Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

XII. Reklama, dailės kūriniai

Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimas, dublikato išdavimas, patikslinimas, galiojimo panaikinimas
Paslaugos  apibūdinimas                 

Pareiškėjas, norintis įrengti išorinę reklamą Šiaulių mieste, turi gauti leidimą.

 1. Reklaminės veiklos subjektas, norintis gauti leidimą, tiesiogiai Priimamajame, per atstumą (registruotu paštu) arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą turi pateikti nustatytos formos paraišką su dokumentais ir projektu (2 egz.).
 2. Priimamasis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Paraiškos pateikimo, paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu per Savivaldybės informacinę elektroninę dokumentų valdymo sistemą „Avilys“ informuoja pareiškėją, kad paraiška su dokumentais yra gauta.
 3. Užregistruota paraiška su dokumentais ir projektu teikiama Kalbos tvarkytojui.
 4. Kalbos tvarkytojas, suderinęs projektą, paraišką su dokumentais perduoda Savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriui dėl reklamos leidimo ar atsisakymo jį išduoti parengimo.
 5. Leidimo rengėjas registruoja projektą, rengia leidimą arba motyvuotą rašytinį atsisakymą jį išduoti. Atsisakymo išduoti leidimą projektas teikiamas pasirašyti Savivaldybės administracijos direktorius arba Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento direktorius, užregistruojamas Priimamajame ir išsiunčiamas pareiškėjui. Pasirašytas popierinės formos leidimas ir vienas projekto egzempliorius pateikiamas Priimamajam, kad būtų išsiųstas pareiškėjui.
 6. Jei paraiška ir (ar) kiti dokumentai, kurių reikia leidimui išduoti, atitinka teisės aktų ir teisinių aktų reikalavimus, prieš išduodamas leidimą, rengėjas išrašo pareiškėjui nustatytos formos pažymą apie vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą apmokėjimą. Pažyma, prieš išsiunčiant ją pareiškėjui, teikiama derinti Savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir finansų skyriui.
 7. Leidimas kartu su vienu projekto egzemplioriumi perduodamas Priimamajam, kuris pateikia pareiškėjui paraiškoje nurodytu būdu popierinės formos leidimą kartu su vienu projekto egzemplioriumi.
Rinkliavos skaičiuoklė >>>>.
Išorinės reklamos projekto pavyzdys
Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
 2. Lietuvos Respublikos Reklamos įstatymas
 3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
 4. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas
 5. Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, 199501-31 Nr. I-779,
 6. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymas „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“, 2013-07-30 Nr. 4-670,
 7. Lietuvos Respublikos Kultūros ministro įsakymas „Dėl reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklių patvirtinimo“
 8. Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro įsakymas „Dėl keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 
 9. Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialusis planas (TPDR T00075486), patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 d. sprendimu Nr. T-75.
 10. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2018-10-25 Nr. A-1785, 
 11. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018-10-04  sprendimas Nr. T-332 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-362 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo programos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“,
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo  

Pareiškėjas kartu su paraiška turi pateikti priedus:

 1. Paraiškoje nurodoma:

1.1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; pareiškėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, gimimo data, adresas korespondencijai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu pareiškėjas jį turi);
1.2. išorinės reklamos plotas, kuris apskaičiuojamas pagal stačiakampio plotą, kurio aukštis ir plotis matuojamas pagal labiausiai nutolusius reklaminio įrenginio paviršiaus, skirto reklamai skleisti, taškus, arba, jei reklama skleidžiama 1.3. ant pritaikytos priemonės, – pagal labiausiai nutolusius reklamos taškus;
1.4. išorinės reklamos priemonė (iškaba ar reklama);
1.5. išorinės reklamos įrengimo adresas (vieta);
1.6. Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano (TPDR T00075486) reklamos vietos numeris
1.7. išorinės reklamos įrengimo vieta Lietuvos koordinačių sistemos LKS-94 formatu;
1.8. išorinės reklamos skleidimo laikotarpis, ne ilgesnis nei 10 metų (metais arba dienomis);
1.9. tipinio projekto numeris (jei išorinė reklama įrengiama pagal tipinį projektą);
1.10. turimo leidimo numeris, jo išdavimo data (kai, likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki leidimo galiojimo termino pabaigos, pareiškėjas nori gauti naują leidimą);
1.11. kokiu nurodytu būdu pareiškėjas norėtų gauti Leidimą arba rašytinį motyvuotą atsisakymą jį išduoti (tiesiogiai, registruotu paštu ar elektroninėmis priemonėmis (pastaba: elektroninėmis priemonėmis teikiama atsižvelgiant į esamas technines galimybes);
1.12. kokiu būdu (tiesiogiai, per atstumą (elektroniniu paštu) ar per Kontaktinį centrą) pareiškėjas norėtų gauti visus kitus Savivaldybės administracijos pranešimus.

   2. Išorinės reklamos įrengimo projektą (2 egz.), kurį sudaro:

2.1. aiškinamasis raštas;
2.2. reklaminio įrenginio suprojektuota vieta topografiniame plane, įrenginio matmenys nuo požeminių tinklų iki gretimybių ir sklypų ribų, kai reklaminis įrenginys įrengiamas žemės sklype (planinė medžiaga turi būti iš anksto suderinta su inžinerines komunikacijas eksploatuojančiomis įmonėmis, jeigu įrenginys statomas jų apsaugos zonose, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuru ir kitomis institucijomis atsakingomis už eismo saugumą Šiauliuose, jeigu statoma arčiau, nei 30 m nuo gatvės);
2.3. išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);
2.4. išorinės reklamos spalvinis ir grafinis vaizdas;
2.5. reklaminio įrenginio projektas;
2.6. laikiklių ir tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais;
2.7. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodyti sutikimai (raštai ir (ar) žymos projekte); jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, – šiuos objektus eksploatuojančių subjektų rašytinis sutikimas;
2.8. kai išorinė reklama įrengiama pagal tipinį projektą, pateikiami Administracijos direktoriaus 2018-10-25 įsakymu Nr. A-1785 patvirtinto Aprašo 9 punkte ir 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 papunkčiuose nurodyti dokumentai.

Išorinės reklamos atstumas nuo gatvių turi būti suderintas su Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuru ir kitomis institucijomis atsakingomis už eismo saugumą Šiauliuose vadovaujantis, Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu patvirtintu Kelių eismo sąlygų kontrolės tvarkos aprašu.

Paslaugos  teikėjas      
Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus įgalioti valstybės tarnautojai:
Vyr. specialistė Toma Kvietkauskaitė, tel.  (841) 596 247,paštas
Vyr. specialistas Remigijus Jurėla, tel. (841) 596 316, el. paštas  
Paslaugos vadovas    

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vedėjas Valdas Markevičius, tel. (8 41) 59 62 42, el. paštas  

Paslaugos  suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas arba pareiškėjui pateikiamas motyvuotas rašytinis atsisakymas jį išduoti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, o kai reklama įrengiama pagal Savivaldybės administracijos patvirtintą tipinį projektą – per 10 darbo dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų Leidimui išduoti gavimo.

Paslaugos suteikimo kaina 

Už leidimo išdavimą mokama vietinė rinkliava, kurios dydis ir mokėjimo tvarka nustatyta Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatuose, patvirtintuose 2018 m. spalio 4 d. Šiaulių Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-332.

Mokėtiną rinkliavos suma turi būti pervedama į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (įm. k. 188771865) atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT89 7300 0100 0240 8128, „Swedbank“ AB, banko kodas 73000.

Rinkliava skaičiuojama pagal formules:

 1. iškaboms (daugiau kaip 0,3 kv. m) ir išorinėms reklamoms: rinkliavos dydis = reklamos plotas kv. m. x tarifas x leidimo galiojimo terminas;
 2. kai ant transporto priemonės įrengiama speciali reklamos pateikimo priemonė ir ant jos pateikiama išorinė reklama: rinkliavos dydis = transporto priemonių kiekis x tarifas x leidimo galiojimo terminas.

Išorinės vaizdinės reklamos tarifai:

iškaba nuo 0,31 kv. m iki 2,0 kv. m. – nemokama;
iškaba didesnė nei 2,0 kv. m (už kiekvieną kv. m) – 15 Eur metams;
trumpalaikė išorinė reklama (1 kv. m.) – 6 Eur dienai;
ilgalaikė išorinė reklama (1 kv. m.) – 15 Eur metams;
kintamoji reklama (1 kv. m.) – 45 Eur metams;
ant transporto priemonės įrengiama speciali reklamos pateikimo priemonė ir ant jos pateikiama išorinė reklama (viena transporto priemonė) – 300 Eur metams.

Prašymo forma ir prašymo turinys:   


Veiksmų sekos schema