Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Eil. Nr. Neformaliojo vaikų švietimo programos teikėjas Programos pavadinimas
1 Airina Šulskienė STEAM - atradimų ir kūrybiškumo laboratorija
2 Daiva Stankaitienė Floristika
3 VšĮ „Išmanioji mokykla“ Išmaniosios mokyklos robotika
4 VšĮ „Išmanioji mokykla“ Išmaniosios mokyklos programavimas
5 VšĮ „Išmanioji mokykla“ Industrinė robotika
6 ROBOTIKOS AKADEMIJA VšĮ Ankstyvoji robotika 2 - Šiauliai
7 Asta Jogminienė Kalbėkime angliškai
8 VšĮ „American English School“ Panevėžio filialas  „Nuostabus pasaulis 2“ Šiaulių miesto 7-9 metų moksleiviams (anglų kalba)
9 VšĮ „American English School“ Panevėžio filialas „Nuostabus pasaulis 2“ Šiaulių miesto 10-14 metų moksleiviams (anglų kalba)
10 VšĮ „American English School“ Panevėžio filialas „Nuostabus pasaulis 2“ Šiaulių miesto 15-19 metų moksleiviams (anglų kalba)
11 UAB „MENAR“ Menar mintino skaičiavimo programa Šiaulių mieste
12 VšĮ KSU Švietimo akademija Tarptautinis vaikų universitetas ALFA.Šiauliai
13 Lietuvos šaulių sąjunga Šiaulių miesto jaunųjų šaulių pilietinio ugdymo programa
14 Lietuvos skautija Skautauk, patirk, atrask
15 Lietuvos skautija Skautauk
16 Daiva Rozgaitė-Udrienė Socialinių įgūdžių ir kūrybiškumo dirbtuvės „MUDVI“
17 Daiva Rozgaitė-Udrienė Socialinių įgūdžių ir kūrybiškumo dirbtuvės „MUDVI AUGA“
18 VšĮ „MENOJA“  Menučiai - dailė, dizainas, technologijos vaikams
19 Asociacija „Bacio modeliai“ Modelių parengimo kursai
20 VšĮ Lietuvos šachmatų mokykla STEAM šachmatų pamokos Šiaulių mieste
21 Arūnas Masalskis Sportiško jaunimo ugdymas
22 Karatė klubas „Tori“ Karatė žingsnis po žingsnio
23 Martynas Baranauskas Judėk su judokais
24 Gintaras Melinis Karatė pažinimo kelias
25 Evaldas Katinas Krepšinis 1-8 klasių moksleiviams
26 Egidijus Daknys Savęs tobulinimas sportinio karatė treniruotėse
27 Sporto klubas „Baltasis tigras“ Judėjimo džiaugsmas karatė treniruotėse
28 Vytautas Klemka Myliu ir žaidžiu futbolą
29 Regbio klubas „Baltrex“ Judėk ir tobulėk su TAG ir TOUCH regbiu 2
30 Regbio sporto klubas „Vairas“ Sporto pratybos vaikams
31 Donata Grigienė Atletas
32 Diana Maciuvienė Šokis - kaip meninė raiška
33 Justinas Jurkaitis Aktyvūs linijiniai šokiai (Šiauliai)
34 Šiuolaikinio šokio klubas „Flamingas“ Noriu šokt
35 VšĮ „Šermukšnio kekė“ Liaudiškas šokis – nuo žingsnio iki sceninio šokio
36 VšĮ Kantri ir linijinių šokių klubas „Brandi kava“ Liuoksinio vaikai
37 VšĮ „Šėltinio vaikai“ Sceniniai lietuvių liaudies šokiai
38 Mantas Miškauskas Sportinių šokių klubas Tandem
39 Šiaulių kultūros centras Negaliu nešokti
40 Šiaulių kultūros centras Šokio sparnai
41 Šiaulių kultūros centras Per muziką - į džiaugsmą
42 VšĮ „Būk saugus LT“ Saugus vaikas

Smulkesnė informacija apie neformaliojo vaikų švietimo programas paskelbta adresu:

https://www.emokykla.lt/neformalus/edukacija/programos-mokiniams

Pavadinimas

Pradinė pardavimo
kaina

Aukciono dalyvių registravimo
data ir laikas
Aukciono data ir laikas
nuo iki nuo iki

Negyvenamoji patalpa – administracinė patalpa (unikalus numeris 4400-5085-8689:1574, bendras plotas 35,23 kv. m) su bendro naudojimo patalpomis 7,82 kv. m, Vytauto g. 149-36, Šiauliuose ir šiam objektui priskirta 0,0059 ha žemės sklypo dalis iš 0,4336 ha bendro ploto žemės sklypo (kadastro Nr. 2901/0011:389, unikalus Nr. 2901-0011-0389) Vytauto g. 149, Šiauliuose

Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.


Pirkimo sąlygos Vytauto g. 149-36 
Nekilnojamojo turto nuotraukos 

22 570 Eur 2021-09-01
00:00 val.
2021-09-03
23:59 val.
2021-09-13
09:00 val.
2021-09-16
13:59 val.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Администратор персональных данных:

Администрация самоуправления города Шяуляй (далее - Администрация самоуправления), код 188771865, LT-76295 Шяуляй ул. Васарё 16-осёс 62, тел.: (8 41)  509 490, электронная почта: .

 Цели обработки персональных данных:

  • для исполнения самоуправлением его функций, обязательств, договоров, для предоставления самоуправлением услуг или для проведения мероприятий перед заключением договора;
  • для исполнения гражданско-правовых обязанностей, возложенных на администратора персональных данных;
  • для гарантирования законных интересов администратора персональных данных или третьей стороны;
  • для решения общественно значимых задач или выполнения возложенных на администратора персональных данных функций государственной власти.

Персональные данные (включая и персональные данные специальных категорий) обрабатываются и хранятся в соответствии с законом Литовской Республики «О правовой защите персональных данных», с положениями Регламента, а также с прочими правовыми актами, регулирующими обработку и защиту персональных данных. Администрация самоуправления гарантирует безопасность обрабатываемых персональных данных благодаря применению всех обязательных организационно-технических средств защиты персональных данных от незаконного уничтожения, случайной замены, разглашения и от любой незаконной обработки.

Правовая база обработки персональных данных:

С учётом конкретных ситуаций персональные данные могут обрабатываться в соответствии с пунктами a, b, c, d, e, f  части 1 статьи 6 Регламента.

Сроки хранения персональных данных:

В Администрации самоуправления персональные данные хранятся не дольше, чем того требуют цели обработки персональных данных, согласно правовым актам, регламентирующим обработку и защиту персональных данных.

Источники сбора (получения) персональных данных:

  • лица, подавшие прошение, жалобу, уведомление;
  • государственные и муниципальные органы, учреждения, предприятия и их базы данных;
  • прочие лица, если это регламентируется действующими правовыми актами.

Получатели персональных данных:

  • государственные и муниципальные учреждения, предприятия с целью организации и предоставления общественных услуг, выполнения государственных функций, государственного управления и претворения в жизнь предусмотренных правовыми актами обязательств;
  • прочие лица, если это регламентируется действующими правовыми актами;

Персональные данные могут обрабатываться с согласия лица в прочих случаях после тщательной оценки цели, основания предоставления и получения персональных данных исключительно в объёме, необходимом для достижения цели, а также при условии обеспечения безопасности передаваемых персональных данных.

Подробная информация о видеонаблюдении, претворении в жизнь прав субъектов персональных данных и прочая актуальная информация находятся на сайте в разделе ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.

INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

Data controller:

Šiauliai City Municipality Administration (hereinafter, Municipality Administration), code 188771865, Vasario 16-osios St. 62, LT-76295 Šiauliai, phone: (8 41) 509 490, e-mail: 

Purposes of data processing. Your personal data may be processed:

  • for the purpose of performing municipal functions, services, obligations and contracts or seeking to take action before concluding a contract;
  • to fulfil a legal obligation applicable to the controller;
  • seeking legitimate interests of the data controller or a third party;
  • seeking to perform a task carried out in the public interest or performing official authority’s functions vested to the data controller.

 

Personal data (including personal data of special categories) are processed and stored in accordance with the provisions of the Law on Legal Protection of Personal Data of the Republic of Lithuania, of the Regulation and other legal acts regulating processing and protection of personal data.

Municipality Administration shall ensure the security of the processed personal data after implementing all necessary technical and organizational measures to protect personal data from unlawful destruction, accidental alteration, disclosure and from any unlawful processing.

Legal basis for data processing:

Considering specific situations, personal data may be processed in accordance with items a, b, c, d, e, and f of Part 1 of Article 6.

Data storage terms:

Personal data shall be stored in Municipality Administration for no longer than required by the purposes of data processing, in accordance with the legal acts regulating processing and storage of personal data.

Data can be collected (obtained) from:

  • persons who have submitted a request, complaint, notification;
  • state and municipal institutions, enterprises and their databases;
  • other persons when this is required by applicable legal acts.

Data may be transmitted:

  • to state and municipal institutions and enterprises for the purposes of organization and provision of public services, performance of state functions, public administration and implementation of obligations established by legal acts;
  • to other recipients when this is required by existing legal acts;
  • in other cases, with the consent of the individual or after careful consideration of the purpose and basis of the provision and receipt of the data, transmitting not more data than necessary to achieve the purpose and ensuring the security of the data transmitted.

 

More detailed information on video surveillance, implementation of data subjects’ rights and other relevant information can be found on the website PERSONAL DATA PROTECTION.

Описание услуги

Данная услуга включает внесение записи о рождении ребёнка.

Информация и документы, которые должен предоставить заявитель:

  1. прошение (заполняется в Отделе).
  2. подтверждающие идентичность личности родителей документы (паспорта или личные идентификационные карточки);
  3. выданное медицинским учреждением, не пользующимся Информационной системой инфраструктуры сотрудничества в сфере электронных медицинских услуг, свидетельство о рождении ребёнка или медицинское свидетельство о перинатальной смерти, если ребёнок родился мёртвым или умер до регистрации рождения;
  4. свидетельство о браке, если родители ребёнка состоят в браке и эти данные отсутствуют в центральной базе данных Реестра населения;
  5. свидетельство о расторжении брака, если родители ребёнка расторгли брак и эти данные отсутствуют в центральной базе данных Реестра населения.

Контакты услугодателя

Отдел записи актов гражданского состояния, Шяуляй ул. Варпо 15, телефон: +370 596 250, электронная почта: .

При наличии вопросов рекомендуем обращаться по электронной почте.

Срок предоставления услуги: в течение 2 рабочих дней

Стоимость услуги: бесплатно

Описание услуги

Данная услуга включает постановку на учёт смерти умершего в иностранном государстве гражданина Литовской Республики или иностранца, проживающего в Литовской Республике, и внесение записи о смерти.

Информация и документы, которые должен предоставить заявитель:

  1. прошение;
  2. подтверждающий регистрацию смерти в иностранном государстве документ (свидетельство о смерти, выписку из акта о смерти, форму C по Конвенции или другой документ);
  3. подтверждающий идентичность личности заявителя документ. Выданные органами иностранного государства документы подлежат обязательному переводу на литовский язык. В случае предъявления выданных государственными органами Литовской Республики или иностранных государств копий документов без оригиналов самих документов данные копии должны заверяться выдавшим документ государственным органом Литовской Республики или иностранного государства органом, нотариусом, сотрудником консульства или другим ответственным должностным лицом иностранного государства.

Контакты услугодателя

Отдел записи актов гражданского состояния, Шяуляй ул. Варпо 15, телефон: +370 596 250, электронная почта: .

При наличии вопросов рекомендуем обращаться по электронной почте.

Срок предоставления услуги: 1 рабочий день

Стоимость услуги: бесплатно

 

Описание услуги

Данная услуга включает выдачу справки о семейном положении лицам, намеревающимся заключить брак в иностранном государстве.

Информация и документы, которые должен предоставить заявитель:

  1. прошение;
  2. подтверждающий идентичность личности заявителя документ.
  3. подтверждающий представительство документ и документ, подтверждающий идентичность личности представителя, если прошение подаётся через представителя.

Контакты услугодателя

Отдел записи актов гражданского состояния, Шяуляй ул. Варпо 15, телефон: +370 596 250, электронная почта: .

При наличии вопросов рекомендуем обращаться по электронной почте.

Срок предоставления услуги: в течение 20 рабочих дней

Стоимость услуги: 6 евро.

Описание услуги

Услуга предоставляется лицам, декларирующим своё место жительства или место жительства своего несовершеннолетнего ребёнка, его изменение в Литовской Республике или по прибытию на проживание в Литовскую Республику.

Информация и документы, которые должен предоставить заявитель:

  1. заполненную декларацию соответствующей формы (заполняется на месте);
  2. паспорт или личную идентификационную карточку гражданина (гражданки) государства-члена Европейского Союза или гражданина (гражданки) государства-члена Европейской ассоциации свободной торговли и документ, подтверждающий право на проживание в Литовской Республике, или заверенную в установленном законодательством и другими правовыми актами порядке копию данного документа – при декларировании места жительства гражданами государств-членов Европейского Союза или гражданами государств-членов Европейской ассоциации свободной торговли, получившими право на проживание в Литовской Республике в установленном Законом Литовской Республики «О правовом положении иностранцев» порядке;
  3. разрешение на временное проживание в Литовской Республике, разрешение долгосрочного жителя Литовской Республики на проживание в Европейском Союзе, карточку разрешения члена семьи гражданина Союза на временное проживание в стране или карточку разрешения члена семьи гражданина Союза на временное проживание в стране – при декларировании места жительства гражданами иностранных государств, не являющихся членами Европейского Союза или членами Европейской ассоциации свободной торговли, а также лицами без гражданства;
  4. подтверждающие опеку (попечительство) или представительство (недееспособного лица) документы или заверенные в установленном законодательством и другими правовыми актами порядке копии данных документов и подтверждающий идентичность личности документ – при декларировании места жительства лица опекуном (попечителем), представителем недееспособного лица или представителем органа социальной опеки или медицинского учреждения;
  5. отдельное согласие собственника или совладельца жилого помещения или его (их) доверенного лица на проживание в принадлежащем собственнику (совладельцам) жилом помещении. Согласие подлежит заверке в установленном правовыми актами порядке (за исключением случаев декларирования места жительства совладельцем жилого помещения), если собственник или его представитель не присутствуют при декларировании, или договор аренды или пользования, выданный предприятием или учреждением документ, подтверждающий право на проживание в принадлежащем предприятию (учреждению) помещении по указанному адресу, на проживание в гостинице или документы, подтверждающие предоставление общежития.

Контакты услугодателя

Приёмная Самоуправления

Шяуляй ул. Васарё 16-осёс 62

Часы приёма населения:

по понедельникам: 13-17 час.;

по вторникам, четвергам: 8-12 час. и 13-14 час.;

по средам: 8-19 час.;

по пятницам: 8-12 час.;

в предпраздничные дни сокращённый на 1 час рабочий день.

Телефон единой справочной службы:  +370 41 500 510

Электронная почта:

При наличии вопросов рекомендуем обращаться по электронной почте.

Срок предоставления услуги: 1 рабочий день

Стоимость услуги: бесплатно

Описание услуги

Услуга предоставляется лицам, желающим получить справку о декларированном месте жительства.

Информация и документы, которые должен предоставить заявитель:

  1. прошение (может заполняться на месте).
  2. подтверждающий идентичность личности заявителя документ:

2.1. в случае обращения граждан государств-членов Европейского Союза или граждан государств-членов Европейской ассоциации свободной торговли, получившими право на (постоянное) проживание в Литовской Республике в установленном Законом Литовской Республики «О правовом положении иностранцев» порядке, – паспорт или личную идентификационную карточку гражданина (гражданки) государства-члена Европейского Союза или гражданина (гражданки) государства-члена Европейской ассоциации свободной торговли и документ, подтверждающий право на проживание в Литовской Республике, или заверенную в установленном законодательством и другими правовыми актами порядке копию данного документа;

2.2. в случае обращения опекуна (попечителя), представителя недееспособного лица или представителя органа социальной опеки или медицинского учреждения) – подтверждающие опеку (попечительство) или представительство (недееспособного лица) документы или заверенные в установленном законодательством и другими правовыми актами порядке копии данных документов и подтверждающий идентичность личности документ.

Контакты услугодателя

Приёмная Самоуправления

Шяуляй ул. Васарё 16-осёс 62

Часы приёма населения:

по понедельникам: 13-17 час.;

по вторникам, четвергам: 8-12 час. и 13-14 час.;

по средам: 13-19 час.;

по пятницам: 8-12 час.,

в предпраздничные дни сокращённый на 1 час рабочий день.

Телефон единой справочной службы:  +370 41 500 510

Электронная почта:

При наличии вопросов рекомендуем обращаться по электронной почте.

Срок предоставления услуги: 1 рабочий день

Стоимость услуги: бесплатно

Описание услуги

Получить первичную юридическую помощь вправе все граждане государств-членов Европейского Союза, а также другие законно проживающие в Литовской Республике и в других государствах-членах Европейского Союза физические лица, другие указанные в международных договорах Литовской Республики и непосредственно применяемых правовых актах Европейского Союза лица.

Первичная юридическая помощь – это предоставление юридической информации, юридические консультации и подготовка документов для подачи в государственные и муниципальные органы. Первичная юридическая помощь предполагает подготовку определённых процессуальных документов, а также рекомендаций относительно урегулирования спора во внесудебном порядке, действий, направленных на мирное разрешение тяжбы, и подготовку мирового соглашения, однако не включает заполнение деклараций для подачи налоговому администратору.

Информация и документы, которые должен предоставить заявитель:

  1. подтверждающий идентичность личности заявителя документ;
  2. связанные с решаемым вопросом документы.

Контакты услугодателя

Приёмная Самоуправления

Шяуляй ул. Васарё 16-осёс 62

Часы приёма населения:

по понедельникам, вторникам, средам: 9-12 час. и 13-17 час.;

по четвергам: 8-12 час. и 13-17 час.;

по пятницам: 9-12 час. и 13-15 час.;

в предпраздничные дни сокращённый на 1 час рабочий день.

Телефон: +370 41 500 521, электронная почта:

При наличии вопросов рекомендуем обращаться по электронной почте.

Срок предоставления услуги: в тот же рабочий день. Продолжительность консультации: не более 1 часа.

Стоимость услуги: бесплатно

Описание услуги

Услуга предоставляется заявителям, желающим получить разрешения на проведение массовых публичных мероприятий и мирных собраний на принадлежащих Самоуправлению или управляемых Самоуправлением на праве распорядителя территориях общего пользования в пределах города.

Массовое мероприятие – коммерческое или некоммерческое публичное мероприятие: концерт, праздник, фестиваль, церемония, митинги по поводу различных событий, выставка, демонстрация, соревнования, рекламная, развлекательная, социальная, художественная или другая по характеру акция, съёмки фильма, рекламы, аудиовизуального произведения, фотосессия или другое длящееся определённое время организованное лицом собрание людей в публичном месте в заранее установленное время, которое направлено на удовлетворение культурных, спортивных, предпринимательских, социальных или других нужд населения (далее – мероприятие).

Информация и документы, которые должен предоставить заявитель:

прошение с указанием следующего:

1) организатора мероприятия, названия мероприятия;

2) характера мероприятия (коммерческое, некоммерческое);

3) краткого описания мероприятия;

4) даты мероприятия, времени его начала и конца;

5) места мероприятия, маршрута (схемы) демонстрации или др.;

6) запланированного количества участников и зрителей;

7) имён, фамилий, контактных телефонов, адресов электронной почты не менее двух организаторов мероприятия или уполномоченных ими лиц;

8) характера торговли и количества торговых точек (при осуществлении торговли);

9) пожеланий относительно обеспечения полицией общественного порядка во время мероприятия;

10) описания приведения в порядок территории после мероприятия;

11) прочей важной информации о мероприятии (необходимости заезда автомобиля на тротуар, обеспечения допуска подачи электроэнергии, разрешения на использование пиротехники, возведения сцены);

12) обеспечения соблюдения санитарно-гигиенических норм;

13) Примечание. В случае торговли во время массового мероприятия требуется согласование с продуктово-ветеринарной службой.

Контакты услугодателя

Приёмная Самоуправления

Шяуляй ул. Васарё 16-осёс 62

Часы приёма населения:

по понедельникам, вторникам, четвергам: 8-17 час.;

по средам: 8-19 час.;

по пятницам: 8-15.45 час.;

в предпраздничные дни сокращённый на 1 час рабочий день.

Телефон единой справочной службы:  +370 41 500 510

Электронная почта:

При наличии вопросов рекомендуем обращаться по электронной почте.

Срок предоставления услуги: 5 рабочих дней

Стоимость услуги: разрешения на проведение некоммерческих мероприятий выдаются бесплатно. Разрешения на проведение некоммерческих мероприятий являются платными, размер сбора устанавливается в индивидуальном порядке.

Описание услуги

Разновидности пособий семьям, воспитывающим детей:

Согласно Закону Литовской Республики «О пособиях на детей», производятся следующие выплаты: единовременное пособие на ребёнка, пособие на ребёнка, пособие по опеке (попечительству), целевая надбавка к пособию по опеке (попечительству), единовременное пособие на обустройство в новом месте, пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, единовременное пособие беременной женщине, пособие по уходу за ребёнком для лиц, которое учатся в общеобразовательных и высших учебных заведениях, пособие в случае одновременного рождения двух или более детей, пособие по временному уходу за ребёнком.

Согласно Закону Литовской Республики «О социальной помощи учащимся», выделяется бесплатное питание для учащихся и помощь для приобретения школьных принадлежностей.

Разновидности денежной социальной помощи необеспеченным слоям населения:

Согласно Закону Литовской Республики «О социальной помощи необеспеченным слоям населения», оказывается следующая денежная социальная помощь: социальное пособие и компенсации расходов на отопление жилья, расходов на питьевую воду и расходов на горячую воду.

Разновидности пособий лицам с ограниченными возможностями, которым установлена потребность в постоянном надзоре (помощи) или уходе:

Согласно Закону Литовской Республики «О целевых компенсациях», выделяются целевые компенсации расходов по постоянному надзору (помощи) и целевые компенсации расходов по уходу.

Разновидности помощи в случае смерти:

Согласно Закону Литовской Республики «Об оказании помощи в случае смерти», выделяется пособие на похороны и помощь в репатриации останков умерших (погибших) за границей граждан Литовской Республики в Литовскую Республику.

Контакты услугодателя

Шяуляй ул. Тильжес 170; Шяуляй ул. Тильжес 22

Отдел социальных выплат и компенсаций, телефон: +370 41 370 443, +370 41 370 444, электронная почта: parama@siauliai.lt

При наличии вопросов рекомендуем обращаться по электронной почте.

Срок предоставления услуги: 1-20 рабочих дней

Стоимость услуги: бесплатно

Описание услуги

Одноразовые лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками выдаются только на одно мероприятие предприятиям, имеющим лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками соответствующих групп или лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками в курортный, рекреационный или туристический сезон.

Информация и документы, которые должен предоставить заявитель:

  1. заявку, в которой указываются следующие данные: реквизиты предприятия, адрес электронной почты (в случае её наличия у предприятия) и номер телефона;

имена, фамилии, личные коды руководителей (руководителей администрации) предприятия;

наименование мероприятия, место и время торговли;

номер и дату выдачи имеющейся лицензии;

адрес склада, в котором хранятся и из которого распределяются алкогольные напитки;

  1. доверенность (в том случае, если заявку и прилагаемые документы подписывает и предъявляет доверенное лицо);
  2. согласие организатора массового мероприятия, в котором указываются конкретное место проведения мероприятия, точное время его начала и конца, краткое описание и информация о предполагаемом количестве участников, их возрасте;
  3. заверенную печатью предприятия (если предприятие обязано иметь печать) и руководителем предприятия (доверенным лицом) или действующей квалифицированной электронной подписью копию лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками соответствующих групп или лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками в курортный, рекреационный или туристический сезон;
  4. платёжное поручение с отметками банка или квитанцию об уплате государственного сбора.

Контакты услугодателя

Приёмная Самоуправления

Шяуляй ул. Васарё 16-осёс 62

Часы приёма населения:

по понедельникам, вторникам, четвергам: 8-17 час.;

по средам: 8-19 час.;

по пятницам: 8-15.45 час.;

в предпраздничные дни сокращённый на 1 час рабочий день.

Телефон единой справочной службы:  +370 41 500 510

Электронная почта:

При наличии вопросов рекомендуем обращаться по электронной почте.

Срок предоставления услуги: 20 рабочих дней

Стоимость услуги: 17 евро. Получатель: Государственная налоговая инспекция при Министерстве финансов Литовской Республики. Код платежа – 52329.

Описание услуги

Лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками с концентрацией этилового алкоголя не более 15 процентов в курортный, рекреационный или туристический сезон могут выдаваться заявителям, имеющим бессрочные лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками в стационарных торговых точках и местах общественного питания, а также просителям лицензий, намеревающимся торговать в нестационарных местах общественного питания.

Решением Совета Самоуправления города Шяуляй установлены следующие два сезона:

летний рекреационно-туристический сезон (продолжительность: с 1 апреля по 31 октября (включительно)),

зимний рекреационно-туристический сезон (продолжительность: с 1 ноября по 31 марта (включительно)).

Информация и документы, которые должен предоставить заявитель:

  1. заявку с указанием следующих реквизитов держателя лицензии: наименования, правовой формы, кода и юридического адреса предприятия; номера имеющейся лицензии; адреса торговой точки, времени торговли алкогольными напитками, адреса склада, в котором хранятся и из которого распределяются алкогольные напитки, вида деятельности предприятия (общественное питание);
  2. копию имеющейся лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками или копию LIS;
  3. доверенность, если заявка и документы предъявляются и подписываются доверенным лицом;
  4. платёжное поручение с отметками банка или квитанцию об уплате государственного сбора.

При подаче заявки в государстве, в котором в котором учреждено Европейское юридическое лицо или его филиал, лицо представляет выданный компетентным органом переведённый на литовской язык документ, подтверждающий, что в отношении данного юридического лица или его филиала, а также в отношении его руководства отсутствуют вступивший в силу обвинительный судебный приговор о назначении наказания, вступившее в силу судебное решение, судебное определение о назначении взыскания за контрабанду алкогольных напитков, хранение, транспортировку, продажу фальсифицированной алкогольной продукции, незаконное хранение, транспортировку или продажу алкогольной продукции без бандеролей.

Контакты услугодателя

Приёмная Самоуправления

Шяуляй ул. Васарё 16-осёс 62

Часы приёма населения:

по понедельникам, вторникам, четвергам: 8-17 час.;

по средам: 8-19 час.;

по пятницам: 8-15.45 час.;

в предпраздничные дни сокращённый на 1 час рабочий день.

Телефон единой справочной службы:  +370 41 500 510

Электронная почта:

При наличии вопросов рекомендуем обращаться по электронной почте.

Срок предоставления услуги: 20 рабочих дней

Стоимость услуги: 190 евро. Получатель: Государственная налоговая инспекция при Министерстве финансов Литовской Республики. Код платежа – 52329.

Pavadinimas

Pradinė pardavimo
kaina

Aukciono dalyvių registravimo
data ir laikas
Aukciono data ir laikas
nuo iki nuo iki

Pastatas – kaimiškos muzikos klubas (unikalus Nr. 2997-7001-3012, bendras plotas 170,79 kv. m) ir šiam objektui priskirta 0.0450 ha žemės sklypo dalis iš 0,0553 ha bendro ploto žemės sklypo (kadastro Nr. 2901/0011:565, unikalus Nr. 4400-1089-9142), Aušros al. 31A, Šiauliuose

Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

 Nekilnojamojo turto viešo aukciono sąlygos 
 Nekilnojamojo turto nuotraukos 

162169 Eur 2021-07-02
00:00 val.
2021-07-07
23:59 val.
2021-07-15
09:00 val.
2021-07-19
13:59 val.
Pavadinimas

Pradinė pardavimo
kaina

Aukciono dalyvių registravimo
data ir laikas
Aukciono data ir laikas
nuo iki nuo iki

26,05 kv. m bendro ploto butas Piktmiškio g. 11A-9, Šiauliuose (unikalus numeris 4400-0261-5698:6828), su bendro naudojimo patalpa a-2, kurios plotas 3,15 kv. m (1/2 iš  6,30 kv. m) ir šiam objektui priskirta 0,0453 ha žemės sklypo dalis iš 0,3395 ha bendro ploto žemės sklypo (kadastro Nr. 2901/0019:9, unikalus Nr. 2901-0019-0009), Piktmiškio g. 11A, Šiauliuose

Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.


Pirkimo sąlygos Piktmiškio g. 11A-9 
Nekilnojamojo turto nuotraukos 

6 384 Eur

2021-09-01
00:00 val.

2021-09-03
23:59 val.

2021-09-13
09:00 val.

2021-09-16
13:59 val.

Pavadinimas

Pradinė pardavimo
kaina

Aukciono dalyvių registravimo
data ir laikas
Aukciono data ir laikas
nuo iki nuo iki
Pastatas – pirtis (unikalus Nr. 2995-4000-9011, bendras plotas 852,55 kv. m); pastatas – katilinė (unikalus Nr. 2995-4000-9022, bendras plotas 241,77 kv. m); pastatas – dirbtuvės (unikalus Nr. 2995-4000-9066, bendras plotas 53,19 kv. m); kiti inžineriniai statiniai – kiemo aikštelė (unikalus Nr. 4400-0217-5122, b1 – 387,87 kv. m, b2 – 533,14 kv. m); kiti inžineriniai statiniai – tvora (unikalus Nr. 4400-0217-5000, t1 – 19,60 m, t2 – 3,75 m, t3 – 21,19 m, t4 – 3,15 m) J. Basanavičiaus g. 11, Šiauliuose ir šiam objektui priskirtas 0.2485 ha žemės sklypas (kadastro Nr. 2901/0007:438, unikalus Nr. 2901-0007-0438), J. Basanavičiaus g. 11, Šiauliuose
 
Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.
282 689 Eur

2021-09-01
00:00 val.

2021-09-03
23:59 val.

2021-09-13
09:00 val.

2021-09-16
13:59 val

Начальная школа «Центрас»
А.Мицкявичяуса ул. 9, LT-76341 Шяуляй

http://www.centropradine.jimdo.com
+370 41 524613

Начальная школа «Сауле»
Дайну ул. 15, LT-78283 Шяуляй
+370 41 552356
http://www.saulespm.siauliai.lm.lt/

Публичное учреждение «Смальсейи пабиручяй»
Статибининку ул. 7, Шяуляй
+370  699 536 23

http://www.pabiruciai.laisvas.lt

Публичное учреждение «Шяуляйская иезуитская школа»
Вильняус ул. 247B, Шяуляй LT-76343
+370 672 30272

www.siauliujezuitumokykla.lt

Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį arba neprižiūrimų statinių ir patalpų nustatymo, sąrašo sudarymo ir keitimo tvarkos aprašas

the coat of arms of the city  

Договор сотрудничества подписан в 1992 году.

Дата основания города – 1261 год. Площадь – 58 км², население – около 40000 человек. Город находится на юго-востоке Голландии между морскими портами Амстердам и Антверпен (Бельгия). В городе работают около 400 промышленных и сервисных предприятий. Наиболее развитые отрасли промышленности: металлургия, машиностроение, строительство, а также транспорт и торговля.

Адрес самоуправления: Roosendaalsweg 4, 4875 AA Etten-Leur, Голландия.

Подробная информация о городе на сайте: http://www.etten-leur.nl

Pavadinimas

Pradinė pardavimo
kaina

Aukciono dalyvių registravimo
data ir laikas
Aukciono data ir laikas
nuo iki nuo iki
Pastatas – gamybinis pastatas (unikalus Nr. 4400-0055-3239, bendras plotas 3554.51 kv. m), Frenkelių g. 25, Šiauliuose ir šiam objektui priskirtas 0,2495 ha žemės sklypas (kadastro Nr. 2901/0012:521, unikalus Nr. 4400-0859-5962) Frenkelių g. 25, Šiauliuose
 
Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.
129 396 Eur

2021-09-01
00:00 val.

2021-09-03
23:59 val.

2021-09-13
09:00 val.

2021-09-16
13:59 val

the coat of arms of the city

Договор сотрудничества подписан в 1993 году.

Дата основания города – 1649 год. Площадь – 135 км², население – около 48000 человек. Город находится в центре Дании на берегу Балтийского моря. Этот незамерзающий морской порт лидирует по грузообороту в Дании. Наличие разветвлённой сети автомагистралей, железнодорожного сообщения и аэропорта создают прекрасные возможности для экспорта. Во Фредерисии перерабатывается нефть Северного моря, которая поставляется на другие нефтеперерабатывающие предприятия Дании.

Адрес самоуправления: Rådhuset, 7000 Fredericia, Дания.

Подробная информация о городе на сайте: http://www.fredericia.dk

Pavadinimas

Pradinė pardavimo
kaina

Aukciono dalyvių registravimo
data ir laikas
Aukciono data ir laikas
nuo iki nuo iki
607/2436 dalys administracinio pastato (unikalus numeris 2997-4000-6092, bendras plotas 2435,42 kv. m) Birutės g. 39A, Šiauliuose ir šiam objektui priskirta 0,1145 ha žemės sklypo dalis iš 3,1293 ha bendro ploto žemės sklypo (kadastro Nr. 2901/0003:864, unikalus Nr. 4400-5123-5771) Birutės g. 39A, Šiauliuose
 
Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.
50 907 Eur

2021-09-01
00:00 val.

2021-09-03
23:59 val.

2021-09-13
09:00 val.

2021-09-16
13:59 val.

the coat of arms of the city

Договор сотрудничества подписан в 1990 году.

Дата основания города – 1573 год. Площадь – 60 км², в том числе: 2,34 км² – водоёмы, o 1,62 км² – лесопарковые зоны. Население – около 70000 человек. Это четвёртый по величине город Латвии, являющийся крупным научно-культурным центром Латвии. Плодородные земли обусловили интенсивное развитие сельского хозяйства (выращивание зерновых культур, льна, сахарной свёклы), перерабатывающей промышленности, особенно мясо-молочной. В Елгаве занимаются деревообработкой, производством мебели, машинных конструкций.

Адрес самоуправления: Liela iela 11, LV 3001, Елгава.

Подробная информация о городе на сайте: http://www.jelgava.lv

the coat of arms of the city

Договор сотрудничества подписан в 2003 году.

Калининград (до 1946 г. Кёнигсберг) – порт на Балтийском море, областной центр, крупный железнодорожный и автодорожный узел, речной и незамерзающий морской порт. В 24 км от города находится международный аэропорт Храброво, откуда совершаются регулярные рейсы в Россию, Польшу и Северную Европу. Регулярно отправляется паром в Санкт-Петербург.

