Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.


 

 

 

 

DUK. ŠVIETIMAS

1. Kokios  atlyginimo už vaikų ugdymą  lengvatos yra taikomos savivaldybės ikimokyklinėse įstaigose?

Savivaldybės tarybos sprendimais yra  nustatytos  tokios lengvatos:
Nuo atlyginimo už vaikų maitinimo paslaugą ir už ugdymo aplinkos išlaikymą yra atleistos  socialinės rizikos šeimos.
Atlyginimas už maitinimo paslaugas mažinamas 50 procentų:

 • jeigu šeima augina tris ir daugiau vaikų (kurie yra iki 18 metų ir vyresni, jei mokosipagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai);
 • vienas iš tėvų atlieka privalomąją karo tarnybą.

Atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas:

 • jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos;
 • tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių jų atostogų metu ir vasaros mėnesiais (ne mažiau kaip 5 darbo dienas iš eilės);
 • moksleivių atostogų metu;
 • nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais;
 • kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20 °C arba dėl ekstremalių įvykių;
 • jei šeima gauna socialinę pašalpą.
 2. Kas išduoda pažymą, kad vaikas nelanko Šiaulių miesto lopšelio-darželio?
 Reikia kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrių ir parašyti prašymą skyriaus vedėjui dėl pažymos išdavimo.
 3. Kaip perregistruoti vaiką iš vieno Šiaulių miesto darželio į kitą darželį?
 Vaiką  reikia išsiregistruoti iš lopšelio-darželio, kuriame buvote užregistravę, ir  pasirinkus pageidaujamą lankyti l/d darželį į jį užsiregistruoti.
4.  Kada ir kiek kartų per dieną vaikai darželyje gali būti vedami į lauką?
 Higienos norma reglamentuoja, kad vaikai turi būti išvedami į lauką kasdien 2 kartus šviesiu paros metu. Žiemos metu – esant ne žemesnei kaip minus 12oC temperatūrai ir silpnam vėjo greičiui (iki 2 m/sek.) arba ne žemesnei kaip minus 8oC temperatūrai ir vidutiniam vėjo greičiui (nuo 2 iki 6 m/sek.). Lopšelyje-darželyje  vaiko dienos režimas turi atitikti vaiko fiziologinius poreikius, jo amžiaus ypatumus, sveikatos būklę.
5. Kada vaikas po ligos gali grįžti į darželį, ar darželyje gali būti  sloguojančių vaikų?
 Higienos norma reglamentuoja, kad po ligos vaikas gali būti priimtas į įstaigą tik tėvams (globėjams) pateikus gydytojo pažymą (F 094/a ), kurioje nurodoma vaiko būklė po ligos. Į darželį draudžiama priimti sergančius ar (ir) turinčius užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, kosti,  yra išskyrų iš nosies ir kt.) vaikus.
6. Ar tėvai turi pirkti ugdymo priemones darželinukui?
Švietimo įstatymo 70 str. 5 d. yra parašyta, kad individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, rašymo priemonėmis, skaičiuotuvais ir kitomis) mokinį aprūpina tėvai. Kitomis ugdymo priemonėmis turi aprūpinti ikimokyklinė įstaiga (tam yra skiriamos Mokinio krepšelio lėšos).
7. Kas darželyje gali būti perkama iš  tėvų įmokų lėšų už  aplinkos išlaikymą (7,24 Eur  per mėn.)?
Savivaldybės tarybos sprendimu yra nustatyta, kad šios lėšos gali būti naudojamos patalynei, higienos priemonėms, medžiagoms patalpų priežiūrai, inventoriui, įrangai įsigyti ir kt. Kiekviena ikimokyklinio ugdymo įstaiga su savo bendruomenės nariais  turėtų aptarti, kaip gali būti panaudos  šios lėšos.
8. Ar  vienerių metų amžiaus vaikai priimami į lopšelius-darželius? 

Taip. Į Šiaulių miesto  ikimokyklinio ugdymo įstaigų  lopšelio grupes  vaikai  yra priimami nuo 1 metų amžiaus.

Lopšelyje-darželyje „Sigutė“ (Basanavičiaus g. 92) yra įsteigta 1 grupė, į kurią gali būti priimami vaikai  nuo gimimo iki vienerių metų amžiaus.
9. Kur galima sužinoti apie laisvas vietas lopšeliuose-darželiuose.
Duomenys apie laisvas vietas lopšeliuose-darželiuose skelbiami savivaldybės tinklalapyje Svietimas/Priėmimas į lopšelius ir darželius.
10. Kokia yra  galimybė į Šiaulių miesto lopšelius-darželius priimti vaikus, registruotus Šiaulių rajono savivaldybėje?
Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, komplektavimo tvarkos apraše yra numatyta galimybė į Šiaulių miesto lopšelius-darželius priimti   vaikus, registruotus kitose savivaldybėse, jeigu  lopšeliuose-darželiuose yra laisvų vietų  ir sudaryta sutartis su kita savivaldybe dėl išlaidų už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje apmokėjimo.
11. Ar gali darželinukus grupėje prižiūrėti viena auklėtojos padėjėja, kai auklėtoja serga?
Vienu metu grupėje su vaikais nuo gimimo iki 1 metų amžiaus turi dirbti ne mažiau kaip 2 pedagogai; su vaikais nuo 1 iki 7 metų turi dirbti ne mažiau kaip 2 darbuotojai, iš jų - ne mažiau kaip 1 pedagogas (ikimokyklinio ugdymo auklėtojas ar priešmokyklinio ugdymo pedagogas).
12. Ar kompensuojamos važiavimo išlaidos į mokyklą ir iš mokyklos Šiaulių rajone gyvenantiems ir Šiaulių miesto mokyklose besimokantiems mokiniams?
Važiavimo išlaidos kompensuojamos kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems, Šiaulių mieste bendrojo ugdymo programas vykdančiose mokyklose besimokantiems, 9-12 klasių (gimnazijų 1-4 klasių) mokiniams; priešmokyklinio ugdymo ir 1-8 klasių mokiniams važiavimo išlaidos kompensuojamos iki artimiausios atitinkamą bendrojo ugdymo programą vykdančios mokyklos.
13. Ar galime nevesti vaiko į mokyklą, jeigu jam septyneri metai sueina gruodžio 30 d.?
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu nustatyta, kad pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam kalendoriniais metais sueina septyneri metai.

14. Ar tėvai turi teisę parinkti vaikui mokyklą?

Vadovaujantis Švietimo įstatymo 29 straipsnio 1,2,3 punktais, asmuo turi teisę rinktis valstybinę, savivaldybės ar nevalstybinę mokyklą, tačiau priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą tvarką nustato savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (savivaldybės taryba), vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais bendraisiais priėmimo kriterijais. Pirmumo teise privalo būti priimamas asmuo, gyvenantis savivaldybės tarybos tai mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaiko pageidavimu vaikas gali būti priimtas į kitą bendrojo ugdymo mokyklą tuo atveju, jei joje yra laisvų vietų.
15. Mūsų vaikas nelankė priešmokyklinio ugdymo grupės. Ar galima jo neleisti į mokyklą, nes mums atrodo, kad jis nepakankamai pasiruošęs?
Jeigu vaikui kalendoriniais metais sueina septyneri metai, jis privalo lankyti mokyklą. Vaiko brandumą mokyklai mūsų mieste nustato Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai.

16. Kada mokinys gali būti atleidžiamas nuo dailės, muzikos, kūno kultūros pamokų ?

Vadovaujantis Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 84 punktu, mokinys mokyklos vadovo įsakymu gali būti atleidžiamas nuo dailės, muzikos, kūno kultūros pamokų  lankymo, jei jis mokosi atitinkamų dalykų neformaliojo švietimo mokyklose (pvz. dailės, muzikos). Sprendimas priimamas, dalyko, nuo kurio pamokų mokinys yra atleidžiamas, mokytojui susipažinus su neformaliojo švietimo mokyklų programomis. Programų turinys turi derėti su Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų turiniu.   

17. Ar tėvai privalo pirkti vaikui vadovėlius?

Vadovaujantis Švietimo įstatymo 70 straipsnio 3 punktu, mokinys, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, vadovėliais naudojasi nemokama.

18. Kas yra bazinė brandos egzaminų mokykla?

Bazinė brandos egzaminų mokykla priima ir registruoja asmenų, įgijusių vidurinį išsilavinimą ir pageidaujančių laikyti brandos egzaminus, prašymus. Bazinėje mokykloje vykdomi pakartotinės sesijos mokykliniai brandos egzaminai ir vertinami juos laikiusių kandidatų darbai. Nagrinėjamos mokyklinius brandos egzaminus pagrindinėje ir pakartotinėje sesijoje laikiusių kandidatų apeliacijos.
19. Kas ir kada savivaldybės teritorijoje skiria brandos egzaminų bazinę mokykla?
Savivaldybės teritorijoje brandos egzaminų bazinę mokyklą skiria savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. Bazinė brandos egzaminų mokykla skiriama kiekvienais kalendoriniais metais iki sausio 15 d. ir įregistruojama į Nacionalinio egzaminų centro duomenų perdavimo sistemą KELTAS.

20. Kiek brandos egzaminų reikia išlaikyti, kad galėtum gauti brandos atestatą?

Norint gauti brandos atestatą reikia išlaikyti dviejų mokomųjų dalykų brandos egzaminus (išskyrus tuos atvejus, kai mokinys mokyklos vadovo įsakymu nuo brandos egzaminų yra atleistas). Vienas iš brandos egzaminų yra privalomas – lietuvių kalbos ir literatūros (valstybinis ar mokyklinis brandos egzaminas). Antrojo dalyko brandos egzaminą laisvai renkasi pats mokinys.   

21. Kas gali laikyti brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje?

Pakartotinėje sesijoje brandos egzaminus gali laikyti tie asmenys, kurie dėl pateisinamos priežasties nelaikė brandos egzaminų (valstybinių ar mokyklinių) pagrindinėje sesijoje. Šios sesijos metu galima laikyti lietuvių kalbos ir literatūros neišlaikytą pagrindinėje sesijoje valstybinį arba mokyklinį brandos egzaminą. Pakartotinėje sesijoje laikomas tik mokyklinis lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas. 
22. Ar gali būti išduotas brandos atestatas, jei yra pateikta apeliacija dėl brandos egzaminų darbų pakartotinės peržiūros ir įvertinimo?

Brandos atestatas išduodamas tik gavus apeliacijų rezultatus. Į brandos atestato priedą yra įrašomas apeliacijos rezultatas.

23. Kuri įstaiga gali būti įregistruota į Švietimo ir mokslo institucijų registrą?

Į Švietimo ir mokslo institucijų registrą galima įregistruoti viešąsias ir biudžetines įstaigas, kurių įstatuose (nuostatuose) yra įteisinta švietimo srities veikla, esanti Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje.

24. Kam ir kokius dokumentus reikia pateikti registruojant įstaigą į Švietimo ir mokslo institucijų registrą?

Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje įregistruotas viešąsias ir biudžetines įstaigas į Švietimo ir mokslo institucijų registrą registruoja minėto registro savivaldybės tvarkytojas (Švietimo skyriaus specialistas). Švietimo ir mokslo institucijų registro savivaldybėje tvarkytojui įstaigos vadovas pateikia įstaigos registracijos pažymėjimo, išduoto Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro, ir įstaigos įstatų (nuostatų) kopijas.      
25. Kas yra neformalaus vaikų švietimo krepšelis, koks jo dydis? Nuo kada jis įvestas?
NVŠ krepšelis įvestas 2015 m. spalio 1 d., tam skirta 3,240 mln. eurų. 2016 m. skirta 9,7 mln. eurų. NVŠ krepšelis – tai valstybės skiriamos tikslinės lėšos neformaliajam vaikų švietimui (būreliams). Šios lėšos yra skiriamos savivaldybėms, atsižvelgiant į mokinių skaičių. Krepšelio vidutinis dydis yra 15 eurų vienam vaikui per mėnesį, tačiau savivaldybės gali nustatyti ir kito dydžio krepšelį. Bet jis turi būti ne mažesnis nei 10 eurų ir ne didesnis, nei 20 eurų.
26. Kur rasti informacijos apie būrelius, finansuojamus NVŠ lėšomis?

Savivaldybė, įvertinusi pateiktų būrelių programas, finansuojamų programų (būrelių) sąrašą skelbia savo interneto svetainėje /Neformalusis-vaiku-svietimas92954  

Būrelių sąrašus taip pat galima rasti ir AIKOS svetainėje https://www.aikos.smm.lt/Registrai/Kvalifikacijos-tobulinimoprogramos/SitePages/Pagrindinis.aspx?ss=592ea0bd-241f-4711-be99-b8ece300c7e5 . Būrelį galima išsirinkti pagal pageidaujamą savivaldybę, ugdymo kryptį (pvz., sportas, šokis ir pan.).
27. Kurie  neformaliojo vaikų švietimo (Toliau – NVŠ) teikėjai ir jų programos gali būti finansuojamos tikslinėmis valstybės dotacijos savivaldybei lėšomis (vienam mokiniui 15 eurų per mėnesį)?
Tikslinėmis valstybės dotacijos NVŠ lėšomis  gali būti finansuojami  tie NVŠ teikėjai, kurie yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR) ir, kurių programos atitinka reikalavimus patvirtintus Šiaulių miesto tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T- 13  „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. NVŠ teikėjas sudaro mokymo sutartis su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais) Švietimo įstatymo nustatyta tvarka. Švietimo teikėjams lėšos skiriamos pagal sutartis, sudarytas tarp švietimo teikėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus.

28. Kur kreiptis tėvams, išsirinkus būrelį, kad galėtų pasinaudoti NVŠ krepšeliu?

Išsirinkus būrelį iš Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamų būrelių sąrašo, reikia susisiekti su būrelio organizatoriais (įstaiga, organizacija ar laisvuoju mokytoju) ir pasirašyti vaiko ugdymo sutartį.

29. Ar gali vaikas lankyti kelis būrelius ir gauti NVŠ krepšelio lėšas?

Vaikas gali lankyti daug būrelių, tačiau tikslinės NVŠ lėšos  skiriamos tik vienam.

30. Kodėl skirtingose savivaldybėse – skirtingi NVŠ krepšelio dydžiai?

Rekomenduojama lėšų suma mokiniui yra 15 eurų, tačiau savivaldybės, atsižvelgdamos į norinčių dalyvauti vaikų skaičių, gali nusistatyti kitą sumą, tačiau ne mažesnę nei 10 eurų ir ne didesnę, nei 20 eurų.
31. Kur galima rasti informaciją apie laisvas mokytojų darbo vietas?
Informaciją apie laisvas mokytojų darbo vietas švietimo įstaigos vadovas turi skelbti mokyklos interneto  ir Darbo biržos internetinėse svetainėse.

32. Kur reikia kreiptis dėl pažymų apie išsilavinimą, darbo užmokestį, darbo stažą bei įsakymų apie priėmimą ir atleidimą iš darbo kopijų išdavimą?

Švietimo skyriuje išduodamos šios pažymos:

 • apie išsilavinimą asmenims, baigusiems Šiaulių miesto vakarines ar neakivaizdinę vidurinę mokyklą,
 • apie darbo užmokestį, priskaičiuotą miesto švietimo įstaigose 1984-1993 metais.
 • įsakymų kopijos apie priėmimą, atleidimą iš darbo  pedagoginių darbuotojų, kurie buvo priimti dirbti į švietimo įstaigas iki 1988 m. rugpjūčio mėn. 
Ne pedagoginiai darbuotojai bei pedagogai, priimti  ir atleisti iš darbo nuo 1988 m.  rugpjūčio mėn.  dėl pažymų išdavimo turi kreiptis į švietimo įstaigos, kurioje dirbo, vadovą ar raštinės vedėją.
 
 
Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-06 12:16:40 Grįžti


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Rugsėjis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji: