojamų skirti lėšų, o antraisiais ir trečiaisiais Programos įgyvendinimo metais - dėl rekomenduojamų skirti lėšų Programos vykdytojui Programos įgyvendinimui. Antraisiais ar trečiaisiais Programos įgyvendinimo metais pagal Aprašus apskaičiuotos lėšos mažinamos tokia dalimi, kokia Programos vykdytojas neužtikrino Nuostatų 9 punkte numatytų reikalavimų vykdymo praėjusias metais.

38. Savivaldybės administracijos direktorius, atitinkamai, atsižvelgdamas į Ekspertų komisijos siūlymą dėl siūlomo finansuoti Programos vykdytojo ir rekomenduojamų skirti lėšų Programai įgyvendinti, priima sprendimą, kuris įforminamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą rengia Konkurso organizatorius.

39. Informacija apie Konkurso rezultatus skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

40. Programos vykdytojas, pasirašęs Sutartį su Savivaldybės administracija, atsako už Programos įgyvendinimą bei tikslinį lėšų panaudojimą ir atsiskaito Nuostatuose ir Sutartyje nustatyta tvarka.

41. Esant papildomų lėšų ar gavus papildomą finansavimą iš savivaldybės biudžeto bei Sporto skyriui gavus prašymą dėl papildomų lėšų poreikio, Sporto skyrius gali teikti siūlymą Ekspertų komisijai dėl Programos lėšų paskyrimo.

42. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Programos finansavimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

LĖŠŲ SKYRIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JŲ PANAUDOJIMĄ TVARKA

 

43. Savivaldybės administracija ir Programos vykdytojas, kuriam yra skirtos lėšos, sudaro Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programai įgyvendinti skirtų savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį (4 priedas). Kartu su sutartimi Programos vykdytojas privalo pateikti užpildytą Programos sąmatą (forma B-1, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1K-206) ir Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programai įgyvendinti detaliąją išlaidų sąmatą (toliau – Išlaidų sąmata).

44. Sutartis turi būti pasirašoma ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai informuojama apie sprendimą skirti lėšų.

45. Sutartis gali būti pasirašoma:

            45.1. elektroninėmis priemonėmis (elektroninių valdžios vartų portale ar pasirašius sertifikuotu elektroniniu parašu);

            45.2. popierine forma, užpildyta kompiuteriu.

46. Lėšas, skirtas Programai įgyvendinti, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius (toliau – Apskaitos skyrius) perveda į Programos vykdytojo sąskaitą, Apskaitos skyriui pateikus Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programai įgyvendinti paraiškos lėšoms gauti formą, suderintą su Sporto skyriumi.

            47. Tinkamos Programos išlaidos:

47.1. tiesiogiai susijusios su Programoje numatytomis veiklomis ir (ar) priemonėmis ir būtinos Programai vykdyti, pagrįstos Programos įgyvendinimo eiga ir Programos įgyvendinimo veiklų planu, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu;

47.2. patirtos nuo einamųjų metų pradžios iki Sutarties sudarymo momento ir įtrauktos į Išlaidų sąmatą;

47.3. patirtos ir apmokėtos nuo pasirašytos Sutarties užregistravimo dienos iki Sutartyje numatytos Programos vykdymo termino pabaigos dienos ir pagrįstos Programos vykdytojo patvirtintomis išlaidų apmokėjimą pagrindžiančių dokumentų kopijomis.

48. Programos vykdytojas Savivaldybės administracijos Apskaitos skyriui ir Konkurso organizatoriui už lėšų panaudojimą ir veiklą atsiskaito Sutartyje nurodyta  tvarka.

49. Programos vykdytojui savivaldybės biudžeto lėšos mažinamos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. T-331 „Dėl švietimo, kultūros ir sporto projektų rėmimo skatinimo“ nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

KONTROLĖ, ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

 

50. Programos vykdytojas Savivaldybės administracijos reikalavimu privalo pateikti visą prašomą informaciją, susijusią su Programos vykdymu ir (ar) lėšų, skirtų Programai, panaudojimu, įskaitant pirminius apskaitos dokumentus ar jų kopijas ir prisidėjimą įrodančius dokumentus.

51. Savivaldybės administracija tikrina, ar lėšas Programai vykdyti gavęs Programos vykdytojas laikosi Konkurso nuostatų reikalavimų ir Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

            52. Savivaldybės administracija nutraukia Sutartį su Programos vykdytoju ir Programai įgyvendinti skirtos lėšos privalo būti grąžinamos per 5 (penkias) darbo dienas į Sutartyje nurodytą Savivaldybės atsiskaitomąją sąskaitą, kai:

52.1. nustato, kad Programos vykdytojas skirtas savivaldybės biudžeto lėšas panaudojo ne pagal Sutartyje ar jos prieduose nurodytą paskirtį;

52.2. nustato esminių Nuostatų, Sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, pažeidimų;

  52.3. paaiškėja, kad Programos vykdytojo paraiškoje buvo pateikta klaidinga ar melaginga informacija, po sutarties sudarymo Programos vykdytojas įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą arba pradedamos bankroto procedūros, Programos vykdytojui taikomas turto areštas, sustabdoma arba apribojama jo veikla;

52.4. gavus sporto šakos nacionalinės federacijos ar sporto varžybas organizuojančios organizacijos pranešimą, kad Programos vykdytojas darė neteisėtus veiksmus, kurie galėjo paveikti rungtynių baigtį ar eigą.

53. Programos vykdytojas skirtas Programai lėšas gali naudoti tik Sutartyje nurodytiems tikslams įgyvendinti ir tik pagal nurodytą tikslinį lėšų paskirstymą.

54. Už sutartyje numatytų veiklų įgyvendinimą, Programai skirtų lėšų tikslinį panaudojimą, Projekto vykdytojo, partnerių (rėmėjų) indėlį ir sutartyje ir (ar) paraiškoje nurodytų planuojamų veiklos vertinimo rodiklių pasiekimą atsako lėšas gavęs Programos vykdytojas.

55. Nepanaudotas lėšas Programos vykdytojas Savivaldybės administracijai privalo grąžinti per 5 (penkias) darbo dienas į Savivaldybės atsiskaitomąją sąskaitą, kuri nurodyta Sutartyje.

56. Negrąžintos Programai įgyvendinti skirtos savivaldybės biudžeto lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

57. Programos vykdytojas, pateikęs klaidingas žinias apie Programos vykdymą ar ne pagal paskirtį panaudojęs savivaldybės biudžeto lėšas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

58. Programai vykdyti skirtos lėšos negali būti perkeliamos į kitus biudžetinius metus.

59. Ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

            60. Programos vykdytojas, gavęs dalinį finansavimą Programai įgyvendinti, įsipareigoja pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytą tvarką viešinti Programos veiklas ir reprezentuoti Savivaldybę.

61. Teikdamas Paraišką Konkursui, Paraiškos teikėjas sutinka, kad Paraiškoje pateikta su Konkursu susijusi informacija (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka) gali būti viešinama.

            62. Informacija apie Programos finansavimą skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

63. Konkurso administratoriaus Paraiškų teikėjams el. paštu siunčiami klausimai ir prašymai, susiję su Konkursu ir Programos įgyvendinimu, laikomi oficialiais.

            64. Nuostatuose nurodyti renkami duomenys tvarkomi ir saugomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

            65. Nuostatai keičiami, pripažįstami netekusiais galios ar stabdomas jų galiojimas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

                                                                                                          

 

Į pradžią