В Калининградской области добывается нефть, а также планируется её добыча и в шельфе Балтийского моря. Иностранные инвесторы рассматривают Калининград в качестве трамплина на российский рынок.

Население – более 400 000 человек.

Адрес самоуправления: Россия 236040 г. Калининград пл. Победы 1.

Подробная информация о городе на сайте: http://www.klgd.ru

Pavadinimas

Pradinė pardavimo
kaina

Aukciono dalyvių registravimo
data ir laikas
Aukciono data ir laikas
nuo iki nuo iki
46,67 kv. m bendro ploto butas Birutės g. 33-3, Šiauliuose (unikalus numeris 2994-2000-1010:0004), su 0,57 kv. m bendro naudojimo patalpa (1/2 nuo a-1 (1.14), su rūsiu, kurio plotas 2,74 kv. m (pažymėta plane R-3), ir 25/100 dalimis pastato – ūkinio pastato (unikalus Nr. 2994-2000-1020, užstatytas plotas 34,00 kv. m) ir šiam objektui priskirta 0.1527 ha žemės sklypo dalis iš 0,3647 ha bendro ploto žemės sklypo (kadastro Nr. 2901/0003:843, unikalus Nr. 4400-1491-6820), Birutės g. 33, Šiauliuose
 
Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/
15 633 Eur

2021-09-01
00:00 val.

2021-09-03
23:59 val.

2021-09-13
09:00 val.

2021-09-16
13:59 val.
Pavadinimas

Pradinė pardavimo
kaina

Aukciono dalyvių registravimo
data ir laikas
Aukciono data ir laikas
nuo iki nuo iki
21,30 kv. m bendro ploto butas Birutės g. 40A-2, Šiauliuose (unikalus numeris 2993-8000-8014:0008), su bendro naudojimo patalpomis: patalpa a-1, kurios 1/5 dalis iš 2,00 kv. m yra 0,40 kv. m, patalpa a-2, kurios 1/5 dalis iš 9,41 kv. m yra 1,88 kv. m, ir 647/8600 dalimis pastato – ūkinio pastato (unikalus numeris 2993-8000-8025, užstatytas plotas 86 kv. m) Birutės g. 40A, Šiauliuose ir šiam objektui priskirta 0,0140 ha žemės sklypo dalis iš 0,2760 ha bendro žemės sklypo ploto (kadastro Nr. 2901/0003:662, unikalus Nr. 2901-0003-0662), Birutės 40A, Šiauliuose
 
Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/
4 910Eur

2021-09-01
00:00 val.

2021-09-03
23:59 val.

2021-09-13
09:00 val.

2021-09-16
13:59 val.

the coat of arms of the city

Договор сотрудничества подписан в 1996 году.

Впервые упоминается в 1854 году. Площадь – около 160 км², население – 390000 человек. Этот 61 по территории и населению город США, расположенный в штате Небраска на западном берегу реки Миссури. Город является крупным промышленным центром США. Удобное географическое положение, налоговые льготы и прекрасное сообщение с другими штатами по воздуху, по реке Миссури, по железной дороге и метро стимулируют развитие промышленности и предпринимательской деятельности. Уровень безработицы в штате – 2,8 % (в США – 4,0%). Омаха – общепризнанный национальный оператор услуг связи, а также производитель современных телекоммуникационных средств.

Адрес самоуправления: 1819 Farnam str., Omaha, 68183 Nebraska, США.

Подробная информация о городе на сайте: http://www.ci.omaha.ne.us

Pavadinimas

Pradinė pardavimo
kaina

Aukciono dalyvių registravimo
data ir laikas
Aukciono data ir laikas
nuo iki nuo iki
22,08 kv. m bendro ploto butas Birutės g. 40A-7, Šiauliuose (unikalus numeris 2993-8000-8014:0006), su bendro naudojimo patalpomis, kurių plotas 2,01 kv. m, ir 739/10000 dalimis pastato – ūkinio pastato (unikalus numeris 2993-8000-8025, užstatytas plotas 86 kv. m) Birutės g. 40A, Šiauliuose ir šiam objektui priskirta 0,0146 ha žemės sklypo dalis iš 0,2760 ha bendro žemės sklypo ploto (kadastro Nr. 2901/0003:662, unikalus Nr. 2901-0003-0662), Birutės 40A, Šiauliuose
 
Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/
5 015 Eur

2021-09-01
00:00 val.

2021-09-03
23:59 val.

2021-09-13
09:00 val.

2021-09-16
13:59 val.

the coat of arms of the city

Договор сотрудничества подписан в 1992 году.

Дата основания города – 1251 год. Площадь – 30 км², в том числе: 2,1 км² – водоёмы, 6,5 км² – лесопарковые зоны. Население – около 45000 человек. Это четвёртый по величине город Эстонии, крупный экономический и медико-реабилитационный центр. Развитие отраслей промышленности обусловлено географическим положением и природными ресурсами. Основные сферы деятельности: перерабатывающая промышленность, строительство, мелкая предпринимательская деятельность, торговля и сервисные услуги.

Адрес самоуправления: Uus 4, 80098 Pärnu, Эстония.

Подробная информация о городе на сайте: http://www.parnu.ee 

Pavadinimas

Pradinė pardavimo
kaina

Aukciono dalyvių registravimo
data ir laikas
Aukciono data ir laikas
nuo iki nuo iki
23,73 kv. m bendro ploto butas Birutės g. 40A-8, Šiauliuose (unikalus numeris 2993-8000-8014:0007), su rūsiu, kurio plotas 2,08 kv. m, ir su bendro naudojimo patalpomis, kurių plotas 2,01 kv. m ir šiam objektui priskirta 0,0157 ha žemės sklypo dalis iš 0,2760 ha bendro žemės sklypo ploto (kadastro Nr. 2901/0003:662, unikalus Nr. 2901-0003-0662), Birutės 40A, Šiauliuose
 
Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/

Pirkimo sąlygos Birutės g. 40A-8
Nekilnojamojo turto nuotraukos

5 184 Eur 

2021-09-01
00:00 val.

2021-09-03
23:59 val.

2021-09-13
09:00 val.

2021-09-16
13:59 val.

the coat of arms of the city

Договор сотрудничества подписан в 2001 году.

Крупный административный, промышленный и торговый центр в центральной Украине. Площадь – 90 км², население – 261000 человек. В городе работают около 20000 различных предприятий, в том числе 46 крупных. Хмельницкий привлекает туристов обширными рекреационными территориями и архитектурными античными памятниками.

Видео о городе

Адрес самоуправления: Украина 2900 Хмельницкий ул. Гагарина 3.

Подробная информация о городе на сайте: http://www.khmelnytsky.com

Pavadinimas

Pradinė pardavimo
kaina

Aukciono dalyvių registravimo
data ir laikas
Aukciono data ir laikas
nuo iki nuo iki
9,48 kv. m bendro ploto butas Bačiūnų g. 46-2, Šiauliuose (unikalus numeris 2995-2001-0012:0002), su bendro naudojimo patalpomis a-1 (1,01 kv. m iš 3,03), a-2 (1,88 kv. m iš 5,63), a-3 (3,07 kv. m iš 6,15) ir šiam objektui priskirta 0.0066 ha žemės sklypo dalis iš 0,0528 ha bendro ploto žemės sklypo (kadastro Nr. 2901/0020:224, unikalus Nr. 4400-5399-7994), Bačiūnų g. 46, Šiauliuose
 
Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/
2 701 Eur 

2021-09-01
00:00 val.

2021-09-03
23:59 val.

2021-09-13
09:00 val.

2021-09-16
13:59 val.

the coat of arms of the city

Договор сотрудничества подписан в 2001 году, обновлён 2009 году.

Дата основания города – 1871 год. Площадь – 55 км², население – 175000 человек. Один из самых крупных культурно-промышленных центров Белоруссии. В городе очень развита текстильная (производство хлопка, трикотажа, игрушек, обуви), а также машиностроительная, химическая, пищевая, молочная, мебельная промышленность.

Адрес Горисполкома: Белоруссия 225320 Барановичи пл. Ленина 2.

the coat of arms of the city

Договор сотрудничества подписан в 2010 году.

Дата основания города – 1327 год. Площадь – 102 км², население - 65000 человек. С конца XIX века Плауэн является центром текстильной промышленности.

Адрес самоуправления: Unterer Graben 1, 08523 Plauen, Германия

Подробная информация о городе на сайте: http://www.plauen.de

the coat of arms of the city

Протокол о намерениях подписан в 2014 году.

Дата основания города – V–VI вв. Шамкир (Аннино, Анненфельд, Шамкур, Шамхор) – восьмой по величине город Азербайджана, районный центр, расположенный на реке Большой Шамкир, протекающей в предгорьях Малого Кавказа.

Богатство и стратегическое положение города всегда привлекали захватчиков. Знаменитый торгово-ремесленный центр Персии захватила арабская армия.

Некоторое время населённый пункт принадлежал Грузии и Монголии. В 1818 году немецкая колония из Вюртенберга создала на территории Шамкира Анненфельд. С 1914 года назывался Аннино, а с 1938 года – Шамхором, который в 1944 году получил статус города. В 1991 году возвращено историческое наименование города.

Основные виды экономической деятельности в Шамкирском районе: земледелие, пищевая промышленность (птицеводство, животноводство, разведение шелкопряда), производство сельскохозяйственных машин, виноделие.

Подробная информация о городе на сайте: http://www.shamkir-ih.gov.az/

the coat of arms of the city

Протокол о намерениях подписан в 1995 году.

Дата основания города – XIII век. Площадь – 160 км², население – 255 000 человек. Центр воеводства на юго-западе Польши, славится своими средневековыми замками, пещерами на Краковско-Ченстоховской возвышенности и монастырём Ясной Гора – местом ежегодного паломничества тысяч пилигримов. В городе работают более 30 000 металлургических, текстильных, машиностроительных, химических, строительных предприятий, предприятий пищевой, лёгкой, керамической промышленности, по обработке драгоценных металлов, по производству электроэнергии и топлива.

Адрес самоуправления: Ul.Slaska 11/13, 42-217 Czestochowa, Польша.

Подробная информация о городе на сайте: http://www.czestochowa.um.gov.pl

PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2020 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T-415           

 NENAUDOJAMŲ, NAUDOJAMŲ NE PAGAL PASKIRTĮ ARBA NEPRIŽIŪRIMŲ STATINIŲ IR PATALPŲ 2020 METŲ SĄRAŠAS

 

Eil.  Nr.

Statinio adresas, unikalus Nr., paskirtis

Pastabos

1.

Pastatas – mėsos perdirbimo cechas
J. Basanavičiaus g. 131A, Šiauliai
 Unik. Nr. 2997-0013-8104 Paskirtis – gamybos, pramonės

Neprižiūrimas  (Aprašo 3.2 papunktis)

2.

Pastatas – boilerinė
J. Sondeckio g. 26B, Šiauliai
Unik. Nr. 2997-1010-3017
Paskirtis – gamybos, pramonės

Nenaudojamas (Aprašo 3.1 papunktis)

3.

Pastatas – prekybos centras su kavine ir vaistinės patalpomis
K. Korsako g. 12, Šiauliai
Unik. Nr. 4400-0899-9244
Paskirtis – prekybos

Nenaudojamas (Aprašo 3.1 papunktis)

4.

Pastatas – sandėlis
Radviliškio g. 118, Šiauliai
Unik. Nr. 2994-1002-7014
Paskirtis – sandėliavimo

Neprižiūrimas (Aprašo 3.2 papunktis)

5.

Pastatas – parduotuvė
Radviliškio g. 122, Šiauliai
Unik. Nr. 2994-1002-8011
Paskirtis – prekybos

Neprižiūrimas  (Aprašo 3.2 papunktis)

6.

Pastatas – daržovių sandėlis
Radviliškio g. 122A, Šiauliai
Unik. Nr. 2999-0018-3012
Paskirtis – sandėliavimo

Neprižiūrimas (Aprašo 3.2 papunktis)

7.

Pastatas – gamykla Trakų g. 38, Šiauliai
Unik. Nr. 2994-0001-5019
Paskirtis – gamybos, pramonės

Neprižiūrimas (Aprašo 3.2 papunktis)

8.

Pastatas – gamybinis pastatas  
Trakų g. 38, Šiauliai
Unik. Nr. 2994-0001-5022
Paskirtis – gamybos, pramonės

Neprižiūrimas  (Aprašo 3.2 papunktis)

9.

Pastatas – buitinės patalpos
Trakų g. 38, Šiauliai
Unik. Nr. 2994-0001-5036
Paskirtis – kita

Neprižiūrimas      (Aprašo 3.2 papunktis)

10.

Pastatas – sandėlis                    
Trakų g. 38, Šiauliai                     
Unik. Nr. 2994-0001-5040
Paskirtis – sandėliavimo

Neprižiūrimas  (Aprašo 3.2 papunktis)

11.

Pastatas – sargo namelis           
Trakų g. 38, Šiauliai                     
Unik. Nr. 2994-0001-5073
Paskirtis – kita

Neprižiūrimas  (Aprašo 3.2 papunktis)

12

Pastatas – sandėlis                    
Tilžės g. 128, Šiauliai                  
Unik. Nr. 2992-5006-5038
Paskirtis – sandėliavimo

Nenaudojamas  (Aprašo 3.1 papunktis)

13.

Pastatas – administracinis
Varpo g. 22A, Šiauliai
Unik. Nr. 2993-7006-4016 
Paskirtis – administracinė

Neprižiūrimas  (Aprašo 3.2 papunktis)

14.

Pastatas – prekybos paviljonas
Vilniaus g. 200, Šiauliai
Unik. Nr. 4400-0849-1485
Paskirtis – prekybos

Neprižiūrimas  (Aprašo 3.2 papunktis)

15.

Pastatas – administracinis
Žalgirio g. 1, Šiauliai
Unik. Nr. 2995-3012-6014
Paskirtis – administracinė

Nenaudojamas   (Aprašo 3.1 papunktis)

16.

Pastatas – ūkinis
Žemaitės g. 70C, Šiauliai
Unik. Nr. 2997-0029-3019
Paskirtis – pagalbinio ūkio

Neprižiūrimas (Aprašo 3.2 papunktis)

17.

Pastatas – stadionas
Žemaitės g. 70C, Šiauliai
Unik. Nr. 2997-0029-3020
Paskirtis – kiti inžineriniai statiniai

Neprižiūrimas     (Aprašo 3.2 papunktis)

Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį arba neprižiūrimų statinių ir patalpų nustatymo, sąrašo sudarymo ir keitimo tvarkos aprašas
Šeimų šventė

 

Data: 2021 m. sausio 10 d.

Vieta: Šiauliai

Organizatorius (-ė): Šiaulių vyskupijos šeimos centras 
El. p.

Fotogalerija  
Videogalerija

Tai unikalus renginys. Šventė organizuojama nuo 2000 metų. Šiais metais vyko pasaulinis šeimų susitikimas su popiežiumi Jonu Pauliumi II Romoje. Į šį susitikimą vyko šeimos iš Šiaulių vyskupijos, delegacijai vadovavo JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Susitikime buvo šimtai tūkstančių šeimų iš viso pasaulio. Taip vyskupui gimė mintis, kad ir Šiauliuose reikalinga tokia šventė. 2000 metų pabaigoje, paskutinįjį metų sekmadienį, kuomet visas katalikiškasis pasaulis švenčia Šventosios Šeimos šventę, įvyko pirmasis renginys. Jis prasidėjo Šiaulių Katedroje šv. Mišiomis ir tęsėsi Saulės kino teatre, kur vyko šventinė programa, dalyvavo meno kolektyvai, liudijo šeimos. Taip šventė augo, plėtėsi, ir Saulės koncertų salė (anksčiau buvęs kino teatras), jau nebetalpino norinčiųjų patekti į šventę. Kai 2008 metais buvo pastatyta Šiaulių arena, šventė persikėlė ten. Ir nuo tada į Šventę atvyksta iki 4000 dalyvių, koncertuoja žymiausi meno kolektyvai, chorai, skaitovai, orkestrai, specialiai šventei statomi spektakliai, ruošiami kūriniai. Jau seniai Šventė peržengė Šiaulių ribas, į Šventę atvyksta svečiai iš įvairių Lietuvos miestų ir iš užsienio. Dauguma Šventės dalyvių jau iš anksto rezervuojasi vietas Šventėje ir vyksta į Šiaulius organizuotai – autobusais, bendruomenėmis, kolektyvais. Pagrindinis Šventės tikslas – atskleisti šeimos, kaip pagrindinės kiekvienos tautos ląstelės, grožį, perduoti Gerąją Naujieną šeimoms, paskatinti jas gyventi darnoje ir santarvėje, suteikti galimybę pamatyti nuostabių, didingų meninių muzikinių kūrinių, leisti laiką drauge, džiaugtis su kitomis šeimomis.

renginio epizodas

 

 

Data: 2021 m. spalio 7–10 d.

Vieta: Šiauliai

Organizatorius (-ė): Šiaulių sporto klubas
El. p.

Fotogalerija
Videogalerija

Jau beveik 10 metų iš eilės Šiaulių arenoje vykstantis Tarptautinių žirgų konkūrų ir dailiojo jojimo varžybų Pasaulio taurės etapas yra unikalus renginys ne tik Baltijos šalyse, bet ir Europoje, nes vyksta uždarose patalpose. Kasmet į renginį atvyksta apie 200 raitelių iš 10 pasaulio šalių. Žirginis sportas Lietuvoje tampa vis populiaresnė ir vis daugiau žiūrovų ir žirginio sporto mylėtojų pritraukianti sporto šaka. Šiauliečiai turi puikią galimybę patogioje arenoje stebėti aukšto sportinio lygio duetų pasirodymus ir iš arti įvertinti žirgų eleganciją. 2019 metais renginys sulaukė rekordinio žiūrovų skaičiaus – 2500.

varžybų epizodas

 

 

Data: 2021 m. kovo – lapkričio mėn.

Vieta: Šiauliai

Organizatorius (-ė): futbolo klubas „Gintra“ 
El. p.

Fotogalerija  
Videogalerija

UEFA moterų čempionių lygos varžybos – aukščiausio rango moterų futbolo klubų varžybos, kuriose dalyvauja Europos šalių čempionės arba patį aukščiausią reitingą turintys moterų futbolo klubai. Šiaulių komanda pastaraisiais metais lygoje užima itin aukštas vietas ir šiauliečiai turi galimybę pamatyti mieste garsiausių Europos futbolo klubų rungtynes.

renginio epizodas

 

Data: 2021 m. spalio 15–gruodžio 18 d.

Vieta: Šiauliai

Organizatorius (-ė): Šiaulių dailės galerija 
El. p.
Tel. (8 41) 52 43 85

Fotogalerija  
Videogalerija

Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis „Virus“ yra vienintelis profesionaliojo meno festivalis Šiaurės Lietuvoje. Per festivalį miesto bendruomenei ir svečiams pristatomi patys naujausi šiuolaikinio vaizduojamojo meno, mados, šokio, teatro, literatūros, medijų, kino ir muzikos sričių projektai. Ilgametę veiklos patirtį ir tradiciją suformavęs festivalis nuosekliai skatina meno naujovių ir kritiško mąstymo apraiškas regione, sukuria išskirtinę platformą bendrai įvairiausių meno sričių sinergijai. Festivalis kryptingai puoselėja šiuolaikinio meno formų ir kostiumo dizaino sąveikas – vienas svarbiausių ir ryškiausių festivalio renginių yra tarptautinis avangardinės mados konkursas „Virus mada“.

Demokratiška ir unikali festivalio aplinka formuoja pagrindines miesto šiuolaikinio meno tendencijas, kuria tinkamas sąlygas jaunųjų menininkų kūrybiniams startams ir gerai žinomų kūrėjų projektams. Festivalio programas kuruoja didelę patirtį turintys kviestiniai kuratoriai, programų archyvuose – pačių žinomiausių Lietuvos menininkų ir svečių iš Jungtinės Karalystės, Suomijos, Tailando, Prancūzijos, Vokietijos, Švedijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos ir kitų šalių kūryba. Šio renginio metu šiauliečiai turi unikalią galimybę patirti meno formų įvairiapusiškumą ir galią, ugdyti savarankiškus meno vertinimo kriterijus, todėl festivalis yra būtinas pilnavertei miesto kultūrinei raidai.

 

 

Data: 2021 m. renginys nevyks.
2021 m. vasario 21-28 d.

Vieta: - Šiauliai

Organizatorius (-ė): Lietuvos teniso sąjunga
El. p.

Fotogalerija 
Videogalerija

„Daviso taurė“ („Davis Cup“) – kasmetinis tarptautinis vyrų teniso turnyras, kuriame dalyvauja nacionalinės komandos iš 137 šalių. Pirmasis turnyras įvyko 1900 m. tarp JAV ir Jungtinės Karalystės. Priklausomai nuo burtų, komandos susitinka išvykoje arba savo šalyje. Nuo 1994 metų Lietuvos Daviso rinktinė kasmet dalyvauja šiame turnyre. Tai yra vienintelis teniso renginys vykstantis Lietuvoje kuriame galima išvysti pajėgiausius pasaulio tenisininkus, bei mūsų šalies rinktinę.

renginio epizodas

 

 

Data: 2021 m. lapkričio 25-27 d.

Vieta: Šiauliai

Organizatorius (-ė): Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai
El. p.
Tel. (8 41) 52 55 04, (8 41) 52 39 03

Fotogalerija  
Videogalerija

Šiauliuose verslo renginiai pradėti organizuoti 1875 metais, kuomet buvo surengta pirmoji paroda Lietuvoje. Šią tradiciją 1995 m. atgaivino Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai, bendradarbiaudami su vietiniais ir užsienio partneriais. Kasmet, paskutiniąją lapkričio savaitę, organizuojamas trijų dienų trukmės renginys, per šį laikotarpį išaugęs į verslui, mokslui ir švietimui skirtų renginių maratoną. Visuomenėje jis vadinamas Šiaulių miesto ir verslo sinergiją puoselėjančiu renginiu – Verslo dienomis, stiprinančiomis Šiaulių miesto identitetą, skleidžiančiomis žinią apie savivaldybės kompetencijų potencialą Lietuvos ir užsienio ekonominėse ir socialinėse erdvėse. Tarptautinė konferencija nuolat sulaukia Europos verslo politikos formuotojų, pranešėjų iš užsienio organizacijų. Nagrinėjamos aktualios verslui ir visuomenei temos, klausimai ir problemos, susijusios su investicijomis, verslo aplinkos gerinimu, mokslo, švietimo plėtra mieste, vyksta kiti edukaciniai renginiai, seminarai. Edukacinė ekspozicija „Šiauliai smart“ demonstruoja pramonės, švietimo, mokslo pažangą. Sulaukiama didelio moksleivių susidomėjimo verslininkų sėkmės istorijomis, įžvalgomis, kurios įkvepia, motyvuoja, ugdo verslumą.

renginio epizodas

 

 

Data: 2021 m. renginys nevyks

Vieta: Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazė, Šiauliai

Organizatorius (-ė): Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras 
El. p.
Tel. (8 41) 43 07 11

Fotogalerija  
Videogalerija

Renginys ,,Runway Run“ – vienas  unikaliausių nuo 2004 m. vykdomų projektų ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Tai švietimo, mokslo, verslo, kariuomenės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą skatinantis renginys siekiant kurti pilietinę visuomenę, formuoti vaikų ir suaugusiųjų sveiko gyvenimo būdo įpročius, ugdyti tautines ir pilietines vertybes. Viena svarbiausių šio renginio dalių – bėgimas lėktuvų pakilimo taku, simboliškai lenktyniaujant su NATO oro policijos misiją atliekančiais naikintuvais. Renginyje pristatoma Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų karinė ekspozicija, galima apžiūrėti karių naudojamą ginkluotę, ekipuotę, techniką, sužinoti apie tarnybą karinėse pajėgose. Tai vienas masiškiausių renginių – bėgime vidutiniškai dalyvauja apie 7000 žmonių.

renginio epizodas

 

 

Data: 2021 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. pagal Lietuvos krepšinio lygos tvarkaraštį (LKL.LT)

Vieta: Šiaulių arena

Organizatorius (-ė): krepšinio klubas „Šiauliai“

El. paštas
;

Fotogalerija  
Videogalerija

Lietuvos vyrų krepšinio lyga (LKL) pripažinta 9 lyga pagal pajėgumą Europoje, joje rungiasi pačios stipriausios šalies komandos. Varžybų metu galima pamatyti Lietuvos ir kitų pasaulio šalių nacionalinių rinktinių žaidėjus. Lietuvos mastu lygos varžybos yra labiausiai lankomos žiūrovų, palyginti su kitomis sporto šakomis.

Kiekvienas Šiauliuose vykstančias „Šiaulių“ komandos varžybas vidutiniškai aplanko 2500 žiūrovų. Sezono klubo varžybos televizijoje ir internete sulaukia daugiau nei 250 000 peržiūrų.

renginio epizodas

 

 

Data: 2021 m. balandžio 5–11 d.

Vieta: Šiauliai

Organizatorius (-ė): koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ 
El. p.
Tel. (8 41) 52 38 12

Fotogalerija    
Videogalerija

Su Velykų švente kasmet ateinančiame festivalyje „Resurrexit“ dera tradicijų išsaugojimas ir naujovės. 1978 metais gimęs renginys buvo žinomas kaip senosios pasaulietinės, o vėliau – bažnytinės muzikos propaguotojas. Šiandien plečiama atliekamos muzikos žanrų, stilių amplitudė, ieškoma naujų erdvių ir įdomių atlikėjų. Klausytojai kviečiami į koncertus, kuriuose skamba kamerinė muzika ir stambios formos kūriniai. Festivalis „Resurrexit“ – vienintelis toks renginys Šiaurės Lietuvoje, kurio metu klausytojai turi galimybę išgirsti grandiozinius, pasaulyje pripažintus muzikos šedevrus, atliekamus gausaus žinomų profesionalių atlikėjų būrio. Festivalyje laukiami ne tik akademinės muzikos gerbėjai, bet ir besidomintieji pasaulio muzika, dainuojamąja poezija, teatru ir kitomis meno rūšimis.

renginio epizodas

 

 

Data: 2021 m. birželio 12–13 d.

Vieta: Šiauliai, Aleksandrija

Organizatorius (-ė): motoklubas „Šiauliai“

https://www.facebook.com/events/2386774274686202

El. paštas

Fotogalerija  
Videogalerija

Aleksandrijos trasa vienintelė Lietuvoje, atitinkanti Europos motociklų federacijos reikalavimus. „Šaulių“ klubui suteikta teisė organizuoti Europos čempionato Šiaurės rytų etapo (vaikų ir jaunių) ir Europos „Open“ (vyrų) varžybas. Šiauliuose sulaukiama vis daugiau dalyvių iš visos Europos. Šių metų varžybose planuoja dalyvauti per 150 sportininkų iš 25 šalių. Europos motokroso čempionato etapas sulaukia apie 3000 žiūrovų. 

šventės epizodas

 

 

Data: 2021 m. birželio mėn.

Vieta: Šiauliai

Organizatorius (-ė): Šiaulių kultūros centras 
El. p.
Tel. (8 41) 52 41 63

Fotogalerija  
Videogalerija

XIII kartą suorganizuotas tarptautinis šokio festivalis-konkursas „Aušrinė žvaigždė“ sukvietė bemaž 2000 jaunųjų šokėjų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Čekijos, Ukrainos ir Rusijos. 41 festivalyje-konkurse dalyvavęs šokių kolektyvas mokėsi iš puikų meistriškumą rodančių šokėjų, aktyviai dalyvavo kūrybos procese, ugdė savo asmenines ir dalykines kompetencijas, susipažino su Šiaulių miesto istorija ir kultūra. Šokėjai ne tik varžėsi konkursinėje dalyje, bet ir pasirodė išvažiuojamuosiuose koncertuose, šventės atidaryme.

.

renginio epizodas

 

Data: 2021 m. nevyks.

Vieta: Šiauliai

Organizatorius (-ė): El. p.
Tel. 8611 16565

 

Fotogalerija
Videogalerija

Tai tradicinis ir tęstinis liaudiškos muzikos festivalis skirtas plačiai visuomenės daliai – nuo šeimų, jaunimo iki senjorų. Į festiavlį suvažiuos originalios kapelijos, stilizuotos kapelos bei pavieniai muzikantai iš įvairių Lietuvos regionų, kurių koncertai numatyti didžiojoje festivalio scenoje pėsčiųjų bulvare (Vilniaus g.). Be lietuvaičių festivalyje dalyvaus liaudiškos muzikos atlikėjai iš Latvijos ir Estijos. Jau 5 metai bendraujama su šių šalių muzikantais ir liaudiško muzikavimo entuziastais. Kapelijas iš Latvijos atrenka ir siūlo festivalio koordinatorė, Latvijos etnomuzikantų asociacijos vadovė Iveta Dukalska, o kviečiant muzikantus iš Estijos bendradarbiaujama su armonikininkų klubo “Pärnumaa Lõõtspillihaigete selts" vadovu Mati Vürst ir liaudiškos muzikos entuziastu, pedagogu ir muzikantu bei estiškų armonikų meistru Heino Tartes.

Festivalio metu Šiaulių pėsčiųjų bulvaras virsta "Pabaltijo šalių skambančiu bulvaru", kur dvi dienas skambės liaudiška muzika iš įvairių Lietuvos etnografinių regionų, o taip pat bus galimybė pasiklausyti mūsų kaimynų Latvijos ir Estijos liaudies muzikantų muzikavimo.

Daugiau informacijos festivalio tinklapyje http://jonis.lt/antrubeziaus.2020.htm

renginio epizodas

 

 

Data: 2021 m. rugsėjo 18–19 d.

Vieta: Šiaulių arena, Jono Jablonskio g. 16

Organizatorius (-ė): Šiaulių sportinių šokių klubas „Šypsena“ 
El. p.

Fotogalerija  
Videogalerija

Šiauliuose vykstančios tradicinės tarptautinės WDSF (Pasaulio sportinių šokių federacijos) reitingo varžybos yra kartu ir Lietuvos sportinių šokių federacijos reitingas visose amžiaus grupėse. Toks turnyras suteikia galimybę supažindinti miesto visuomenę ir svečius su geriausiais Europos ir pasaulio šokėjais, o miesto šokėjų poroms – prisistatyti ir pademonstruoti savo meistriškumą žinomiems šokių ekspertams, pradėti savo tarptautinę karjerą nepriklausomai nuo amžiaus. Dvi dienas trunkančioje šokių fiestoje žiūrovams pasirodo net iki 800 šokėjų porų nuo vaikų iki senjorų.

renginio epizodas

 

 

Data: 2021 m. rugsėjo 9–11 d.

Vieta: Prie Talkšos ežero

Organizatorius (-ė): Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“ 
El. p.
Tel. (8 41) 42 34 24

Fotogalerija  
Videogalerija

Vienintelis bigbendinės muzikos festivalis Lietuvoje, vykstantis nuo 2010 metų ir kasmet į Šiaulius sukviečiantis profesionalius kolektyvus ne tik iš Lietuvos, bet ir užsienio šalių. Festivalyje jau yra dalyvavę bigbendai ir solistai iš Latvijos, Estijos, JAV, Vokietijos, Olandijos, Brazilijos, Mozambiko, Švedijos, Belgijos, Lenkijos, Čekijos, Prancūzijos, Ispanijos, Anglijos, Airijos, Vengrijos, Belgijos, Slovėnijos, Austrijos, Maltos ir Italijos. Net dvi dienas trunkanti kokybiškos muzikos šventė kasmet džiugina šiauliečius ir miesto svečius. Festivalis pasižymi stilistine įvairove ir plačia žanrų amplitude – nuo Funk, Jazz, Soul iki išskirtinai aranžuotos populiariosios muzikos. Ypatinga ir festivalio atmosfera, kurią kuria ne tik puiki muzika, bet ir išskirtinė vieta Šiaulių miesto centre – Talkšos ežero pakrantė.

renginio epizodas

 

 

Data: 2021 m. liepos 6 – rugpjūčio 25 d.

Vieta: Šiauliai

Organizatorius (-ė): Šiaulių „Aušros“ muziejus
El. p.
Tel. (8 41) 52 43 90

Fotogalerija  
Videogalerija

Tarptautinio Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalio misija – išskirtinėje Chaimo Frenkelio vilos ir parko aplinkoje organizuoti profesionalius aukštos meninės vertės muzikos, kino, teatro, šokio pasirodymus, skirtus plačiajai visuomenei, tokiu būdu daryti tiesioginę įtaką kultūros prieinamumui, kurti progresyvaus, profesionaliojo meno naujovėms atviro Šiaulių regiono įvaizdį.

Tęstinumas, profesionalumas ir įvairovė – pagrindinės kultūrine tradicija tapusio, vienintelio Šiauliuose įvairias profesionaliojo meno formas sujungiančio festivalio savybės. Per 16 festivalio gyvavimo metų Šiaulių regiono publika išvydo ne vieną šimtą atlikėjų iš įvairiausių pasaulio šalių, tokių kaip  Pietų Korėja, Jungtinės Amerikos Valstijos, Argentina, Prancūzija, Portugalija, Gruzija, Austrija, Belgija, Norvegija, Ispanija, Italija, Olandija ir kt., mėgavosi geriausiais Lietuvos ir užsienio šalių dalyvių pasirodymais, simfoninių orkestrų koncertais, šokio spektakliais, filmų peržiūromis.

..

 

 

Data:

Vieta: Šiauliai

Organizatorius (-ė): https://jaunimodienos.lt
El. p.

Fotogalerija
Videogalerija

..

renginio epizodas

 

Data: 2021 m. balandžio - spalio mėn.

Vieta: Šiauliai

Organizatorius (-ė): Lietuvos regbio federacija

Fotogalerija  
Videogalerija

Europos regbio čempionatai.

Kad organizuoti šį renginį, reikia įvykdyti Europos regbio asociacijos reikalavimus. Rungtynės bus transliuojamos Europoje, bus reprezentuojamas Šiaulių miestas, renginys bus naudingas ne tik regbiui, bet ir Šiaulių miestui, kuriame matomos gilios regbio tradicijos, įspūdinga istorija, pasiekimai, taip pat augantis regbio populiarumas ir žinomumas. Apie 80 procentų rinktinės sudaro šiauliečiai.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė L. Balsienė - +370 41 383 434, el. p. ;

VšĮ Šiaulių verslo inkubatoriaus direktorius A. Valys - +370 41 595 500, el. p. .

Paramą teikiančios institucijos:

Parama smulkiajam verslui

Šiaulių miesto savivaldybė aukštos kvalifikacijos specialistams skiria iki 3600 Eur finansinę paramą, 2-jų metų būsto nuomos išlaidoms padengti.

