Patarimai, kaip pateikti kontaktinę informaciją, ir pavyzdžiai

Patarimai, kaip pateikti kontaktinę informaciją, ir pavyzdžiai

    Kontaktinė informacija – asmens, su kuriuo palaikomi ryšiai, įvardijimas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto ir interneto svetainės adresai, darbo laikas, kiti panašūs duomenys –dažnai nurodomi tiek dokumentuose, tiek viešuosiuose reklaminiuose ir informaciniuose tekstuose, tiek žiniasklaidoje, tiek elektroninėje erdvėje. Šie duomenys dažnai pateikiami netaisyklingai, su kalbos klaidomis. Toliau išdėstyti patarimai, padėsiantys kontaktinę informaciją pateikti tinkamai ir taisyklingai.

    1. Apie asmenį, į kurį kreipiamasi informacijos.

    Žmogus, į kurį pirmiausia kreipiamasi informacijos, kuriam kas nors pranešama ar kaip kitaip palaikomi ryšiai, gali būti vadinamas asmeniu kontaktams ar kontaktiniu asmeniu. Teiktini ir šie pavadinimai: asmuo ryšiams, informacijos teikėjas, ryšių tarpininkas ar pan. Pareigų pobūdį galima nusakyti ir taip: pavaduotojas ryšiams, padėjėjas ryšiamsatstovas ryšiams palaikyti, atstovas ryšiams.

    2. Apie adreso rašymą.

    Pagal Universaliosios pašto paslaugos teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 3-259 (žr. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=448086&p_tr2=2), adresuojant laišką ar siuntą savo šalyje adresas rašomas taip, pvz.:

Gerb. p. Jonui Petraičiui
AB „Spauda“
Laisvės pr. 60
05120 Vilnius

    (Daugiau pavyzdžių žr. Lietuvos pašto svetainėje.)

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 patvirtintų Adresų formavimo taisyklių (žr. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=236100), kurios „privalomos valstybės ir savivaldybių informacinėms sistemoms, kur reikia nurodyti fizinio asmens adresą arba juridinio asmens buveinę“ priede nurodyti tokie adreso rašymo pavyzdžiai:

Utena, J. Basanavičiaus g. 10-5
Elektrėnų sav., Semeliškės, Ąžuolų g. 15

     Tokia adreso rašymo tvarka, kai pirmiausia pateikiami platesnės reikšmės žodžiai (miesto ar rajono pavadinimas), ypač jei greta dar yra ir kitų duomenų ar vardijami kelių skirtingų būstinių adresai, o adresatas ir pašto kodas nenurodomi, gali būti naudojama ir informaciniuose užrašuose, skelbimuose ar reklamoje (žr. http://kanceliariniaipatarimai.lki.lt/), pvz.:

Kreiptis: Vilnius, Verkių g. 37, 2 aukštas, 30 kab., tel. 277 84 13
Firmos skyriai: Kaunas, Gedimino g. 47, 102 kab.; Klaipėda, S. Šimkaus g. 2, 54 kab
.

    Pagal Adresų formavimo taisyklių 13 punktą „pastato ar pastatų komplekso numeris rašomas skaičiumi (-iais) arba skaitmens (-ų) ir didžiosios raidės kombinacija“, pvz., Pamėnkalnio g. 15A.

   Gatvių pavadinimų ir pastatų numerių rašymo pavyzdžiai:

Jono Jablonskio g. 1-4
Aušros al. 30A-4
Gerosios Vilties skg. 5-6

    Daugiau informacijos apie gatvių pavadinimų sudarymą ir rašymą žr. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 14 (R-2) patvirtintoje rekomendacijoje „Dėl gatvių pavadinimų sudarymo ir rašymo“ (žr. http://www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/rasyba/gatviu-pavadinimu-sudarymas-ir-rasymas).

    Kampiniai adresai oficialiai nebesudaromi nuo 2011 m. sausio 1 d. Jei prireiktų pavartoti tokį adresą, abipus pasvirojo brūkšnio paliekami tarpai, pvz.:

Gedimino pr. 39 / Ankštoji g. 1
Karo Ligoninės g. 6 / Kaunakiemio g. 38

    Laisvuosiuose stiliuose pakanka trumpesnio varianto, pvz., Gedimino pr. 39 / 1.

    Vartoti junginį kreiptis adresu tikrai ne klaida, plg. kreiptis telefonu. Nurodant gatvę ir kitus adreso elementus po žodžio adresu rašomas dvitaškis, pvz.:

Kreiptis adresu: Vilnius, Verkių g. 37, 2 aukštas, 20 kab.
Kreiptis adresu:
Kaunas, Gedimino g. 47, 102 kab. 

    3. Apie telefono ir fakso nurodymą.

    Vietoj pasakymo kontaktinis telefonas kur kas geriau vartoti telefonas pasiteirauti.

    Telefono numeriai rašomi pagal Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus (žr. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=300743; /Kalbos%20konsultacijos989).

  Žodį telefonas trumpiname Tel. arba Telef.

    4. Apie interneto ar elektroninio pašto adresų pateikimą.

    Elektroninis paštas (taip pat ir elektroninis verslas, elektroninis parašas, elektroninis bankas ir kt.) yra žodžių junginiai, kurių trumpinamas tik pirmas žodis, todėl po pirmojo žodžio santrumpos reikia rašyti ne brūkšnelį, o tašką. Junginį elektroninis paštas galima trumpinti taip: el. paštas, el. p., e. paštas arba e. p.

    Prieš vieną interneto ar elektroninio pašto adresą dvitaškis paprastai nerašomas, pvz.:

Daugiau informacijos žr. interneto svetainėje adresu www.vlkk.lt.
Informaciją siųskite el. p. aaa
@gmail.lt.

            Jei nurodomi keli interneto svetainių ar elektroninio pašto adresai, prieš juos rašomas dvitaškis, pvz.:

Daugiau informacijos žr. interneto svetainėse: www.vlkk.lt,www.lkz.lt.
Informaciją siųskite el. p.: aaa
@gmail.lt, bbb@gmail.lt.

            Pastaba. Lietuviškas nevartotinos svetimybės e-mailo, imeilo (angl. e-mail) atitikmuo yra elektroninis paštas arba elektroninis laiškas.                                             

    5. Apie skyrybą.

   Pagal bendrąsias skyrybos taisykles, kai tarp veiksnio ir tarinio yra apibūdinamasis santykis, vietoj praleistos tarinio jungties nerašomas joks ženklas, pvz.:

PVM mokėtojo kodas 212
A. s. 2567123456
Kaina 2 Lt

    Norint intonaciškai pabrėžti, gali būti rašomas brūkšnys (bet ne dvitaškis), pvz.:

Nuolaida iki 50 procentų
Renginio data
2014 m. lapkričio 19 d.
Renginio organizatorė
VšĮ „Teatro dienos“

    Jeigu vardijama skaičių seka, rašomas dvitaškis, pvz.:

Spektaklio bilietų kaina: 7, 10 ir 15 Eur
Darbo laikas: I–IV 8:00–17:00, V 8:00–15:45

    Kai nurodomas laikotarpis, rašomas brūkšnys (ne brūkšnelis), pvz.:

1996–2005 m. programa
Akcija spalio 6–7 d.
Pietų pertrauka 13.00–15.00

    Tarpai nepaliekami tarp žodžių ar ypač tarp skaičių, kuriais nurodomos tam tikros ribos, pvz.:

Šiauliai–Panevėžys
birželis–rugpjūtis
pirmadienis–penktadienis
2010–2015 m.
1–10 puslapis

    Pastaba. Brūkšnelio nereikia painioti su brūkšniu. Brūkšnys yra skyrybos ženklas, juo skiriamos sakinio dalys, sakinių dėmenys, tiesioginė kalba. Brūkšnys rašomas su tarpais, išskyrus atvejus, kai jis vartojamas riboms žymėti. Tarp žodžių ar skaičių ir brūkšnelio tarpas nepaliekamas.

    Sutrumpintų žodžių gale rašomas taškas, ne pasvirasis brūkšnys (/), kuris lietuvių kalboje reiškia arba, pvz.: atsiskaitomoji sąskaita – a. s. (ne a/s), įmonės kodas – į. k. (ne į/k), asmens kodas – a. k. (ne a/k) ir pan. (žr. /Kalbos%20konsultacijos989). Tarp sutrumpinimų turi būti paliekami tarpeliai.

      Lietuviškų kabučių grafinė raiška yra „ABC“ (apačioje devynetukai, viršuje – šešetukai) (žr. http://konsultacijos.vlkk.lt/lit/3761).

    Tekstą skaidant eilutėmis, eilučių gale galima nevartoti skyrybos ženklų (žr. http://konsultacijos.vlkk.lt/lit/4484), pvz.:

Konsultuojame 8.30–12.30 val.
tel. (8 5)  272 4520

    6. Apie datos ir laiko žymėjimą.

   Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2001 m. gegužės 3 d. nutarė, kad įvairiose kalbos vartojimo srityse (išskyrus teisės aktus) datą rašant trumpuoju būdu metus, mėnesį ir dieną reiškiančios skaitmenų grupės skiriamos brūkšneliais arba tarpeliais, pvz.:

2014-06-12
2015 11 05

    Data gali būti rašoma ir ilgesniu būdu, pvz.:

2014 m. gegužės 7 d.,
2014 m. gruodžio mėn.

   Pastabos:

   1. Kai data rašoma ilguoju būdu, po mėnesio pavadinimo nerašoma mėn., pvz., 2014 m. gegužės 7 d.

   2. Tarp skaitmenų ir sutrumpinimų m. ir d. paliekami tarpeliai, pvz., 2014 m. gegužės 7 d.

    Laikas žymimas taip: 3 val. 15 min. arba 3.15 val., arba tik 3.15. Pvz.:

Pradžia 19.30 val.
Įėjimas nuo 11.30 iki 18 val.
(arba nuo 11.30 iki 18.00, 11.30– 8.00)
18.00 – žinios

   (Žr. http://www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/rasyba/data-ir-laikas.)

    7. Apie kainų nurodymą.

    Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutarė teikti euro santrumpą – Eur. Prireikus galima vartoti tarptautinį kodą EUR arba simbolį . Piniginio vieneto dalies pavadinimo santrumpa ta pati – ct (be taško).

    8. Apie skaitmenų galūnių rašymą.

    Prie arabiškų skaitmenų galūnė pridedama kartu su kamiengalio minkštumo ženklu, pvz.: 2-a kategorija, 3-iasis (ne 3-asis) narys.

    Prie romėniškų skaitmenų galūnės nededamos, pvz., XXIV (ne XXIV-asis) Lietuvių kalbos diktanto konkursas.

 

                         Kontaktinės informacijos pavyzdžiai

 

Gedimino pr. 60
LT-01110 Vilnius
Tel. (8 5)  272 3358
Faks. (8 5)  272 5094
El. p. vlkk@vlkk.lt

 ***

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Juridinių asmenų registras, kodas 188771865
Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai
Tel.: (8 41)  500 510, 500 523, faks. (8 41)  524 115, el. p.
info@siauliai.lt

 ***

Tel. +370 41  52 20 45
Faksas +370  41 52 20 46

El. paštas info@ruta.lt
Įmonės kodas 144696375
PVM kodas LT446963716
A. s. LT59 4010 0442 0009 0590
AB DNB bankas
Banko kodas 40100

 ***

    Informacija teikiama Šiaulių miesto savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai) prie 10 langelio arba tel.: (8 41)  50 05 20, (8 41)  50 05 19.

 ***

   Priėmimas vyksta Šiauliuose, Vasario 16-osios g. 62, I aukšte, 13 kabinete, tel. pasiteirauti (8 41)  50 05 20.

 ***

    Gyventojai registruojami tel.: 500 519, 500 520, el. p. lina.janauskiene@siauliai.lt arba Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamajame (Vasario 16-osios g. 62) prie 10 langelio.

 ***

    Šiaulių miesto gyventojai, kuriems reikia laikyti valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus, registruojami Šiaulių „Santarvės“ mokyklos raštinėje, Vytauto g. 113, I–IV nuo 8.00 iki 17.00 val., V nuo 8.00 iki 15.00 val. Telefonas pasiteirauti (8 41)  435 716.


____________________

Facebook
Spausdinimo versija
Jūsų komentaras (Į pateiktus komentarus neatsakoma)
Vardas:
El. pašto adresas:
Įžeidžiantys komentarai neskelbiami.
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam


komentarų nėra
Atgal


Oficialūs Savivaldybės puslapiai

      
 


Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
28293001020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
Spalis
    2020     
Naujienų prenumerata
Įveskite savo el. paštą ir gaukite
mūsų naujienas pirmieji:

Siekdami užtikrinti efektyvų mūsų interneto svetainės veikimą, jos veikloje naudojame slapukus - (angl. cookies). Tęsdami naršymą interneto svetainėje, sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje būtų įrašomi slapukai iš interneto svetainės www.siauliai.lt. Susipažinkite su   Privatumo politika.