Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

XVII. Sveikata

Sveikatinimo projektų finansavimas

Paslaugos  apibūdinimas:

Sveikatinimo projektų finansavimo administracinė paslauga suteikiama ir vykdoma tokiais etapais:  paraiškos priėmimas, sutarties pasirašymas, ataskaitų už sveikatinimo projekto įgyvendinimą ir  lėšų panaudojimą priėmimas.

Paraiška dėl dalyvavimo Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatinimo projektų finansavimo atrankos konkurse teikiama, paskelbus apie sveikatinimo projektų konkursą Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje. Paraiška gali būti teikiama atvykus į Šiaulių miesto savivaldybė priimamąjį adresu Vasario 16 – osios g. 62 (9 langelis), atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar atstovą, ar elektroniniu būdu per E. pristatymą ar el. paštą .

Konkursą organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyrius. Paraiškas analizuoja ir vertina sveikatinimo projektų vertinimo komisija. Atsižvelgiant į sveikatinimo projektų vertinimo komisijos motyvuotą siūlymą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą dėl lėšų skyrimo ar neskyrimo, kuris įforminamas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Su priimtu sprendimu ir įsakymu paraiškos teikėjas supažindinamas elektroniniu būdu paraiškoje nurodytu el. pašto adresu. Finansuojamų sveikatinimo projektų sąrašas skelbiamas Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje https://atviri.siauliai.lt/sveikatinimo-projektu-finansavimas/.  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius su sveikatinimo projekto paraiškos teikėju, paraiškoje nurodytu el. paštu gavusiu kvietimą dėl sutarties sudarymo, pasirašo sutartį sveikatinimo projektui įgyvendinti. Sutartis pasirašoma asmeniui atvykus į Šiaulių miesto savivaldybė priimamąjį adresu Vasario 16 – osios g. 62 (9 langelis) arba pasirašytą sutartį atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar atstovą, ar elektroniniu būdu per E. pristatymą ar el. paštą , .

Ataskaitų už sveikatinimo projekto įgyvendinimą ir  lėšų panaudojimą priėmimas:

 • už pirmą - trečią ketvirčius ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos, o už ketvirtą ketvirtį ne vėliau kaip iki einamųjų biudžetinių metų gruodžio 20 d. Sveikatos skyriui pateikti Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo sutrumpintą ataskaitą (forma Nr. 2, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 su pakeitimais) ir Projekto lėšų panaudojimo ataskaitą (sutarties 2 priedas),
 • įgyvendinus projektą, per 30 kalendorinių dienų po projekto įgyvendinimo pabaigos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų biudžetinių metų gruodžio 31 d. Sveikatos skyriui pateikti Projekto įgyvendinimo ataskaitą (sutarties 3 priedas).

Ataskaitos gali būti pateikiamos atvykus į Šiaulių miesto savivaldybė priimamąjį adresu Vasario 16 – osios g. 62 (9 langelis), atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar atstovą, ar elektroniniu būdu per E. pristatymą ar el. paštą .

Paslaugos gavėjai:

Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.

Paslaugos rezultatas: Finansuotas sveikatinimo projektas. 

Teisės aktai:

 1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. A-2132 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatinimo projektų finansavimo konkurso nuostatų ir sutarties formos patvirtinimo“. 

Inicijavimo forma:

Paraiška DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. paraiška;
 2. VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija arba VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo kopija;
 3. visų bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą, kopijos, jei projektas vykdomas su partneriais;
 4. jei paraiškos teikėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti paraiškos teikėjo vardu, originalas;
 5. paraiškos teikėjo vadovo ar įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta laisvos formos pažyma, kad nėra aplinkybių;
 6. jei suteiktas partnerių, rėmėjų indėlis, privaloma pateikti indėlį pagrindžiančio dokumento kopiją;
 7. jei partneriai, rėmėjai ketina suteikti indėlį turi būti pateikta preliminari sutartis, ketinimų protokolas ar raštas, laiškas.

Paslauga nemokama. 

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Sveikatos skyriaus vyr. specialistė Dovilė Marcinkienė, tel. 8 41 59 62 20, el. paštas  

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: Nuo projekto paraiškos pateikimo iki projekto ataskaitų pateikimo, jei, laimėjus konkursą, pasirašoma sutartis.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.