Finansinės paramos skyrimo tikslas – pritraukti ir paskatinti trūkstamų specialybių aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus dirbti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje veikiančiose įmonėse.

Dėl paramos gali kreiptis specialistai:

  • turintys profesinio bakalauro arba aukštojo mokslo diplomą (bakalauro ar magistro);

arba

  • turintys ne mažesnę kaip penkerių metų profesinę patirtį, būtiną profesijai ar sektoriui;
  • neturintys nekilnojamo turto Šiaulių mieste arba rajone;
  • įgiję profesiją, nurodytą trūkstamų profesijų sąraše >>>.

Užpildytos ir pasirašytos PARAIŠKOS >>> priimamos Šiaulių miesto savivaldybės priimamajame arba elektroniniu paštu .

 

Daugiau informacijos:

Aukštos profesinės kvalifikacijos specialistų pritraukimo (skatinimo) dirbti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje veikiančiose įmonėse finansinės paramos skyrimo tvarkos aprašą (sprendimas Nr. T-318).

Paramos klausimais konsultuoja Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Ligita Balsienė, tel. nr.: (8 41) 383 434, el. p. .  

renginio epizodas

 

 

Data: 2021 m. liepos 25 d.

Vieta: Šiauliai

Organizatorius (-ė): Šiaulių sporto centras „Dubysa“
El. p.

Fotogalerija  
Videogalerija

Tradicinės Šiaulių plento dviračių lenktynės per devynerius metus tapo ne tik profesionalių plento dviratininkų, bet ir mėgėjų sporto švente. Paskutinį liepos sekmadienį Šiaulių miesto gatvėmis elito grupės sportininkai įveikia 100 km trasą, mėgėjai renkasi 56 ar 28 kilometrus. Ypač sportiškai azartiškas mažųjų dviratininkų – vaikų startas. Ateities sportininkai, lydimi tėvelių, įveikę savo pirmąją distanciją, apdovanojami medaliais, rėmėjų suvenyrais. Kiekvienais metais vis daugiau mėgėjų jungiasi į grupę „Minkime kartu“ ir važiuoja simbolinį vieną ratą – 7 kilometrus. Varžybų metu į sportines pramogas kviečiami įsitraukti ir šiauliečiai, ir atvykę miesto svečiai, organizuojamos įvairios rungtys, dalyviai apdovanojami simboliniais prizais. Organizuojant varžybas, talkina jaunieji savanoriai, trasoje budi būrys policininkų. Gausybė nuotraukų iš dviračių dienos pasklinda įvairiais žiniasklaidos kanalais.

Organizatoriai, klubo „S-sportas“ nariai, Šiaulių „Dubysos“ sporto centro treneriai ir sportininkai sukviečia vis didesnį būrį miesto dviratininkų, mėgėjų, įmonių komandų, žiūrovų ir, žinoma, vaikų.

renginio epizodas

 

 

Data: 2021 m. rugpjūčio 2–8 d.

Vieta: Šiauliai

Organizatorius (-ė): Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“
El. p.
Tel. (8 41) 20 06 42

Fotogalerija  
Videogalerija

Šiaulių Monmartro Respublika“ – tai Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ nuo 2002 metais rengiamas dailės festivalis, kur tradicine ir inovatyvia forma jungiama dailė, muzika, literatūra, teatras, įtraukiantys į aktyvų veiksmą miesto ir Šiaulių regiono bendruomenę. Dailės veiksmą kuria per 20 dailininkų iš Lietuvos ir užsienio, muzikos – Valstybinis Vilniaus kvartetas, M. K. Čiurlionio kvartetas, Lietuvoje ir pasaulyje pripažinti dainininkai, muzikos virtuozai, Lietuvos kultūros ir meno premijos laureatai, prancūzų muzikos programas rengia Šiaulių pučiamųjų orkestras, solistai, Lietuvos nacionalinio dramos teatro ir Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriai. Tradiciškai pristatomos 2–3 parodos: „Laiptų galerijoje“, Joniškio raudonojoje sinagogoje, Žagarės erdvėse. Tarptautinio projekto „Šiaulių Monmartro Respublika“ kredo: „Lux lucet in tenebris“ (liet. „šviesa nugali tamsą“). Pagrindinė festivalio ašis – dailininkų pleneras.  Per festivalio istoriją sulaukta dailininkų iš Baltarusijos, Moldovos, Islandijos, Vokietijos, Čilės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Sirijos, Graikijos,  Didžiosios Britanijos, Ukrainos, kasmet atvyksta svečių iš Latvijos ir Olandijos. Tai nėra įprastas Lietuvoje pleneras: profesionalūs Lietuvos ir užsienio menininkai dirba viešai, „Laiptų galerijos“ Pelikso Bugailiškio sode šiauliečiai, miesto svečiai, Šiaulių regiono gyventojai turi galimybę matyti kūrybinį procesą – šalia kiekvieno dailininko eksponuojami jo anksčiau sukurti darbai. Reprezentacinį Šiaulių miesto renginį remia Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.

Nuotrauka

asdasd

renginio epizodas

 

 

Data: 2021 m. rugpjūčio 20–29 d.

Vieta: Šiauliai

Organizatorius (-ė):  Asociacija „Remigijaus akcija“
www.naktys.lt

Fotogalerija  
Videogalerija

Prasidėjusios kaip bulvaro gaivinimo akcija, „Šiaulių kultūros naktys“ išaugo į masinį pilietinį, socialinį, kultūrinį renginį, kuris 2020 metais vyks jau dešimtą kartą. Renginiai vakare ar naktį vyksta netikėtose, netradicinėse Šiaulių vietose, kad visas miestas imtų pulsuoti kultūra, ji taptų lengvai pasiekiama kiekvienam. „Šiaulių kultūros naktys“ išsiskiria savo renginių gausa ir įvairove, jų originalumu ir netikėtomis formomis – visą savaitę mieste vyksta parodos, šokio, teatro pasirodymai, menininkų performansai, kūrybinės dirbtuvės, koncertai, kino peržiūros. Siekiama Šiauliuose skleisti įdomius, nematytus, kartais gal provokuojančius, novatoriškus projektus. Tradiciškai vyksta kūrybinės siuvimo dirbtuvės, naktinio tinklinio varžybos, amžinai jaunų  „Šiaulių bočių“ ir jų draugų pasirodymai, DJ festivalis, aukštakulnių lenktynės. Tradicinėmis tapo meninės, kultūrinės „Šiaulių kultūros naktų“ dirbtuvės „Kilowac“, kurioms socialiai atsakingi verslai tiekia medžiagas ir paslaugas, o menininkai kuria šviečiančius objektus ar daiktus. Šie kūriniai vėliau dovanojami socialinėms Lietuvos įstaigoms. „Šiaulių kultūros naktys“ baigiasi įspūdinga šviečiančių žmonių ir transporto priemonių eisena nuo Kaštonų alėjos iki Saulės Laikrodžio aikštės, kurioje apdovanojami ir šviesiausi šiauliečiai.

aaaaaaaaaaaaa

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2018 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T-93,
2018 m. rugsėjo 6 d. Nr. T-321 pakeitimai
2019 m. liepos 4 d. Nr. T-298 redakcija
2020-02-06 Nr. T-24 pakeitimai

Tarybos sudėtis:

  • Gediminas Beržinis-Beržinskas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
  • Rimundas Domarkas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
  • Egidijus Elijošius, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys - pirmininkas;
  • Juozas Pabrėža, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
  • Irena Vidžiūnienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;
  • Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (nevyriausybinių organizacijų koordinatorė);
  • Juozas Braslauskas, Šiaulių sporto veteranų klubo prezidentas;
  • Rita Brijūnaitė, viešosios įstaigos Socialinių inovacijų centro vadovė;
  • Daiva Jakutienė, Šiaulių krašto žmonių, sergančių cukriniu diabetu, klubo „Lemtis“ pirmininikė;
  • Asta Jaseliūnienė, viešosios įstaigos Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro direktorė - pirmininko pavaduotoja;
  • Edita Pupkevičiūtė - Kiguolė, asociacijos „Šiaulių bendruomenė“ valdybos narė;
  • Vida Pociuvienė, Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos prezidentė.

Šiaulių miesto savivaldybės  nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai

 

Komisijos sudėtis:

  • Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius (pirmininkas);
  • Aistė Petkuvienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, l. e. Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėjo pareigas (pirmininko pavaduotoja);
  • Ligita Balsienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė (sekretorė);
  • Regina Arcišauskaitė, Šiaulių pramonininkų asociacijos tarybos narė;
  • Valdonija Janulienė, Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos Šiaulių skyriaus pirmininkė;
  • Alfredas Jonuška, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius;
  • Vaida Kalasevičienė,  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja;
  • Simona Potelienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;
  • Irena Vaikutienė, Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Šiaulių miesto 1-ojo skyriaus vedėja;
  • Feliksas Alius Valys, viešosios įstaigos Šiaulių verslo inkubatoriaus direktorius;
  • Egidija Žiedaitė, viešosios įstaigos „Versli Lietuva“ regionų  koordinatorė.

.

Komisijos sudėtis:

 

  • pirmininkė - Aušra Gailiūnienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos  Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus vedėja;
  • pirmininko pavaduotoja - Danutė Akaveckienė, Šiaulių miesto savivaldybės globos namų direktorė;
  • sekretorė - Gražina Kenstavičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos  Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus vyresnioji referentė;
  • nariai:
    Vida Šalnienė, Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė;
    Viktorija Palčiauskienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vedėja;
    Ingrida Kukanauzienė,  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus patarėja;
    Dana Gedrimaitė Šukienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus vyriausioji specialistė.

 

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2020 m. birželio 18 d. Nr. T-272

 Tarybos sudėtis:

  • Šiaulių miesto savivaldybės atstovai:
    • Šiaulių miesto savivaldybės meras;
    • Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojas;
    • Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojas;
    • Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;
    • Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
    • Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento direktorius;
  • Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovai: 
    • Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas;
    • Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentas;
    • Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius;
  • Šiaulių pramonininkų asociacijos atstovai:
    • Šiaulių pramonininkų asociacijos prezidentas;
    • Šiaulių pramonininkų asociacijos viceprezidentas;
    • Šiaulių pramonininkų asociacijos viceprezidentas;
  • Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos Šiaulių skyriaus atstovas – Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos Šiaulių skyriaus narys.

 

 

Šiaulių miesto verslo tarybos nuostatai

STT vaizdo klipas

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2020 m. kovo 5 d. Nr. T-84

 

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA:

  • Jonas Bartkus, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
  • Gediminas Beržinis Beržinskas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
  • Vytautas Juškus, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
  • Vytautas Kabaila, Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomeninės iniciatyvos“ atstovas;
  • Gintautas Lukošaitis, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
  • Zakiras Medžidovas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
  • Virginija Remeikienė, Šiaulių daugiabučių namų savininkų asociacijos prezidentė;         
  • Jolanta Rumbinienė, Rėkyvos seniūnijos Bačiūnų seniūnaitė;
  • Pranciškus Trijonis, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
  • Albina Venciuvienė, Medelyno seniūnijos Skroblų–Eglyno seniūnaitė.

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATAI

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLŲ IŠRAŠAI

Komisijos sudėtis:

  • Komisijos pirmininkė - Ramutė Pilypienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja;
  • Komisijos pirmininko pavaduotoja - Vida Šalnienė, Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė;
  • Komisijos sekretorius - Vilius Ražinskas, Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Socialinių programų koordinatorius;
  • Nariai:
    Ineta Pavlovienė  - Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistė;
    Ija Jencienė - Turto valdymo skyriaus vedėja;
    Vaiva Bacevičienė – Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė;
    Kęstutis Pauliukevičius - Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;
    Rolanda Petronienė, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos deleguota atstovė;
    Juozas Varapnickas, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistas

 

Šiaulių miesto savivaldybės Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos nuostatai

 

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2019 m. gruodžio 12  d. sprendimu Nr. T-465

Tarybos sudėtis:

  • Svajūnas Ambrazas, sporto klubo „S-Sportas“ narys;
  • Jurgis Čepulis, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos narys;
  • Gintaras Jasiūnas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Sporto skyriaus vedėjas;
  • Deimantas Jusys, Šiaulių miesto neįgaliųjų sporto klubo ,,Šiaulietis“ prezidentas;
  • Irmantas Kukulskis, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
  • Asta Lesauskienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento direktorė;
  • Arūnas Rupšys, Šiaulių pramonininkų asociacijos viceprezidentas;
  • Aivaras Strockis, Šiaulių sporto centro „Dubysa“ direktorius;
  • Mindaugas Šerepka, Šiaulių teniso akademijos direktorius;
  • Irena Vidžiūnienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė.

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2020 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. T-458

Komisijos sudėtis:

  • Eduardas Bivainis, Savivaldybės tarybos narys - komisijos pirmininkas;
  • Rima Juškienė, Savivaldybės tarybos narė - komisijos pirmininko pavaduotoja;
  • Danguolė Martinkienė, Savivaldybės tarybos narė;
  • Virginija Mickavičienė, Savivaldybės mero patarėja;
  • Justinas Linksmutis Samuolis, Šiaulių miesto jaunimo organizacijos „Apskritasis stalas” pirmininkas

 

Komisijos nuostatai 
Komisijos posėdžių protokolai
Komisijos sprendimai

Komisijos sudėtis:

 

  • pirmininkas – Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;
  • sekretorė - narė – Vitalija Pelenienė, Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos  Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė;
  • nariai:
    Egidijus Elijošius, Savivaldybės mero pavaduotojas;
    Vincas Urbonavičius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
    Eduardas Bivainis, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
    Eglė Bružienė, Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja;
    Viktorija Palčiauskienė, Savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus savivaldybės gydytoja (vedėja);
    Linas Gadliauskas, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vedėjas;
    Gytis Skurkis, Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas;
    Rigita Tijūnaitienė, Savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyriaus vedėja;
    Paulius Stočkus, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus patarėjas;
    Kęstutis Bautronis, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas;
    Valdas Glazauskis, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Šiaulių aplinkos apsaugos inspekcijos  viršininkas;
    Mindaugas Lukoševičius, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Pirmojo veiklos skyriaus viršininkas;
    Simona Abromavičienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento direktorė;
    Eugenija Kukaitienė, VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties vyriausioji gydytoja;
    Jonas Matkevičius, UAB „Šiaulių vandenys“  generalinis direktorius;
    Virgilijus Pavlavičius, AB  „Šiaulių energija“ generalinis direktorius;
    Arūnas Teišerskis, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamento direktorius.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos nuostatai

Šiaulių miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos narių kontaktiniai duomenys

 

 

Informaciją rengia
Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius

Tel. (8 41) 383 428
El. paštas

Savivaldybės valdomos įmonės

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2019 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. T-156,
2020-12-03 T-451 pakeitimai

Tarybos sudėtis:

 

  • Renata Bilbokaitė, l. e. Šiaulių universiteto studijų prorektoriaus pareigas;
  • Egidijus Elijošius, Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojas;
  • Edita Grigaliauskienė, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Profesinio mokymo ir švietimo skyriaus vadovė;
  • Aušra Kazlauskienė, Šiaulių miesto tėvų aktyvo atstovė;
  • Sigita Malinauskienė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Šiaulių skyriaus pirmininkė, Šiaulių Lieporių gimnazijos direktorė;
  • Gedas Meškūnas, Šiaulių miesto tėvų aktyvo atstovas;
  • Edita Minkuvienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vedėja;
  • Laima Morkuvienė, Šiaulių miesto metodinių būrelių pirmininkų susivienijimo atstovė;
  • Sigita Saviščevienė, Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos atstovė, Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktorė;
  • Regina Simulikienė, Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro metodininkė;
  • Kęstutis Šaltis, Šiaulių miesto neformaliojo vaikų švietimo mokyklų vadovų atstovas, Šiaulių moksleivių namų direktorius;
  • Viltė Aleksandravičiūtė, Lietuvos moksleivių sąjungos Šiaulių mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkė;
  • Daiva Rozgaitė-Udrienė, Šiaulių švietimo profesinių sąjungų susivienijimo, Šiaulių Salduvės progimnazijos mokytojų profesinės sąjungos pirmininkė;
  • Rimantas Urmonas, Šiaulių profesinio rengimo centro direktoriaus pavaduotojas;
  • Justinas Linksmutis Samuolis, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ atstovas..

 

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2018 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. T-43
(2019 m. liepos 4 d. sprendimo T-311 redakcija)

Komisijos sudėtis:

  • Nijolė Prascevičienė – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narė;
  • Rimundas Domarkas − Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narys;
  • Asta Lesauskienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento direktorė;
  • Daina Kinčinaitienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Kultūros skyriaus vedėja;
  • Edvardas Poderskis - Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas;
  • Irena Krugiškienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus Turto valdymo poskyrio vedėja;
  • Jadvyga Lisevičiūtė – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūrinės edukacijos politikos grupės patarėja.

 

  • pirmininkas – Rimantas Musejukas, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas;
  •  sekretorė - narė – Vitalija Pelenienė, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė;
  •  nariai:
    Evaldas Gudžiūnas, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas;
    Diana Baronienė, Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vyresnioji specialistė;
    Rasa Biknienė, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
    Orinta Tamutienė, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
    Jūratė Sodienė, Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė;
    Lina Lašinė, Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė;
    Raimondas Šidlauskas, Savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas;
    Eglė Šimkevičienė, Savivaldybės administracijos Medelyno seniūnijos seniūnė;
    Audronis Ribikauskas, Savivaldybės administracijos Rėkyvos seniūnijos seniūnas;
    Sonata Žiupsnienė, Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;
    Dalia Vietienė, Savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė);
    Aurelijus Koskas, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinės vadas;
    Tomas Jagutis, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos vyriausiasis specialistas;
    Povilas Balsys, Viešosios įstaigos „Šiaulių centro poliklinika“ kompiuterio tinklo administratorius.

 

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos nuostatai

 

 

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. A-42

 Komisijos sudėtis:

  • pirmininkė – Daiva Vaičiulienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;  
  • sekretorė – Rasa Stankuvienė,  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.
  • nariai:
    Neringa Baršauskienė – Šiaulių lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorė, neformaliojo vaikų švietimo ekspertė;
    Irina Dildienė – projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ specialistė;
    Rasa Dumčiūtė – Lietuvos skautijos narė;
    Gintarė Juškienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;  
    Danguolė Masiulienė
     – Šiaulių moksleivių namų direktoriaus pavaduotoja;
    Lina Mendelienė – Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
    Reda Mockienė – VšĮ futbolo akademijos „Šiauliai“ laikinai einanti direktoriaus pareigas;
    Ramutė Pilypienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kūno kultūros ir sporto  skyriaus vyriausioji specialistė;
    Jūratė Repšienė  – Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
    Irena Šliuželienė  – Šiaulių dailės mokyklos direktorė;
    Mindaugas Šerepka – Šiaulių teniso mokyklos direktorius;
    Sandra Verenkaitė-Bubliauskienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

 

Молодёжная школа им. Нормундаса Вальтериса
Пабалю ул. 53, LT-77121 Шяуляй
+370 41 553007

http://www.sjm.lt

Kultūros įstaigos Socialinės paramos įstaigos

Tarybos sudėtis:

  • Malik Agamalijev, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
  • Virgilijus Balčius, asociacijos Dainų mikrorajono bendruomenės pirmininkas;
  • Egidijus Elijošius, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
  • Povilas Gečas, asociacijos Šiaulių centro bendruomenės pirmininkas;
  • Rima Gečienė, asociacijos Aido bendruomenės pirmininkė;
  • Edvardas Kuvikas, asociacijos Aukštabalio bendruomenės pirmininkas;
  • Vida Pociuvienė, asociacijos Šiaulių bendruomenės pirmininkė;
  • Gintautas Sitnikas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
  • Saulius Stasiūnas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
  • Eglė Šimkevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Medelyno seniūnė;
  • Asta Švedienė, asociacijos Šimšės bendruomenės pirmininkė;
  • Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Rėkyvos seniūnijos vyriausioji specialistė.
 
 

Bendruomeninių organizacijų tarybos darbotvarkės skelbiamos /news/category/bendruomenines-veiklos-naujienos.

Bendruomeninių organizacijų tarybos protokolai:

2019 m.
2020 m.

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2017 lapkričio 9 d. sprendimu Nr. T-410

Komisijos sudėtis:

  • Edvardas Kuvikas, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos komiteto narys, Šiaurės Lietuvos žmogaus teisių atstovybės vadovas;
  • Viktorija Palčiauskienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);
  • Jūratė Prielaidienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė;
  • Laima Šėporaitienė, viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos Psichikos sveikatos centro vedėja;
  • Rita Šukienė, viešosios įstaigos Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro socialinė darbuotoja

 

 Sudaryta:
Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. A-67

 

  • pirmininkė – Laura Rimkuvienė, Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistė,
  • nariai:
    Rita Šilingienė, Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistė,
    Danguolė Statkutė, UAB „Šiaulių apželdinimas“ darbuotoja;
    Karolis Grušas, kraštovaizdžio architektas, ŠU botanikos sodo draugų klubo narys;
    Andželika Bubelytė, Šaulių pietinio bendruomenės narė,
    Edvardas Kuvikas, Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos tarybos narys, Aukštabalio bendruomenės pirmininkas ir Šiaurės Lietuvos žmogaus teisių atstovybės vadovas.

Šiuos asmenis, esant reikalui, gali pakeisti kiti išvardintų organizacijų atstovai;
Komisijos darbe gali dalyvauti suinteresuotų institucijų (tame tarpe autorinės priežiūros) ar suinteresuotos visuomenės atstovai.

 Šiaulių miesto želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos nuostatai

SUDARYTA
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2018-09-12
įsakymu Nr. A-1512,
2019-05-11 Nr. A-685 pakeitimai.

 

Komisijos sudėtis:

  • Pirmininkas – Vincas Urbonavičius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.
  • Sekretorė – Viktorija Berzinytė, Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vyr. specialistė.
  • Nariai:
    Gintaras Jasiūnas, Švietimo, kultūros ir sporto departamento Sporto skyriaus vedėjas;
    Asta Lesauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorė;
    Edita Minkuvienė, Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vedėja;
    Rasa Stankuvienė, Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vyr. specialistė.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-24 14:26:45

Sporto įstaigos

Tarybos sudėtis:

 

  • Artūras Visockas (pirmininkas), Šiaulių miesto savivaldybės meras;

  • Alfredas Jonuška, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius;

  • Arūnas Rupšys, Šiaulių pramoninkų asociacijos viceprezidentas;

  • Denis Michalenko, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

  • Egidijus Elijošius, Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotojas;

  • Giedrė Mendoza Herrera, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;

  • Gintautas Sitnikas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

  • Justinas Linksmutis Samuolis, Šiaulių miesto jaunimo organizacijos “Apskritasis stalas” pirmininkas; 

  • Rima Juškienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;

  • Simona Potelienė, Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotoja

 

Komisijos sudėtis:

  • pirmininkas – Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;
  • pirmininko pavaduotojas – Vincas Urbonavičius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
  • nariai:
    Ija Jencienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja;
    Vaida Kalasevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja;
    Simona Potelienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė, frakcijos „Dirbame miestui“ atstovė;
    Gintautas Sitnikas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys, frakcijos „Dirbame miestui“ atstovas;
    Laura Steponkienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėja. 
 

 

Komisijos nuostatai

 

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2015 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. A-640,
2017-07-10 A-984 pakeitimai,
2019-06-21 A-905 redakcija.

Komisijos sudėtis:

  • pirmininkas – Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;
  • pirmininko pavaduotojas – Evaldas Vaičeliūnas, Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyriaus vedėjas;
  • sekretorė – Vaiva Gaubienė, Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyriaus vyriausioji specialistė;
  • nariai:
    Ričardas Bosas,
    Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas,
    Irena Krugiškienė,
    Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus Turto valdymo poskyrio vedėja,
    Danutė Mažulienė, Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė,
    Irena Paliulytė, Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir finansų skyriaus patarėja,
    Juozas Varapnickas,
    Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas.

 

Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį arba neprižiūrimų statinių ir patalpų nustatymo, sąrašo sudarymo ir keitimo tvarkos aprašas

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2018-11-26 įsakymu Nr. A-1951,
2019-02-25 A-290, 2019-05-13 A-665 pakeitimai

 

Komisijos sudėtis:

  • pirmininkas – Vincas Urbonavičius, Administracijos direktoriaus pavaduotojas;
  • pavaduotoja – Asta Lesauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorė;
  • sekretorė – Sandra Verenkaitė-Bubliauskienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
  • nariai:
    Edita Minkuvienė, Švietimo skyriaus vedėja;
    Edvardas Poderskis, Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas;
    Silva Sabaliauskienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
 
 
Sveikatos įstaigos

KULTŪROS TARYBOS SUDĖTIS

 

  • Nijolė Prascevičienė, Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narė;
  • Daina Kinčinaitienė, Savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja;
  • Vaidotas Janulis, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto profesorius;
  • Gintautas Gascevičius, VšĮ „Rimti veidai“ direktorius;
  • Deimantė Bačiulė, Šiaulių kultūros centro direktorė;
  • Virginijus Kinčinaitis, Šiaulių dailės galerijos direktoriaus pavaduotojas;
  • Bronius Maskuliūnas, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktorius;
  • Raimundas Balza, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius;
  • Šarūnas Sabaliauskas, architektas;
  • Laima Kelmelienė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė;
  • Bronislovas Rudys, Lietuvos dailininkų sąjungos „Šiaulių dailininkų organizacija“ pirmininkas.

 

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2018 m. gegužės 3 d. sprendimu Nr. T-161

Komisijos sudėtis:

  • Silvija Baranauskienė, Šiaulių Gegužių progimnazijos direktorė;
  • Regina Miežienė, Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos direktorė;
  • Vytautas Kantauskas, Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos direktorius;
  • Regina Kvedarienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė, frakcijos „Už Šiaulius“ narė;
  • Justinas Sartauskas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys, Socialdemokratų frakcijos narys

 

 

Komisijos darbo reglamentas

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. A-195.

Komisijos sudėtis:

  • pirmininkė – Eglė Bružienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja;
  • pirmininkės pavaduotojaDaiva Mačernė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėjos pavaduotoja;
  • komisijos sekretorius – Edmundas Šegžda, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausiasis specialistas;
  • nariai:
    Juozas Varapnickas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros,        urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas;
    Mantas Antanavičius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros,        urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas;
    Giedrius Devėnas, UAB „Šiaulių vandenys“ vandentiekio ir nuotekų tinklų cecho viršininkas;
    Vytautas Žongolavičius, UAB „Šiaulių vandenys“ vyresnysis inžinierius;
    Eligijus Šaltupis, AB „Šiaulių energija“ Šilumos tinklų tarnybos viršininko pavaduotojas;
    Artūras Grabinskis, AB „Šiaulių energija“ Šilumos tinklų tarnybos meistras;
    Teisutis Beržinskas, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos Veiklos organizavimo ir prevencijos poskyrio viršininkas;
    Alma Matinian, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos Veiklos organizavimo ir prevencijos poskyrio specialistė;
    Arūnas Kaušas, LITGRID AB Perdavimo tinklo departamento Infrastruktūros priežiūros centro Šiaulių regiono linijų vyresnysis inžinierius;
    Saulius Ramanauskas, LITGRID AB Šiaulių regiono statinių vyresnysis inžinierius;
    Rolandas Venckus, Telia Lietuva, AB Technologijų padalinio vyresnysis inžinierius;
    Eduardas Urbonas, AB „Energijos skirstymo operatorius“ Tinklo duomenų administravimo skyriaus Dokumentacijos VII komandos inžinierius;
    Vytautas Rostkauskas, UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ elektromonteris;
    Elena Čepukienė, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyriaus vyriausioji specialistė.

 

Komisijos nuostatai

Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo nuostatai

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės direktoriaus
2020-04-03 įsakymu A-443

Komisijos sudėtis:

 

  • Vincas Urbonavičius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
  • Ramutė Pilypienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Socialinių paslaugų skyriaus vedėja (komisijos pirmininkės pavaduotoja);
  • Violeta Laugalienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;
  • Viktorija Palčiauskienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vedėja (komisijos pirmininkė);
  • Jurgita Zakarevičiūtė, Šiaulių centro poliklinikos Odontologijos centro Specializuotų odontologijos paslaugų skyriaus vedėja.

Rūta Pečiukėnė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vyr. specialistė -  komisijos sekretorė.

 

Švietimo įstaigos
  • pirmininkas – Justinas Švėgžda, Šiaulių miesto savivaldybės mero patarėjas;
  • sekretorė – Rasa Macienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyr. specialistė;
  • nariai:
    Egidijus Elijošius, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijos atstovas;
    Martynas Šiurkus, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys, Tėvynės sąjungos- Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovas;
    Pranciškus Trijonis, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys, frakcijos „Už Šiaulius“ atstovas;
    Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;
    Vaida Kalasevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento direktorė;
    Asta Lesauskienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento direktorė;
    Virgilijus Statkus – Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento direktorius.

 

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2020 m. birželio 18 d.  sprendimu Nr. T-275

 

Komisijos sudėtis:

  • Artūras Visockas, Šiaulių miesto savivaldybės meras (komisijos pirmininkas);
  • Remigijus Adomaitis, Šiaulių miesto garbės pilietis;
  • Raimundas Balza, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius;
  • Petras Baronas, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos narys;
  • Eugenijus Bartulis, Šiaulių vyskupas;
  • Stanislovas Algimantas Baublys, Šiaulių trečiojo amžiaus universiteto rektorius;
  • Saulius Kauneckas, koncertinės įstaigos „Saulė“ vadovas;
  • Marytė Markevičienė, Šiaulių miesto garbės pilietė;
  • Remigijus Mažeika, Respublikinės Šiaulių ligoninės direktorius;
  • Jonas Nekrošius, advokatas;
  • Jūratė Rauduvienė, Lietuvos žurnalistų sąjungos Šiaulių apskrities skyriaus narė;
  • Arūnas Rupšys, Šiaulių pramonininkų asociacijos viceprezidentas;
  • Zenonas Eimutis Sabalys, Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos tarybos narys;
  • Natalija Šedžiuvienė, Šiaulių valstybinės kolegijos direktorė;
  • Darius Šiaučiūnas, laikinai einantis Šiaulių universiteto rektoriaus pareigas.

 

 Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017-03-30 įsakymu Nr. A-461,
2019-09-24 Nr. A-1352, 2021-02-23 Nr. A-197 pakeitimai

Komisijos sudėtis

 

  • pirmininkas – Antanas Bartulis, Savivaldybės administracijos direktorius;
  • pirmininko pavaduotojas – Vincas Urbonavičius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
  • sekretorius-narys – Evaldas Gudžiūnas, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas;
  • nariai:
    Simona Potelienė, Savivaldybės mero pavaduotoja, Savivaldybės tarybos narė;
    Linas Gadliauskas, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vedėjas;
    Paulius Stočkus, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus patarėjas;
    Ramutė Pilypienė, Savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Socialinių paslaugų skyriaus vedėja;
    Eglė Šimkevičienė, Savivaldybės administracijos Medelyno seniūnijos seniūnė;
    Audronius Ribikauskas, Savivaldybės administracijos Rėkyvos seniūnijos seniūnas;
    Gintarė Juškienė, Savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
    Lina Augytė, Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė);
    Gintautas Šeporaitis, Savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas;
    Henrieta Garbenienė, Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė;
    Eugenija Kukaitienė, VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis vyriausioji gydytoja;
    Gražvidas Butkus, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Šiaulių priešgaisrinė gelbėjimo valdybos viršininko pavaduotojas;
    Danutė Jakubkienė, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Bendruomenės pareigūnų grupės vyriausioji tyrėja;
    Dalia Rajunčė, Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus vyriausioji specialistė;
    Vytautas Dabulskis, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos vadybos konsultantas;
    Valdas Glazauskis, Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Šiaulių aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas;
    Salomėja Jasudienė, asociacijos ,,Moterų veiklos inovacijų centras“ direktorė;
    Agnė Raubaitė, VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras psichologė.

 

KOMISIJOS NUOSTATAI

 

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. A-1055

 

Komisijos sudėtis:

  • pirmininkas – Vincas Urbonavičius, Administracijos direktoriaus pavaduotojas;
  • pirmininko pavaduotoja – Asta Lesauskienė, Žmonių gerovės ir ugdymo departamento direktorė;
  • sekretorė – Rima Petkienė, Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus Socialinio būsto poskyrio vyr. specialistė;
  • nariai:
    Aušra Gailiūnienė, Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus vedėja;
    Eugenijus Einoris, Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus Socialinio būsto poskyrio vyr. specialistas;
    Ija Jencienė, Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus Socialinio būsto poskyrio vedėja;
    Violeta Jakševičiūtė, Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Apskaitos skyriaus vyresn. specialistė;
    Angelė Poplevičienė, Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus Turto valdymo poskyrio vyriausioji specialistė.

Tarybos sudėtis:

 

  • pirmininkas – Artūras Visockas, Šiaulių miesto savivaldybės meras;
  • pirmininko pavaduotoja – Simona Potelienė, Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotoja;
  • sekretorė – Rasa Macienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyr. specialistė;
  • nariai:
    Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;
    Rimundas Domarkas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos atstovas;
    Egidijus Elijošius, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijos atstovas;
    Vaida Kalasevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja;
    Vytis Lembutis, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas;
    Gintautas Lukošaitis, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys, frakcijos „Dirbame miestui“ atstovas;
    Denis Michalenko, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys, frakcijos „Už Šiaulius“ atstovas;
    Alvydas Stulpinas, Šiaulių pramonininkų asociacijos prezidentas;
    prof. dr. Renata Bilbokaitė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos direktorė;
    Raimondas Šukys, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikossocialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento direktorius.

 

 

 STRATEGINĖS PLĖTROS TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

Patvirtinta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2021 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. T-22

 

  • pirmininkas – Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;
  • nariai:
    Diana Kundrotienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausioji inžinierė;
    Egidijus Urba, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėjas;
    Gitana Stankevičė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vedėja;
    Irina Vingrienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus patarėja (vyriausioji architektė);
    Ričardas Bosas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas;
    Rigita Tijūnaitienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyriaus vedėja.

