Skelbiamas konkursas Šiaulių "Saulėtekio" gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti

Įstaigos pavadinimas:

Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija

Pareigų pavadinimas

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1 etatas), A2 lygis

Reikalavimai:

 1. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms priimamas dirbti asmuo, įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją.
 2. Darbo patirtis – ne mažesnė kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas švietimo įstaigoje.
 3. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą švietimo įstaigoje.
 4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais įstatymais (Švietimo, Vietos savivaldos ir kt.), Vaiko teisių konvencija ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais švietimo įstaigų veiklą, vaikų ugdymą ir jų teisių apsaugą, darbo santykius, Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos administracijos direktoriaus ir Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką.
 5. Suprasti demokratinės, teisinės ir atviros pilietinės, humanistinės visuomenės kūrimo ir veiklos principus, gebėti juos panaudoti savo vadybinėje veikloje.
 6.  Gebėti kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus švietimo įstaigos  bendruomenės narių santykius.
 7. Mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir pasiūlymus darbo tobulinimui.
 8. Mokėti rengti gimnazijos vidaus dokumentus.
 9. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir gimnazijos bendruomenės veiklą, prieš tai suderinus su gimnazijos direktoriumi.
 10. Būti susipažinusiam su vadybos teorijomis, turėti vadybos pagrindų žinių.
 11. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo  ir apskaitos taisykles.
 12. Žinoti šiuolaikinės pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebėti juos taikyti savo veikloje.
 13. Mokėti dirbti kompiuteriu, tvarkyti dokumentų apskaitą, priimti ir siųsti informaciją.
 14. Būti pareigingam, mandagiam, tolerantiškam, gebėti bendrauti su žmonėmis.
 15. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvis Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.
 16. Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimų lygių sistemą).
 17. Privalumas – tarptautinių projektų koordinavimo patirtis.

 

 

Funkcijos:

 1. Pavaduoti Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos direktorių, jam negalint eiti savo pareigų.
 2. Dalyvauti gimnazijos strateginio plano, metinės veiklos programos, veiklos tobulinimo veiksmų planų rengime, kontroliuoti jų vykdymą.
 3. Organizuoti ir kontroliuoti strateginius gimnazijos tikslus atsiliepiančio gimnazijos ugdymo turinio kūrimą, derinti pateiktas ugdymo plano dalis ir rengti bendrą ugdymo plano projektą, kontroliuoti ugdymo programų vykdymą.
 4. Tikrinti ir derinti mokinių krūvio reguliavimo ir optimizavimo priemonių planus.
 5. Tikrinti ir derinti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese būdų tvarką, kontroliuoti bendros mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos fiksavimo (raštu bei elektroniniu būdu) organizavimą.
 6. Tikrinti ir derinti mokinių testavimo planus, kontroliuoti tyrimų organizavimą ir rezultatų vertinimą skyriuose.
 7.  Tikrinti ir derinti bendrojo ugdymo mokomųjų dalykų  teminius planus, pasirenkamųjų dalykų ir modulių, specialiojo ugdymo, neformaliojo švietimo bei kitas programas, kontroliuoti jų bei pagilinto dalykų mokymo, kryptingo meninio mokymo, ankstyvojo užsienio kalbų mokymo, pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių pasiūlos bei dvikalbio ugdymo organizavimą.
 8. Vykdyti mokinių priėmimą į mokyklą, tikrinti ir derinti mokymosi sutartis su mokiniais (jų tėvais, globėjais), organizuoti ir kontroliuoti klasių formavimą.
 9. Kontroliuoti mokinių brandos egzaminų pasirinkimo apskaitą, įskaitų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų suvedimo organizavimą,  brandos egzaminų, įskaitų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimą.
 10. Kontroliuoti renginių gimnazijoje ir už jos ribų organizavimą, tikrinti mokinių užimtumo po pamokų ir mokinių atostogų metu organizavimą.
 11. Kontroliuoti ir koordinuoti ugdymo skyrių, neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus veiklą bei šių skyrių darbuotojų  bendradarbiavimo organizavimą.
 12. Tikrinti gimnazijos profesinio informavimo ir karjeros ugdymo priemonių planavimą, kontroliuoti karjeros planavimo ir profesinio orientavimo gimnazijoje organizavimą.
 13. Rengti sprendimus, derinti pagalbos mokiniui veiklos prioritetus, planus ir programas.
 14. Tikrinti ir derinti pamokų tvarkaraščius ir jų korekcijas, su ugdymu susijusias gimnazijos vidaus tvarkas, instrukcijas ir reglamentus.
 15. Organizuoti gimnazijos vidaus audito atlikimą, tikrinti ir derinti gimnazijos vidaus audito rezultatų ataskaitą.
 16. Tikrinti ir derinti administracijos ir pedagoginio personalo darbo ir poilsio grafikus.
 17. Tikrinti ir derinti planus,  programas, užtikrinančias sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams aplinką su gimnazijos struktūromis bei išorės institucijomis.
 18. Tikrinti ir derinti viešinimui skirtą su ugdymu susijusią informaciją apie gimnaziją.
 19. Derinti gimnazijos strateginius tikslus atitinkančių projektų sąrašą.
 20. Tikrinti ir derinti statistines ataskaitas ugdymo klausimais Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, švietimo skyriui ir kt. išorės institucijoms.
 21. Kontroliuoti gimnazijos metodinę veiklą, organizuoti ir koordinuoti šios veiklos duomenų surinkimą ir analizę.
 22. Kontroliuoti socialinės pagalbos mokiniams, jų pavėžėjimo planavimą ir organizavimą.
 23. Organizuoti ir kontroliuoti mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginio švietimo, informavimo ir individualaus konsultavimo organizavimą.
 24. Kontroliuoti bibliotekos – informacinio centro veiklos organizavimą.
 25. Kontroliuoti ir koordinuoti su ugdymu susijusių komisijų darbą bei dokumentacijos tvarkymą.
 26. Inicijuoti ugdymo aprūpinimą materialiniais ištekliais, vadovėliais ir mokymo priemonėmis, kontroliuoti klasių bei kabinetų būklę.
 27. Inicijuoti ir koordinuoti gimnazijos mokinių savivaldos veiklą.
 28. Planuoti ir organizuoti gimnazijos švietimo stebėseną.
 29. Planuoti ir organizuoti gimnazijos pedagogų, specialistų kvalifikacijos kėlimą, vertinimą, rengti pedagogų atestacijos perspektyvinius planus, teikti pagalbą pedagogams, rengiantis atestacijai ar turimai kvalifikacinei kategorijai pasitvirtinti.
 30. Koordinuoti pedagogų darbo krūvių paskirstymą, dalyvauti rengiant pedagogų ir kitų pedagoginių darbuotojų tarifikacijos sąrašus. 
 31. Organizuoti mokinių ir mokytojų budėjimą gimnazijoje.
 32. Organizuoti ir kontroliuoti ryšių užmezgimą, palaikymą ir bendradarbiavimą su kitomis mokyklomis, vietos bendruomene bei juridiniais ir fiziniais asmenimis, susijusiais su gimnazijos veikla.
 33. Inicijuoti ir kontroliuoti dalyvavimą šalies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su ugdymu.
 34. Vykdyti Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos direktoriaus pavedimus ir užduotis.

Darbo užmokestis

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,8 (pareiginės algos baziniais dydžiais)

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. išsilavinimą patvirtinančio (-ių) dokumento (-ų) kopija (-os);
 4. bent vienos iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu dokumento kopija;
 5. gyvenimo aprašymas;
 6. užpildyta pretendento anketa (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą);
 7. rekomendacija (-os) iš buvusių darboviečių (jei pretendentas turi).

Pretendentų atrankos būdas - testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai nurodant atrankos datą, vietą ir laiką.

Dokumentai priimami adresu:

Dokumentai pateikiami elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val.:

Adresas: Lieporių g. 2, LT-78244, Šiauliai

Tel. Nr.:  (8 41) 55 27 48, +370 695 07264.

El. paštas sauletekis@sauletekis.lt

Skelbimas galioja:

14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento portale.

Konkurso paskelbimo data – 2020 m. liepos 24 d.

Skelbimas galioja iki 2020 m. rugpjūčio 7 d.

 

Skelbimo Nr.65773

Facebook
Spausdinimo versija
Jūsų komentaras (Į pateiktus komentarus neatsakoma)
Vardas:
El. pašto adresas:
Įžeidžiantys komentarai neskelbiami.
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam


komentarų nėra
Atgal


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

 

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293031010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Sausis
    2021     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.