 

Darbo reglamentas

Sudaryta:
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. A-1390,
2019-11-14 Nr. A-1627, 2020-11-06 Nr. A-1535 pakeitimai

Komisijos sudėtis:

  • Pirmininkas – Vincas Urbonavičius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
  • Pirmininko pavaduotoja – Ramutė Pilypienė, Savivaldybės Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Socialinių paslaugų skyriaus vedėja.
  • Nariai:
    Gintaras Jasiūnas, Savivaldybės Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Sporto skyriaus vedėjas;
    Lina Janauskienė, Savivaldybės Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Sporto skyriaus vyr. specialistė;
    Vida Šalnienė, Savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė;
    Danutė Akaveckienė, Savivaldybės globos namų direktorė;
    Justina Skerstonė, Savivaldybės globos namų direktorės pavaduotoja;
    Neringa Vilčinskaitė–Zavackienė, Savivaldybės vyr. specialistė (nevyriausybinių organizacijų koordinatorė);
    Lina Augytė, Savivaldybės vyr. specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė);
    Lina Lašinė, Savivaldybės Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas


Komisijos sudėtis:

  • pirmininkas – Vincas Urbonavičius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;

  • pirmininko pavaduotoja – Aistė Petkuvienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas;

  • sekretorė – Edita Venckuvienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė;

  • nariai:
    Danguolė Jočienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus patarėja (jos nesant, pavaduoja Lina Ruškienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja);
    Marijus Macis, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato viršininkas (jo nesant, pavaduoja Ramunė Beržanskienė, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Nusikalstamų veikų registravimo skyriaus viršininkė);
    Inga Medžidovienė, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Verslo ir tarptautinių ryšių skyriaus vadovė (jos nesant, pavaduoja Edita Grigaliauskienė, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovė);
    Virginija Remeikienė, Šiaulių daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos prezidentė (jos nesant, pavaduoja Jonas Vingilis, Šiaulių daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos atstovas);
    Ingrida Stankuvienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamento vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė (jos nesant, pavaduoja Jurgita Radušienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamento patarėja);
    Laura Steponkienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėja.;
    Raimondas Šidlauskas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant jį pavaduojantis specialistas).“

 

 

Komisijos nuostatai

Šiaulių miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtis:

 

  • Malikas Agamalijevas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
  • Lina Augytė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo specialistė);
  • Gediminas Beržinis Beržinskas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
  • Laura Bružienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė;
  • Ieva Grušaitė, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narė;
  • Justinas Linksmutis Samuolis, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narys;
  • Roberta Stonkutė, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narė;
  • Martynas Šiurkus, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
  • Ieva Šukytė, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narė;
  • Justinas Švėgžda, Šiaulių miesto savivaldybės mero patarėjas;
  • Žygimantas Ruškys, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narys;
  • Mindaugas Valantinas, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ narys.“

 

 

Jaunimo reikalų tarybos sudarymo tvarką nustato, nuostatus ir sudėtį tvirtina Šiaulių miesto savivaldybės taryba.

Jaunimo reikalų tarybos tikslai yra šie:

  • nagrinėti savivaldybėje su jaunimo politika susijusius klausimus;
  • teikti savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo ir su tuo susijusių teisės aktų projektų rengimo;
  • stiprinti savivaldybės institucijų ir įstaigų bendradarbiavimą su jaunimu ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis.

ŠIAULIŲ MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS 2021 M. VEIKLOS PLANAS  
ŠIAULIŲ MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS DARBO REGLAMENTAS  

2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

Darbo grupės sudėtis:

  • darbo grupės pirmininkas – Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;
  • pirmininko pavaduotojas – Eduardas Bivainis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas; 
  • sekretorė - Vida Lašinienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė;
  • nariai:
    Evaldas Danilovas, Lietuvos žemės savininkų sąjungos Šiaulių skyriaus tarybos pirmininkas;
    Alfredas Jonuška, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius;
    Vaida Kalasevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja;
    Aistė Petkuvienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus l. e. vedėjo pareigas;
    Violeta Rudminienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausioji specialistė;
    Arūnas Rupšys, Šiaulių pramonininkų asociacijos viceprezidentas, UAB „Ruvera“ direktorius;
    Kristina Vaičekauskienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyriausioji specialistė.
  • Nario teisėmis darbo grupėje dalyvaujantys Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariai:
    Rimundas Domarkas;
    Rima Juškienė.

Sudaryta:
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. A-1363,
2017-06-08 A-840, 2018-06-21 A-1054,
2021-04-02 Nr. A-451 pakeitimai

Komisijos sudėtis:

  • pirmininkas – Vincas Urbonavičius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;

  • pirmininko pavaduotoja – Daina Kinčinaitienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja;

  • sekretorė – Vilma Nainienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vyriausioji specialistė;

  • nariai:
    Linas Gadliauskas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vedėjas;
    Gintaras Jasiūnas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sporto skyriaus vedėjas;
    Sigita Kamarauskienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė;
    Leta Rinkevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė;
    Rigita Tijūnaitienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyriaus vedėja;
    Toma Kvietkauskaitė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyriausioji specialistė;
    Deimantė Bačiulė, Šiaulių miesto kultūros centro direktorė.

 

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 751

Komisijos sudėtis:

  • pirmininkas - Domas Griškevičius, Savivaldybės mero pavaduotojas;
  • pirmininko pavaduotoja - Aušrinė Rinkevičienė, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė (kalbos tvarkytoja);
  • sekretorė - Laima Pročkienė, Savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyriausioji specialistė;
  • nariai:
    Rima Juškienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė, Miesto ūkio ir plėtros komiteto pirmininkė;
    Rūta Stuopelienė, architektė, Lietuvos architektų sąjungos Šiaulių skyriaus valdybos pirmininkė;
    Rasa Budrytė, architektė;
    Daina Kinčinaitienė, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriaus vedėja;
    Virginija Šiukščienė, „Aušros“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja;
    Visvaldas Žilinskas, Savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas.

 

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2020 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T-145,
2020-12-22 T-482 pakeitimai

Tarybos sudėtis:

  • Aleksandra Sakalauskienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros vedėja, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
  • Vitalija Gerikienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros docentė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
  • Eslanda Mockevičienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Reabilitacijos katedros vedėja, lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
  • Viktorija Vaišvilaitė, Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo katedros lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
  • Audronė Norkuvienė, viešosios įstaigos Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytoja, Darbo tarybos paskirta atstovė.

 

Komisijos sudėtis:

  • pirmininkas – Virgilijus Statkus, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas;
  •  sekretorė - narė – Eglė Virbukienė, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė;
  •  nariai:
    Gintarė Juškienė, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
    Viktorija Palčiauskienė, Savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vedėja;
    Vitalijus Matuzas, Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas;
    Janina Noraitienė, Savivaldybės administracijos Personalo skyriaus vyriausioji specialistė;
    Mindaugas Bezaras, Savivaldybės administracijos Sporto skyriaus vyriausiasis specialistas;
    Linas Grikšas, Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausiasis specialistas;
    Dainora Vasiliauskienė, Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė;
    Marijus Macis, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos skyriaus viršininkas;
    Virginijus Jakubonis, UAB ,,Šiaulių vandenys“  Technikos direktoriaus pavaduotojas;
    Inga Leipusaitė, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Šiaulių skyriaus vadovė.

 

Darbo grupės nuostatai

Komisijos sudėtis:

  • Pirmininkas – Eduardas Bivainis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
  • pirmininko pavaduotoja – Ija Jencienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja;
  • sekretorė – Živilė Jagutienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;
  • nariai:
    Rimundas Domarkas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
    Ramutė Pilypienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja;
    Rima Juškienė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;
    Vytautas Juškus, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
    Pranciškus Trijonis, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys.

 

 

Gyvenamųjų patalpų naudojimo komisijos veiklos nuostatai.

Komisijos sudėtis:

  • pirmininkas – Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;
  • pirmininko pavaduotojai:
    Eduardas Bivainis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
    Vincas Urbonavičius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
  • sekretorė – Leta Petraitienė, Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė;
  • nariai:
    Ija Jencienė, Turto valdymo skyriaus vedėja;
    Gytis Skurkis, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas;
    Aistė Petkuvienė, l. e. Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėjo pareigas;
    Dalia Vietienė, Jaunimo reikalų koordinatorius.

 

 

 Komisijos veiklos nuostatai

Patvirtinta
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2020-02-12 įsakymu Nr. A-171

 

Komisijos sudėtis:

  • pirmininkė – Ramutė Pilypienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja;
  • pirmininkės pavaduotoja - Vida Šalnienė, Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė;
  • sekretorė – Indrė Linkevičienė, Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė;
  • nariai:
    Rimantas Žąsinas, Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų direktorius;
    Dalia Vietienė, vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė);
    Vaiva Bacevičienė, Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė;
    Vaidotė Vitkauskienė, Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė.

 

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2020 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T-145,
2020-12-22 T-482 pakeitimai

Tarybos sudėtis:

  • Aleksandra Sakalauskienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros vedėja, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
  • Vitalija Gerikienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros docentė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
  • Eslanda Mockevičienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Reabilitacijos katedros vedėja, lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
  • Viktorija Vaišvilaitė, Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo katedros lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
  • Virginija Juškienė, Šiaulių centro poliklinikos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja, Lietuvos gydytojų sąjungos Kelmės filialo paskirta atstovė.

 

Komisijos sudėtis:

  • Aukciono vedėjas – Eduardas Bivainis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
  • Aukciono vedėjo pavaduotoja – Ija Jencienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja;
  • Nariai:
    Irena Pniauskienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus patarėja;
    Gitana Stankevičė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja;
    Irina Vingrienė – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus patarėja (vyriausioji architektė);
  • Protokoluotoja – Angelė Poplevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė“.

Aukciono komisijos darbo reglamentas
Išankstinio balsavimo raštu biuletenis
Aukciono kainos didinimo intervalas, garantinio įnašo ir registracijos mokesčio dydžiai
Pažyma dėl viešo aukciono dalyvio registracijos
Nekilnojamojo turto viešo aukciono sąlygos

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. A-414

Komisijos sudėtis:

  • muzikos meno ekspertai: Jūratė Stakvilevičienė, Gediminas Ramanauskas;
  • vizualiojo meno ekspertai: Ernesta Šimkienė, Vaiva Kovieraitė-Trumpė, Ugnius Ratnikas;
  • teatro meno ekspertai: Monika Šaltytė, Nomeda Šatkauskienė;
  • šokio meno ekspertai: Mindaugas Kosaitis, Lina Jankauskaitė-Peleckienė;
  • literatūros ekspertai: Ekaterina Prakapenė, Rita Božienė;
  • kultūros paveldo ekspertai: Kristijonas Murauskas, Vilija Ulinskytė-Balzienė;
  • etninės kultūros ekspertės: Sigita Milvidienė, Regina Marozienė.

 

 

Patvirtinta
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2020-01-08 įsakymu Nr. A-27,
2020-03-10 Nr. A-339 pakeitimai

 

Komisijos sudėtis:

  • Pirmininkė – Vida Šalnienė, Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė;
  • Pirmininko pavaduotoja – Viktorija Palčiauskienė, Sveikatos skyriaus vedėja;
  • Sekretorė – Rasa Urmonienė, Socialinių paslaugų skyriaus vyresnioji specialistė.
  • Nariai:
    Ramutė Pilypienė, Socialinių paslaugų skyriaus vedėja;
    Danutė Akaveckienė, Šiaulių miesto savivaldybės globos namų direktorė;
    Inga Tamosinaitė, viešosios įstaigos Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro direktorė;
    Vida Lenkauskienė, Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė

 

 

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2020 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T-145,
2020-12-22 T-482 pakeitimai

Tarybos sudėtis:

  • Aleksandra Sakalauskienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros vedėja, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
  • Vitalija Gerikienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros docentė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
  • Eslanda Mockevičienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Reabilitacijos katedros vedėja, lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
  • Viktorija Vaišvilaitė, Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo katedros lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
  • Arvydas Urbonavičius, viešosios įstaigos Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro informatikos specialistas, Darbo tarybos paskirtas atstovas.

 


  • Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – ESOC) koordinatorius – Vincas Urbonavičius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas.
  • Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos, informacijos valdymo grupė:
    • vadovas – Paulius Stočkus, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus patarėjas;
    • nariai:
      Vitalija Pelenienė, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė;
      Andrius Ašmontas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos II-osios komandos viršininkas;
      Andrius Bagdonas, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Antrojo veiklos skyriaus viršininkas;
      Edita Satkevičienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja.
  • Materialinio techninio aprūpinimo grupė:
    • vadovas – Gytis Skurkis, Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas;
    • nariai:
      Gitana Stankevičė, Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja;
      Ramutė Pilypienė, Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja;
      Toma Vilutienė, Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė;
      Karolis Rajackas, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas;
      Miglė Barzelienė, Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus patarėja;
      Viktorija Palčiauskienė, Savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytoja (Sveikatos skyriaus vedėja);
      Ija Jencienė, Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja;
      Vaidas Seirackas, UAB ,,Busturas“ generalinis direktorius.
  • Visuomenės informavimo, administravimo, elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė:
    • vadovas – Vitalis Lebedis, Savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių koordinatorius (vyriausiasis specialistas);
    • nariai:
      Justinas Švėgžda, Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato mero patarėjas;
      Diana Grigienė, Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyrio vedėja;
      Saulius Kondrotas, Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus Informacinių technologijų poskyrio vyriausiasis specialistas;
      Henrieta Garbenienė, BĮ Šiaulių miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktorė. 

Šiaulių miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatai

Šiaulių miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių kontaktiniai duomenys

 

 

 

Daugiau informacijos
Tel. (8 41) 383 428

 

Sudaryta:
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 2014 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. A-687

Komisijos sudėtis:

  • Pirmininkė – Birutė Marija Paplauskienė, viešosios įstaigos Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro bendrosios praktikos gydytoja;
  • pirmininko pavaduotojas – Stasys Januška, viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos bendrosios praktikos gydytojas;
  • nariai:
    Danutė Jadzevičienė, gydytoja vaikų pulmonologė, viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės filialo Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikos Konsultacijų poliklinikos vedėja;
    Aidas Kaušas, viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės Suaugusiųjų infekcinių ligų skyriaus vedėjas;
    Vaclovas Vaitkevičius, gydytojas dermatovenerologas, viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės Odos ir veneros ligų centro vadovas.

BŪTINOJO HOSPITALIZAVIMO IR (AR) BŪTINOJO IZOLIAVIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

BŪTINOJO HOSPITALIZAVIMO IR (AR) BŪTINOJO IZOLIAVIMO KOMISIJOS NUOSTATAI

SUDARYTA
Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A-1695,
2018-09-07 Nr. A-1495, 2020-07-07 Nr. A-883 pakeitimai


Komisijos sudėtis:

  • pirmininkė – Lina Augytė, Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė.
  • nariai:
    Gintarė Juškienė, Savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė;
    Ramutė Pilypienė, Savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Socialinių paslaugų skyriaus vedėja;
    Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas arba jį pavaduojantis pareigūnas;
    Indrė Lukoševičienė, Šiaulių apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus vyresnioji inspektorė;
    Ligita Mickienė, Šiaulių miesto Pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė ekspertė;
    Viktorija Palčiauskienė, Savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vedėja;
    Jurgita Siliūnienė, Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė;
    Indrė Dambrauskienė, VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Šiaulių vaikų dienos centro vadovė;
    Rasa Valančienė, Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorė.

 

 

 

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus
2020 m. spalio 12 d.
įsakymu Nr. A-1383 (įsakymo 2021 m. balandžio 19 d. Nr. A-557 redakcija)

 

  • Vincas Urbonavičius, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (komisijos pirmininkas);
  • Aistė Petkuvienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos l. e. Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėjos pareigas (komisijos pirmininko pavaduotoja);
  • Jonas Bartkus, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
  • Jolanta Mikšionytė, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Šiaulių m. 2-ojo skyriaus vedėja;
  • Edita Grigaliauskienė, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovė;
  • Vaida Kalasevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja;
  • Ligita Balsienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė (komisijos sekretorė);

 

 Komisijos darbo reglamentas

 

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos
2020 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T-145,
2020-12-22 T-482 pakeitimai

Tarybos sudėtis:

  • Aleksandra Sakalauskienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros vedėja, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
  • Vitalija Gerikienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros docentė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
  • Eslanda Mockevičienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Reabilitacijos katedros vedėja, lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
  • Viktorija Vaišvilaitė, Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo katedros lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
  • Eglutė Kirklienė, viešosios įstaigos Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties skubios medicinos pagalbos slaugos specialistė, Šiaulių greitosios medicinos pagalbos profesinės sąjungos paskirta atstovė.

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2019 m. birželio 6 d. sprendimu Nr. T-271

Komisijos sudėtis:

  • Irina Barabanova, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;
  • Gediminas Beržinis Beržinskas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
  • Rimundas Domarkas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys - komisijos pirmininkas;
  • Egidijus Elijošius, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
  • Juozas Pabrėža, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
  • Saulius Stasiūnas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
  • Jonas Šidlauskas, Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacijos „Visuomenės iniciatyvos“ pirmininko pavaduotojas;
  • Elvyra Užkuraitienė, Lieporių bendruomenės centro valdybos pirmininkė;
  • Egidijus Venckus, Šiaulių vyskupijos Šiaulių katedros klebonas.

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATAI

KOMISIJOS SPRENDIMŲ ARCHYVAI:

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2017 m. rugpjūčio 10 d. 16 val. posėdyje prieš nagrinėjant klausimą dėl pareiškėjo I. R. 2017 m. birželio 19 d. prašymo, buvo nuspręsta nenusišalinti nuo klausimo nagrinėjimo,  atsižvelgiant į Vyriausios tarnybinės etikos komisijos 2017-07-26 rekomendaciją Nr. S-1646-(2.5).

SUDARYTA
2016 m. gruodžio 30 d.
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu Nr. A-1758,
2020-12-07 Nr.A-1714 pakeitimai

Komisijos sudėtis:

  • pirmininkas – Gintaras Jasiūnas, Sporto skyriaus vedėjas,
  • pavaduotoja – Indrė Bubelytė, Sporto skyriaus vyr. specialistė,
  • sekretorė – Lina Janauskienė, Sporto skyriaus vyr. specialistė.
  • nariai:
    Viktorija Palčiauskienė, Sveikatos skyriaus vedėja,
    Mindaugas Bezaras, Sporto skyriaus vyr. specialistas,
    Monika Zdanavičiūtė, Sporto skyriaus vyr. specialistė,
    Reda Mockienė, VšĮ Futbolo akademijos ,,Šiauliai‘‘ direktorė,
    Tolvydas Skalikas, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centro direktorius,
    Andrius Stočkus, Šiaulių sporto gimnazijos direktoriaus pavaduotojas sportiniam darbui

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. A-1497 ( įsakymo 2021 m. balandžio 21 d. N. A-568 redakcija)

Komisijos sudėtis

  • Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius (komisijos pirmininkas);
  • Aistė Petkuvienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos l. e. Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėjos pareigas (komisijos pirmininko pavaduotoja);
  • komisijos nariai:
    Pranciškus Trijonis, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
    Irmantas KukulskisŠiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
    Vaida Kalasevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėja;
    Jolanta Mikšionytė, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Šiaulių m. 2-ojo skyriaus vedėja;
    Janina Šiaulienė, Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento vyriausioji specialistė;
    Alfredas Jonuška, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius;
    Aistė Žalevičienė, Šiaulių pramonininkų asociacijos vykdančioji direktorė.

 Komisijos sekretorė Ligita Balsienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, be komisijos nario teisių.


 

 

Sudaryta
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2020 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T-145,
2020-12-22 T-482 pakeitimai

Tarybos sudėtis:

  • Aleksandra Sakalauskienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros vedėja, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
  • Vitalija Gerikienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Biomedicinos mokslų katedros docentė, viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirta atstovė;
  • Eslanda Mockevičienė, Šiaulių valstybinės kolegijos Reabilitacijos katedros vedėja, lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
  • Viktorija Vaišvilaitė, Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo katedros lektorė, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos paskirta atstovė;
  • Justinas Bubelis, viešosios įstaigos Šiaulių reabilitacijos centro kineziterapeutas, Darbo tarybos paskirtas atstovas.

Komisijos sudėtis:

  • pirmininkas – Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;
  • pavaduotoja – Ija Jencienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja;
  • nariai:
    Ligita Balsienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus specialistė;
    Jonas Bartkus, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
    Gintautas Sitnikas, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;
    Gintaras Radavičius, viešosios įstaigos ,,Pramogų sala“ generalinis direktorius;
    Justina Viktoravičienė, viešosios įstaigos ,,Pramogų sala“ vyr. finansininkė.
  • pirmininkas – Antanas Bartulis, Savivaldybės administracijos direktorius;
  • pirmininko pavaduotojas – Eduardas Bivainis, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
  • komisijos sekretorius – Linas Grikšas, Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistas;
  • nariai:
    Vaidas Seirackas, UAB „Busturas“ Generalinis direktorius;
    Vida Lašinienė, Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė;
    Gintautas Šėporaitis, Savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyriaus vyr. specialistas;
    Vaidotas Vaišvila, UAB „Šiaulių techninių apžiūrų centras“ direktorius;
    Algirdas Dailidonis, Lietuvos transporto saugos administracijos priežiūros departamento Panevėžio skyriaus vyr. inspektorius.

 

 

MIESTO KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO KOMISIJOS NUOSTATAI

  • pirmininkas – Eduardas Bivainis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
  • pirmininko pavaduotoja – Ramutė Pilypienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja;
  • Nariai:
    Egidijus Kalinaitis, Šiaulių inkstų ligomis sergančiųjų draugijos „Atgaja“ pirmininkas;
    Vida Pociuvienė, viešosios įstaigos „Šiaulių bendruomenė“ vadovė;
    Ekaterina Prakapenė, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Bibliotekų metodikos ir vadybos skyriaus vedėja;
    Audronius Ribikauskas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Rėkyvos seniūnas;
    Vitalija Slavickienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė;
    Eglė Šimkevičienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Medelyno seniūnė;
    Dalia Vietienė,  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė);
    Toma Vilutienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė. Komisijos veiklos nuostatai

Komisijos sudėtis:

  • pirmininkas – Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius;
  • sekretorius-narys – Rimantas Musejukas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas;
  • nariai:
    Alfonsas Krištopaitis, Lietuvos žemės savininkų sąjungos Šiaulių skyriaus narys;
    Audronius Ribikauskas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) Rėkyvos seniūnijos seniūnas;
    Eglė Šimkevičienė, Savivaldybės administracijos Medelyno seniūnijos seniūnė;
    Eglė Virbukienė, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė;
    Evaldas Danilovas, Lietuvos žemės savininkų sąjungos Šiaulių skyriaus narys;
    Inga Medžidovienė, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų Verslo ir tarptautinių ryšių skyriaus vadovė;
    Linas Gadliauskas, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus vedėjas;
    Paulius Stočkus, Savivaldybės administracijos Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyriaus patarėjas;
    Pranas Balckus, Lietuvos žemės savininkų sąjungos Šiaulių skyriaus narys;
    Rima Zablackienė, Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė;
    Vaiva Gaubienė, Savivaldybės administracijos Statybos ir renovacijos skyriaus vyriausioji specialistė.

 

Komisijos veiklos nuostatai

Kas man priklauso

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų teikimas - pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali (neturi galimybės) pasirūpinti savo higiena. Ši pagalba apima dušo talonų išdavimą, skalbimo paslaugų organizavimą.

Paslaugos gavėjai:

  • suaugę asmenys su negalia;
  • senyvo amžiaus asmenys;
  • socialinės rizikos suaugę asmenys;
  • kiti asmenys.

Paslaugų teikimo vieta:

  • Nemokamos dušo paslaugos (Stoties g. 9 C).
  • Mokamos dušo paslaugos (Tilžės g. 63 B).
  • Mokamos skalbimo paslaugos (Tilžės g. 63 B).

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras. Telefonai pasiteiravimui: 8 41 415 848; 8 41 43 98 32.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų, finansuojamų iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, konkurso organizavimas

Pagalbos į namus paslaugos – yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagalbos į namus paslaugos gavėjai:

  • senyvo amžiaus vieniši asmenys ar jų šeimos;
  • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
  • kiti asmenys (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

Asmuo ar jo globėjas, rūpintojas kreipiasi į Socialinių paslaugų centrą ir užpildo prašymą-paraišką bei pateikia šiuos dokumentus:

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
2. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos piliečio pase ar leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje nėra atitinkamo įrašo apie gyvenamąją vietą arba nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose).
3. Pažymą apie asmens (šeimos) pajamas.

Prašymus dėl pagalbos į namus paslaugų priima Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras adresu: Tilžės g. 63 B, telefonas pasiteiravimui 8 41 415 848.

Būsto pritaikymas – minimalus būsto pertvarkymas panaudojant specialius elementus, keičiant neįgaliesiems, turintiems judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, neprieinamas erdves, ir smulkus remontas įgyvendinant šiuos statybos sprendimus.

Pritaikymo darbai apima būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymą įrengiant nuolydžius, takelius privažiuoti neįgaliojo vežimėliu prie būsto ar automobilio stovėjimo vietos individualiam ar daugiabučiam namui priskirto sklypo ribose, taip pat smulkų remontą, įgyvendinant šiuos statybos sprendimus.

Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus:

1. neįgaliojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei Prašymą pateikia pats neįgalusis) arba šio dokumento kopiją (pateikiama tuo atveju, jei dokumentus teikia neįgaliojo atstovas pagal įstatymą);

2. išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas/ siuntimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – Forma Nr. 027/a)) ar jo kopiją, jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros.

Dėl išsamesnės informacijos ir prašymo pateikimo kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrą adresu: Tilžės g. 63B, Šiauliai. Telefonas pasiteiravimui 8 41 415 848, el. p.

Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d.  įsakymu Nr. A1-103 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-365 „Dėl šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose - namų aplinkos sąlygų ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims, kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį gyvenimą.

Savarankiško gyvenimo namuose asmenys patys tvarkosi buitį (gaminasi maistą, moka už komunalines paslaugas, apsiperka), iš dalies padedant socialiniam darbuotojui ar individualios priežiūros personalui. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo poreikius.

Apgyvendinimą savarankiško gyvenimo namuose Šiaulių miesto gyventojams organizuoja Šiaulių misto savivaldybės globos namų Savarankiško gyvenimo namų padalinys adresu Energetikų g. 20A, telefonas pasiteiravimui 8 41 433 644.

 

 

Apgyvendinimas nakvynės namuoselaikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei kitų būtinųjų paslaugų (asmeninės higienos, buitinių ir kt.) suteikimas asmenims, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę.

Laikino apnakvindinimo paslauga – tai nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių) suteikimas asmenims, kurie yra benamiai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.

Asmenys, pageidaujantys gauti apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugą, dėl šios paslaugos kreipiasi į Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų teikimo komisiją (Stoties g. 9 C, Šiauliai) ir pateikia:

  • užpildytą (gali būti pildoma vietoje) prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą (SP-8 forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro (toliau – socialinės apsaugos ir darbo ministras);
  • užpildytas (gali būti pildoma vietoje) duomenų apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį formas (SP-1, SP-2 formos, patvirtintos socialinės apsaugos ir darbo ministro);
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi Lietuvoje (ne Europos Sąjungos valstybių piliečiams);
  • pažymą apie sveikatos būklę (pulmonologo, psichiatro, odos ir veneros ligų dispanserio). Jei asmuo, gyvenantis Laikino apgyvendinimo tarnyboje, prašo pratęsti sutartį, ši pažyma nuo jos išdavimo datos galioja vienerius metus;
  • gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą (jei nėra duomenų registre);
  • neįgaliojo pažymėjimą (jei asmeniui nustatytas neįgalumas);
  • pažymą apie asmens paleidimą iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos, socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ir kitų dokumentų (jei asmeniui tokie dokumentai buvo išduoti);
  • kitus dokumentus, reikalingus asmens socialinių paslaugų poreikiui nustatyti.

Laikino apnakvindinimo paslaugos teikiamos adresu Pakruojo g. 41, Šiauliai.

Informacija apie apgyvendinimo nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo paslaugas teikiama telefonu 8 41 54 59 54.

Apgyvendinimo nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo paslaugas gyventojams teikia Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras (Laikino apgyvendinimo tarnyba).

Kompleksinės pagalbos paslauga moterims ar šeimai, kurią sudaro motina arba tėvas ir vaikas (-ai), (toliau – šeima) krizės atveju. Moters (šeimos) deklaruota gyvenamoji vieta turi būti Šiaulių mieste.

Paslaugas gali gauti moteris (šeima), atsidūrusi krizinėje situacijoje: dėl patirto smurto artimoje aplinkoje, prievartos ar kitų priežasčių ir (ar) neturi gyvenamosios vietos ar negali ja naudotis.

Kompleksinės pagalbos paslaugą sudaro:

  • informavimas;
  • konsultavimas;
  • tarpininkavimas ir atstovavimas;
  • apgyvendinimas;
  • psichologinė pagalba;
  • minimalių buitinių ir asmeninės higienos paslaugų organizavimas;
  • socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
  • esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų, apsaugos organizavimas;
  • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Paslaugų teikimo trukmė moteriai (šeimai): 6 mėnesiai ar ilgiau, esant poreikiui.

Paslaugos teikiamos:

  • VšĮ „Motinos Teresės šeimų namuose“ adresu Žemaitės g. 71, Šiauliuose;
  • telefonai pasiteiravimui: 8 650 26 956, 8 604 86 158;
  • el. paštas: ;

„Facebook“ adresas - VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ , interneto adresas: https://seimunamai.lt/ 

Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams skiriama vaikus globojantiems (rūpinantiems) ar įvaikinusiems asmenims bei siekiantiems jais tapti, kuriems nustatytas pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugos poreikis.

Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams – atrankos, konsultavimo bei mokymų organizavimo paslaugų teikimas, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus) ir įvaikintus vaikus.

Dėl informacijos kreiptis į  Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro GIMK atestuotus socialinius darbuotojus, teikiančius pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams, adresu Stoties g. 9 c, Šiauliai, telefonas pasiteiravimui 8 670 14 505.

Pagalbos pinigai – tai piniginė išmoka už vaikų, netekusių tėvų globos, priežiūrą ir globą (rūpybą) globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynai.

Pagalbos pinigai skiriami ir mokami:

  1. vaiko globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynai, kurių globojamiems vaikams laikinoji globa (rūpyba) nustatyta Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus įsakymu ir kai pagalbos pinigai nemokami kitoje savivaldybėje;
  2. vaiko globėjams (rūpintojams), šeimynai, kai vaiko nuolatinė globa (rūpyba) paskirta teismo sprendimu (nutartimi) ir iki nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo laikinoji globa (rūpyba) buvo nustatyta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu arba Šiaulių apylinkės teismo sprendimu (nutartimi), ir kai pagalbos pinigai nemokami kitoje savivaldybėje.

Daugiau informacijos apie paslaugą: Pagalbos pinigų už tėvų globos netekusių vaikų priežiūrą ir globą (rūpybą) skyrimas ir mokėjimas

Atvejo vadyba

Socialinio darbo su šeimomis, auginančiomis nepilnamečius vaikus ir patiriančiomis socialinę riziką, taikant atvejo vadybą tikslas – atkurti, ugdyti, palaikyti ir stiprinti šeimos socialinius įgūdžius, bendrauti ir bendradarbiauti šeimoje ir už jos ribų, įveikti krizines situacijas, išmokyti savarankiškai priimti sprendimus ir užtikrinti visapusišką vaikų poreikių tenkinimą bei jų asmenybės ugdymą.

Socialinių paslaugų įstaigų, įgaliotų Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-06 įsakymu Nr. A-957 „Dėl įgaliojimų vykdyti atvejo vadybos funkcijas suteikimo“ vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus, sąrašas:

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Adresas

Kontaktinis telefono nr.,
el. paštas

Įstaigos darbo laikas

Atvejo vadybininko vardas, pavardė

Paslaugų teikimo teritorija

1.

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

Stoties g. 9 C, Šiauliai

(8 41) 43 19 64,
el. p.

 

I–IV
8.00–17.00 val.


V
8.00–15.45 val.

Meilutė Bernotienė

Aukštabalio, Žaliūkių –Pramonės, Miesto centro, Gubernijos, Kalniuko seniūnaitijos, Medelyno seniūnija

Laima Černauskaitė

Dainė Jarmalavičienė

Aušra Marmokienė

Marijona Puidokienė

Lina Arkušauskaitė

2.

Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai

Žemaitės g. 22-19, Šiauliai

 

(8 41) 20 06 81,
el. p.

 

I–IV
8.00–17.00 val.

V
8.00–15.45 val.

Martynas Simonaitis

Gytarių, Dainų, Lieporių – Šventupio seniūnaitijos

Marytė Žalpienė

Brigita Kuraitė

Laura Šimkevičienė

3.

 

Labdaros paramos fondas SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija

 

Aušros al. 48,

Šiauliai

 

8 683 26405,
el. p.

 

I–V
8.00–17.00 val.

 

Gintarė Lukaitė-Cekavičė

Šimšės, Zoknių, Pabalių seniūnaitijos, Rėkyvos seniūnija

8 608 46 637,
el. p.

Roberta Augienė

 

..

Vaikų dienos centras (toliau – Centras) atlieka vaikų dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, gina vaiko teises, padeda vaikui adaptuotis šeimoje bei visuomenėje.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. teikiamos akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. A-1689 suteikta teisė teikti akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas Šiaulių miesto savivaldybėje 9 įstaigoms (organizacijoms).

Centro veikla vykdoma vadovaujantis Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimais ir rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1-658 „Dėl akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos).

Centro teikiamų paslaugų ir vykdomų veiklų tikslinės grupės yra iš socialinę riziką patiriančių ir (ar) nepasiturinčių Šiaulių miesto gyventojų šeimų, taip pat jų šeimos nariai, neįgalūs vaikai ir jų šeimos nariai, likę be tėvų globos vaikai ir jų globėjai (rūpintojai), vaikai, kuriems Šiaulių miesto ugdymo įstaigos vaiko gerovės komisija rekomenduoja lankyti vaikų dienos centrą. Esant poreikiui ir galimybei, vaikų dienos centro paslaugos gali būti teikiamos ir kitiems vaikams bei jų šeimos nariams.

Centrą lankančių vaikų amžius yra nuo 6-7 metų vaikų, pradėjusių lankyti mokyklą, iki 17 metų paauglių.

Nuolatinis Centro lankytojas – vaikas, kuris reguliariai lankosi Centre ir kuriam teikiamos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos ne mažiau kaip 8 kartus per mėnesį. 2020 metais Šiaulių miesto Centrus lankė apie 226 vaikų. 2019 m. Centrus lankė - 273 vaikai.

Centras vykdo šias funkcijas:

1. teikia socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrines ir kitas su vaiko ugdymu, jo teisių apsauga, integracija į šeimą, visuomenę susijusias paslaugas (socialinių, higienos įpročių formavimas, pagalba ruošiant pamokas ir kt.);

2. teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas;

3. organizuoja nemokamą Centrą lankančių vaikų maitinimą (vaikams, kurie Centre praleidžia daugiau kaip 4 valandas per dieną);

4. teikia socialinės ir psichologinės ar krizių įveikimo pagalbos paslaugas, organizuoja laisvalaikio užimtumą;

5. plėtoja ir palaiko nuolatinius ryšius su savo veiklos teritorijoje veikiančiomis mokyklomis, policija, nevyriausybinėmis organizacijomis, savivaldybės ir gyvenamosios vietos bendruomenėmis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis ir su vaiko teisių apsauga susijusiomis bei pagalbą vaikams, šeimai teikiančiomis institucijomis ir įstaigomis – vaiko teisių apsaugos teritoriniu skyriumi, savivaldybės administracijos atsakingais skyriais, seniūnijomis;

6. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktams ir Centro veiklos tikslams neprieštaraujančias veiklas.

Šiaulių miesto savivaldybė socialinę riziką patiriančių ir (ar) nepasiturinčių gyventojų šeimų vaikams, lankantiems Centrą ir kuriems į jį reikia vykti visuomeniniu transportu, taikoma važiavimo Šiaulių miesto autobusais 100 procentų nuolaida įsigyjant elektroninį bilietą, vadovaujantis Elektroninio bilieto su nuolaida, skirto Šiaulių miesto gyventojams važiuoti Šiaulių miesto reguliaraus susisiekimo autobusais, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimu Nr. T-363.

Informacija apie įstaigas (organizacijas) turinčias teisę teikti akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje

 Pavadinimas

 Adresas ir darbo laikas

 Kontaktai

Vietų skaičius

1. Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro vaikų dienos centras

Adresas:
Stoties g. 9C, Šiauliai

Darbo laikas:
I-IV 12:00-17:00
V 10:00-15:00

Atsakingas asmuo:  Eglė Bajalienė

Telefonas: 8 670 08 415, (8 41) 43 19 64

El. paštas: info@siauliuspc.lt

„Facebook“ - Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centras
Interneto adresas: http://spc.siauliai.lt/

23

 

2. VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Šiaulių vaikų dienos centras

Adresas:
Darbininkų g. 30, Šiauliai (Šiaulių lopšelis- darželis „Žiburėlis“ patalpose)

Darbo laikas:
I-IV 12:00-17:00
V 12:00-16:00 

Atsakingas asmuo: Indrė Dambrauskienė 

Telefonas: 8 686 94 857

El. paštas:
„Facebook“ - Šiaulių Vaikų Dienos Centras 

Interneto adresas: https://www.gelbekitvaikus.lt/

25

 

3. Klubas „Tarp savų“

Adresas:
Aušros al. 64, Šiauliai

Darbo laikas:
I-IV 14:00-18:00
V - 14:00-20:00

Atsakingas asmuo: Ramūnas Snarskis

Telefonas: 8 656 70 775, 8 682 21 975

El. paštas:

30

 

4. Labdaros ir paramos fondas SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos vaikų dienos centras „Parama šeimoms“

 

Adresas:
Radviliškio g. 82B, Šiauliai (Šiaulių Zoknių progimnazijos patalpose)

Darbo laikas:
I-IV 12:30-16:30
V 12:00-16:00

Atsakingas asmuo: Olga Stremauskaitė

Telefonas: 8 673 26 378

El. paštas:

„Facebook“ - Šiaulių Vaikų dienos centras – „Parama šeimoms

Interneto adresas: http://sos-vaikukaimai.lt/

25

 

5. Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedros parapijos vaikų dienos centras

Adresas:
Žvejų skr. 5, Šiauliai

Darbo laikas:
I-V 9:00-17:00

Telefonas: 8 615 94 230

El. paštas: vaikucentras@gmail.com

„Facebook“Vaikų Dienos Centras

35

 

6. VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ vaikų dienos centras „Aš ir draugai“

Adresas:
Žemaitės g. 71, Šiauliai

Darbo laikas:
I-V 13:30-17:30

Atsakingas asmuo: Rima Vilkauskienė 

Telefonas: 8 672 42 322

El. paštas: seimunamai@gmail.com

„Facebook“ - VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“

Interneto adresas: https://seimunamai.lt/

25

 

7. Regbio sporto klubo „Vairas“ vaikų dienos centras „Tik tu“

Adresas:
Dainų g. 35, Šiauliai

Darbo laikas:
I-V 14:00-19:00

 

Atsakingas asmuo: Greta Šiaučiulytė 

Telefonas: 8 671 41 938

 „Facebook“Vaikų dienos namai „Tik tu“

El. paštas:

25

 

8. Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namų Vaikų dienos centras

Adresas:
K. Korsako g. 61, Šiauliai

Darbo laikas:
I-V 12:00-18:00     

 

                 

Atsakingas asmuo: Deimantė Bukauskytė

Telefonas: 8 696 34 185

El. paštas:

„Facebook“ Šiaulių miesto Vaikų dienos centras

Interneto adresas: https://www.svgn.lt

20

 

9. VšĮ Edukaciniai projektai

Adresas:
P. Višinskio g. 34, Šiauliai

Darbo laikas:
I-V 11:00-19:00

Atsakingas asmuo: Gintarė Černikienė

Telefonas: 8 677 94 048

El. paštas:

15

Asmeninio asistento paslauga – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui iki 4 valandų per dieną (darbo dienomis) teikiama pagalba, padedanti įgalinti jo savarankiškumą ir užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judėjimas/mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).

Teisę į asmeninio asistento paslaugą turi asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninio asistento paslaugą, ir (ar) jo tėvai ar įtėviai, globėjai (rūpintojai), ir (ar) sutuoktinis, ir (ar) vaikai (įvaikiai) ar jo įgaliotas atstovas kreipiasi į asmens gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją (jeigu asmuo deklaruotos gyvenamosios vietos neturi, – į savivaldybės administraciją, kurioje yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą) ir pateikia:

1) laisvos formos prašymą gauti asmeninio asistento paslaugas, kuriame turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio gauti asmeninio asistento paslaugas, vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, asmens, kuriam gali būti teikiama informacija apie priimtus sprendimus dėl asmeninio asistento paslaugų skyrimo, sustabdymo, atnaujinimo, nutraukimo ar asmeninio asistento paslaugų teikėjo keitimo, vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas, ar telefono ryšio numeris;

2) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3) Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgalumo lygio pažymą ar Darbingumo lygio pažymą;

4) dokumentus ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančią prioriteto suteikimą, tik tokios apimties, kokia reikalinga norint gauti asmeninio asistento paslaugas (pavyzdžiui: moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, prašymo gauti socialines paslaugas kopiją).

Informacija ir prašymai dėl asmeninio asistento paslaugos teikiami Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centre, adresu Tilžės g. 63 B, telefonas pasiteiravimui 8 41 55 33 40, el. paštu .

Nuo 2020 m. liepos 1 d. įsigaliojo Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. teikiama tik akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra. Kitos akredituotos socialinės priežiūros paslaugos (pvz. pagalba į namus, apgyvendinimas nakvynės namuose ir kt.) bus pradėtos akredituoti 2021 metais, o teikti – nuo 2022 m. sausio 1 d.

Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos akreditacija

Įstaigos (organizacijos), kurios pageidauja teikti akredituotą vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugą, turi atitikti reikalavimus ir rekomendacijas nustatytas Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimuose ir rekomendacijose, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1-658:

1. įstaigos (organizacijos) darbuotojai, teikiantys akredituotą vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugą, privalo turėti tam tikrą išsilavinimą ir profesinę kompetenciją. Įstaigoje (organizacijoje) tiesiogiai su vaikais nuolat turi dirbti bent vienas darbuotojas, turintis Įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nurodytą išsilavinimą. Rekomenduojama,  kad socialinis darbuotojas ar socialinis pedagogas būtų įdarbintas ne mažiau kaip 0,25 etato;

2. įstaiga (organizacija) privalo turėti ne mažiau nei dvi patalpas, kuriose būtų teikiama akredituota vaikų dienos socialinės priežiūros paslauga vaikams ir (ar) jų šeimų nariams.

Kartu su prašymu leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą (toliau – prašymas) privaloma pateikti šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimus, patvirtintus vertėjo, pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) ar jų kopijas:

1. įstaigos (organizacijos) steigimo dokumentą (pvz.: įstatus, nuostatus, steigimo sutartį ir pan., kuriuose numatyta vaikų dienos priežiūros veikla ar nesusijusi su apgyvendinimo socialinio darbo veikla);

2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (forma patvirtinta Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašu);

4. dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis, kurios atitinka akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus;

5. įstaigos (organizacijos), kuri teiks akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą, pareigybių ir darbuotojų skaičiaus sąrašą;

6. įstaigos (organizacijos), kuri teiks akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą, darbuotojų išsilavinimą, nurodytą Įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje, pagrindžiančius dokumentus;

7. laisvos formos aprašymą apie turimas patalpas.

Socialinių paslaugų skyriui prašymas ir dokumentai gali būti pateikiami:

1. Savivaldybės biudžetinės įstaigos per e. Pristatymo sistemą;

2. vienu elektroniniu laišku adresu ;

3. paštu, per pašto kurjerį arba pristatomi adresu: Tilžės g. 170, Šiauliai.

Kiti susiję teisės aktai:

1. Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos akreditavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. A-1357;

2. Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. A1-1232.

Daugiau informacijos apie vaikų dienos socialinės priežiūros akreditavimą galite rasti Socialinių paslaugų priežiūros departamento interneto svetainėje: http://sppd.lt/lt/veiklos-sritys/vdc-akreditacija

Dėl vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos akreditavimo konsultacijas ir informaciją teikia Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė Indrė Linkevičienė, tel. (8 41) 386 465, el. p. .

Žolės riedulio stadionas

Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos žolės riedulio stadionas

Pumpučių g. 19, LT- 77174, Šiauliai
Tel. +370 41 526 461
El. paštas:

Paslaugos: stadiono nuoma.

Maitinimo organizavimas - pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose. Maitinimas organizuojamas suteikiant nemokamą maitinimą valgykloje.

Paslaugos gavėjai:

  • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
  • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
  • socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos;
  • socialinės rizikos šeimos;
  • kiti asmenys ir šeimos.

Paslaugų teikimo vieta :
Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Paramos tarnybos labdaros valgykla adresu Stoties g. 9 C.

Maitinimo organizavimo paslaugas Šiaulių miesto gyventojams teikia Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras. Telefonas pasiteiravimui 8 41 43 98 32.

Įstaigos, teikiančios dienos socialinės globos paslaugas Šiaulių miesto gyventojams Įstaigos, teikiančios dienos socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims su negalia

Įstaigos pavadinimas

Adresas

Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinio Dienos centras „Goda“

Žalgirio g. 3, Šiauliai LT-79237 Tel. (8 41) 433 644 El. p. www.siauliuglobosnamai.lt

Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro Dienos socialinės globos skyrius

Dainų g. 96, Šiauliai LT-78272, Tel. (8 41) 552 771 El. p. info@siauliusuc.lt www.siauliusuc.lt

 

Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas vaikams su negalia Įstaiga, teikianti dienos socialinės globos paslaugas vaikams su negalia

Įstaigos pavadinimas

Adresas

Šiaulių miesto savivaldybės kompleksinių paslaugų namai „Alka“

Vytauto g. 182, Šiauliai LT-76329 Tel. (8 41) 504 468 El. p. www.kpnalka.lt

Dienos socialinė globa institucijoje

Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne - būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų skurstantiems teikimas.

Paslaugų gavėjai:

  • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
  • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
  • socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos;
  • socialinės rizikos šeimos;
  • kiti asmenys ir šeimos.

Paslaugų teikimo vieta :

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Paramos tarnyba adresu Stoties g. 9 C.
Informacija apie aprūpinimo būtiniausiais daiktais ir avalynę paslaugą teikiama tel. 8 41 43 98 32
Aprūpinimą būtiniausiais drabužiais, avalyne ir kitais reikmenimis Šiaulių miesto gyventojams organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

Ilgalaikė socialinė globa – tai visuma institucijoje teikiamų paslaugų, kuriomis visiškai ar dalinai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Trumpalaikė socialinė globa – tai visuma institucijoje teikiamų paslaugų, kuriomis visiškai ar dalinai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba šeimos nariams, globėjams, rūpintojams dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) negalintiems laikinai prižiūrėti asmenų (senyvo amžiaus, darbingo amžiaus su negalia), kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra. Taip pat ši paslauga gali būti teikiama asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, įrašytiems į eilę dėl ilgalaikės socialinės globos ir negalintiems gyventi savarankiškai. Trumpalaikė socialinė globa teikiama ne mažiau 12 val. per parą, iki 6 mėnesių per metus (terminas skaičiuojamas nuo asmens apsigyvenimo globos įstaigoje pirmosios dienos).

Informacija apie laisvas vietas Šiaulių miesto savivaldybės globos namų įstaigose

Informacija apie globos įstaigas, su kuriomis Šiaulių miesto savivaldybės administracija yra sudariusi finansavimo sutartis dėl ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos  institucijoje skyrimas

Specialiojo transporto paslaugos organizavimo teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos, senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to, ar dėl nepakankamų pajamų, negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

 Specialaus transporto paslaugos gavėjai gali būti:

  • suaugę asmenys su negalia;
  • senyvo amžiaus asmenys;
  • vaikai su negalia;
  • kiti asmenys (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių netekę savarankiškumo).

Dokumentai, reikalingi norint vykti į gydymo įstaigas už miesto ribų:

  • prašymas, kuriame nurodo pageidaujamo vykimo datą, maršrutą bei vykimo priežastį;
  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas nuolat gyventi Lietuvoje);
  • neįgaliojo pažymėjimas;
  • pensininko pažymėjimas;
  • dokumentas, įrodantis vykimo tikslingumą.

Prašymą dėl specialaus transporto paslaugos skyrimo asmeniui gali pateikti pareiškėjas, jo įgaliotas asmuo, vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas (rūpintojas), sutuoktinis, artimas giminaitis, bendruomenės narys.

Informacija ir prašymai dėl specialiojo transporto organizavimo paslaugos teikiami Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centre, Tilžės g. 63 B, telefonas pasiteiravimui 8 41 55 33 40.

Integralios pagalbos (dienos socialinė globa ir slauga) asmens namuose teikimas

Siekiant užtikrinti neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje bei sudaryti prielaidas ir sąlygas socialinei integracijai, neįgalieji ir pensinio amžiaus asmenys aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis.

Techninių pagalbos priemonių gavimui reikalinga:

1. Prašymas dėl techninės pagalbos priemonės skyrimo.
2. Išrašas iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), išrašas galioja 12 mėnesių.
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, ar asmens tapatybės kortelė).
4. Neįgaliojo pažymėjimo, pensininko pažymėjimas ar Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopija.

Norint gauti funkcinę lovą, čiužinį nuo pragulų, sudedamą vonią, elektrinį vonios suoliuką, staliuką prie lovos, pasėstą ar pagalvę būtina pristatyti visišką negalią liudijantį pažymėjimą arba Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją.

Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės saugumo interesais, prašymą gali pateikti ir kiti suinteresuoti asmenys, nurodydami priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

Dėl techninių pagalbos priemonių kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centrą Tilžės g. 63B, telefonas pasiteiravimui 8 41 55 30 82.

Dokumentų rengimas teikimui skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), išauginusiam (vaikų mirties atveju – ne mažiau kaip iki 8 metų) 5 ir daugiau vaikų.

Sociokultūrinės paslaugos - laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę ir kurias teikiant asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla socialinių paslaugų įstaigoje.

Sociokultūrinės paslaugos teikiamos:

  • pagyvenusiems asmenims, norintiems bendrauti, užsiimti kokia nors veikla, būti naudingiems aplinkiniams;
  • suaugusiems asmenims, turintiems fizinę negalią (po traumų, insultų, infarktų, galūnių amputacijų, stuburo susirgimų, sąnarių ligų);
  • asmenims, judantiems techninės pagalbos priemonėmis;
  • asmenims su psichine negalia.

Su šių grupių lankytojais dirba užimtumo specialistai, socialinio darbo organizatorė, socialinės darbuotojos, esant poreikiui, konsultuoja psichologas. Lankančių klientų gyvenimo kokybė gerinama per jų laisvalaikio užimtumą, taikant individualius ir grupinius užsiėmimus.

Sociokultūrines paslaugas Šiaulių miesto gyventojams organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras adresu: Tilžės g. 63B, telefonas pasiteiravimui 8 41 415 848.

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims (parama maisto produktais ir asmens higienos prekėmis) skyrimas

Imtynių salė

Šiaulių sporto centras „Atžalynas“ imtynių salė

Bielskio g. 13a, LT-76176, Šiauliai
El. paštas:
Tel.: +370 41 434 998


Paslaugos: salės nuoma, autobuso („Ford Transit“, iki 8 asmenų) nuoma Lietuvoje.

Irklavimo bazė

Sporto mokyklos „Atžalynas“ irklavimo bazė

Žvyro g. 34, LT - 76201, Šiauliai
Tel.: +370 41 428 657
El. paštas:

Paslaugos: irklavimo nuotolio nuoma varžyboms, katerio nuoma, saunos nuoma, apgyvendinimas irklavimo bazėje.

Lengvosios atletikos maniežas

Lengvosios atletikos ir  sveikatingumo centro maniežas

S. Daukanto g. 25, LT-76331, Šiauliai
Tel.: +370 41 430 711
El. paštas:

Paslaugos: arenos nuoma, arenos bėgimo takelio nuoma, stalo teniso stalo su įranga nuoma, krepšinio aikštelės nuoma, teniso aikštelės nuoma, stadiono takų ir sektorių nuoma, saunos nuoma, foto finišo nuoma.

Sporto visiems skyrius

Tel.: +370 41 437 328
El. paštas:

Paslaugos: teorinio ir praktinio vaikščiojimo užsiėmimas (iki 4 val.).

Sporto medicinos skyrius

Tel.: +370 41 460 006
El. paštas:

Paslaugos: sporto medicinos gydytojo konsultacija, kineziterapijos procedūros, bendrosios praktikos slaugytojas, aptarnaujantis  sporto varžybas.

Baseinas Ežero g.

Šiaulių sporto centras „Delfinas“  baseinai

Ežero g. 11a, LT-77147, Šiauliai
Tel.: +370 41 520 508
El. paštas:

Paslaugos: baseino nuoma, saunos nuoma, individualus mokymas plaukti vadovaujant treneriui, mikroautobuso nuoma, sporto salės nuoma.

 

Baseinas Dainų g.

Dainų g. 33a, LT - 78326, Šiauliai
El. Paštas:
Tel.: +370 41 457 176

Paslaugos:  baseino nuoma,  sporto salės nuoma.

Pastabos: Būtina turėti gydytojo pažymą

Uždari teniso kortai

Šiaulių teniso akademijos uždari teniso kortai

Gardino 8, LT-78232, Šiauliai
Tel.: +370 41 552 899
El. paštas:

Paslaugos: teniso aikštelės nuoma, individualus mokymas žaisti tenisą (vienam asmeniui), didžiosios ir mažosios salės nuoma, mažosios saunos nuoma, auditorijos nuoma, viešbučio kambarių nuoma, raketės nuoma, teniso kamuoliukų nuoma, valstybių vėliavų nuoma, teniso raketės taisymas.

Atviri teniso aikštynai

Atviri teniso aikštynai

Gardino 10, LT-78232, Šiauliai
Tel.: +370 41 552 899
El. paštas:

Paslaugos: vasaros kortų aikštelės nuoma.

Tinklinio salė

Šiaulių sporto centro „Dubysa“ tinklinio salė

Gumbinės 18, LT - 77166, Šiauliai
Tel.: +370 41 438 878
El. paštas:

Paslaugos: salės nuoma, treniruoklių salės nuoma, didžiosios ir mažosios šachmatų ir šaškių salės (kabineto) nuoma, pasitarimų salės nuoma su org. technine įranga, autobuso („Volkswagen Crafter 50“, iki 19 asmenų) nuoma

Tinklinio aikštynai prie Prūdelio

Šiaulių sporto centro „Dubysa“  tinklinio aikštynai prie vandens telkinio „Prūdelis“

Vilniaus g. 72, LT-76283, Šiauliai
Tel.: +370 41 438 878
El. paštas:

Paslaugos: paplūdimio aikštelės nuoma

Bokso salė

Šiaulių sporto centro „Dubysa“  bokso salė

J. Jablonskio g. 16, Šiaulių arena.
Tel.: +370 41 438 878
El. paštas:

BMX trasa

Šiaulių sporto centro „Dubysa“  BMX (mažųjų dviračių) trasa

J. Jablonskio g. 14
Tel.: +370 41 438 878
El. paštas:

Paslaugos: BMX (mažųjų dviračių) trasos nuoma

Sporto gimnazijos salė

Šiaulių sporto gimnazijos salė 

Vilniaus g. 297 ,
Sporto salės administratorė,
mob. tel. +370 678 33165,

Sporto salės registratūra,
mob. tel. +370 684 61326, El. paštas:

Rimanto Bagdono imtynių salė

Pasaulio imtynių čempiono Rimanto Bagdono imtynių salė

Vilniaus g. 297,
Sporto salės administratorė,
mob. tel. +370 678 33165,

Sporto salės registratūra,
mob. tel. +370 684 61326, El. paštas:

Krepšinio akademijos sporto salė

Į Šiaulių krepšinio akademijos „Saulė“ sporto salė

Pramonės g. 13, LT-78137 Šiauliai
Tel.: +370 41  540 708
El. paštas:
Tinklapis: http://www.kasaule.lt

Paslaugos: salės nuoma, renginio vedėjo, varžybų vykdymo 1 žmogui, varžybų nuostatų parengimo, renginio vietos po renginio sutvarkymo, informavimo apie renginį.

Sporto gimnazijos uždara paplūdimio tinklinio salė

Šiaulių sporto gimnazijos uždara paplūdimio tinklinio salė

Vilniaus g. 297,
Sporto salės administratorė,
mob. tel. +370 678 33165,

Sporto salės registratūra,
mob. tel. +370 684 61326, El. paštas:

Miesto stadionas

Miesto stadionas

Daukanto g. 23, LT-76331, Šiauliai
El. paštas:
Tel.: +370 700 05051

Paslaugos: Šiaulių miesto stadiono nuoma (S. Daukanto g. 23), autobuso nuoma „Man-A03“ - 40 vietų.

Futbolo akademijos dirbtinės dangos stadionas

VšĮ futbolo akademijos „Šiauliai“ dirbtinės dangos stadionai

Kviečių g. 7
El. paštas:
Tel.: +370 700 05051

Pilnų matmenų futbolo aikštė

Pilnų matmenų futbolo aikštė

Kviečių g. 9 A
El. paštas:
Tel.: +370 700 05051

Regbio stadionas

Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos regbio stadionas

Gardino g. 14, LT- 78232
Tel. +370 41 526 461
El. paštas:

Paslaugos: stadiono nuoma

Acceptance of written requests (complaints) addressed to the municipality, the mayor of the municipality, his deputies, the director of the administration, his deputies and the subdivisions of the municipality administration.

Information and documents to be provided by the person

Application (complaint) and other attached documents.

Service provider contacts

Municipality’s reception

Vasario 16-osios St. 62, Šiauliai

On Mondays, Tuesdays, Thursdays 8 am - 5pm

On Wednesdays 8 am - 7 pm

On Fridays 8 am - 3.45 pm

On pre-holiday days, a working day is reduced by 1 hour.

General information telephone: +370 41 500 510, e-mail:

If you have any questions, we recommend that you contact us by email.

The duration of the service provision: 20 workdays.

The price of the service provision: free of charge.

ATLIKTŲ AUDITŲ IR PATIKRINIMŲ ATASKAITOS IR IŠVADOS 2016 M.

Eil. Nr. Audituoto subjekto pavadinimas
1.

UAB „Busturo“ nuostolių, patirtų vykdant keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais paslaugą, kompensavimo patikrinimo ataskaita

2.

Aukštabalio multifunkcinio komplekso eksploatavimo koncesijos suteikimo sutarties ir jos vykdymo priežiūros vertinimas

3.

Šiaulių miesto savivaldybės 2015 m. biudžeto pajamų – nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo patikrinimo ataskaita

4.

Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas 2015 metų  finansinio (teisėtumo) audito ataskaita

Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uostas 2015 metų  finansinio (teisėtumo) audito išvada

5. Šiaulių miesto savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, finansinio (teisėtumo) audito ataskaita.

Šiaulių miesto savivaldybės 2015 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, finansinio (teisėtumo) audito išvada.
6. Šiaulių miesto savivaldybės 2016 m. I pusmečio biudžeto pajamų  straipsnio „Pajamos iš baudų ir konfiskacijos“ patikrinimo ataskaita.
7. Negyvenamųjų patalpų nuomos ir panaudos sutarčių įsipareigojimų vykdymo patikrinimo ataskaita.
8. Vietinių rinkliavų rinkimo už 2016 metų 9 mėnesius vertinimo ataskaita.
9. Ikimokyklinio ugdymo programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto nevyriausybinės švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai administravimo patikrinimo ataskaita.
10. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro 2016 metais teikiamų paslaugų vertinimo ataskaita.
11. Išvada dėl ilgalaikės paskolos

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Eil. nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2021 m. II ketvirtis 2021 m. I ketvirtis
1. Savivaldybės kontrolierius 1 3460,35 3460,35
2. Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja 1 3321,29 2588,63
3. Vyr. patarėjas 1 2687,33 2130,37
4. Vyresn. patarėjas 2 2009,70 1750,18
5. Patarėjas 4 1702,88 1572,74
6. Vyresnysis specialistas-darbuotojas,
dirbantis pagal darbo sutartį
1 1783,33 1573,53
2017 m. I ketvirtis
  Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
  20 VSAFAS 4 priedas
2017 m. II ketvirtis
  Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
  20 VSAFAS 4 priedas
2017 m. III ketvirtis
  Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
  20 VSAFAS 4 priedas

2017 m.

 

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys

  Aiškinamasis raštas
2018 m. I ketvirtis
  Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
  20 VSAFAS 4 priedas
2018 m. II ketvirtis
  Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
  20 VSAFAS 4 priedas
2018 m. III ketvirtis
  Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
  20 VSAFAS 4 priedas
2018 m.
  2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys
  Aiškinamasis raštas
  2019 m. I ketvirtis
  Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
 2019 m. II ketvirtis
  Tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
 2019 m. III ketvirtis
 

Tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas

  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
 2019 m.
  2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys
  Aiškinamasis raštas
 2020 m. I ketvirtis
 

Tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas

  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
 2020 m. II ketvirtis
   Tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas
   Finansinės būklės ataskaita
   Veiklos rezultatų ataskaita
2020 m. III ketvirtis
  Tarpinių ataskaitų aiškinamasis raštas
  Finansinės būklės ataskaita
  Veiklos rezultatų ataskaita
2018 m. I ketv.
 

1. Aiškinamasis raštas
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 m. II ketv.
 

1. Aiškinamasis raštas
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 m. III ketv.  
 

1. Aiškinamasis raštas
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 

2018 m. metinė
 

1. Aiškinamasis raštas
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2019 m. I ketv. 
 

1. Aiškinamasis raštas
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

 2019 m. II ketv.
  1. Aiškinamasis raštas
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2019 m. III ketv. 
 

1. Aiškinamasis raštas
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 

2019 m. metinė
  1. Aiškinamasis raštas
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
3. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita                               
 2020 m. I ketv.
 

1. Aiškinamasis raštas
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

 2020 m. II ketv.
  1. Aiškinamasis raštas
2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
  2020 m. III ketv.
 

 1. Aiškinamasis raštas

 2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

  2020 m. metinė  
 

1. Aiškinamasis raštas

2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

This service includes acceptance of the application to marry, writing an entry of concluding a marriage.

Information and documents to be provided by the person

  1. Application.
  2. Identity documents.
  3. If the person wishing to marry is a foreign national, submitting the application to the Civil Registry Office to register marriage, he/she shall submit a document issued by the competent institution of his/her country of origin, which certifies that according to the law of his/her country of origin, there are no obstacles to his/her marriage. Documents issued by the institutions of foreign countries shall be translated into the Lithuanian language and legalized or certified with an Apostille, unless otherwise provided by international treaties of the Republic of Lithuania and legal acts of the European Union.

Service provider contacts

Civil Registry Office, Varpo St. 15, Šiauliai

Phone: +370 596 250, e-mail:    

The duration of the service provision: 31 workdays.

The price of the service provision: Paid. Price: 20 EUR if marriage is registered at the Civil Registry Office and 60 EUR if marriage is registered at a place chosen by persons wishing to get married.

This service includes writing the entry about a child’s birth.

Information and documents to be provided by the person

  1. Application (to be completed in the Civil Registry Office).
  2. Parents’ identity documents (passports or identity cards).
  3. A child’s birth certificate or medical perinatal death certificate if the baby was stillborn or died before registering birth, drawn up by a personal health care institution that does not use the Electronic Health Services and Cooperation Infrastructure Information System.
  4. Marriage certificate, if the child’s parents are married and these data are not included in the central database of the Population Register.
  5. Divorce certificate if the child’s parents are divorced and these data are not included in the central database of the Population Register.

Service provider contacts

Civil Registry Office, Varpo St. 15, Šiauliai.

Phone: +370 596 250, e-mail:  

The duration of the service provision: 2 workdays.

The price of the service provision: free of charge.

This service includes entering the death of the citizen of the Republic of Lithuania who has died in a foreign state or of a foreigner who had a residential place in the Republic of Lithuania into accounts by writing a death entry.

Information and documents to be provided by the person

  1. Application.
  2. The document confirming the registration of death in a foreign state (death certificate, extract from the entry of the death certificate, form C in accordance with the Convention or another document).
  3. The applicant’s identity document. Documents issued by the institutions of foreign countries shall be translated into the Lithuanian language. If copies of documents issued by the institutions of the Republic of Lithuania or foreign states are submitted without submitting original documents, they shall be certified by the institution of the Republic of Lithuania or a foreign state that has issued the document, notary, consular officer or other competent official of the foreign state.

Service provider contacts

Civil Registry Office, Varpo St. 15, Šiauliai.

Phone: +370 596 250 e-mail:

If you have any questions, we recommend that you contact us by email.    

The duration of the service provision: 1 workday.

The price of the service provision: free of charge.

This service includes the issuance of a marital status certificate for persons intending to get married in a foreign country.

Information and documents to be provided by the person

  1. Application.
  2. Identity document.
  3. The document confirming representation and the representative’s identity document if the application is submitted through the representative.

Service provider contacts

Civil Registry Office, Varpo St. 15, Šiauliai.

Phone: +370 596 250, e-mail:

If you have any questions, we recommend that you contact us by email.

The duration of the service provision: 1-20 working days.

The price of the service provision: paid. Price is 6 EUR.

The service is provided to persons declaring their or their minor child’s place of residence, after changing it in the Republic of Lithuania or after coming to live in the Republic of Lithuania.

Information and documents to be provided by the person

  1. Respective completed declaration in the prescribed form (to be filled in on the spot).
  2. Passport or identity card of a citizen of a Member State of the European Union or a citizen of a Member State of the European Free Trade Association and a document certifying that the person has acquired the right to reside in the Republic of Lithuania or a copy of this document certified in accordance with laws and other legal acts when the place of residence is declared by the citizens of the Member States of the European Union or the citizens of the Member States of the European Free Trade Association, who have acquired the right of residence in the Republic of Lithuania in accordance with the procedure established by the Law of the Republic of Lithuania ‘On the Legal Status of Aliens’.
  3. A temporary residence permit in the Republic of Lithuania, a permit of a long-term resident of the Republic of Lithuania to reside in the European Union, a temporary residence card of the European Union citizen’s family member or a residence card of the European Union citizen’s family member when the place of residence is declared by the citizens of foreign countries who are citizens of non-EU Member States and non-EFTA (European Free Trade Association) Member States and stateless persons.
  4. Documents certifying guardianship (curatorship) or representation (of an incapacitated person) or transcripts (copies) of these documents certified in accordance with the procedure established by laws and other legal acts and a document certifying one’s identity when the person’s place of residence is declared by a guardian (curator) or a representative of the incapacitated person or a representative of the social care or health care institution.
  5. A separate consent of the owner of the dwelling or the co-owner or his/her authorized person, allowing the person to live in the dwelling belonging to the owner (co-owners), certified in accordance with the procedure established by legal acts (except for cases when the place of residence is declared by the very co-owner of the dwelling), when the owner or his/her representative does not arrive in the institution of declaration, or a rental or use agreement or a letter issued by the enterprise or institution, confirming the right to dwell in the dwelling belonging to the enterprise (institution) at the indicated address, documents confirming dwelling in the hotel or provided halls of residence.

Service provider contacts

Municipality’s reception

Vasario 16-osios St. 62, Šiauliai

Residents’ reception time:

On Mondays 1 pm - 5 pm

On Tuesdays, Thursdays 8 am - 12 am and 1 pm - 2 pm

On Wednesdays 1 pm - 7 pm

On Fridays 8 am - 12 am

On pre-holiday days, a working day is reduced by 1 hour.

General information telephone: +370 41 500 510, e-mail:  

If you have any questions, we recommend that you contact us by email.

The duration of the service provision: 1 workday.

The price of the service provision: free of charge.

Gražbylė Venclauskaitė

GRAŽBYLĖ VENCLAUSKAITĖ, (1912-2017), the lawyer.

She was born in 1912 in Riga. Gražbylė studied Law at Vilnius University and worked as a lawyer in Šiauliai and Joniškis. The most important factors that influenced her career and life were law and justice. Gražbylė and her family contributed to life-saving of Jews. Her house was later reconstructed and now there is the museum of “Aušra”. Gražbylė was given the title of the Citizen of Honour in March 3, 2000 .

Kleopas Jakaitis

KLEOPAS JAKAITIS, (1924-2007), the Monsignor.

He was born in 1924 in Raseiniai district. Kleopas was ordained to the priest in 1947. He initiated the equipment of the church organ at the Cathedral of Šiauliai. Kleopas Jakaitis is the patron of the International Ecclesiastical Festivals. He was given the title of the Citizen of Honour in March 3, 2000.

Saulius Sondeckis

SAULIUS SONDECKIS, (1928-2016),  the professor of Music.

The director, the honourable member of Musicians’ Association of Lithuania. He initiated the foundation of Chamber Orchestra in Lithuania in 1960. The Youth Orchestra, conducted by Saulius Sondeckis won the first place in the International Orchestra Music Competition in Berlin in 1976. Saulius Sondeckis is a participant of many international musical festivals and the initiator of cultural activities in Lithuania. Saulius Sondeckis became the Laureate of the Award of the National Culture and Art in 2000. He was given the title of the Citizen of Honour in March 3, 2000 .

 

Vilius Antanas Kazanavičius

VILIUS ANTANAS KAZANAVIČIUS, the engineer, the economist.

He was born in 1936 in Rokiškis district. Vilius has lived in Šiauliai for 23 years and now he lives in Vilnius. He had worked at the Executive Committee and initiated the up-building of the Republic Library, Art Gallery, Park Stage, the Premises of Engineers, the Houses of Teachers, the Surgery Corps at Republic Hospital, the cinema-theaters ”Saulė” and “Laikas”, the Children Art School. Vilius Antanas Kazanavičius revived both cultural and intellectual life of the city as he initiated the arrival of a lot of industrious directors, actors, architects from other cities. Many of them currently live and work in the city of Šiauliai. Vilius Antanas Kazanavičius was given the title of the Citizen of Honour in September 14, 2000.

Vytenis Rimkus

VYTENIS RIMKUS, (1930-2020), the lecturer of Art.

He was born in 1930 in Šiauliai district. All his family was exiled to Siberia in 1946. There he was sentenced to death due to rebellion against the Soviet Regime, but later the penalty was remitted. Vytenis Rimkus has been mastering students’ Bachelor’s and Master’s works for 30 years. He delivers lectures at Šiauliai University and is a member of Doctoral Committee in all universities of Lithuania, Art Academy and the Institute of Culture and Art. He was given the professor’s degree in 1988. Vytenis Rimkus is known as a prominent person, contributing to Lithuania’s spiritual life. He was given the title of the Citizen of Honour in September 14, 2000.

The service is provided to persons wishing to obtain certificates about the declared place of residence.

Information and documents to be provided by the person

1.Application (can be filled in on the spot).

2. Identity document:

2.1.When citizens of the Member States of the European Union or citizens of the Member States of the European Free Trade Association, who have acquired the right to reside (or permanently reside) in the Republic of Lithuania in accordance with the Law of the Republic of Lithuania ‘On the Legal Status of Aliens’, apply, they shall submit a passport or identity card of the citizen of the Member State of the European Union or the Member State of the European Free Trade Association and a document certifying that the person has acquired the right to reside in the Republic of Lithuania or a copy of this document certified in accordance with the procedure established by laws and other legal acts.

2.2. When a guardian (curator), a representative of an incapacitated person or a representative of a social care or health care institution apply, they shall submit the documents certifying guardianship (curatorship) or representation (of the incapacitated person) or transcripts (copies) of these documents certified in accordance with laws and other legal acts and their identity document.

Service provider contacts

Municipality’s reception

Vasario 16-osios St. 62, Šiauliai

Residents’ reception time:

On Mondays 1 pm - 5 pm

On Tuesdays, Thursdays 8 am - 12 am and 1 pm - 2 pm

On Wednesdays 1 pm - 7 pm

On Fridays 8 am - 12 am

On pre-holiday days, a working day is reduced by 1 hour.

General information telephone: +370 41 500 510, e-mail:     

If you have any questions, we recommend that you contact us by email.

The duration of the service provision: 1 workday.

The price of the service provision: free of charge.

All citizens of the Member States of the European Union as well as other natural persons legally residing in the Republic of Lithuania and other Member States of the European Union, other persons specified in international agreements of the Republic of Lithuania and in directly applicable legal acts of the European Union are entitled to primary legal aid.

Primary legal aid constitutes the provision of legal information, legal consultations and preparation of documents intended for state and municipal institutions. Primary legal aid includes preparation of certain procedural documents as well as advice on out-of-court dispute resolution, actions regarding amicable dispute resolution and preparation of a settlement agreement, but does not include filing of declarations to be submitted to the tax authority.

Information and documents to be provided by the person

  1. Identity document.
  2. Documents related to the issue addressed.

Service provider contacts

Municipality’s reception

Vasario 16-osios St. 62, Šiauliai

Residents’ reception time:

On Mondays, Tuesdays, Wednesdays 9 am - 12 am and 1 pm - 5 pm

On Thursdays 8 am - 12 am and 1 pm - 5 pm

On Fridays 9 am - 12 am and 1 pm - 3 pm

On pre-holiday days, a working day is reduced by 1 hour.

General information telephone: +370 41 500 521, e-mail:  

If you have any questions, we recommend that you contact us by email.

The duration of the service provision: The administrative service is provided on the same working day. The consultation lasts up to one hour.

The price of the service provision: free of charge.

The service is provided to interested parties who wish to obtain permits for organizing mass public events and peaceful meetings in public use territories owned or operated with the operator’s right by the Municipality.

Mass event is a commercial or non-commercial public event: a concert, celebration, festival, ceremony, commemorations of various days, exhibition, march, competition, promotional, entertainment, social, artistic or other type of action, filming of a film, advertisement, audio-visual work, photo session or other  gathering of people in a public space, organised by a person, lasting for a certain period of time at a pre-determined time to meet cultural, sporting, business, social or other needs (hereinafter,  the event).

Information and documents to be provided by the person

1) the organizer of the event, the name of the event;

2) the nature of the event (commercial, non-commercial);

3) short content of the event;

4) the date of the event, its start and end time;

5) route (scheme) of the venue of the event, march, etc.;

6) the foreseen number of participants and spectators of the event;

7) names, surnames and contact telephone numbers and e-mail addresses of at least two organizers or their authorized persons;

8) the nature of trade and the number of places (if trade is carried out);

9) wishes to the police regarding maintenance of public order;

10) the description of the arrangement of the territory;

11) other important information about the event (necessary driving of the car on the paving, required electricity supply, permit for pyrotechnic, construction of the stage);

12) ensuring of compliance with hygiene norms and cleanliness requirements;

13) Note. Food trade during the mass event requires reconciliation with the State Food and Veterinary Service.

Service provider contacts

Municipality’s reception:

Vasario 16-osios St. 62, Šiauliai

On Mondays, Tuesdays, Thursdays 8 am - 5 pm

On Wednesdays 8 am - 7 pm

On Fridays 8 am - 15.45 pm

On pre-holiday days, a working day is reduced by 1 hour.

General information telephone: +370 41  500 510, e-mail:

If you have any questions, we recommend that you contact us by email.

The duration of the service provision: 5 workdays.

The price of the service provision: Permits for non-commercial events are issued free of charge. Permits for commercial events are subject to a fee that is calculated individually.

Types of benefits for families with children:

According to the Law on Benefits to Children of the Republic of Lithuania, the following shall be granted: lump-sum child benefit, child benefit, guardianship (curatorship) benefit, lump-sum settlement benefit, benefit for a child of a serviceman in mandatory primary military service,  lump sum benefit for a pregnant woman, child care benefit for those in training or education, benefit for multiple births, child temporary care benefit.

Pursuant to the Law of the Republic of Lithuania on Social Assistance for Pupils, free meals and support for the purchase of pupil supplies shall be provided.

Types of cash social assistance for poor residents:

Pursuant to the Law of the Republic of Lithuania on Cash Social Assistance for Poor Residents, cash social assistance shall be provided: social benefit; compensations for the costs of house heating, drinking water and hot water.

Types of benefits for persons with disabilities for whom attendance (assistance) or nursing needs have been identified:

Pursuant to the Law on Target Compensations of the Republic of Lithuania, target compensations for attendance (assistance) expenses and target compensation for nursing expenses shall be granted.

Types of death grants:

Pursuant to the Law of the Republic of Lithuania on Assistance in the Case of Death, a funeral allowance and allowance for repatriation of remains of Lithuanian citizens who have died abroad to the Republic of Lithuania shall be granted.

Service provider contacts

Tilžės St.170, Šiauliai, Tilžės St. 22, Šiauliai Social Benefits and Compensation Department,

phone: +370 41  370 443, +370 41 370 444, e-mail .

If you have any questions, we recommend that you contact us by email.      

The duration of the service provision: 1-20 workdays.

The price of the service provision: free of charge.

One-time licenses are issued for no longer than the duration of the event to enterprises that have a license to engage in  retail trade in alcoholic beverages in respective groups as well as to enterprises that have a license to engage in  retail trade in alcoholic beverages during the resort, recreation and tourism seasons.

Information and documents to be provided by the person

  1. An application containing the following data: enterprise’s details, e-mail address (if the enterprise has one) and telephone number; names, surnames, personal numbers of the enterprise’s managers (heads of administration); the name of the event, place and time of trade; the number of the available license, date of issue; the address of the warehouse where the alcoholic beverages are stored and from where they are distributed.
  1. Power of attorney (if the application and attached documents are signed and submitted by an authorized person).
  2. The consent of the organizer of the mass event, indicating the specific location of the event, the exact start and end time, a brief description and data about the expected number of participants in the event, their age.
  3. A copy of the license to engage in retail trade in alcoholic beverages of respective groups or the license to engage in retail trade in alcoholic beverages during the resort, recreation and tourism seasons, certified by the enterprise’s seal (if it must have a seal) and a manager’s (authorized person’s) signature or a valid qualified electronic signature.
  4. A payment order with bank marks or a receipt confirming the payment of the state fee.

Service provider contacts

Municipality’s reception

Vasario 16-osios St. 62, Šiauliai

On Mondays, Tuesdays, Thursdays 8 am - 5 pm

On Wednesdays 8 am - 7 pm

On Fridays 8 am - 15.45 pm

On pre-holiday days, a working day is reduced by 1 hour.

General information telephone: +370 41  500 510, e-mail:

If you have any questions, we recommend that you contact us by email.

The duration of the service provision: 20 workdays.

The price of the service provision: Paid. Beneficiary: the State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania. Payment code: 52329. The amount of the state fee is 17 EUR.

Issuance of licenses to engage in retail trade in alcoholic beverages with an alcoholic strength by volume not exceeding 15 per cent vol. during the resort, recreation and tourism seasons

Service description

Licenses to engage in retail trade in alcoholic beverages with an alcoholic strength by volume not exceeding 15 per cent vol. during the resort, recreation and tourism seasons may be issued to license applicants who have licenses of indefinite duration to engage in retail trade in alcoholic beverages at stationary trade and public catering establishments as well as to license applicants who want to trade in non-stationary public catering establishments.

Two seasons have been established by the decision of Šiauliai City Municipal Council:

summer recreation and tourism season (duration: from 1 April to 31 October (inclusive)),

winter recreation and tourism season (duration: from 1 November to 31 March (inclusive)).

Information and documents to be provided by the person

  1. Application stating the details of the licensee: enterprise’s name, legal form, code and head office; the number of available license; the address of the point of sale, time of trade in alcoholic beverages, the address of the warehouse where the alcoholic beverages are stored and from which they are distributed, the type of activity of the enterprise (public catering).
  2. A copy of the available license of indefinite duration for retail trade in alcoholic beverages or an extract from the License Information System.
  3. Power of attorney, if the application and documents are signed and submitted by an authorized person.
  4. Payment order with bank marks or a receipt confirming the payment of the state fee.

When the application is submitted by the European legal person or its branch, the  person shall submit a document issued by a competent authority of the state in which the European legal person or its branch is established, certifying that that legal person or its branch as well as their managers are not under conviction that has come into force, imposing a punishment or a penalty for smuggling alcohol products, for storage, transportation, sale of counterfeit alcohol products, illicit storage, transportation or sale of alcoholic products without strip stamps and its translation into the Lithuanian language.

Service provider contacts

Municipality’s reception

Vasario 16-osios St. 62, Šiauliai

On Mondays, Tuesdays, Thursdays 8 am - 5 pm

On Wednesdays 8 am - 7 pm

On Fridays 8 am - 15.45 pm

On pre-holiday days, a working day is reduced by 1 hour.

General information telephone: +370 41  500 510, e-mail:

If you have any questions, we recommend that you contact us by email.

The duration of the service provision: 20 workdays.

The price of the service provision: Paid. Beneficiary: the State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania. Payment code - 52329. The amount of the state fee is 190 EUR.

Alfonsas Stakėnas

ALFONSAS STAKĖNAS, the physician.

He was born in 1925 in Rokiškis. Alfonsas Stakėnas graduated from the University of Vilnius and gained the specialty of urologist. He had worked at Šiauliai Hospital for 41 year. Alfonsas Stakėnas has published a great number of scientific articles and is an active participant of the activity of urologists in Lithuania. Apart from this, he is the Head of the Third Century University. He was given the title of the Citizen of Honour in September 14, 2000.

Petras Ilgūnas

PETRAS ILGŪNAS (1918-2016), the agriculturalist.

He was born in 1918 in Vilkaviškis District. Petras Ilgūnas had worked as the Head of Gardeners’ Association for 36 years. His task was to deliver seminars for gardeners, instruct them about fertilizers, proper garden equipment, how to take care of various plants, etc… His contribution to Šiauliai City and the Republic of Lithuania is self-evident The gardeners of Šiauliai have won many awards so far. Tourists often visit the city for the sake of seeing the achievements of the gardeners. Petras Ilgūnas was given the title of the Citizen of Honour in September 12, 2001.

Jonas Krivickas

JONAS KRIVICKAS (1929-2007), the teacher.

He was born in 1929 in Šiauliai. Since 1967 Jonas Krivickas has been working as a teacher at Julius Janonis Gymnasium in Šiauliai. He was given the title of the Emeritus Teacher for being a creative and honest pedagogue. Jonas was given the qualification category of the Expert of the Lithuanian Language and Literature. He is a founder of the Museum of History at Julius Janonis Gymnasium. Jonas Krivickas travels a lot, he is an excellent photographer and the guide of Žemaitija region. Jonas Krivickas was given the title of the Citizen of Honour in September 20, 2001.

Juozas Dzidolikas

JUOZAS DZIDOLIKAS (1941-2011), the musician.

He was born in 1941. Juozas lost his sight in early childhood. In spite of this, he has always been a public-spirited person and an active musician. Juozas Dzidolikas published a book for blind people ”A Book for Adults How to Read in Braille” (“Suaugusiųjų aklųjų mokymas kaip skaityti Brailio raštu”). Juozas Dzidolikas has been interested in blind people’s problems, was always trying to find adequate solutions for them. His musical performance “Say Hallo to a Musician” (“Paveikink muzikantą”) was recorded on the CD. Juozas initiated the equipment of the electric musical organ at Šiauliai Cultural Center. He was given the title of the Citizen of Honour in September 19, 2002.

Kazimieras Šavinis

KAZIMIERAS ŠAVINIS (1937-2018), the Council member.

He reported to Šiauliai in 1959. Under his decision many projects, concerning bypasses were implemented. Kazimieras Šavinis was the first Mayor of Šiauliai City after USSR recognized the independence of Lithuania. He would sponsor many projects of the city infrastructure, especially the one of the reconstruction of the motorway “Šiauliai-Bubiai”. Currently Kazimieras Šavinis is a member of Lithuania’s Cultural Fund at Šiauliai Council. Competence, sociability and intelligence are his most characteristic features. Kazimieras Šavinis was given the title of the Citizen of Honour in September 11, 2002.

Antanas Krištopaitis

ANTANAS KRIŠTOPAITIS, (1921-2011) the artist.

He was born in 1921 in Šiauliai district. Antanas was arrested in 1940 and spent seventeen years in exile. While being far from his motherland, he created the scenography for fourteen operas and ballets. Antanas Krištopaitis painted about six hundred pictures of churches and over two hundred pictures of windmills traveling all over Lithuania. His collection of self-portraits was involved into Lithuania’s Book of Records. 645 pictures of Antanas Krištopaitis are placed in the museum “Aušra”. The artist was given the title of the Citizen of Honour in September 11, 2003.

Povilas Morkūnas

POVILAS MORKŪNAS (1932-2017), the radio-engineer.

He was born in 1932 in Biržai district. Povilas had worked as the head of the Television Factory for 23 years. He was given the title of the Emeritus Engineer of the Soviet Union Republic of Lithuania. Povilas Morkūnas managed to recourse the erection of the Sports Complex, Health Clinic and Resort Center. He had worked as the chairman of the Executive Committee for five years. Povilas contributed to the implementation of the projects of improving the quality of drinking water, the up-building of the Medical Premises, etc... He retired in 2001. Povilas Morkūnas was given the title of the Citizen of Honour in September 11, 2003.

Kazimieras Romualdas Župerka

KAZIMIERAS ROMUALDAS ŽUPERKA, the professor of Arts.

He was born in 1937 in Kėdainiai district. Kazimieras is an illustrious scientist and public figure, the Head of the Lithuanian Language Department at Šiauliai University, the author of a lot of manuals. Kazimieras Romualdas Župerka published the manual for university students “The Stylistics of the Lithuanian Language” (“Lietuvių kalbos stilistika”) in 1983. He is the co-author of the manual “The Lithuanian Language” (“Lietuvių kalbos vadovėlis”) for secondary schools. Kazimieras Romualdas Župerka was given the title of the Citizen of Honour in September 11, 2003.

Antanas Sireika

ANTANAS SIREIKA, the basketball coach.

He was born in 1956 in Šiauliai district .The male teams, coached by him once won the Cup Final and were twice the winners of the third place in Lithuania’s Basketball League. Antanas Sireika was given the title of the Emeritus Basketball Coach in 1996. The third place in the Olympic Games in Sydney in 2000 made Lithuania famous world-wide. This year, after 64 years break, Lithuania’s Male Basketball Team, coached by Antanas Sireika became the Champions of Europe. He has been coaching basketball players for 25 years. Antanas Sireika was given the title of the Citizen of Honour in September 18, 2003.

Torkil Ronne

TORKIL RONNE

He was born in January 5th in 1949 in Denmark. He is the citizen of Denmark, but lives in Sweden. His family consists of wife Jet Ronne, son Christian Ronne, daughter Dorte Ronne. Torkil Ronne got higher education in higher business school in Copenhagen.

Torkil Ronne his activity in Lithuania started in 1992, when being a member of "Rotary Club" he came to Lithuania for the purposes of charity. Even then he realised that the majority of investments from abroad go to Vilnius or other bigger cities of Lithuania. Therefore, he began to struggle that more investments, charity and other projects would be implemented in Šiauliai.

Since 1994 Torkil Ronne associates with Šiauliai Didždvaris Gymnasium, institutions of special education "Goda", "Ringuva" and J.Laužiko School for the purposes of charity support and education.

He organises the actions of charity and support. With his and other people's help Šiauliai City collaborates with Cristianstade City and Šiauliai University collaborates with Cristianstade University. These cities implement international "Rotary" projects and delegations of businessmen from both cities closely collaborate. He helped to organise exchange programs, the courses of English for free for inhabitants of Šiauliai. With his help students from this city could get grants and go to study to Sweden. In addition, thanks to his work that a number of business institutions from Scandinavia invested into development of industry in Šiauliai. In this way such companies as ISC "Bigso", ISC 'Artliux Baltija", ISC "DIAB" were established and more working places for inhabitants of Šiauliai were created. A number of businessmen became the partners or found clients in Scandinavian countries. Since 1999 till now T.Ronne is business co-ordinator of IKEA TRADING UAB in Lithuania.

Torkil Ronne is frank, thoughtful, creative and imaginative person, who always has some new ideas in his mind. His house is always full of people from all over the world. He has a great experience on international collaborating. His wish to help to inhabitants of Šiauliai really deserves gratitude.

In 09 -09 -2004 according to the decision No.T-208 made by the council of Municipality of Šiauliai he was conferred the honorary citizen's title.

Bronius Gadeikis BRONIUS GADEIKIS (1926-2005)

He was born in February 24 in 1926 in Plungė City. He studied in Plungė and Kaunas. In 1953 he graduated Kaunas medical institution and was appointed to department of orthopaedics - traumatology to Šiauliai republican hospital, where he gained more knowledge and improved in this field. He stove for higher category in children's orthopaedics and traumatology.

In 1966 he was conferred the first category of orthopaedics - traumatology and in 1984-the highest qualification category of orthopaedics - traumatology. In 1963-1964 the doctor went to advanced training institute in Riga where he learned to master operative treatment of inborn dislocation of joint. Later he began doing analogous operations in Šiauliai.

Since 1963 doctor B.Gadeikis was the initiator in Šiauliai maternity home that started systematically examine all new-born children once a week in order to ascertain inborn deformations.

Four years he did that regularly. The doctor taught micropediatrists of Šiauliai districts to use review technology. All new-born children with inborn deformations were given a follow-up care and treated in children's polyclinics. Twice in his as doctor's career he studied in advanced training institute in Moscow where he improved in children's orthopaedics, traumatology and surgery. He was always apt to share his knowledge with colleagues. The doctor was the member of such organisations as Republic scientific circle of orthopaedics-traumatology, Scientific circle of surgeons in Šiauliai area and Republic circle of children's surgery. In addition, he was the member of children's traumatic commission in Šiauliai City for many years. During 50 years of work the doctor prepared 30 reports, which were read in conferences of surgeons, gynaecologists, micropaediatrists, in the meetings of Šiauliai surgeon's, in schools, kindergartens. Many of his reports were realised in medical publications, local newspaper.

Little patients and colleagues love and respect doctor Bronius Gadeikis for his energy, optimism, humanity and professional knowledge. Several times he was awarded medals, diplomas and got official messages of thanks.

In 09 -09 -2004 according to the decision No.T-208 made by the council of Municipality of Šiauliai City he was conferred the honorary citizen's title.

Zenonas Eimutis Sabalys

ZENONAS EIMUTIS SABALYS

He was born in January 2nd in 1939 in Kaunas. He studied in Veiviržėnai primary school and Šilute 1 Secondary School, which he graduated with silver medal. In 1960 he got qualification of civil engineer in Kaunas polytechnic institute. While studying there he sang in academic chorus, worked in students' scientific circle, learned Esperanto language, established KPI circle of Esperanto and had many pen friends from foreign countries.

In 1962 Z.E.Sabalys got married and moved to Šiauliai. He worked as engineer, later he was chief in the 6th mechanisation office in Šiauliai, which at this time became one of the best building organisations in Lithuania.

In 1974 he was rewarded according to his deserts in building Akmenė cement factory and got engineer's honorary title. During 17 years of work Zenonas Eimutis Sabalys participated in all buildings in Šiauliai, such as: Television Sets, Rėkyva Tyres and Rėkyva Peat companies, "Nuklonas","Mechanika", Bikes Factories, Milk and Meat enterprises, dwelling houses, schools, kindergartens etc. Engineer still remembers "partisan' projects, such as complicated works of poles' driving in building Summer's stage, the building of KPI palace, creation of Engineers' House, where Z.E. Sabalys ran cultural sections.

All these objects were built when the chairman of executive committee of the City was Vilius Kazanavičius. In 1967 he joined TSKP.

In 1979 Zenonas Eimutis Sabalys was assigned to assistant chairman of executive committee. Later he became the first assistant responsible for building and architecture of the city. He united all architects, builders, and companies of the city and organised the reconstruction of old cinema, which was transformed into a nice little theatre, which is still visited by inhabitants of Šiauliai. Z.E.Sabalys actively participated in making projects and building the objects for 750 anniversary of Šiauliai City, also later he participated in building the biggest objects of education, medicine and sport. In 1990 he was elected deputy of the council of Šiauliai City.

Since August of 1990 till February 2003 Z.E.Sabalys worked in banking. He together with Elvyra Palaimienė and Arvydas Salda established Šiauliai bank and worked there. Later he became director of branch office of bank "Snoras".

Z.E.Sabalys is of many years a member of Žemaiciu circle "Saulaukis", international club of Šiauliai "Lions", Lithuanian Esperanto union. He represented Lithuanian Esperanto speakers in various congresses in Sweden, Czech, Germany, France, Israel and China. He actively participates in the work of social organisations of the City. He is awarded medals, diplomas, and premiums and got official messages of thanks.

He is a widower. He has two adult daughters Eglė and Audronė.

Since 08-11-2003 he is a pensioner.

His erudition, strong character, various activities for the welfare of the city and its inhabitants, constant search for novelties really need to be appreciated.

In 09 -09 -2004 according to the decision No.T-208 made by the council of Municipality of Šiauliai he was conferred the honorary citizen's title.

Albertas Griganavičius

ALBERTAS GRIGANAVIČIUS (1934-2015), the doctor.

He was born in 1934 in Panevėžys district. Albertas Griganavičius graduated from Vilnius University and gained the specialty of surgeon. He had worked as a surgeon and neurosurgeon at Šiauliai Hospital for 34 years. Since August of 1981 till August of 1998 Albertas Griganavičius was the head of the Neurosurgery Department. In addition to his professional work he joins in editing studies and articles of hospital specialists, shares his knowledge and experience with young medics, participates in the Association of Surgeons Learned Body, prepares and reads papers. The doctor Albertas Griganavičius is an active spreader of Bishop Motiejus Valančius temperance movement in Šiauliai and Lithuania. The doctor has written hundreds of articles to the newspapers ‘Blaivioji Lietuva’, ‘Valančiukų aidas’ and other newspapers and magazines.

The doctor Albertas Griganavičius has arranged a lot of events for Lithuanian revival, participated in all major city culture events, shot them and has a wide film library of authentic historical importance. While creating the Third Century University (in 1999) he was the member of the creative initiative group. Later he helped to establish the faculty of Spiritual Development and was assigned the dean of it. He was given the title of the Citizen of Honour in September 2005.

Jonas Lamauskas

JONAS LAMAUSKAS, the musician.

He was born in 1941 in Kaunas. He gained the specialty of lecturer and the qualification of orchestra artist, and was appointed the grand piano lecturer at Šiauliai K. Preikšas Pedagogical Institute in 1964. In addition, he took the lead of the Institute Instrumental ensemble and worked as a bassoon lecturer at Šiauliai Music further education school. He has worked as a headmaster at Šiauliai Music further education school (now called Šiauliai Conservatory) since 1966.

Jonas Lamauskas was the kapellmeister and leader of Šiauliai city Folk Symphonic Orchestra since 1989 till 1993. As the headmaster of Šiauliai Music further education school he has attempted to concentrate a strong, creative team of high expertise and qualification.

In 1990 Jonas Lamauskas was the initial founder of the Children’s Music school which exists up to now. He and his colleagues issued the book ‘Šiauliai Conservatory in 1939-1999’ (Šiaulių Konservatorija 1939-1999) in 1999. As a lecturer he trained 15 bassoonists, 5 of them became winners of various competitions.

He has participated in organizing cultural jamborees, music and dance festivals in Šiauliai city and Lithuania since 1964. He has been awarded by the Ministry of Education and the Ministry of Culture, Šiauliai region, and Šiauliai City Municipalities. Prof. Saulius Sondeckis called Jonas Lamauskas the champion of longevity because he has leaded Šiauliai Conservatory for 40 years. Jonas Lamauskas was given the title of the Citizen of Honour in September 2005.

Vladas Ravka VLADAS RAVKA (1924-2006), the person in culture.

He was born in 1924 in Šiauliai. While he was studying at Šiauliai Adult gymnasium he wrote an article against the Soviet regime to an underground newspaper. Because of that he was arrested, questioned, and sent to prison for 10 years in 1948. He was imprisoned in Uralas, Karaganda, and Kamerava. In 1958 he and his wife returned to Šiauliai city and worked at Building trest. He was an active member of amateur artistic work, wrote a lot of articles to Šiauliai city newspaper and other publications.

Vladas Ravka has managed the garden association ‘Margiai’ since 1996. He has encouraged the members of the association to love and care of the nature, decorate and clean the environment. The ‘Margiai’ garden association was given prizes and diplomas for beauty and organization. The garden newspaper is published, the garden chronicle is written, the unique garden museum has been found and it is visited by foreign and Lithuanian guests. Vladas Ravka has created the map of Lithuania using various plants in his own garden.

Vladas Ravka has been the member of political prisoner and deportee choir ‘Tremtinys’ since 1989. V. Ravka has participated in political prisoner and deportee movement since 1991-1992 and was the manager of Šiauliai department. At present he is the chairman of the Culture committee. He published the publicist book ‘Dictated by Life’ (‘Gyvenimo padiktuota’) in 1997. This memory and poetic book shows the person of great writing and poetic abilities. V. Ravka was given the title of the Citizen of Honour in September 2005.

Alfonsas Armalas

ALFONSAS ARMALAS

He was born in April 5th in 1943 in Kėdainiai district. In 1968 he graduated Kaunas polytechnic and started working in Kedainiai road exploitation department. Since 1974 - director of Šiauliai road department, which in 1993 was privatized and renamed into "Šiaulių plentas".

The director assembled a hard-working and qualified staff, which helps to achieve main goals of the organization - to increase the level of quality using modern technologies. A. Armalas, together with his company, is an active participant in the business development of Šiauliai district and for that he has been awarded multiple times.

Since 1983 he is a sponsor of various sports activities. "Šiaulių plentas" is the general sponsor of local basketball and football clubs.

Alfonsas Armalas is an iniciative, energetic, trust-worthy person, skilled in organizing various activities and able to share his experience and mind for the sake of the city and whole Lithuanian country's betterment. A.Armalas was given the title of the Citizen of Honour in September 2006.

the coat of arms of the city  Agreement on co-operation was signed in 1992

Etten-Leur is situated in the middle of the West Brabant country, founded in 1261. Surrounded by green environs and growing industriousness, the city has nearly 40.000 citizens. A few of the well-respected sectors are: metallurgical industry, machine production, transport, wholesale trade and the building industry.

Address of the Etten-Leur city Municipality: Roosendaalsweg 4, 4875 AA Etten-Leur, Holland.

http://www.etten-leur.nl

Pranas Piaulokas

PRANAS PIAULOKAS (1945-2008)

He was born in June 2nd in 1945 in Klaipėda district. In 1969 he graduated Lithuanian conservatoire and is an actor of the Šiauliai Drama Theatre. He was created about a hundred colorful and impressive roles. P. Piaulokas acted in various movies.

In 1977 Pranas Piaulokas was given the title of Emeritus Artist, in 1985 - the title of Folk Artist. He was also honoured with various prizes and awards.

P.Piaulokas, very intellectual and creative actor, is a true patriot of Šiauliai, like a symbol of the city, who devoted 37 years of his cultural activity to the city of Šiauliai and it's citizens. While participating in different events, the actor tries to enhance the level of culture, erudition and intelligence.

P. Piaulokas was given the title of the Citizen of Honour in September 2006.

the coat of arms of the cityAgreement on co-operation was signed in 1993

The city situated in the middle of Denmark on the coast of the Baltic sea was founded in 1649. Its area is 135 sq. km and population 48.000 inhabitants. Due an ice-free harbour, leading in Denmark according to the amount of cargo transhipment, highways, railway routs to all directions, airport the city has very comfortable transportation conditions. The enterprises of Fredericia refine crude oil and other oil-related raw materials, they also transport unprocessed crude oil to other Danish oil processing enterprises.

Address of the city Municipality: Rådhuset, 7000 Fredericia, Denmark.

 http://www.fredericia.dk

KAZYS KNIZIKEVIČIUS (1915-2009)

He was born in June 28th in 1915 in Pasvalys district. In 1944 he restored Joniskis Hospital and Dispensary and became a director of it.

In 1950 he started working in Šiauliai Hospital as a doctor-radiographer, before he was promoted to the head physician in 1953 and had worked there for 23 years. During that time, many of the new medical institutions were built, the new generation of medical specialists grew, including the seven of them, who, advised by K.Knizikevičius, were given their titles.

K. Knizikevičius was apt to improve in special courses, participated in publishing publications and organizing scientific conferences. His experience helped to save lives of many citizens of Šiauliai city and district. In his 90th anniversary, he was given the title of Emeritus Health Service Servant.

The doctor is respectable of his erudition, intelligence, sensitivity, diligence and ability to hear out, advise, and help.

K.Knizikevičius was given the title of the Citizen of Honour in September 2006.

the coat of arms of the cityAgreement on co-operation was signed in 1990

The city was founded in 1573. Jelgava occupies 60 sq. km area, of which 2,34 sq. km is water area, parks take 1,62 sq. km. With its population above 70.000 it is the fourth largest city in Latvia. The region of Zemgale, including Jelgava district, is a very fertile agricultural zone - it produces most of the country's agricultural products: crops, sugar, beet, etc. The main industries are pottery, flax and leather processing, food, sugar production and others.

Address of the city Municipality: Liela iela 11, LV 3001, Jelgava, Latvia.

http://www.jelgava.lv

the coat of arms of the cityAgreement on co-operation was signed in 2003

Kaliningrad (Russian Kaliningrad, original German name: Königsberg) is a seaport city, capital and main city of the Kaliningrad Oblast, the Russian exclave between Poland and Lithuania on the Baltic Sea. The city is located at the mouth of the Pregolya river, which emties into the Vistula Lagoon.

The city, founded in 1255 as a fortress by the Teutonic Knights, became a member of the Hanseatic League in 1340. From 1457 to 1525 it was the official seat of the grand master of the Teutonic Knights, and from 1525 to (1618) it was the residence of the dukes of Prussia. Frederick I was crowned as the first king of Prussia in the chapel of the Schloss in 1701. During World War I (1914-18) the city was the scene of heavy fighting between the Germans and the Russians. Following the war it was made the capital of the German province of East Prussia.

Approximately 400,000 people live in metropolitan Kaliningrad and a total of nearly one million are in the oblast, which is approximately one-fifth forested. Kaliningrad is home for the Russian Federation Baltic Navy. Kaliningrad has its own distinctive appearance: parks and squares occupy a third of the city's territory, and typical Western European architecture gives way to styles common to modern cities. It is an economic and cultural center where the number of tourists has gradually been increasing in recent years.

Kaliningrad has direct passenger bus (to seven cities in Poland and three in Germany), air, and rail connections to other centers. The city itself attracts attention because of unique monuments of the past that have been preserved to this day and the pride of the city, the Kaliningrad Zoo. It also has considerable scientific potential owing to its two universities, research institutes, technical and liberal arts colleges, and various higher and secondary schools of navigation.

Address of Kaliningrad City Hall: 236040, Kaliningrad, Russia, Pl. Pobedy 1.

http://www.klgd.ru

JE Eugenijus Bartulis

HE EUGENIJUS BARTULIS

HE Eugenijus Bartulis was born on December 7, 1949, in Kaunas. In 1968 he graduated the secondary school in Kaunas. He studied in Kaunas Interdiocesan Seminary 1971–1976. E. Bartulis was ordained priest on May 30, 1976. 1976–1986 Rev. E. Bartulis worked as vicar in parishes of Kelmė, Radviliškis and Kaunas. 1986–1989 he was pastor of the parishes Deltuva and Bukonys. In 1989 Rev. E. Bartulis was appointed administrator of the Archcathedral of Kaunas. In 1990 he was appointed chancellor of Kaunas Archdiocesan Curia. Afterwards he was appointed pastor of one of the biggest parishes of Kaunas. Later he taught in Kaunas seminary and worked as spiritual director of the seminary. On June 1, 1996, Rev. E. Bartulis was appointed rector of Kaunas Interdiocesan Seminary.

On May 28, 1997 he was nominated and appointed ordinary bishop of the newly established Diocese of Šiauliai. Eugenijus Bartulis was consecrated bishop on June 29, 1997, in the Archcathedral of Kaunas. On November 3, 1999, Bishop E. Bartulis was elected member of the permanent council of the Conference of Lithuanian Bishops. On November 25, 2000 Bishop E. Bartulis was additionally appointed ordinary of the newly established military ordinariate. He was given the title of the Citizen of Honour in 2007.

Bronius Prėskienis

BRONIUS PRĖSKIENIS (1930-2019)

Bronius Prėskienis was born on June 14, 1930 in Bugonys village, Alytus District. In 1949, he graduated from the Merkinės Gymnasium, in 1949-1953 he studied at Vilnius Pedagogical Institute. In 1953 Bronius Prėskienis came to Šiauliai and worked at the Šiauliai Institute of Teachers, Šiauliai Pedagogical Institute and Šiauliai University.
1955-1963 - head of the Department of Lithuanian Language and Literature, Šiauliai Institute of Teachers.
1969, 1971-1972 – Vice-rector for Studies, Šiauliai Pedagogical Institute.
1973-1992 Dean of the Pedagogical Faculty, Šiauliai Pedagogical Institute.
Since 2002, vice-president of the Emeritus University Veteran Club.

Bronius Prėskienis issued totally 12 books, over 150 articles, thesis, reports and reviews. He was given the title of the Citizen of Honour 2007.

the coat of arms of the cityAgreement on co-operation was signed in 1996

Located on the western bank of the Missouri River, the city has been an important agricultural and transportation centre since its establishment in the late 1850's. In its earliest history, Omaha was a trading centre and the "Gateway to the West." From these roots, Omaha has steadily grown until it is now the 48th largest city and the 60th largest metro area in the nation.

The city limits of Omaha extend over 100 square miles. The five county metropolitan area covers nearly 2,500 square miles. Omaha has shown steady upward growth for the past five decades. There are over 670,000 people within the five-county metropolitan area, and over one million with a 50-mile radius of the city.

There are over 17,400 businesses located in the metropolitan area, according to an U.S. Department of Commerce business survey. This growing economy is home to four Fortune 500 companies - ConAgra, Mutual of Omaha Companies, Berkshire Hathaway and Peter Kiewit and Sons. Over 30 other Fortune 500 companies have manufacturing plants or service centres in the metropolitan area.

Address of the city Municipality:: 1819 Farnam St., Omaha, 68183 Nebraska, USA.

http://www.ci.omaha.ne.us

Algimantas Vitolis Trušys

ALGIMANTAS VITOLIS TRUŠYS (1936-2018)

Algimantas Vitolis Trušys was born on 16 September, 1936 in Kaunas City. His childhood and youth past in Pušalotas village. In 1955–1961 he studied at Vilnius State Art Institute. Algimantas Vitolis Trušys is a painter monumentalist. 1996, he started working in Šiauliai Pedagogical Institute (now – Šiauliai University) as a lecturer, later senior lecturer and professor.
Since 1974, Algimantas Vitolis Trušys was head of the Art Didactics Department.
Since 1974 he is member of the Lithuanian Union of Artists.

His paintings and wash-drawings are exhibited not only in Lithuania but also in Poland, Germany, Holland, Sweden, Ukraine, Russia and Latvia.
He was given the title of the Citizen of Honour 2007.

the coat of arms of the city Agreement on co-operation was signed in 1992

The town of Pärnu was founded in 1251 on the banks of the Pärnu River. It occupies 30 sq. km area, of which 2,1 sq. km water area and 6,5 sq. km - green area. The city is fourth largest city in Estonia by its population - 44.978 inhabitants. Pärnu is a resort town that offers health rehabilitation services all year round. Historically its branches of industry have developed on the basis of its geographical location and local resources. Processing industry, construction and small business of commercial and services sectors are the most important areas of activity of the town.

Address of the city Government: Uus 4, 80098 Pärnu, Estonia.

http://www.parnu.ee

Stasys Gliaudys

STASYS GLIAUDYS

 Stasys Gliaudys was born on 25 December, 1928 in Kelmė District. In 1954 he graduated from Veterinary Academy and until 1960 he studied in Lithuanian Academy of Agriculture. He worked as a zoologist and since 1974 he was a lecturer in Siauliai Pedagogical Institute in the Faculty of Pedagogy.

He liked to make herbals, hunt, collect insects and store various educational visual aids. As a result, S. Gliaudys established a cabinet of botany and zoology, the latter in 2000 became The Museum of Nature. In this museum we can find unique exhibit which even cannot be found in other museums of the country.

A lot of years S. Gliaudys studied the plants of Lithuania, wrote lots of articles about pollen and together with co-authors published the book "Apiculture".

Also S. Gliaudys studied the birds of Siauliai City and its outskirts, he found 160 different species.

In 1976-1977 he did an extensive study of Talksa and Ginkunai lakes famous for its birds and later this study became a good source helping to follow further changes of bird variety in these lakes.

Even now S. Gliaudys is the active member of Siauliai City community: he consults the city architects about handling of Salduve Park and Talksa Lake, gives various suggestions how to handle the Green Areas of Siauliai City and works in Zoology Museum of Siauliai University.

Arvydas Salda ARVYDAS SALDA

Arvydas Salda was born in 1955 in Kretinga District. He graduated from Kaunas Polytechnic Institute and qualified as a specialist of Applied Mathematics.

In Šiauliai A. Salda began working as the assistant manager in Šiauliai Counting Center. On his own initiative new technologies on statistics managing in Šiauliai Region have been implemented.

Since the first years of Restoration of Independence in Lithuania A. Salda actively integrated into formation of the Šiauliai City self-government, implementation of its functions and development of the self-government system. In 1991, he was elected to the mayors post of Šiauliai City. His diligence and intelligence helped to seek economic and social stability in Šiauliai City. The ideas and works are still continued.

Being a member of Šiauliai City Council in 1995-2007 A. Salda promoted prosperity, democracy and public spirit in Šiauliai City.

A. Salda contributed developing Šiauliai Airport one of the city's strategic and important objects; supported reorganization of Šiauliai Chamber of Commerce, Industry and Crafts and was member of the Chambers Council. Also, he was one of the first to translate ideas of the free-trade zones in Lithuania into actions.

Recently A. Salda represents the bank of Šiauliai City - JSC Šiauliai Bank with the head office is in Šiauliai and branches expanded in the entire country.

Arvydas Salda is involved in various social activities: he is the member of Šiauliai University Council, "Rotary" club, working group on City Strategy for 2007-2016 development as well as member of the Liberal and Center Union.

Nellie Sudavicius Maccallum

NELLIE SUDAVICIUS MACCALLUM

Nellie Sudavicius Maccallum was born in Germany after the Second World War in Lithuanian family. Later her family moved out to America.

In 1963 N. Sudavicius MacCallum graduated from Nebraska University at Omaha (USA) and received a diploma of Fine Arts. She worked creative work in several companies of Nebraska, developed her own business at the same time having wide interests about Lithuania.

N. Sudavicius MacCallum is the author of friendship between Omaha and Siauliai. Being active president of the Lithuanian community in Omaha and realizing the importance of this communication she willingly participated in the activities of Omaha City Association and attempted to establish long-time relations with Lithuania. Due to her initiative and big efforts in 1994 Siauliai and Omaha began to communicate, in 1996 these cities signed a contract of collaboration. During twelve years (1996-2008) it was done a lot in order to strengthen the collaboration and friendship between Omaha and Siauliai.

 Also, N. Sudavicius MacCallum worked a lot in order to develop the collaboration between Siauliai University and Nebraska University at Omaha; she supported the students and lecturers of Siauliai University. Since 1997 with a help of N. Sudavicius MacCallum Siauliai Children Ensemble "Ro-ko-ko", the pianist Rimantas Vingras, musician and singer Virgis Stakenas and other artists visited Omaha. In addition, American Indians Ensemble visited Lithuania.

Aldona Masėniene ALEKSANDRA ALDONA MASĖNIENĖ, the choreographer

She was born in 1941 in Joniškis district. Studied in Vilnius College of Culture and Education, graduated from the Vilnius Conservatory Klaipėda branch and was appointed to Pakruojis Centre of Culture. She organized groups of three genre – folk dance, ballet and ballroom dancing.

Since 1969, Aldona Masėnienė works in Šiauliai. She is leader of children's dance group Želmenėliai. The group is laureate as well as winner of various competitions and festivals. In 2005, the group was recognized the top dance group in Lithuania and granted with awardAukso paukštė (Golden Bird) by the People‘s Centre of Culture.

In 1983, Aleksandra Aldona Masėnienė was granted a title of the Emeritus Cultural Worker of the Republic, awarded with the Honour Sign of Merit to Šiauliai County and other awards.

created dances such as Lietuva brangi (Our dear Lithuania), Brangiausios spalvos (Dearest colours) dedicated to the National feast-days as well as the dance Atmintis (Memories) dedicated to the January 13th events.

She devoted 40 years of her cultural activity to the city of Šiauliai and it's citizens.

Jūra Nijolė Viktorija Daulenskienė

JŪRA NIJOLĖ VIKTORIJA DAULENSKIENĖ (1933-2018)

Jūra Nijolė Viktorija Daulenskienė was born on 5 April, 1933 in Marijampolė, in the family of schoolteacher and agronomist. She studied in Marijampolė Gymnasium and in Kaunas Medicine institute. In 1957, she started working in Šiauliai as a pediatrician. She worked in the Infantile Diseases Department, Šiauliai hospital, neurologist consultant in Šiauliai district , deepened her knowledge in infant psychoneorology, had traineeship in Leningrad (now St. Petersburg), Moscow.

Since 1963, Jūra Nijolė Viktorija Daulenskienė has been working as a lecturer in Šiauliai Pedagogical Institute. In 1973, she defended a thesis for the doctor's degree The Neurological Analysis of Non-Advanced Schoolchildren of Massive Schools and became the Doctor of Medicine. Since 1975 she has been a senior lecturer.

Jūra Nijolė Viktorija Daulenskienė was a lecturer of the Special Pedagogics Department and the Medicine Basics Department, the Faculty of Defectology (now Faculty of Social Welfare and Disability studies), Šiauliai Pedagogical Institute moreover, she worked voluntary as the infantile neurologist in hospital, children's clinic, orphanage, Pedagogical Psychological Service and consulted children in hospitals of Šiauliai region.

The doctor's activity let her to pursue the main mission - to serve people and to improve the doctor's qualification and competence. This experience was important implementing academic research works and preparing for conferences. In the period of 1963-2003, Jūra Nijolė Viktorija Daulenskienė wrote many scientific publications, published 5 methodical educational books for students which are still in use. She always cherished and promoted the ideas of humanism, refreshed the Christian values. After restoration of Lithuania's independence the doctor and the pedagogue J. N. V. Daulenskienė became the member of the women Catholics organization and the Senior's Club, came out as a poet. She actively participates in the cultural city events. After the doctor's K. Knizikevičius, honorary citizen of Šiauliai city, death she manages the documents of the Šiauliai hospital activity. As well she collects and prepares to publish the memorials of doctors.

Doctor of Medicine, Jūra Nijolė Viktorija Daulenskienė dedicated all her life for children's health, scientific and research work, consolidation of the public spirit and humanistic conception in the conscious of young people.

Viktorija Čmilytė VIKTORIJA ČMILYTĖ*

Viktorija Čmilytė was born on August 6th, 1983 in Siauliai City. Graduated from the Siauliai Didzdvaris Gymnasium, studied English at the University of Latvia, Faculty of Philology. Her greatest achievements glorifying the name of our city and Lithuania were attained at the chess board.

First important victory Viktorija won in 1993, when she became the winner of the Girl's European Chess Championship. 1995 in a championship in Brazil, she became the children world chess champion. Persistently working through 21 years of her career Viktorija has been victorious in many worldwide and European events, she also became multiple Lithuanian chess champion.

In 1996, for the achievements in chess sports and glorifying Lithuania's name worldwide, the President of the Republic of Lithuania, Algirdas Brazauskas, awarded her with the Knight Cross of the Order of Gediminas, the Great Duke of Lithuania. In 1998, fifteen year old Viktorija, was granted the name of the International Woman Grandmaster. In 2001, she was granted the International Men's Master name, and in 2010 the International Men's Grandmaster name as well. Viktorija was and still is the first woman in Lithuania to attain such a title.

In the year 2000, in the International Chess Olympiad in Istanbul she won a gold medal at the first woman team board. This achievement was repeated in 2004 in a championship in Spain.

In 2003 and 2010 she took the second place in the European Woman Chess Championships. But the year 2006 were probably the most successful year in both, her sports career and recognition, because in that year she has won a bronze medal in Woman World Chess Championship. The Department of Physical Education and Sports under the Government of the Republic of Lithuania awarded Viktorija with the medal for her victories in sports, she was selected to be in the top 10 of athletes of 2006, selected to be the Lithuanian woman-athlete of the year by Lithuanian sports journalists. Her greatest victory came in 2011, when she became the European Woman Chess Champion for the first time in her career.

*- Viktorija Čmilytė-Nielsen

 

Edmundas Armoška

EDMUNDAS ARMOŠKA

Edmundas Armoška, a collector and patron, was born on August 1, 1945 in Šiauliai.

In 1962-1965 he studied at Vilnius College of Technology. Later on he worked in the factory Plasta and graduated from Vilnius University, Faculty of Economics. By the year 1990, Edmundas Armoška worked in the position of director for commerce in the factory Plasta. In 1990-2005 he worked in the private business structure.

Since 1992 he is the president of the Lithuanian Collectors Association that closely cooperates with the Lithuanian Art and other museums. In the year of his presidency the association organized many paintings, arts and crafts, numismatics and medals exhibitions. One of the exhibition was involved in the official jubilee program of the King Mindaugas 700 year anniversary.

Edmundas Armoška initiated and funded the magazine Kolekcija. Moreover, he initiated the production of the album of Š. Sauka, the laureate of the National premium, catalog of A. Samuolis exhibition, the album Lietuvos malūnai in accordance with A. Krištopaitis aquarelle. In 2005, using the Edmundas Armoška collection, the catalogs of P. Rimša works and Solom Tetelbaum exhibition were published.

The outstanding collector organized 3 exhibitions from his personal collections to commemorate the millenium of Lithuania: painters of Vilnius Art School, classic and contemporary painters of Lithuania. Furthermore, Edmundas Armoška organized exhibitions in Latvia, Poland, Estonia, Russia, Sweden and Norway.

For 14 years Edmundas Armoška has been actively participating in the city cultural life. He constantly organizes exhibitions from his personal collections in Šiauliai Culture Center Laiptų galerija. Edmundas Armoška as well gives the art pieces to different Šiauliai institutions: Šiauliai Aušra museum, Šiauliai Culture Center Laiptų galerija, Šiauliai diocese.

Edmundas Armoška was awarded with the letters of thanks and medals for his merits and activities. In 1994, he was awarded by the Lithuanian Collectors Association, in 2009 - letter of thanks of the National Museum the Grand Duchy of Lithuania. In 2010, Edmundas Armoška was declared the Grand sponsor. In 2010, 2011 and 2012 he was awarded with the Šiauliai City Mayor's letters of thanks for the promotion of the cultural traditions in Šiauliai City. In 2011, Šiauliai J. Janonis Gymnasium awarded him with the letter of thanks for the dissemination of art values and the pictures of the painter Č. Janušas donated to the gymnasium.

Aloyzas Gudavičius ALOYZAS GUDAVIČIUS

Aloyzas Gudavičius was born on 12 May, 1940 in Kalniškiai village, Kelmė District. In 1957 he graduated from Šiauliai Pedagogic School ( teacher's seminary ). In 1964, he started working at Šiauliai University (former Šiauliai Pedagogic Institute ) as a lecturer of Russian language and literature.

In 1970, Aloyzas Gudavičius defended a thesis in philology at Vilnius University. In 1990 he became a habil Dr. in the humanities and in 1994 - professor. The main scientific works: common linguistics, etnolinguistics, contrastive linguistics, interlinguistics and text linguistics.

The major part of the prof. Aloyzo Gudavičiaus activities is closely connected with the students education at Šiauliai University. Prof. Aloyzas Gudavičius is the first habil. Dr. in the Humanity Faculty, the outstanding linguist not only in Lithuania but in other countries as well (the Czech Republic, Latvia, Russia, Poland). The professor has written 4 monographs, 4 handbooks, over 100 scientific articles in the Lithuanian and foreign publications.

Since 1973 Aloyzas Gudavičius has been an associated professor of the Department of Russian language. In the year 1975-1983 - dean of the Faculty of Philology, 1984-1991 and 2001-2010 - head of the Department of Russian Language.

 In the year 1990-1991, 2011-2005, 2005-2011 - chairman of Senate at Šiauliai University. In the year 1991-1998 - rector of Šiauliai Pedagogical Institute later on Šiauliai University. Since 2010 Aloyzas Gudavičius is a professor of the Department of Foreign Language Studies.

Aloyzas Gudavičius was one of an initiators to establish the university in Šiauliai. Furthermore, he contributed a lot to the development of science, education and culture in Šiauliai City and region.

Since 2010 Aloyzas Gudavičius is a president of the Šiauliai LIONS ALKA club.

Nijolė Prascevičienė

NIJOLĖ PRASCEVIČIENĖ

Nijolė Prascevičienė was born on April 5, 1951 in Šiauliai. In 1978, she graduated from the Lithuanian Music and Theater Academy with the qualification of lecturer and orchestra soloist.

Since 1971 she has been working as a teacher in the Šiauliai 1st Music School. Nijolė Prascevičienė -teacher - expert, the head of the String Instruments Department has 42 years of work experience. In the year 1992-2008 she played in the Šiauliai symphonic orchestra, later on in the chamber orchestra.

While working in the Šiauliai 1st Music School she initiates many events, competitions and seminars or contributes to their organization: the international junior violinists seminars Vibrating Strings, the international Saulius Sondeckis junior violinists and cello players competitions in Šiauliai, the international chamber ensembles festivals-competitions Fiori musicali in Šiauliai, excellence lessons - seminars for the Lithuanian, Ukrainian, Latvian, Danish violin schoolmasters, musical project - concert cycle Children to Children, project Summer Camp for Talented Children in Šiauliai and in 2007 the international project dedicated to the Day of Statehood - Crowning of the King Mindaugas Tėvynė tavyje.

The teacher is mindful not only of the requirements of the programs and harmonization of schoolchild individual capacity and interests but as well of formation of the schoolchild human feature. Nijolė Prascevičienė has created a distinctive music education system that amazes not only Lithuanian but the foreign musicians as well. This new system assisted her schoolchildren to win over 70 awards in the national and international competitions in Lithuania, Estonia, Latvia, France, Italy, the Czech Republic. Moreover, 8 her schoolchildren are presented with the Queen Morta premium. The school string orchestra has become the laureates of 3 national competitions, as well participated in the Lithuanian Song Festivity and in 2006 became the laureate of the Lithuanian television competition The Time of Small Stars.

In 2003, Nijolė Prascevičienė was awarded with the prize of the Lithuanian Culture Fund for the activities educating young talents, in 2004 award of the Queen Morta premium, award of the Lithuanian Government and the Ministry of Education Teacher of the Year 2003. In 2005 -award of Šiauliai City Teacher of the Year and award of the Lithuanian Culture Fund medal Morta-the Lithuanian Queen for the promotion of the Lithuania's history and culture as well for the education of young talents. In 2006, the teacher was awarded with the Šiauliai City culture and art premium. In 2007 - award of the Lithuanian President Valdas Adamkus for the activities educating young Lithuanian talents. In 2009 - honorary medal of the Governor of Šiauliai County for her merits to Šiauliai County. In 2010, Nijolė Prascevičienė was awarded by the Lithuanian President with the letter of thanks for her significant activities educating the Lithuanian young musicians and promotion of the Lithuanian music culture. In 2012 - the President's letter of thanks for her assistance preparing the international competitions. In 2011 - letter of thanks by the Mstislav Rostropovich Charity and Support Fund Assistance to the Lithuanian Children for her pedagogic activities educating the talented Lithuanian children.

Nijolė Prascevičienė is a member of the Board of the European String Teachers Association (ESTA) Lithuanian branch as well the member of the Šiauliai City professional music commission. 

Marytė Markevičienė

MARYTĖ MARKEVIČIENĖ

Marytė Markevičienė was born in 1955, Punia village, Alytus District. In 1970 she graduated from F. Žemaitis Secondary School, later on Šiauliai Higher Music School and in 1979 – Lithuanian Academy of Music and Theatre. Since 1978 she has been working in Šiauliai Higher Music School (today Šiauliai Saulius Sondeckis Art Gymnasium).

Marytė Markevičienė is an utmost teacher-expert of accordion. She teaches as well an ensemble class, conducting and orchestra performance. Her graduates often become the laureates of Lithuanian and prestigious international competitions, where 4 of them – laureates of the Queen Morta, 2 – diplomaeds.

These are her graduates, the most famous in the world – Martynas Levickis, Tadas Motiešius, Eglė Bartkevičiūtė and  others.

Marytė Markevičienė is an initiator, organizer and conductor of the international festival-competition in Šiauliai Jolly Accordion, founder of the international accordion orchestra The Baltic Tremolo.

The teacher is well known and appreciated by the Lithuanians and the Šiauliai County community. In recognition of her merits to Lithuania Marytė Markevičienė is awarded with the medal of the Order of the Lithuanian Grand Duke Gediminas.

In the year 2005, she was awarded with the Bagde of Honour of the Šiauliai County Governor, in 2007 – with the medal Morta –the Queen of Lithuania.

In 2010, she was awarded with the name Šiauliai Citizen of the Year. Moreover, she was awarded with the Šiauliai City Culture and Art Premium for the accomplishments in the Lithuanian and international competitions.

Marytė Markevičienė has been constantly participating in the jury proceeding of the international and Lithuanian competitions, festivals, song festivities and final exams. Furthermore, she conducts seminar-practice classes to the accordion performance teachers, participates and reads reports at the international scientific conferences.

The teacher is proud of small and big accomplishments of her graduates. She spares her time both for the professional training and shaping the human quality and personality of graduates. The utmost values are the human being and the nation’s culture.

Remigijus Adomaitis

REMIGIJUS ADOMAITIS

Remigijus Adomaitis, born on February 9, 1965 in Kazlų Rūda, Marijampolė District, in 1981 graduated from Kazlų Rūda Music School, later on Kazlų Rūda Secondary School and in 1990 -  Lithuanian State Conservatorium.

Remigijus Adomaitis is a director of Šiauliai Singing School “Dagilėlis”, art director and conductor of the Boys and Youth Choir “Dagilėlis”. In 2005, he was awarded with the music teacher - expert name and in 2010, he received the 1st category in management. He is as well the member of presidium of the Lithuanian Union of Choirs, Šiauliai County children choir expert - adviser and the member of Šiauliai City Culture Council.

The work of Remigijus Adomaitis is assessed with numerous awards. In 2003 - Šiauliai City culture and art premium, in 2005 and 2011-letters of thanks from the Presidents of the Republic of Lithuania Valdas Adamkus and Dalia Grybauskaitė, in 2006 - Šiauliai City Teacher of the Year, in 2008 - Šiauliai County Governor’s medal of honour, in 2010 - „LATGA-A“ „Golden Star“ for the contribution to the choir art, in 2011 - award of the International Music Association, UNESCO and Paderewski Fund  (USA ) for the contribution to the cultural life, in 2013 – the best conductor at the 3rd International Wroclaw Choir Festival – Contest “Vratislavia Sacra”.

Today the name of Remigijus Adomaitis, the conductor of Šiauliai Boys and Youth Choir “Dagilėlis”, is well known not only in Šiauliai but in Lithuania, Europe and the world as well. Achievements of the choir at the international festivals and contests promote the name of Šiauliai world wide. The concerts of the choir “Dagilėlis” have been held in the European and American churches and halls. Remigijus Adomaitis can be considered as an ambassador of Šiauliai presenting the name of the city in the world.

Virgilijus Noreika PROF. VIRGILIJUS KĘSTUTIS NOREIKA (1935-2018)

Virgilijus Kęstutis Noreika was born on September 22, 1935 in Šiauliai. In 1945, with the parents he moved to Vilnius. In 1949, he started his studies at Juozas Tallat Kelpša Music School, later on continued his studies at the Lithuanian State Conservatory ( present  -Lithuanian Academy of Music and Theatre). In 1957, while still being a fourth year student, he debuted at the National Opera and Ballet Theatre of Lithuania. The same year he won a golden medal at the World Youth and Students Festival. In 1965-1966, he continued his career at the La Scala theatre in Milan. There he mastered even 6 roles and as well sang the part of Pinkerton from Puccini‘s opera Madam Butterfly.

In 1975-1991, he was a director of the National Opera and Ballet Theatre of Lithuania and an art director as well. In 1993-1994, he lectured at the Latin America Academy of Singing in Caracas (Venezuela). In 1995-1996- master class teacher at the Tallinn Theatre „Estonia“ and since 1997 –professor at the Estonian Academy of Music.

Noreika’s impressive creative biography comprises 46 operatic roles, he has participated in 900 performances, travelled with concerts in 49 countries, given more than 700 solo concerts. The foreign media often compared him with L. Pavarotti and P. Domingo

Valdas Adamkus

VALDAS ADAMKUS, former President of the Republic of Lithuania

H. E. President Valdas Adamkus was born on 3 November 1926 in Kaunas. His father Ignas Adamkavičius was born in Šiauliai. Mr. Adamkavičius voluntarily joined a liberation movement fighting for the independence of Lithuania, also, he was one of the first people to become the head of the Lithuanian Military Aviation School.

During World War II, Mr. President was actively involved in the resistance efforts, forcing him and his parents to flee to Germany in July 1944.

While in Germany, Mr. President graduated from a Lithuanian gymnasium, after that, he studied Environmental Protection at the University of Munich. In 1949, Mr. President moved to the United States (‘US’). In 1960, he graduated from the Illinois Institute of Technology with a degree in Construction engineering.

In the beginning of 1970’s, Mr. President started working at the US Environmental Protection Agency and was appointed regional administrator in 1981.

In 1951, Mr. Adamkus married Madam Alma Adamkienė, a philanthropist and a public figure. In 2016, the couple celebrated their 65th wedding anniversary.

Even being away from Lithuania, Mr. Adamkus was an active member of the Lithuanian community and voluntarily took part in various social and political activities. 

Mr. Adamkus got the first opportunity to visit Lithuania in 1972 and after that he would visit the country every year. In fact, Mr. Adamkus was in charge of coordinating environmental protection efforts accorded to the Baltic States.

Since 1993, Mr. President got actively involved in the political life of the newly independent Lithuania. At the time, his main place of residence was Šiauliai.

In 1998, Mr. Valdas Adamkus was elected President of the Republic of Lithuania. His main goal was the fast modernization of Lithuania, reinforced by three core values: free people, open society and a strong country. In 2004, Mr. Adamkus was re-elected for his second term.

During Mr. Adamkus’ presidential term, many historical developments took place in the country, including Lithuania becoming the member of the European Union and NATO.

Mr. President has received a number of national and international awards for his achievements. In 2003, he became UNESCO’s Goodwill Ambassador for the Construction of Knowledge Societies. At the time, there were only 42 people around the world who held this title. During the prestigious ,,European Voice” awards in 2007, Mr. President was granted the European of the Year title. Among many other honours, Mr. President holds awards of highest appreciation in 33 countries.  

Most recently, on 9 September 2016, Mr. President became the Honorary Citizen of Šiauliai.

V ir R Laugaliai

VIOLETA LAUGALIENĖ IR ROMUALDAS LAUGALIS

Violeta Laugalienė was born on 16 April, 1959 in Šiauliai and Romualdas Laugalis was born on 30 May, 1956 in Kėdainiai. In 1981 they both graduated from Klaipėda University with a degree in ballet education.

Violeta and Romualdas Laugalis have been leading and directing children and youth folk dance ensemble “Šėltinis” since its estabilshment in 1981. Today the ensemble has more than 300 dancers and in 2012 “Šėltinis” was awarded with the first category of artistic capacity prize. “Šėltinis” has performed on the biggest stages in Lithuania as well as abroad and has undoubtedly become a global ambassador of traditional Lithuanian dance. 

 

 

 Despite their active participation in national and international festivals, Romualdas and Violeta Laugalis have always paid a particular attention to their home city Šiauliai and its young generation. In addition to their educational activities as folk dance teachers, every year Romualdas and Violeta Laugalis also offer their helping hand to the less privileged by organizing charity concerts to support the orphanages in Šiauliai and people in need of social care.

Romualdas and Violeta Laugalis tirelessly spread Lithuanian national and cultural values not only in the city of Šiauliai, but also all over the globe, preserve the long-living traditions of Lithuanian folk dance, and develop social competences of their students. In order to honour their priceless contribution to the social and cultural development, the title of Honorary Citizen of Šiauliai was given to Romualdas and Violeta Laugalis on 7 September, 2017.

the coat of arms of the cityAgreement on co-operation was signed in 2001

Is a regional centre of Podillya, one of the Territories of Ukraine and city of oblast (the province).

Its area is 5.2 thousand hectares, its population is 267.800 people. Distance to the Capital of Ukraine - Kiev - is about 400 km. First the city was mentioned in 1493.

Khmelnitskiy contains a number of manufacturing complexes with highly skilled force that can be of interest to foreign investors. Another of Khmelnitsky’s untapped resources is tourism. The city is blessed with a number of natural and historical attractions, but the resources do not develop them into world-class tourist destinations. But Khmelnitskiy is one of the most remarkable cultural centres of Ukraine.

It is necessary to remember the beneficial geographical position of the City.

Khmelnitskiy is a gateway to both the East and the West and is easily accessible from all major cities in the NIS and Eastern Europe. Khmelnitsky also has an operational airport. Cargo transport is also available by rail and all major cities.

Video about city.

Address of the Municipality: Gagarinas St. 3, 2900 Khmelnitskiy, Ukraine

http://www.khmelnytsky.com

Stanislovas Grušas

STANISLOVAS GRUŠAS

Stanislovas Grušas was born on 20 September, 1958 in Skuodas district, Mažieji Rūšupiai village. He currently lives in Šiauliai and works as a general manager (GM) of a joint-stock company (JSC) Non-woven fabric factory.

Grušas graduated from Riga polytechnic institute with a degree in engineering and mechanics in 1983. After his studies in Latvia, Grušas moved to Šiauliai where he started his career in Šiauliai TV factory.

In 1992 Grušas became a GM of a JSC Non-woven fabric factory and a chairman of the board of directors. Since then he expanded the business and it now consists of 22 groups of companies and has more than 2600 employees.

As a true patriot of Šiauliai, Grušas develops his business locally and invests heavily in neglected and underused industrial areas of the city. He was also one of the first businessmen to attract foreign direct investments (FDI) to Šiauliai, and currently his companies are among the biggest suppliers for IKEA. 

It is important to note that Stanislovas Grušas is not only a successful businessperson, but also a very generous sponsor of city festivals, celebrations and cultural events. He also provides financial assistance to numerous sports clubs and cultural fellowships. One of his best-known initiatives is a rosarium of thousand roses planted in the garden of Chaimas Frenkelis’ Villa.

Stanislovas Grušas was given the title of Honorary Citizen of Šiauliai on 6 September, 2018 for his enduring commitment to improving the wellbeing of the city of Šiauliai and its citizens.

Regina Vaišnorienė

REGINA VAIŠNORIENĖ

Regina Vaišnorienė was born on 3 November, 1950 in Šiauliai. The city of Šiauliai plays a central role in Vaišnorienė’s life – she was born and raised here, started her education here and, after a couple of years spent in Vilnius, she came back to the City of Sun where she has been educating generations of art and music students for more than 40 years.

Regina Vaišnorienė is a teacher expert and she works at the Saulius Sondeckis gymnasium of arts and music in Šiauliai. During the 40 years of Regina Vaišnorienė’s educational work, more than 70 students graduated from her kanklės (traditional Lithuanian stringed instrument) class and over 60 students graduated with a degree in choral conducting taught by her. Students of Regina Vaišnorienė spread the culture of traditional Lithuanian music both in Lithuania and abroad, and are regular award-winners of national and international music festivals and contests.

One of the most significant Regina Vaišnorienė’s contributions to the cultural development of Šiauliai is coordination of national and international social events in the city. Together with her colleagues from Saulius Sondeckis gymnasium of arts and music, Mrs Vaišnorienė organizes the second round of the National Jonas Švedas competition as well as various conferences, workshops and seminars. In addition to that, she is also an initiator and co-founder of an international children and youth traditional music festival  “Tūto” and international Pranas Stepulis chamber folk instrumental music festival.

In 1980 Regina Vaišnorienė established a kanklės trio “Aušrinė” which she leads and directs to this day. She is also a conductor of Saulius Sondeckis gymnasium of arts and music folk orchestra. The orchestra has given more than 1000 charitable performances both in Lithuania and in foreign countries. In 2007, it received the best folk orchestra in Lithuania nomination and was awarded with a prestigious “Aukso paukštė” (“The Golden Bird”) prize while Regina Vaišnorienė was awarded as the best conductor in Lithuania.

For long-lasting commitment to educational and social development of her home city of Šiauliai, Regina Vaišnorienė was awarded the title of Honorary Citizen of Šiauliai on 5 September, 2019.


 

Paslaugos  apibūdinimas                 
  1. Vienkartinės pašalpos skiriamos:

iš pataisos įstaigų paleistiems asmenims (netaikoma arešto bausmę atlikusiems asmenims) skiriama 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio (140,80 Eur) vienkartinė pašalpa, jeigu asmuo pateikia pranešimo apie asmens paleidimą iš pataisos įstaigos formą, kurioje nurodytas bausmės atlikimo laikas ir asmuo dėl vienkartinės pašalpos kreipiasi ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo paleidimo iš pataisos įstaigos dienos.
asmens dokumentams tvarkyti, kai asmuo neturi dokumentų ir dėl to negali gauti socialinių garantijų, skyrimo asmenims, kurių pajamos  neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (192,00 Eur) vienam asmeniui. Mokama suma, kuri nurodyta kompetentingos įstaigos pateiktoje sąskaitoje faktūroje, bet ne didesnė nei 0,3 valstybės remiamų pajamų dydžio (38,40 Eur);
asmenims, nedraustiems sveikatos draudimu, apdrausti, kai būtinas gydymas, pateikus pažymą, kad asmuo neturi privalomojo sveikatos draudimo įmokų skolos. Suma, lygi faktinėms išlaidoms, bet ne didesnė nei 1 valstybės remiamų pajamų dydis (128,00 Eur), pervedama į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos nurodytą sąskaitą;
asmenims gydymosi išlaidoms kompensuoti ligos atveju, pateikus receptus vaistams įsigyti ir jų apmokėjimo čekius ar gydymo įstaigos išduotą pažymą apie reikalingų medicininių priemonių įsigijimą, jei vieno gyvenančio asmens pajamos neviršija 3,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (448,00 Eur), o bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (320,00 Eur) vienam asmeniui. Mokama suma iki 3 valstybės remiamų pajamų dydžio (384,00 Eur), dėl kurios skyrimo dalimis galima kreiptis ne daugiau kaip 3 kartus per kalendorinius metus;
asmenims techninės pagalbos ar ortopedijos priemonių išlaidoms kompensuoti, vaikų akinių kompensacijai, pateikus gydymo įstaigos išduotą pažymą ir patirtas išlaidas  įrodančius dokumentus, jei vieno gyvenančio asmens pajamos neviršija 3,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (448,00 Eur), o bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (320,00 Eur) vienam asmeniui. Mokama suma iki 3 valstybės remiamų pajamų dydžio (384,00 Eur), dėl kurios skyrimo dalimis galima kreiptis ne daugiau kaip 3 kartus per kalendorinius metus;
suaugusiųjų akinių kompensacijai, pateikus gydytojo išduotą receptą bei patirtas išlaidas įrodančius dokumentus, jei vieno gyvenančio asmens pajamos neviršija 3,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (448,00 Eur), o bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (320,00 Eur) vienam asmeniui. Mokama suma iki 1  valstybės remiamų pajamų dydžio (128,00 Eur).
gydyti siunčiamų asmenų kelionės išlaidoms kompensuoti, jei vieno gyvenančio asmens pajamos neviršija 3,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (448,00 Eur), o bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (320,00 Eur)vienam asmeniui. Mokama suma, kuri yra nurodyta kompetentingos įstaigos pateiktoje sąskaitoje faktūroje, ar pateikus kelionės bilietus ir siuntimą vykti į gydymo įstaigą, bet ne didesnė nei 3 valstybės remiamų pajamų dydžio (384,00 Eur), dėl kurios skyrimo dalimis galima kreiptis ne daugiau kaip 3 kartus per kalendorinius metus;
asmenims, nukentėjusiems nuo gaisro ar stichinės nelaimės, padariusios žalą savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise priklausančiam neapdraustam turtui, gyvenamajam būstui, kuriame asmuo ar bendrai gyvenantys asmenys deklaruoja gyvenamąją vietą, jei tai yra vienintelis gyvenamasis būstas, jei vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį  neviršija 3,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (448,00 Eur), o bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžio (384,00 Eur) vienam asmeniui. Pateikus priešgaisrinės tarnybos, kitų kompetentingų  institucijų išduotas pažymas apie patirtas išlaidas ar patirtus nuostolius, mokama suma iki 16 valstybės remiamų pajamų dydžio (2048,00 Eur);
asmenims, kurie gydosi tam skirtose gydymosi ar reabilitacijos įstaigose nuo priklausomybės ar užkrečiamųjų ligų ne trumpiau nei 2 mėnesius, minimaliesiems poreikiams tenkinti, jei vieno gyvenančio asmens pajamos neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžio (384,00 Eur), o bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (320,00 Eur) vienam asmeniui. Mokama suma iki 2 valstybės remiamų pajamų dydžio (256,00 Eur) dėl kurios skyrimo dalimis galima kreiptis ne daugiau kaip 3 kartus per kalendorinius metus;
asmenims iki karantino paskelbimo dirbusiems savarankiškai, kurie nedirbo pagal darbo sutartį ir neturėjo darbo santykiams prilygintų teisinių santykių,  tačiau neturintiems teisės į Užimtumo tarnybos skiriamą išmoką. Skiriama suma yra lygi minimalaus vartojimo poreikio dydžiui (MVPD) (260,00 Eur);
asmenims, auginantiems vaikus, paskelbto karantino metu vienam iš tėvų netekus darbo. Skiriama vienkartinės pašalpos dydžio suma lygi skirtumui tarp minimalaus vartojimo poreikio dydžio (pirmam asmeniui 100 proc. MVPD (260,00 Eur), antram 80 proc. MVPD (208,00 Eur) trečiam ir kiekvienam paskesniam – 70 proc. MVPD (182,00 Eur)) ir asmenų kreipimosi mėnesį gautų pajamų; 
nenumatytais atvejais, kai asmeniui reikalinga neatidėliotina pagalba ir jis iš anksto negalėjo numatyti susidariusios situacijos, jei vieno gyvenančio asmens pajamos neviršija 3,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (448,00 Eur), o bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (320,00 Eur) vienam asmeniui. Mokama suma iki 3 valstybės remiamų pajamų dydžio (384,00 Eur), dėl kurios skyrimo dalimis galima kreiptis ne daugiau kaip 3 kartus per metus. 

  1. Periodinės pašalpos skiriamos:

asmenims, kurie gyvena atskirai ir jiems dėl santuokos nutraukimo pradėta taikyti mediacija, o jai pasibaigus pradėtas ištuokos procesas teisme bendru sutarimu ir jie atitinka Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 6 straipsnyje nurodytas sąlygas;
asmenims (neįgaliems asmenims, senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, trumpalaikiams bedarbiams, registruotiems Užimtumo tarnyboje ne ilgiau kaip 1 metus, asmenims, prižiūrintiems ar slaugantiems savo artimą giminaitį), kurių pajamos (socialinė pašalpa į pajamas neįskaitoma) vienam asmeniui neviršija 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio (140,80 Eur) per mėnesį, ir turi teisę į piniginę socialinę paramą. Mokama vienam gyvenančiam asmeniui ir dviem bendrai gyvenantiems asmenims 35 procentų valstybės remiamų pajamų dydžio (44,80 Eur), trims ir keturiems bendrai gyvenantiems asmenims – 50 procentų valstybės remiamų pajamų dydžio (64,00 Eur), penkiems ir daugiau asmenų – 70 procentų valstybės remiamų pajamų dydžio (89,6 Eur) suma, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius per metus.
daugiabučio namo butų savininkams, kurie įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) Savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, jų bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam daugiabučio namo buto savininkui, kurie neturi teisės į būsto šildymo išlaidų kompensaciją atnaujinamame (modernizuojamame) bute, jeigu vieno gyvenančio asmens gaunamos pajamos neviršija 3,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (448,00 Eur), dviejų bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžio (384,00 Eur) vienam asmeniui, o trijų ir daugiau bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (320,00 Eur) vienam asmeniui. Pašalpa skiriama ne ilgiau kaip 6 mėnesius per metus. 

  1. lyginės pašalpos skiriamos:

asmenims, kurie nuomojasi Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias gyvenamąsias patalpas ir kurių pajamos vienam asmeniui siekia nuo 1 valstybės remiamų pajamų dydžio (128,00 Eur) iki 3 valstybės remiamų pajamų dydžio (384,00 Eur), ir kurie turi teisę į piniginę socialinę paramą. Mokama nustatyto nuomos mokesčio 50 proc. dydžio suma, tik kai gavėjas yra sumokėjęs  likusią dalį (ne vėliau nei iki kalendorinių metų pabaigos);
asmenims už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, jei vieno gyvenančio asmens pajamos neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžio (384,00 Eur), o bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (320,00 Eur) vienam asmeniui ir turi teisę į piniginę socialinę paramą. Mokama  priskaičiuoto mokesčio 50 proc. dydžio suma, tik kai gavėjas yra sumokėjęs likusią dalį ir prašymą pateikia ne vėliau kaip iki kalendorinių metų pabaigos;
asmenims, kurie pradėjo gydytis nuo priklausomybės ligų. Mokama ne daugiau kaip vieną kartą per metus iki 4 valstybės remiamų pajamų dydžio (512,00 Eur) suma pagal pateiktą sąskaitą faktūrą;
asmenims, kurie dalyvauja visuomenei naudingoje  veikloje ne savo gyvenamosios vietos teritorijoje, viešojo transporto išlaidoms apmokėti. Mokama suma iki 0,1 valstybės remiamų pajamų dydžio (12,80 Eur) per mėnesį;
vaikų, lankančių kultūros ir sporto centrų, klubų užsiėmimus po pamokų ir neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio) programas, kurias įgyvendina neformaliojo vaikų švietimo mokyklos arba Savivaldybės akredituoti laisvieji mokytojai, kiti švietimo tiekėjai, paslaugoms apmokėti mokslo metais iki 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio (140,80 Eur) kiekvienam vaikui, kai dviejų bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžio (384,00 Eur) vienam asmeniui, o trijų ir daugiau bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (320,00 Eur) vienam asmeniui per mėnesį ir turi teisę į piniginę socialinę paramą. 

  1. Tikslinės pašalpos skiriamos:

vaikų, lankančių kultūros ir sporto centrų, klubų užsiėmimus po pamokų ir neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio) programas, kurias įgyvendina neformaliojo vaikų švietimo mokyklos arba Savivaldybės akredituoti laisvieji mokytojai, kiti švietimo tiekėjai, lavinimo priemonėms įsigyti mokslo metais iki 1,1 valstybės remiamų pajamų dydžio (140,80 Eur)  kiekvienam vaikui, kai dviejų bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžio (384,00 Eur) vienam asmeniui, o trijų ir daugiau bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (320,00 Eur) vienam asmeniui per mėnesį, ir turi teisę į piniginę socialinę paramą.  
įsiskolinimams už būstą (geriamąjį  ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas) padengti ar daliai skolos sumokėti, kai skolos susidarė dėl objektyvių, pateisinamų priežasčių ir jei vieno gyvenančio asmens pajamos neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžio (384,00 Eur), o bendrai gyvenančių asmenų pajamos neviršija 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio (320,00 Eur) vienam asmeniui. Mokama suma iki 4 valstybės remiamų pajamų dydžio (512,00 Eur) per kalendorinius metus.

Prašymą ir reikalingus dokumentus galima pateikti  Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriuje, centrinės miesto dalies gyventojams – Tilžės g. 170, pietinės miesto dalies gyventojams – Tilžės g. 22, arba atsiųsti registruotu laišku. 

Informacijos telefonai:
centrinės miesto dalies gyventojams –  (8 41) 370 443;
pietinės miesto dalies gyventojams – (8 41) 370 444.

Paslauga  elektroniniu būdu neteikiama 

Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      

1. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašas
2. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo  

Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:

  1. Prašymas;
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  3. Pažymos apie pajamas, išskyrus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir Užimtumo tarnybos (visų gaunančių pajamas šeimos narių už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi arba kreipimosi dėl socialinės paramos mėnesio);
  4. Pranešimas apie asmens paleidimą iš pataisos įstaigos;
  5. Teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo;
  6. Įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti;
  7. Asmeninė sąskaita banke;
  8. Kiti nenurodyti dokumentai, atsižvelgiant į aplinkybes.
Paslaugos  teikėjas      

Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus vyresnieji specialistai konsultantai:
Tilžės g. 22, 2 aukštas, 2 kab.:
Paulius Gerulskis, tel. (8 41) 370 444, el. paštas

Tilžės g. 170, 1 aukštas, 1 kab.:
Vida Tupytė, tel. (8 41) 370 443, el. paštas 

Dėl periodinių, sąlyginių ir tikslinių pašalpų skyrimo Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus vyresnieji specialistai:
Tilžės g. 22, 2 aukštas, 8 kab.:
Dalia Tvarušienė, tel. (8 41) 386 457, el. paštas 
Ilona Banevičiūtė, tel. (8 41) 386 457, el. paštas

Tilžės g. 22, 2 aukštas, 9 kab.:
Irena Kirslienė, tel. (8 41) 386 456, el. paštas
Gintarė Eidukaitė, tel. (8 41) 386 456, el. paštas

Tilžės g. 22, 2 aukštas, 4 kab.:
Rita Karinauskienė, tel. (8 41) 386 461, el. paštas
Rasa Poškevičienė, tel. (8 41) 386 491, el. paštas

Tilžės g. 22, 2 aukštas, 6 kab.:
Elena Tunikienė, tel. (8 41) 386 459, el. paštas

Tilžės g. 22, 2 aukštas, 7 kab.:
Vilūnė Griciuvienė, tel. (8 41) 386 458, el. paštas
Agnė Žirlienė, tel. (8 41) 386 458, el. paštas 

Tilžės g. 170, 1 aukštas, 3 kab.:
Zita Padribonytė, tel. (8 41) 386 489, el. paštas

Tilžės g. 170, 1 aukštas, 7 kab.:
Laura Damonskienė, tel. (8 41) 386 491, el. paštas 
Gintarė Adeikienė, tel. (8 41) 386 491, el. paštas

Tilžės g. 170, 1 aukštas, 8 kab.:
Rasa Obadauskienė, tel. (8 41) 386 492, el. paštas 

Tilžės g. 170, 1 aukštas, 9 kab.:
Sigita Vaitiškytė, tel. (8 41) 386 492, el. paštas

Tilžės g. 170, 1 aukštas, 10 kab.:
Agnė Laurinavičienė, tel. (8 41) 386 493, el. paštas
Violeta Žukauskienė, tel. 386 493, el. paštas

Tilžės g. 170, 1 aukštas, 11 kab.:
Galina Tičkūnienė, tel. (8 41) 386 494, el. paštas
Vaida Eidintė, tel. (8 41) 386 494, el. paštas

Gyventojų priėmimo laikas:

pirmadieniais – ketvirtadieniais 8–12 val. ir 12.45–17 val.
penktadieniais 8–12 val. ir 12.45–15.45 val.

Paslaugos vadovas    

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus vedėja Aušra Gailiūnienė, tel. 386 496, mob. 8 615 347 83, el. paštas

Prašymo forma ir prašymo turinys:

Prašymo forma vienkartinės pašalpos skyrimui 

Prašymo forma periodinės pašalpos skyrimui 

Prašymo forma sąlyginės pašalpos skyrimui

Prašymo forma tikslinės pašalpos skyrimui

Forma SP-1 (Šeimos (bendrai gyvenančių asmenų) duomenys socialinei paramai gauti)

Veiksmų sekos schema

the coat of arms of the cityAgreement on co-operation was signed in 2001

The city was founded 1871, is one of the largest industry and culture centres in Belarus. It occupies area of 55 sq. km and has a population over 175.000. Besides well developed textile and light industries - cotton, knitwear, and toys and shoe production, here are functioning machine production, domestic chemistry, food, milk and furniture industries.

Address of the executive committee: Lenin squares 2, 225320 Baranovichi, Belarus.

Savivaldybės valdoma dalis  - 95,2988%

Vadovas - Virgilijus Pavlavičius

Pramonės g. 10,LT-78502, Šiauliai
Tel.:(8-41) 591200
Faks.:(8-41) 540307
El. paštas:

Įstatai

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Metiniai pranešimai

Veiklos ataskaitos:
2018 m.; 2019 m.; 2020 m.

Kita viešinama informacija
2017-2018 m.
2018-2019 m.
2019-2020 m.
Lūkesčių raštai

Pirmininkas:
Vaida Kalasevičienė
Nariai:
Brigita Mareckienė
Jurgita Mickūnė
Nepriklausomi nariai:
Algirdas Gavėnavičius
Arūnas Rupšys
Andrius Urbonas

the coat of arms of the cityAgreement on cooperation was signed in 2010

The city of Plauen with its 65,000 inhabitants is the largest city in the Vogtland region and is the area’s top lace centre. Plauen was first mentioned as a town in a document dating back to 1244. The city has had a chequered history. Once lace production started in the 19th century, Plauen’s economy experienced a boom and hit a peak, mainly as a result of its lace industry, which became famous around the world. 75 per cent of the city was destroyed during World War II and the city was deliberately neglected under the former East German regime. Plauen has developed in a striking manner since German unification in 1990.

Address of the city Municipality: Unterer Graben 1, 08523 Plauen, Germany

 http://www.plauen.de

the coat of arms of the cityLetter of intent was signed in 2014

It is considered that Shamkir city was founded in V-VI centuries. Shamkir (also, Anino, Annenfel’d, Annino, Shamkir and Shamkhor) is the 8th largest city in Azerbaijan and the center of the Shamkir district, situated in the northern foothills of the Lesser Caucasus, on the coast of the Chagirchay River on Tbilisi-Yevlakh highway.

Due to its wealth, and strategic location, throughout the history the city has always been attractive to the invaders. Being known as the great trade and handicraft centre of Persia, later on it was seized by the Arabian troops. For a while Shamkir was under the Georgian reign and Mongolian rule. In 1818, a German colony, resettled from Wurttemberg to Annenfeld in the territory of Shamkir. From 1914 the city was called Annino, but from 1938-Shamkhor. In 1944, Shamkhor was given the city status. In 1991, the historical name of the city was restored.

The economy of Shamkir district is based on poultry raising, cattle breeding and silkworm breeding. Agricultural machinery production, grape processing plants (winery), technical plants constitute a big part of the economy in Shamkir.

http://www.shamkir-ih.gov.az/

the coat of arms of the cityLetter of intent was signed in 1995

Czestochowa is a city, located in southwest of Poland, founded in the 13 century. It has over 255.000 inhabitants. The city is famous for its castles, coming from the Middle Ages, Krokuvas-Czestochowas rocky highland and Jasna Gora monastery, that is visited by thousands of pilgrims every year. Czestochowas area is 160 sq. km, here are situated over 30.000 metallurgical, textile, building, foodstuff, light industry, chemistry, ceramics and precious stone production enterprises, also electricity and fuel are produced here

Address of the city Municipality: Ul.Slaska 11/13, 42-217 Czestochowa, Poland.

http://www.czestochowa.um.gov.pl

Algirdas Butkus

ALGIRDAS BUTKUS

Algirdas Butkus was born on 26 June, 1951 in Joniškis, Lithuania. Algirdas Butkus graduated with a degree in economics and engineering, and he began his professional career in Šiauliai straight after the years of study. During the era of the Soviet Occupation of Lithuania, Butkus worked at the Šiauliai TV and experimental machinery factories. 

After the independence of Lithuania was restored, Butkus became one of the founders of the Šiauliai Bank and played a key role in its development. It is thanks to the hard work and determination of Algirdas Butkus that the Šiauliai Bank has become a financial institution of national importance and to this day is regarded as a constitutive element of the Šiauliai city identity.   

Owing to the social initiatives of Algirdas Butkus, the Šiauliai Bank has been financially supporting local youth artists and musicians for years. Additionally, the Bank annually sponsors representative events of the city, such as the birthday of Šiauliai "Šiauliai days" and "Šiauliai nights". Algirdas Butkus also significantly contributes to the cultural, academic and sports life of the city of the Sun by providing financial assistance to the "Aušra" museum, higher education institutions and Šiauliai men's basketball club.

Lifetime achievements and contributions of Algirdas Butkus has not gone unnoticed as he is a proud holder of some of the most prestigious business awards in Lithuania, namely Lithuanian Confederation of Industrialists’ "Honorary Golden Badge" and Silver Work medal awarded by the Association of Lithuanian Chambers of Commerce, Industry and Crafts (ALCCIC).

Algirdas Butkus was awarded the title of Honorary Citizen of Šiauliai on 3 September, 2020.

VILNIAUS STR.245, LT-76343, ŠIAULIAI
Acting Directress: ERNESTA ŠIMKIENĖ
Tel/Fax: + 370 41 52 43 85; + 370 41 52 11 61
E-mail: ,
Web site: www.siauliugalerija.lt

 

Savivaldybės valdoma dalis  - 100%

Vadovas - Jonas Matkevičius

Vytauto g. 103, LT-77160, Šiauliai
Tel.(8-41) 525550
Faks.(8-41) 592266
El. p.  

Įstatai

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Metiniai pranešimai

Veiklos ataskaitos:
2018 m.; 2019 m.; 2020 m.

Kita viešinama informacija 
2017-2018 m. 
2018-2019 m.
 
2019-2020 m.
Lūkesčių raštai

Pirmininkas:
Nariai:
Vida Lašinienė
Brigita Mareckienė
Jonas Matkevičius
Henrita Giedraitienė
Aurimas Rutkauskas
Irma Urbonaitė
Nepriklausomi nariai:

Savivaldybės valdoma dalis  - 100%

Vadovas -  Vaidas Seirackas

Šarūno g. 2, LT-76161, Šiauliai
Tel. (8-41) 592000
Faks. (8-41) 545296
El. p.

Įstatai

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Metiniai pranešimai

Veiklos ataskaitos:
2018 m.; 2019 m.; 2020 m.

Kita viešinama informacija 
2017-2018 m.
2018-2019 m.
2019-2020 m.
Lūkesčių raštai

Pirmininkas:
Nariai:
Vaidas Seirackas
Vida Lašinienė
Laura Bračaitė-Štabokienė
Linas Grikšas
Indrė Lukošiūtė
Irena Stankevičienė
Nepriklausomi nariai:

AUŠROS ALLEY. 31, LT-76300, ŠIAULIAI
Directress DEIMANTĖ BAČIULĖ
Tel./Fax.: + 370 41 52 41 63
E-mail : 
Web site: www.siauliukc.lt

Savivaldybės valdoma dalis  - 100%

Vadovas -  Tomas Petreikis

Stadiono g. 2, LT-76331, Šiauliai
Tel.(8-41) 525659
Faks.(8-41) 525664
El. p.

Įstatai

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Metiniai pranešimai

Veiklos ataskaitos:
2018 m.; 2019 m.; 2020 m.

Kita viešinama informacija
2017-2018 m.
2018-2019 m.
2019-2020 m.
Lūkesčių raštai

Pirmininkas:
Ligita Balsienė
Nariai:
Tomas Petreikis
Edita Venckuvienė
Sigita Tamutienė
Nepriklausomi nariai:

TILŽĖS STR. 140, LT- 76350 ŠIAULIAI
Leader SAULIUS KAUNECKAS
Tel./ Fax: +370 41 423424
E-mail : 
Web site: www.saule.lt

 

Savivaldybės valdoma dalis  - 100%

Vadovas -  Žydrūnas Augustinas

Serbentų g. 92, LT-77126, Šiauliai
Tel.(8-41) 415865
El. p.

Įstatai

Finansinių ataskaitų rinkiniai:
2016 m.; 2017 m.; 2018 m; 2019 m; 2020 m.

Metiniai pranešimai:
2016 m.; 2017 m.; 2018 m; 2019 m; 2020 m.

Veiklos ataskaitos:
2018 m.; 2019 m.; 2020 m.

Kita viešinama informacija
2017-2018 m.
2019-2020 m.
2019-2021 m. lūkesčių raštas
2019-2021 m. lūkesčių rašto pakeitimas

Pirmininkas:
Nariai:
Aistė Petkuvienė
Vida Lašinienė
Laura Bračaitė-Štabokienė
Edita Venckuvienė
Nepriklausomi nariai:

ŽEMAITĖS STR. 83, LT- 76299, ŠIAULIAI
Directress JANINA ALIŠAUSKIENĖ
Tel./Fax.: +370 41 20 06 42,
E-mail: 
Web site: www.laiptai.com

Savivaldybės valdoma dalis  - 100%

Vadovas -  Gediminas Kutelis

Aušros al. 53,LT- 76302, Šiauliai
Tel.(8-41) 523823
El. p.

Įstatai

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Metiniai pranešimai

Veiklos ataskaitos:
2018 m.; 2019 m.; 2020 m.

Kita viešinama informacija 
2017-2018 m.
2018-2019 m.
2019-2020 m.
Lūkesčių raštai

Pirmininkas:
Laura Bračaitė-Štabokienė
Nariai:
Aistė Petkuvienė
Regina Dailiedienė
Ona Banevičienė
Nepriklausomi nariai:

VILNIAUS STR. 74, LT-76283, ŠIAULIAI
Director RAIMUNDAS BALZA
Tel.: +370 41 52 43 90
Fax.: 8-41 52 69 33
E-mail: 
Web site: www.ausrosmuziejus.lt

 

Savivaldybės valdoma dalis  - 100%

Vadovas -  Aurelija Kuezada

Lakūnų g. 4, LT-77103, Šiauliai
Tel.(8-41) 542005
Faks.(8-41) 542006El. p.

Įstatai

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Veiklos ataskaitos

Sutrumpinta veiklos ataskaita:
2018 m.; 2019 m.; 2020 m.

Kita viešinama informacija 
2017-2018 m.
2018-2019 m.
2019-2020 m.
Lūkesčių raštai

Pirmininkas:
Nariai:

Brigita Mareckienė
Ligita Balsienė
Aurelija Kuezada
Ija Jancienė
Nepriklausomi nariai:
Lina Jolanta Budrevičienė
Artūras Klangauskas

Вильняус ул. 245, LT-76343, Шяуляй
+ 370 41 524 385; + 370 41 521 161
,
 www.siauliugalerija.lt

Аушрос ал. 245, LT-76300, Шяуляй
+ 370 41 524 163
 
 www.siauliukc.lt

Тильжес ул. 140, LT- 76350 Шяуляй
+370 41 423424

www.saule.lt

Жемайтес ул. 83, LT- 76299, Шяуляй
+370 41 200 642,

www.laiptai.com

Вильняус ул. 74, LT-76283, Шяуляй
 +370 41 524 390

www.ausrosmuziejus.lt

Вильняус ул. 213 – 77, Шяуляй
+370 41 523 110
 

Тильжес ул. 115, LT-76297, Шяуляй
+370 41 523 209

www.vsdt.lt

Аушрос ал. 62, LT-76235, Шяуляй
+370 41 523 750

www.savb.lt

Аушрос ал. 15, LT-76299, Шяуляй
+370 41 523 812

www.polifonija.lt

К. Корсако ул. 10 , LT - 78359, Шяуляй
+ 370 41 525 003,

 www.biblioteka.smsvb.lt

Vilniaus St. 213 – 77, Šiauliai
+370 41 523 110

 

TILŽĖS STR. 115, LT-76297, ŠIAULIAI
Leader AURIMAS ŽVINYS
Tel.; +370 41 52 32 09
Fax.; 8-41 52 32 08
E-mail: 
Web site: www.vsdt.lt

Savivaldybės valdoma dalis  - 100%

VšĮ Šiaulių verslo inkubatorius 

Vadovas -  Alius Valys

Aušros al. 66 A,
LT-76233, Šiauliai
Tel.(8-41) 595500,
Faks.(8-41) 595501
El. p.

Įstatai

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Veiklos ataskaitos

Savininką atstovauja Savivaldybės administracijos direktorius

AUŠROS AVENUE 62, LT-76235, ŠIAULIAI
Director BRONIUS MASKULIŪNAS
Tel./Fax.: +370 41 52 37 50
E-mail: 
Web site: www.savb.lt

AUŠROS AVENUE 15, LT-76299, ŠIAULIAI
Leader NIJOLĖ SAIMININKIENĖ
Tel./Fax.: +370 41 52 38 12
E-mail: 
Web site: www.polifonija.lt

K. KORSAKO STR. 10 , LT - 78359, ŠIAULIAI
Directress IRENA ŽILINSKIENĖ
Tel/Fax: + 370 41 52 50 03,
E-mail: 
Web page: www.biblioteka.smsvb.lt

 

  Malik AGAMALIJEV

Susitikimo laiką ir vietą derinti
tel. +370 672 33500,
el. p.

   Irina BARABANOVA

Susitikimo laiką ir vietą derinti
tel. +370 699 94166,
el. p.

   Jonas BARTKUS

Gyventojus priima
pirmadieniais 15.30 val. 11 arba 13 kab.
Išankstinė registracija
el. p.

  Gediminas BERŽINIS BERŽINSKAS

Susitikimo laiką ir vietą derinti
tel. +370 685 53599,
el. p.

   Rimundas DOMARKAS  El. p.
   Egidijus ELIJOŠIUS  El. p.
   Rima JUŠKIENĖ

Susitikimo laiką ir vietą derinti
tel. +370 687 72256,
el. p. 

   Vytautas JUŠKUS

Susitikimo laiką ir vietą derinti
tel. +370 618 20505,
el. p.

 Angelė KAVALIAUSKIENĖ

Tel.: +370 699 92 394,
el. p.

  Virginijus KINČINAITIS

Tel. +370 650 52567,
el. p.

   Irmantas KUKULSKIS  El. p.
  Aurimas LANKAS  El. p.
   Violeta LAUGALIENĖ  El. p.
   Gintautas LUKOŠAITIS

Susitikimo laiką ir vietą derinti
tel. +370 672 16784,
el. p. 

   Danguolė MARTINKIENĖ

Susitikimo laiką ir vietą derinti
tel. +370 682 65872,
el. p. 

 Zakiras Medžidovas  Zakiras MEDŽIDOVAS

Susitikimo laiką ir vietą derinti
tel. +370 607 87474,
el. p.

   Giedrė MENDOZA HERRERA  El. p.
   Denis MICHALENKO

Dėl gyventojų priėmimo tartis iš anksto
tel. +370 682 64082,
el. p.:

FB: https://www.facebook.com/denis.michalenko

 

  Pranas NAINYS

Tel. +370 612 83390
El. p.

   Juozas PABRĖŽA

Dėl gyventojų priėmimo tartis iš anksto
tel. +370 685 58233,
el. p.

   Simona POTELIENĖ

Susitikimo laiką ir vietą derinti
tel. +370 699 14787,
el. p.

 

   Nijolė PRASCEVIČIENĖ

Susitarti iš anksto nurodytais kontaktais.
tel. +370 699 09791,
el. p.
Ketvirtadienį nuo 11 iki 12 val. 
II-sis interesantų priėmimo kabinetas.

   Antanas SIREIKA  El. p.
   Gintautas SITNIKAS

Susitikimo laiką ir vietą derinti
tel. +370 698 72730,
el. p.


Saulius STASIŪNAS

Susitikimo laiką ir vietą derinti
tel. +370 699 01432,
el. p.

   Martynas ŠIURKUS

Susitikimo laiką ir vietą derinti
el. p. 

arba susiekti Facebook paskyroje
https://www.facebook.com/martynas.siurkus/

   Pranciškus TRIJONIS

Susitikimo laiką ir vietą derinti
tel. +370 611 16565,
el. p. 

   Irena VIDŽIŪNIENĖ

Susitikimo laiką ir vietą derinti
tel. +370 699 13638,
el. p.

   Artūras VISOCKAS

Tel. +370 41 596 300, +370 614 91020.
El. p.

Priima gyventojus
trečiadieniais, nuo 14.00 - 16.00 val.,
I aukšte, II interesantų priėmimo kab.

   Edvardas ŽAKARIS

Priima gyventojus
kiekvieno mėnesio I ir III pirmadienį 16-18 val.
LSDP Šiaulių miesto skyriuje (Aušros al.15).

Kitu laiku galima kreiptis
el. p.

 

 Aurimas ŽVINYS

Susitikimo laiką ir vietą derinti
el. p. 

 

Nuotraukos iš asmeninių archyvų.

There are more than 70 institutions of education in Šiauliai: schools, kindergartens and institutions for additional education. More than 2,500 highly qualified teachers work here. There are about 24,000 school children in Šiauliai.

  • Vasario 4 d. (Komitetų posėdžiai SAUSIO 18-19 d. ir 25-26 d.)
    Paskutinė sprendimų projektų pateikimo diena SAUSIO 12 d.
  • Kovo 4 d. (Komitetų posėdžiai VASARIO 15-16 d. ir 22-23 d.)
    Paskutinė sprendimų projektų pateikimo diena VASARIO 9 d.
  • Balandžio 1 d. (Komitetų posėdžiai KOVO 15-16 d. ir 22-23 d.)
    Paskutinė sprendimų projektų pateikimo diena  KOVO 9 d.
  • Gegužės 6 d. (Komitetų posėdžiai BALANDŽIO 19-20 d. ir 26-27 d.)
    Paskutinė sprendimų projektų pateikimo diena  BALANDŽIO 13 d.
  • Birželio 3 d. (Komitetų posėdžiai GEGUŽĖS 17-18 d. ir 24-25 d.)
    Paskutinė sprendimų projektų pateikimo diena GEGUŽĖS 11 d.
  • Liepos 1 d. (Komitetų posėdžiai BIRŽELIO 14-15 d. ir 21-22 d.)
    Paskutinė sprendimų projektų pateikimo diena BIRŽELIO 8 d.
  • Rugpjūčio 5 d. (Komitetų posėdžiai Liepos 19-20 d. ir 26-27 d.)
    Paskutinė sprendimų projektų pateikimo diena Liepos 14 d.
  • Rugsėjo 2 d. (Komitetų posėdžiai RUGPJŪČIO 16-17 d. ir 23-24 d.)
    Paskutinė sprendimų projektų pateikimo diena RUGPJŪČIO 10 d.

  • Spalio 7 d. (Komitetų posėdžiai RUGSĖJO 20-21 d. ir 27-28 d.)
    Paskutinė sprendimų projektų pateikimo diena RUGSĖJO 14 d.

  • Lapkričio 4 d. (Komitetų posėdžiai SPALIO 18-19 d. ir 25-26 d.)
    Paskutinė sprendimų projektų pateikimo diena  SPALIO 12 d.

  • Grudžio 2 d. (Komitetų posėdžiai LAPKRIČIO 15-16 d. ir 22-23 d.)
    Paskutinė sprendimų projektų pateikimo diena LAPKRIČIO 9 d.

  • Gruodžio 23 d. (Komitetų posėdžiai GRUODŽIO 6-7 d. ir 13-14 d.)
    Paskutinė sprendimų projektų pateikimo diena LAPKRIČIO 30 d. 

Implementing the function delegated by the state, the General Affairs Division of the Šiauliai City Municipality Administration accepts the documents of liquidated enterprises of Šiauliai city for safekeeping. Based on the documents given over by liquidated enterprises, the General Affairs Division issues archive certificates, respective certified copies to state institutions and residents and creates conditions to get familiarised with the preserved documents.

Information and documents to be provided by the person

  1. Application.
  2. A copy of the entries in the service book (only those sheets that are related to the workplace the certificate of which is required and the first sheet with the person’s name, surname and year of birth).
  3. Social insurance certificate.
  4. Identity document.

Service provider contacts

General Affairs Department Archive, phone +370 41 502 032, e-mail:

If you have any questions, we recommend that you contact us by e-mail.

The duration of the service provision: 20 workdays.

The price of the service provision: free of charge.

SIAULIAI SWIMMING CENTER "DELFINAS"SIAULIAI SWIMMING CENTER "DELFINAS"

Ežero St. 11a, LT-5409, Šiauliai, Lithuania
Tel.:+ 370 41 52 05 08
E-mail: 

The School has two swimming pools where sportsmen according to the age are complemented into groups. 

Boxing hall of Siauliai sports center “Dubysa”Boxing hall of Siauliai sports center “Dubysa”

J. Jablonskio str. 16, Siauliai arena
Tel.: +370 41) 43 88 78.
E-mail: 

Футбольное поле (стандартное).Футбольное поле (стандартное).

LT-76331 Шяуляй ул. Квечю 9А.
Телефон: +370 700 05051,
Электронная почта: