Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Pareigos
Vardas Pavardė
Telefono nr.
El. paštas
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Rigita Tijūnaitienė
Telefono nr.
+370 41 500 535
+370 658 28 043
El. paštas
rigita.tijunaitiene@siauliai.lt

Pareigybės aprašymas

Deklaracijos

Einamųjų metų užduotys

1 užduotis: Atlikti Miesto koordinavimo skyriaus procesų ir veiklos būklės duomenų analizę.
Vertinimo rodiklis: Metų eigoje atliktos ir pateiktos ketvirčio, pusmečio ataskaitos pagal skirtingus procesus, pareigybes ir kitais pjūviais.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31
2 užduotis: Organizuoti izoliacijoje esančių asmenų, įmonių ir įstaigų tikrinimo procesus siekiant valdyti COVID-19 plitimą Šiaulių mieste kaip vykdo operacijų vadovo, vyriausybės sprendimus.
Vertinimo rodiklis: Sudaryti tikrinimo grafikai, maršrutai tikrinantiems darbuotojams.  Patikrinti izoliacijoje esantys asmenys (iš JUVARE sistemos), įstaigos ir organizacijos.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31
3 užduotis: Parengti metodiką (tvarką/aprašą), kuria remiantis bus kontroliuojama Šiaulių miesto gatvių, šaligatvių ar kt. teritorijų priežiūra siekiant užtikrinti kokybišką sutarčių įgyvendinimo kontrolę.
Vertinimo rodiklis: Parengta tvarka/metodika, kuria remiantis MKS darbuotojų yra vykdoma gatvių priežiūros kontrolė ir rengiamos ataskaitos.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31
4 užduotis: Užtikrinti teritorijų stebėjimo kameromis plėtrą.
Vertinimo rodiklis: Suorganizuotas bent vienoje gatvėje/skvere/take ar pan. kamerų/filmavimo sistemos įdiegimas.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Aušra Gailiūnienė
Telefono nr.
+370 41 386 496
+370 615 34 783
El. paštas
ausra.gailiuniene@siauliai.lt

Deklaracijos

Einamųjų metų užduotys

1 užduotis: Skyriaus vidaus kontrolės sistemos dėl išmokų skyrimo teisėtumo peržiūrėjimas ir tobulinimas.
Vertinimo rodiklis:  Aprašyta poreikius atliepianti skyriaus vidaus kontrolės sistema.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-04-30

2 užduotis: Darbuotojų motyvacijos kėlimo bei poreikių kvalifikacijos kėlimui analizė ir tenkinimas.
Vertinimo rodiklis: Atlikta analizė dėl darbuotojų poreikio kvalifikacijai, parinktos mokymų temos. Mokymų organizavimas II-III ketvirtyje. Atlikta darbuotojų apklausa bei jos analizė dėl darbuotojų motyvacijos kėlimo.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-08-01

3 užduotis: Darbuotojų vertinimo sistemos pildymas ir tobulinimas dėl atsirandančių naujų funkcijų.
Vertinimo rodiklis: Papildyta bei patobulinta darbuotojų vertinimo sistema, patikslinti kriterijai, pristatyta darbuotojams.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-06-30

4 užduotis: Aprašo apie teikiamą socialinę paramą šeimai (šeimos paketas) tolesnis pildymas.
Vertinimo rodiklis: Parengtas šeimos paketo aprašas, kuriame atsispindi piniginė socialinė parama bei paslaugos, teikiamos šeimai.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-01

Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Ramutė Pilypienė
Telefono nr.
+370 41 386 486
+370 686 93 273
El. paštas
ramute.pilypiene@siauliai.lt

Deklaracijos 

Einamųjų metų užduotys

1 užduotis: Koordinuoti ir dalyvauti įgyvendinant Socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo procedūras, pageidaujantiems teikti akredituotą socialinę priežiūrą savivaldybės gyventojams, vadovaujantis Savivaldybių administracijoms akredituotai socialinei priežiūrai keliamais reikalavimais: aprašų parengimas, prašymų ir dokumentų, reikalingų akredituotai socialinei priežiūrai teikti, pateikimo inicijavimas, gautų prašymų vertinimas, socialinės priežiūros akreditavimo procedūrų organizavimas, teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą sutiekimo procedūrų inicijavimas, sprendimų projektų dėl įstaigos teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą rengimas, finansavimo sutarčių sudarymas ir veiklos priežiūra.
Vertinimo rodiklis: Parengti Socialinės priežiūros paslaugų akreditavimui, pageidaujantiems teikti akredituotą socialinę priežiūrą savivaldybei, reikalingi dokumentai, vadovaujantis Savivaldybių administracijoms akredituotai socialinei priežiūrai keliamais reikalavimais: parengti aprašai, vykdytos prašymų ir dokumentų, reikalingų akredituotai socialinei priežiūrai teikti, pateikimo procedūros, atliktas pateiktų prašymų vertinimas, įvykdytos akreditavimo procedūros ir parengti teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikimo sprendimų projektai, finansavimo sutarčių projektai ir pateikti Administracijos direktoriui tvirtinti. Koordinuoti socialinės priežiūros paslaugų kokybės vertinimo veiklą, 2021 m. III-IV ketvirtis.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31
2 užduotis: Koordinuoti socialinės srities pastatų modernizavimo ir pritaikymo apgyvendinimo paslaugoms darbus numatytus 2021 metų veiklos plane: kompleksinių namų „Alka“ pastato (Vilniaus 303) modernizavimo projekto pradžia, 2 bendruomeninių vaikų globos namų pritaikymo (Aušros alėja 39) darbai, 4 grupinio gyvenimo namų staybos projekto pradžia, pastato pritaikymo laikino apnakvyndinimo paslaugoms teikti (Kauno g. 6) darbų baigimas ir laikinojo apgyvendinimo tarnybos perkėlimo darbai į Tiesos g. 3.
Vertinimo rodiklis: Koordinuoti socialinės srities pastatų modernizavimo ir pritaikymo apgyvendinimo paslaugoms darbai numatyti 2021 metų veiklos plane: teikta informaciją kompleksinių namų „Alka“ pastato (Vilniaus 303) modernizavimo projekto pradžia, 2 bendruomeninių vaikų globos namų (BGVN) pritaikymo (Aušros alėja 39), pastato pritaikymas laikino apnakvyndinimo paslaugoms teikti (Kauno g. 6) ir laikinojo apgyvendinimo tarnybos perkėlimo darbai į Tiesos g. 3 (II-IV ketv.).
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31
3 užduotis: Socialinių paslaugų prieinamumo, pagal tikslines paslaugų gavėjų grupes, didinimas ir teikiamų paslaugų viešinimo bei informacijos teikimo sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas: duomenų surinkimas, susisteminimas, pateikimo būdu parinkimas ir sklaida.
Vertinimo rodiklis: Atlikta socialinių paslaugų poreikio pagal tikslines grupes analizė (apklausa), surinkti ir susisteminti duomenys, parinktas informacijos pateikimo būdas ir sklaidos kanalai. Sukurtas informacijos apie teikiamas socialines paslaugas Šiaulių m., jų teikėjus, pateikimo modelis, pagal tikslines paslaugų gavėjų grupes, ir gyvenimo atvejus, parinktas informacijos pateikimo būdas ir vykdomas teikiamų paslaugų viešinimas (interneto svetainėje, ACM, regiono televizijoje, padalomoji medžiaga sveikatos, gydymo, socialinių paslaugų įstaigose, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybose ir kt.). Pradėtas vykdyti Šiaulių m. gyventojų informavimas ir konsultavimas dėl socialinių paslaugų gavimo ir teikimo (skambučių linija ,,Kas man priklauso?“ arba ,,Jums reikia pagalbos?“), 2021 m. I-III ketvirtis.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Ernesta Daukšienė
Telefono nr.
-
El. paštas
ernesta.dauksiene@siauliai.lt
Pareigos
Vedėjas
Vardas Pavardė
Evaldas Vaičeliūnas
Telefono nr.
+370 41 596 311
+370 686 41 295
El. paštas
evaldas.vaiceliunas@siauliai.lt

Deklaracijos

Einamųjų metų užduotys

1 užduotis: 1. 2021 m. veiklos plane numatytų objektų projektavimo darbų atlikimo užtikrinimas.
Vertinimo rodiklis: Numatytų objektų projektavimo darbų įgyvendinimas ne mažesne  kaip 83 % apimtimi.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31
2 užduotis: 2. 2021 m. veiklos plane numatytų objektų rangos darbų atlikimo užtikrinimas .
Vertinimo rodiklis: Numatytų objektų rangos darbų įgyvendinimas ne mažesne  kaip 85% apimtimi.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31
3 užduotis: 3. Pavedimų per dokumentų valdymo sistemą tinkamo įvykdymo užtikrinimas.
Vertinimo rodiklis: Vėluojamų ( be pratęsimo) atlikti užduočių per dokumentų valdymo sistemą sumažėjimas lyginant su 2020 m. ne mažiau kaip 25 %
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Vaida Kalasevičienė
Telefono nr.
+370 41 383 427
+370 659 58 315
El. paštas
vaida.kalaseviciene@siauliai.lt

Deklaracijos

Einamųjų metų užduotys 

1. Organizuoti ir kontroliuoti Savivaldybės paskolų portfelio valdymą (paskolų paėmimą iš kredito įstaigų, jei reikės, ir iš Finansų ministerijos), mokėjimų atidėjimo ir išdėstymo sutarčių sudarymą, paskolų grąžinimą).

2. Kontroliuoti Savivaldybei nustatytų skolos limitų ir Finansų ministerijos finansavimo nustatytų prioritetų laikymąsi bei kreditinių įsipareigojimų stebėjimą ir kontrolę Savivaldybės mastu.

3. Organizuoti Savivaldybės disponuojamų piniginių išteklių iždo ir kitose sąskaitose, įskaitant Europos Sąjungos finansinės paramos, kitos finansinės paramos, išteklių fondų ir kitų išteklių efektyvų valdymą ir stebėseną.

Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Gintautas Šėporaitis
Telefono nr.
+370 41 596 328
El. paštas
gintautas.seporaitis@siauliai.lt
Pareigos
Patarėja
Vardas Pavardė
Ingrida Kukanauzienė
Telefono nr.
+370 41 386 497
El. paštas
ingrida.kukanauziene@siauliai.lt
Pareigos
Vedėjas
Vardas Pavardė
Linas Gadliauskas
Telefono nr.
+370 41 596 206
El. paštas
linas.gadliauskas@siauliai.lt

Pareigybės aprašymas

Deklaracijos

Einamųjų metų užduotys

1. Organizuoti Šiaulių miesto savivaldybės 2021-2023 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių ir Šiaulių miesto savivaldybės civilinės saugos 2021 m. veiklos priemonių planų rengimą (I ketvirtis);
 Parengti Šiaulių miesto savivaldybės 2021-2023 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių ir Šiaulių miesto savivaldybės civilinės saugos 2021 m. veiklos priemonių planai, patvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (I ketvirtis).
 2. Organizuoti 2021 m. Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos veiklos plano rengimą (I–II ketvirtis);
 Parengtas 2021 m. Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos veiklos planas (I–II ketvirtis).
 3. Organizuoti ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimą pagal ūkio subjektų ir kitų įstaigų pateiktas ataskaitas (I-III ketvirtis);
 Parengtas ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo projektas pagal ūkio subjektų ir kitų įstaigų pateiktas ataskaitas, pateiktas Ekstremalių situacijų komisijai įvertinti (I-III ketvirtis).
4. Organizuoti nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų ir iš valstybės nuomojamų žemės sklypų nustatymą (II–III ketvirtis);
 2020 m. birželio–rugpjūčio mėn. vykdyti patikrinimai siekiant nustatyti Nenaudojamų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų ir Nenaudojamų iš valstybės nuomojamų ir naudojamų žemės sklypus, sudaryti sąrašai, perduoti vertinti Nenaudojamų žemės sklypų Šiaulių mieste nustatymo komisijai, parengti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai (II–III ketvirtis).
5. Organizuoti ir dalyvauti savivaldybės lygio pratybose, numatytose Šiaulių miesto savivaldybės civilinės saugos 2021 m. veiklos priemonių plane (III-IV ketvirtis).
Organizuota ir dalyvauta savivaldybės lygio pratybose, numatytose Šiaulių miesto savivaldybės civilinės saugos 2021 m. veiklos priemonių plane.

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Viktorija Sargūnienė
Telefono nr.
+370 41 386 485
El. paštas
viktorija.sarguniene@siauliai.lt
Pareigos
Patarėja
Vardas Pavardė
Vaiva Gaubienė
Telefono nr.
+370 41 596 312
El. paštas
vaiva.gaubiene@siauliai.lt
Pareigos
Patarėja
Vardas Pavardė
Irena Paliulytė
Telefono nr.
+370 41 596 271
+370 684 87 941
El. paštas
irena.paliulyte@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Oksana Mejerė
Telefono nr.
+370 41 500 536
El. paštas
oksana.mejere@siauliai.lt
Pareigos
Specialistė
Vardas Pavardė
Matildė Mikulėnienė
Telefono nr.
+370 41 386 488
El. paštas
matilde.mikuleniene@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Romualda Grybauskienė
Telefono nr.
+370 41 386 481
El. paštas
romualda.grybauskiene@siauliai.lt
Pareigos
Patarėjas
Vardas Pavardė
Paulius Stočkus
Telefono nr.
+370 41 596 299
+370 659 62 782
El. paštas
paulius.stockus@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Ineta Pavlovienė
Telefono nr.
+370 41 596 315
El. paštas
ineta.pavloviene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Janina Rusteikienė
Telefono nr.
+370 41 596 293
El. paštas
janina.rusteikiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Orinta Antonova
Telefono nr.
+370 41 383 429
+370 658 26 945
El. paštas
orinta.antonova@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnysis specialistas konsultantas
Vardas Pavardė
Paulius Gerulskis
Telefono nr.
+370 41 370 444
El. paštas
paulius.gerulskis@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Vaiva Bacevičienė
Telefono nr.
+370 41 596 232
El. paštas
vaiva.baceviciene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Kęstutis Urbikas
Telefono nr.
+370 41 386 452
El. paštas
kestutis.urbikas@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Dovilė Jozonienė
Telefono nr.
+370 41 596 273
El. paštas
dovile.jozoniene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Paulius Taroza
Telefono nr.
+370 41 383 429
El. paštas
paulius.taroza@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė konsultantė
Vardas Pavardė
Vida Tupytė
Telefono nr.
+370 41 386 487
El. paštas
vida.tupyte@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Dainora Vasiliauskienė
Telefono nr.
+370 41 386 484
El. paštas
dainora.vasiliauskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Austėja Užusienytė
Telefono nr.
+370 659 57 872
El. paštas
austeja.uzusienyte@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Jolita Franckevičienė
Telefono nr.
+370 41 596 313
+370 698 13 101
El. paštas
jolita.franckeviciene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Daina Rafanavičienė
Telefono nr.
+370 41 596 272
El. paštas
daina.rafanaviciene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Aidanas Barzelis
Telefono nr.
+370 659 57 870
El. paštas
aidanas.barzelis@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Vitalija Slavickienė
Telefono nr.
+370 41 386 482
El. paštas
vitalija.slavickiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Rinaldas Gediunas
Telefono nr.
+370 41 386 450
El. paštas
rinaldas.gediunas@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Vitalija Pelenienė
Telefono nr.
+370 41 383 428
+370 687 16 615
El. paštas
vitalija.peleniene@siauliai.lt

Vykdo specialiosios veiklos srities – civilinės saugos funkcijas.

Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Ilona Banevičiūtė
Telefono nr.
+370 41 386 457
El. paštas
ilona.baneviciute@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Aušra Mažulienė
Telefono nr.
+370 41 596 268
El. paštas
ausra.mazuliene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Raimondas Šidlauskas
Telefono nr.
+370 41 596 325
+370 682 40 485
El. paštas
raimondas.sidlauskas@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji buhalterė
Vardas Pavardė
Tatjana Galkuvienė
Telefono nr.
+370 41 386 498
El. paštas
tatjana.galkuviene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Rasa Urmonienė
Telefono nr.
+370 41 386 483
El. paštas
rasa.urmoniene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Karolis Rajackas
Telefono nr.
+370 41 500 534
+370 659 73 451
El. paštas
karolis.rajackas@siauliai.lt

Vykdo specialiosios veiklos srities – Savivaldybės mobilizacijos, demobilizacijos, priimančiosios šalies paramos teikimo, civilinės saugos srityse, funkcijas.

Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Rolandas Bumblauskas
Telefono nr.
+370 41 500 538
+370 650 54 174
El. paštas
rolandas.bumblauskas@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji referentė
Vardas Pavardė
Gražina Kenstavičienė
Telefono nr.
+370 41 386 467
El. paštas
grazina.kenstaviciene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Indrė Linkevičienė
Telefono nr.
+370 41 386 465
El. paštas
indre.linkeviciene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Evaldas Gudžiūnas
Telefono nr.
+370 41 596 276
+370 659 48 489
El. paštas
evaldas.gudziunas@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Zita Medelinskienė
Telefono nr.
+370 41 596 223
El. paštas
zita.medelinskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Edmundas Gedminas
Telefono nr.
+370 41 383 429
El. paštas
edmundas.gedminas@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Daiva Mačiulaitienė
Telefono nr.
+370 41 386 468
El. paštas
daiva.maciulaitiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Vaidotė Vitkauskienė
Telefono nr.
+370 41 386 464
El. paštas
vaidote.vitkauskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Rimantas Musejukas
Telefono nr.
+370 41 596 309
+370 655 01 590
El. paštas
rimantas.musejukas@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Kristina Kečedži
Telefono nr.
+370 41 596 261
El. paštas
kristina.kecedzi@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Galina Tičkūnienė
Telefono nr.
+370 41 386 494
El. paštas
galina.tickuniene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Lina Lašinė
Telefono nr.
+370 41 386 466
El. paštas
lina.lasine@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Eglė Virbukienė
Telefono nr.
+370 41 383 442
+370 658 28 033
El. paštas
egle.virbukiene@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Laura Steponkienė
Telefono nr.
+370 41 596 211
+370 697 40 958
El. paštas
laura.steponkiene@siauliai.lt

Deklaracijos

Einamųjų metų užduotys

1 užduotis: Užtikrinti tinkamą Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos interesų atstovavimą teismuose, visų išieškojimų perdavimą teismams.
Vertinimo rodiklis: Užtikrintas tinkamas interesų atstovavimas, negauta teismo nuobaudų už procesinių veiksmų vykdymą, negauta nusiskundimų. Nuolat atliekama vedamų skyriuje teisminių bylų analizė, teikiama visokeriopa pagalba tuo atveju jei samdomi advokatai.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31
2 užduotis: Pilnai užtikrinti pirminės teisinės pagalbos teikimo organizavimą.
Vertinimo rodiklis: Suteikta pirminė teisinė pagalba visiems besikreipiantiems, tinkamai paruošti procesiniai dokumentai, siuntimai antrinei teisinei pagalbai, negauta nusiskundimų dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31
3 užduotis: Dalyvauti asmens duomenų teisinės apsaugos savivaldybės administracijoje organizavime, teikti išvadas ir rekomendacijas duomenų apsaugos pareigūnui. Užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo organizavimą.
Vertinimo rodiklis: Derinti duomenų apsaugos pareigūno ruošti teisės aktų ar įvairių rekomendacijų projektai, teiktos pastabos administracijos direktoriui ar duomenų apsaugos pareigūnui. Užtikrintas savalaikis informacijos, susijusios su korupcijos prevencija valdymas ir reikalingų veiksmų organizavimas
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31
4 užduotis: Užtikrinti visų savivaldybėje ar savivaldybės administracijoje ruošiamų sutarčių, Tarybos sprendimų ar administracijos direktoriaus įsakymų teisėtumą. dalyvauti sudėtingiausių projektų rengime ar derinime.
Vertinimo rodiklis: Užtikrintas dokumentų derinimas, bei teisėtumas, teiktos rekomendacijos ruošėjams, bei vadovams.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Audronė Uikienė
Telefono nr.
+370 41 596 227
El. paštas
audrone.uikiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Zigmantas Dagys
Telefono nr.
+370 41 500 537
El. paštas
zigmantas.dagys@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Jurgita Jurytė
Telefono nr.
+370 41 386 468
El. paštas
jurgita.juryte@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Virgilijus Statkus
Telefono nr.
+370 41 596 323
+370 659 79 459
El. paštas
virgilijus.statkus@siauliai.lt
Pareigos
Projekto vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Virginijus Šmukšta
Telefono nr.
-
El. paštas
virginijus.smuksta@siauliai.lt

.

Pareigos
Patarėja
Vardas Pavardė
Žyvilė Rimšienė
Telefono nr.
+370 41 500 530
El. paštas
zyvile.rimsiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Rasa Macienė
Telefono nr.
+370 41 383 436
+370 682 54 851
El. paštas
rasa.maciene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Rasa Zigmantė
Telefono nr.
+370 41 596 326
+370 652 22 760
El. paštas
rasa.zigmante@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Jolanta Poškienė
Telefono nr.
+370 41 500 537
El. paštas
jolanta.poskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Indrė Kerienė
Telefono nr.
+370 41 596 275
El. paštas
indre.keriene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Ričardas Bosas
Telefono nr.
+370 41 596 297
El. paštas
ricardas.bosas@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Sigita Vaitiškytė
Telefono nr.
+370 41 386 492
El. paštas
sigita.vaitiskyte@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Violeta Rudminienė
Telefono nr.
+370 41 596 267
El. paštas
violeta.rudminiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Dalia Tvarušienė
Telefono nr.
+370 41 386 457
El. paštas
dalia.tvarusiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Aidas Steponaitis
Telefono nr.
+370 41 383 429
El. paštas
aidas.steponaitis@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Dalia Vadeikienė
Telefono nr.
+370 41 596 265
El. paštas
dalia.vadeikiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Rima Kundrotienė
Telefono nr.
+370 41 386 495
El. paštas
rima.kundrotiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Irena Kirslienė
Telefono nr.
+370 41 386 456
El. paštas
irena.kirsliene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Vitalija Poškuvienė
Telefono nr.
+370 41 596 260
El. paštas
vitalija.poskuviene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Violeta Levickienė
Telefono nr.
+370 41 386 498
El. paštas
violeta.levickiene@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Ija Jencienė
Telefono nr.
+370 41 596 290
+370 646 57 470
El. paštas
ija.jenciene@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Vilūnė Griciuvienė
Telefono nr.
+370 41 386 458
El. paštas
vilune.griciuviene@siauliai.lt
Pareigos
Patarėja
Vardas Pavardė
Rima Petkienė
Telefono nr.
+370 41 596 259
+370 620 26 054
El. paštas
rima.petkiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Dijana Pauliukevičienė
Telefono nr.
+370 41 386 469
El. paštas
dijana.pauliukeviciene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Sonata Žiupsnienė
Telefono nr.
+370 41 383 441
+370 659 47 363
El. paštas
sonata.ziupsniene@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Ieva Džiaugienė
Telefono nr.
+370 41 383 420
+370 687 57 678
El. paštas
ieva.dziaugiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Laura Damonskienė
Telefono nr.
+370 41 386 491
El. paštas
laura.damonskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Gintarė Adeikienė
Telefono nr.
+370 41 386 491
El. paštas
gintare.adeikiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Agnė Žirlienė
Telefono nr.
+370 41 386 494
El. paštas
agne.zirliene@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Agnė Laurinavičienė
Telefono nr.
+370 41 386 493
El. paštas
agne.laurinaviciene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Raimonda Matuliokienė
Telefono nr.
+370 41 383 430
+370 657 91 085
El. paštas
raimonda.matuliokiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Elena Tunikienė
Telefono nr.
+370 41 386 459
El. paštas
elena.tunikiene@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Eglė Bružienė
Telefono nr.
+370 41 596 320
+370 659 67 349
El. paštas
egle.bruziene@siauliai.lt

Deklaracijos

Einamųjų metų užduotys

1 užduotis: Užtikrinti 3 ir 4 programų priemonių vykdymo finansinę kontrolę
 Vertinimo rodiklis: Bendras 3 ir 4 programų priemonių, už kurių įgyvendinimą atsakingas MŪAS, biudžeto ir kelių priežiūros programos lėšų panaudojimas ne mažesnis nei 93%
 Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31
 2 užduotis: Užtikrinti gatvių statybos, remonto, priežiūros darbų tęstinumą
 Vertinimo rodiklis: Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimas ne mažesnis nei 98%;
 Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31
 3 užduotis: Užtikrinti patvirtintų projektavimo ir rangos grafikų įgyvendinimą
 Vertinimo rodiklis: Nukrypimas nuo grafiko vėluojant 2020 metais pasirašyti projektavimo ir/ar rangos sutartis ne didesnis nei 15%
 Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31
 4 užduotis: Užtikrinti tinkamą pavedimų per DVS ,,Avilys“ vykdymą
 Vertinimo rodiklis: Vėluojamų (vadovų nustatytais terminais) atlikti užduočių per dokumentų valdymo sistemą ,,Avilys“ skaičius ne didesnis nei 10%.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-08-31

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Asta Kontautė
Telefono nr.
+370 41 386 454
El. paštas
asta.kontaute@siauliai.lt
Pareigos
Patarėja
Vardas Pavardė
Daiva Mačernė
Telefono nr.
+370 41 596 264
El. paštas
daiva.macerne@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Aurelija Mickuvienė
Telefono nr.
+370 41 386 460
El. paštas
aurelija.mickuviene@siauliai.lt
Pareigos
Vedėjas
Vardas Pavardė
Valdas Markevičius
Telefono nr.
+370 41 596 242
El. paštas
valdas.markevicius@siauliai.lt

Deklaracijos

Einamųjų metų užduotys  

1 užduotis:  Užtikrinti  patvirtintų objektų projektavimo grafikų laikymąsi.
 Vertinimo rodiklis:  Nukrypimas nuo grafiko vėluojant ne didesnis nei 23%.
 Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31
 2 užduotis:  Užtikrinti projektuojamų objektų rangos grafiko laikymąsi.
 Vertinimo rodiklis:  Nukrypimas nuo grafiko vėluojant ne didesnis nei 23%.
 Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31
 3 užduotis:  Išanalizuoti skyriaus tarnautojų vykdomų funkcijų atlikimą, teikti vadovybei pasiūlymus dėl atliekamų procedūrų optimizavimo.
 Vertinimo rodiklis:  Pateikti ne mažiau kaip 2 pasiūlymus.
 Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31 .

Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Rasa Poškevičienė
Telefono nr.
+370 41 386 461
El. paštas
rasa.poskeviciene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Dana Gedrimaitė-Šukienė
Telefono nr.
+370 41 386 455
El. paštas
dana.gedrimaite@siauliai.lt
Pareigos
Vedėjas
Vardas Pavardė
Gytis Skurkis
Telefono nr.
+370 41 596 280
+370 615 34 872
El. paštas
gytis.skurkis@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Vaida Eidintė
Telefono nr.
+370 41 386 468
El. paštas
vaida.eidinte@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Oksana Ščiukina
Telefono nr.
+370 41 386 458
El. paštas
oksana.sciukina@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Rita Karinauskienė
Telefono nr.
+370 41 386 461
El. paštas
rita.karinauskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Gintarė Eidukaitė
Telefono nr.
+370 41 386 456
El. paštas
gintare.eidukaite@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Rigita Tijūnaitienė
Telefono nr.
+370 41 500 535
+370 658 28 043
El. paštas
rigita.tijunaitiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Rasa Obadauskienė
Telefono nr.
+370 41 386 492
El. paštas
rasa.obadauskiene@siauliai.lt
Pareigos
Viešųjų ryšių koordinatorius (vyr. specialistas)
Vardas Pavardė
Vitalis Lebedis
Telefono nr.
+370 41 596 304
+370 620 46 795
El. paštas
vitalis.lebedis@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Violeta Žukauskienė
Telefono nr.
+370 41 386 493
El. paštas
violeta.zukauskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Zita Padribonytė
Telefono nr.
+370 41 386 489
El. paštas
zita.padribonyte@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Eglė Bružienė
Telefono nr.
+370 41 596 320
+370 659 67 349
El. paštas
egle.bruziene@siauliai.lt
Pareigos
Seniūnas
Vardas Pavardė
Audronius Ribikauskas
Telefono nr.
+370 41 392 260
El. paštas
audronius.ribikauskas@siauliai.lt
Pareigos
Vedėjas
Vardas Pavardė
Linas Gadliauskas
Telefono nr.
+370 41 596 206
El. paštas
linas.gadliauskas@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Ramutė Pilypienė
Telefono nr.
+370 41 386 486
+370 686 93 273
El. paštas
ramute.pilypiene@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Vilma Melenienė
Telefono nr.
+370 41 596 250
+370 612 32 239
El. paštas
vilma.meleniene@siauliai.lt
Pareigos
Vedėjas
Vardas Pavardė
Evaldas Vaičeliūnas
Telefono nr.
+370 41 596 311
+370 686 41 295
El. paštas
evaldas.vaiceliunas@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Aušra Gailiūnienė
Telefono nr.
+370 41 386 496
+370 615 34 783
El. paštas
ausra.gailiuniene@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Rima Zablackienė
Telefono nr.
+370 659 57 816
El. paštas
rima.zablackiene@siauliai.lt
Pareigos
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė)
Vardas Pavardė
Lina Augytė
Telefono nr.
+370 41 383 443
+370 652 22 736
El. paštas
lina.augyte@siauliai.lt
Pareigos
Vedėjas
Vardas Pavardė
Gintaras Jasiūnas
Telefono nr.
+370 41 596 212
+370 614 33 449
El. paštas
gintaras.jasiunas@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Diana Grigienė
Telefono nr.
+370 41 500 522
+370 699 01 619
El. paštas
diana.grigiene@siauliai.lt
Pareigos
Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė )
Vardas Pavardė
Dalia Vietienė
Telefono nr.
+370 41 596 303
+370 615 31 430
El. paštas
dalia.vietiene@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Vaida Kalasevičienė
Telefono nr.
+370 41 383 427
+370 659 58 315
El. paštas
vaida.kalaseviciene@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Rima Zablackienė
Telefono nr.
+370 659 57 816
El. paštas
rima.zablackiene@siauliai.lt
Pareigos
Vedėjas
Vardas Pavardė
Gytis Skurkis
Telefono nr.
+370 41 596 280
+370 615 34 872
El. paštas
gytis.skurkis@siauliai.lt
Pareigos
Nevyriausybinių organizacijų koordinatorė (vyr. specialistė)
Vardas Pavardė
Jurgita Vorevičienė
Telefono nr.
+370 41 596 308
+370 687 37 505
El. paštas
jurgita.voreviciene@siauliai.lt
Pareigos
Mero patarėjas, einantis Tarybos sekretoriaus pareigas
Vardas Pavardė
Arnas Ilgauskas
Telefono nr.
+370 41 596 307
El. paštas
arnas.ilgauskas@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Daina Kinčinaitienė
Telefono nr.
+370 41 500 531
+370 611 44 736
El. paštas
daina.kincinaitiene@siauliai.lt
Pareigos
Mero padėjėja
Vardas Pavardė
Vita Kušleikienė
Telefono nr.
+370 41 383 426
El. paštas
vita.kusleikiene@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Aistė Petkuvienė
Telefono nr.
+370 41 596 283
+370 623 75 697
El. paštas
aiste.petkuviene@siauliai.lt
Pareigos
Mero patarėja
Vardas Pavardė
Virginija Mickavičienė
Telefono nr.
-
El. paštas
virginija.mickaviciene@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Edita Minkuvienė
Telefono nr.
+370 41 386 472
+370 656 85 799
El. paštas
edita.minkuviene@siauliai.lt
Pareigos
Mero patarėjas
Vardas Pavardė
Justinas Švėgžda
Telefono nr.
+370 41 596 208
+370 654 72 218
El. paštas
justinas.svegzda@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Viktorija Palčiauskienė
Telefono nr.
+370 41 596 216
+370 652 25 279
El. paštas
viktorija.palciauskiene@siauliai.lt
Pareigos
Savivaldybės kontrolierė
Vardas Pavardė
Inga Šimkūnaitė
Telefono nr.
+370 41 383 410
El. paštas
inga.simkunaite@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Laura Steponkienė
Telefono nr.
+370 41 596 211
+370 697 40 958
El. paštas
laura.steponkiene@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Irena Mirončikienė
Telefono nr.
+370 41 596 291
+370 687 36 226
El. paštas
irena.mironcikiene@siauliai.lt
Pareigos
Seniūnė
Vardas Pavardė
Eglė Šimkevičienė
Telefono nr.
+370 41 425 297
+370 614 60 577
El. paštas
egle.simkeviciene@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Diana Grigienė
Telefono nr.
+370 41 500 522
+370 699 01 619
El. paštas
diana.grigiene@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Vilma Melenienė
Telefono nr.
+370 41 596 250
+370 612 32 239
El. paštas
vilma.meleniene@siauliai.lt
Pareigos
Vedėjas
Vardas Pavardė
Valdas Markevičius
Telefono nr.
+370 41 596 242
El. paštas
valdas.markevicius@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Danutė Brinė
Telefono nr.
+370 41 596 221
+370 612 42 361
El. paštas
danute.brine@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Ija Jencienė
Telefono nr.
+370 41 596 290
+370 646 57 470
El. paštas
ija.jenciene@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Gitana Stankevičė
Telefono nr.
+370 41 596 269
+370 640 55 344
El. paštas
gitana.stankevice@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Snieguolė Pundzienė
Telefono nr.
+370 41 596 263
+370 614 70 078
El. paštas
snieguole.pundziene@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Ieva Džiaugienė
Telefono nr.
+370 41 383 420
+370 687 57 678
El. paštas
ieva.dziaugiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Rima Mazuraitienė
Telefono nr.
+370 41 596 234
El. paštas
rima.mazuraitiene@siauliai.lt
Pareigos
Vedėjas
Vardas Pavardė
Gytis Skurkis
Telefono nr.
+370 41 596 280
+370 615 34 872
El. paštas
gytis.skurkis@siauliai.lt

Deklaracijos

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

1 užduotis: Organizuoti neelektroniniu būdu teikiamų paslaugų perkėlimo į elektroninė erdvę galimybių ir poreikių analizės pateikimą, svarstyti pateiktus analizės rezultatus ir pasiūlymus. Įvertinus poreikį koordinuoti teikiamų paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę procedūras.
Vertinimo rodiklis: Įvertinta paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę galimybių ir poreikio analizė. Suorganizuotas ne mažiau kaip 10 minėtų paslaugų perkėlimas.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

2 užduotis: Organizuoti Privačių interesų deklaravimo sistemos PINREG įsisavinimą įstaigoje . Koordinuoti informacijos pateikimą Administracijos ir tarybos sekretoriato darbuotojams. Kontroliuoti savalaikį ir tinkamą Administracijos darbuotojų privačių interesų deklaravimo proceso užtikrinimą, naudojantis naujai patvirtinta sistema PINREG.
Vertinimo rodiklis: Visi Administracijos  ir Tarybos sekretoriato darbuotojai priimtiniausiu būdu supažindinti su PINREG sistemos naudojimosi būtinybe bei patvirtintomis taisyklėmis. Suorganizuotas įstaigos vadovo įgaliojimas už privačių interesų deklaravimą įstaigoje atsakingam asmeniui, kad būtų ir toliau vykdomos privačių interesų deklaravimo kontrolės funkcijos įstaigoje.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-03-01

3 užduotis: Koordinuoti Administracijos direktoriaus 2021-01-12 įsakymu Nr. AP-18 patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo įgyvendinimo plano įgyvendinimą, siekiant, kad plane nurodytos užduotys būtų įgyvendintos laiku ir tinkamai.
Vertinimo rodiklis: Visos Administracijos struktūros pakeitimo įgyvendinimo plano užduotys atliktos laiku ir tinkamai.
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-03-31

Pareigos
Patarėja
Vardas Pavardė
Miglė Barzelienė
Telefono nr.
+370 41 500 523
El. paštas
migle.barzeliene@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Rima Zablackienė
Telefono nr.
+370 659 57 816
El. paštas
rima.zablackiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Aurelija Spudaitė
Telefono nr.
+370 41 596 256
El. paštas
aurelija.spudaite@siauliai.lt
Pareigos
Vedėjas
Vardas Pavardė
Gintaras Jasiūnas
Telefono nr.
+370 41 596 212
+370 614 33 449
El. paštas
gintaras.jasiunas@siauliai.lt

Deklaracijos

Einamųjų metų užduotys 

1 užduotis: Bendradarbiaujant su kitų savivaldybės administracijos padalinių atstovais, užtikrinti sporto infrastruktūros (pastatų, aikštynų ir kt. aplinkos) modernizavimą ir atnaujinimą pagal 2021-2023 metams numatytas priemones ir skirtas lėšas.

2 užduotis: Telkiant socialinius partnerius (verslą, savivaldybės švietimo, sporto įstaigas, privačias ir nevyriausybines organizacijas), didinti sporto įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumą, bei miesto sporto infrastruktūros efektyvesnį panaudojimą.

3 užduotis: Organizuoti sporto veiklos kokybės analizę ir inicijuoti pokyčius, sudarant prielaidas efektyvesniam savivaldybės biudžeto lėšų planavimui ir naudojimui bei didesnės miesto bendruomenės dalies įtraukimui į savivaldybės lėšomis finansuojamų viešųjų fizinio aktyvumo ir sporto paslaugų teikimą.

Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Mindaugas Bezaras
Telefono nr.
+370 41 596 215
+370 600 84 844
El. paštas
mindaugas.bezaras@siauliai.lt
Pareigos
Seniūnė
Vardas Pavardė
Eglė Šimkevičienė
Telefono nr.
+370 41 425 297
+370 614 60 577
El. paštas
egle.simkeviciene@siauliai.lt

Deklaracijos

Einamųjų metų užduotys

1. Plėtoti bendradarbiavimą tarp seniūnijos ir Užimtumo tarnybos.
2. Dalyvauti Šiaulių miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos veikloje

Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Laura Steponkienė
Telefono nr.
+370 41 596 211
+370 697 40 958
El. paštas
laura.steponkiene@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Vilma Melenienė
Telefono nr.
+370 41 596 250
+370 612 32 239
El. paštas
vilma.meleniene@siauliai.lt

Užtikrina skyriaus veiklos planavimą, organizavimą, koordinavimą, vadovavimą ir kontroliavimą, užtikrina tinkamą valstybės perduotų funkcijų vykdymą, civilinės būklės įrašų sudarymo teisėtumą ir teisingumą. Vykdo civilinės būklės aktų registravimo funkcijas.

Deklaracijos

Einamųjų metų užduotys

1. Organizuoti skyriaus darbą ir koordinuoti skyriui priskirtų funkcijų vykdymą mažinant administracinę naštą interesantams.
2. Užtikrinti Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių pakeitimo ( įsigaliojo 2020-10-31) taikymą skyriaus veikloje, naujų dokumentų formų parengimą ir Europos Parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo ES reikalavimus nuostatų pakeitimo ( dėl Jungtinės Karalystės) taikymą, suorganizuoti konsultacijas darbuotojams šiuo klausimu.
3. Užtikrinti Socialinės paramos įgyvendinimo programos „Kurti saugią ir patrauklią socialinę aplinką šeimoms“ priemonės „Užtikrinti kraitelio skyrimą šeimoms, susilaukusioms kūdikio“ įgyvendinimą.
4. Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo nuostatas, užtikrinti ir koordinuoti perduodamų duomenų teisingumą, tikslumą, atnaujinimą Vį Gyventojų registro duomenų bazei.

Pareigos
Mero patarėjas, einantis Tarybos sekretoriaus pareigas
Vardas Pavardė
Arnas Ilgauskas
Telefono nr.
+370 41 596 307
El. paštas
arnas.ilgauskas@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Daiva Zeninienė
Telefono nr.
+370 41 596 329
+370 691 52 753
El. paštas
daiva.zeniniene@siauliai.lt

a

Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Audrius Butkus
Telefono nr.
+370 41 383 402
+370 655 70 976
El. paštas
audrius.butkus@siauliai.lt
Pareigos
Savivaldybės vyriausioji inžinierė (vyr. specialistė)
Vardas Pavardė
Jurga Bogušytė
Telefono nr.
+370 41 383 408
El. paštas
jurga.bogusyte@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Diana Kundrotienė
Telefono nr.
+370 41 383 409
El. paštas
diana.kundrotiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Toma Kvietkauskaitė
Telefono nr.
+370 41 596 247
El. paštas
toma.kvietkauskaite@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Violeta Valančienė
Telefono nr.
+370 41 596 257
El. paštas
violeta.valanciene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Lina Janauskienė
Telefono nr.
+370 41 596 214
+370 618 78 628
El. paštas
lina.janauskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Danutė Brinė
Telefono nr.
+370 41 596 221
+370 612 42 361
El. paštas
danute.brine@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Agnė Laurinavičienė-Gasevičiūtė
Telefono nr.
+370 41 383 406
El. paštas
a.laurinaviciene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Salomėja Buškienė
Telefono nr.
+370 41 596 229
El. paštas
salomeja.buskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Aistė Petkuvienė
Telefono nr.
+370 41 596 283
+370 623 75 697
El. paštas
aiste.petkuviene@siauliai.lt

Smulkiojo verslo rėmimas ir skatinimas; Verslo projektų, Įrangos ir įrankių įsigijimo konkursų organizavimas. Investuotojų atrankos ir valstybinės žemės sklypų nuomos ne aukciono būdu Šiaulių pramoniniame parke konkursų organizavimas. Statistinių duomenų apie Šiaulių miesto įmones, miesto socialinę – ekonominę raidą analizavimas. Šiaulių miesto investicinės aplinkos ir plėtros galimybių reprezentavimas.  

Deklaracijos

Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Gitana Stankevičė
Telefono nr.
+370 41 596 269
+370 640 55 344
El. paštas
gitana.stankevice@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Irena Mirončikienė
Telefono nr.
+370 41 596 291
+370 687 36 226
El. paštas
irena.mironcikiene@siauliai.lt
Pareigos
Mero patarėja
Vardas Pavardė
Virginija Mickavičienė
Telefono nr.
-
El. paštas
virginija.mickaviciene@siauliai.lt

+370 41 596 208

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Sigita Kamarauskienė
Telefono nr.
+370 41 596 225
El. paštas
sigita.kamarauskiene@siauliai.lt

Skyriaus finansininkė

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Ilona Kreišmontienė
Telefono nr.
+370 41 596 301
El. paštas
ilona.kreismontiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Remigijus Jurėla
Telefono nr.
+370 41 596 316
El. paštas
remigijus.jurela@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Vytautas Ruzgis
Telefono nr.
+370 41 383 405
+370 611 38 093
El. paštas
vytautas.ruzgis@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Monika Zdanavičiūtė
Telefono nr.
+370 41 596 217
+370 677 87 447
El. paštas
monika.zdanaviciute@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Rasa Vasauskienė
Telefono nr.
+370 41 596 205
El. paštas
rasa.vasauskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Jūratė Prielaidienė
Telefono nr.
+370 41 596 207
El. paštas
jurate.prielaidiene@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Daina Kinčinaitienė
Telefono nr.
+370 41 500 531
+370 611 44 736
El. paštas
daina.kincinaitiene@siauliai.lt

Deklaracijos

Einamųjų metų užduotys

1 užduotis: Bendradarbiaujant su kitais savivaldybės administracijos departamentų atstovais užtikrinti  kultūros, turizmo infrastruktūros (pastatų ir kt.) modernizavimą ir atnaujinimą pagal 2021-2023 metams numatytas priemones ir skirtas lėšas
Vertinimo rodiklis: Laiku įgyvendintos 2021 metais numatytos kultūros infrastruktūros modernizavimo ir atnaujinimo priemonės. Pateikti siūlymai dėl minėtos infrastruktūros gerinimo 2022−2023 metais (I-IV ketv.).
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31
2 užduotis: Telkiant socialinius partnerius (verslą, valstybines kultūros ir švietimo įstaigas, laisvuosius paslaugų  teikėjus), didinti kultūros, turizmo įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumą.
Vertinimo rodiklis: Inicijuotos priemonės sisteminiam ir nuolatiniam dialogui su socialiniais partneriais (verslu, valstybinėmis kultūros ir švietimo įstaigomis, laisvaisiais paslaugų teikėjais ir kt), siekiant kultūros, turizmo srities veiklos tobulinimo (I-IV ketv.). Pateikti siūlymai dėl kultūros, turizmo srities įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumo didinimo priemonių įgyvendinimo (III-IV ketv.).
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31
3 užduotis: Organizuoti kultūros, turizmo veiklos kokybės analizę ir inicijuoti  pokyčius, sudarant prielaidas efektyvesniam savivaldybės biudžeto lėšų planavimui ir  naudojimui bei didesnės miesto bendruomenės dalies įtraukimui į savivaldybės lėšomis finansuojamų viešųjų paslaugų teikimą.
Vertinimo rodiklis: Atlikta kultūros, turizmo srities veiklos kokybės analizė (I-II ketv.). Sukurtos priemonės didesnės miesto bendruomenės dalies įtraukimui į savivaldybės lėšomis finansuojamų viešųjų paslaugų teikimą. Pateikti siūlymai dėl efektyvesnio savivaldybės biudžeto lėšų planavimo ir naudojimo (III-IV ketv.)
Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Raimonda Matuliokienė
Telefono nr.
+370 41 383 430
+370 657 91 085
El. paštas
raimonda.matuliokiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Ligita Balsienė
Telefono nr.
+370 41 383 434
El. paštas
ligita.balsiene@siauliai.lt

Savivaldybės kontroliuojamų įmonių teikiamų paslaugų tarifai; fiksuotų pajamų mokesčio dydžiai ir lengvatos, taikomi įsigyjant verslo liudijimus; Nekilnojamojo turto mokesčio, žemės mokesčio, nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifai ir lengvatos; Ekonomikos ir investicijų skyriaus kuruojamų bendrovių ūkinės – finansinės veiklos analizavimas, vertinimas.

Pareigos
Seniūnas
Vardas Pavardė
Audronius Ribikauskas
Telefono nr.
+370 41 392 260
El. paštas
audronius.ribikauskas@siauliai.lt

Deklaracijos

Einamųjų metų užduotys

1 užduotis: Išsiaiškinti galimai po Bačiūnų gatvės rekonstrukcijos sodų bendrijose atsiradusias problemas dėl lietaus vandens nutekėjimo iš sodų teritorijų. Aptarti su bendrijų pirmininkais problemos aktualumą, numatyti galimus sprendimo būdus.
2 užduotis: Aptarti su Rėkyvos seniūnijoje veikiančių bendruomenių vadovais bendruomenių ketinimus, poreikius ir galimybes dalyvauti projektinėje veikloje. Paskatinti teikti projektus.
3 užduotis: Su Rėkyvos progimnazijos ir l. d. "Bangelė" vadovais ir bendruomenių atstovais išsiaiškinti privežamojo miesto autobuso maršruto poreikį iš Vyturių g. į Rėkyvos gyvenvietę. Esant poreikiui, teikti siūlymą, kad toks autobuso maršrutas būtų patvirtintas.

Pareigos
Viešųjų ryšių koordinatorius (vyr. specialistas)
Vardas Pavardė
Vitalis Lebedis
Telefono nr.
+370 41 596 304
+370 620 46 795
El. paštas
vitalis.lebedis@siauliai.lt
Pareigos
Mero patarėjas
Vardas Pavardė
Justinas Švėgžda
Telefono nr.
+370 41 596 208
+370 654 72 218
El. paštas
justinas.svegzda@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Irena Mirončikienė
Telefono nr.
+370 41 596 291
+370 687 36 226
El. paštas
irena.mironcikiene@siauliai.lt

Deklaracijos

Einamųjų metų užduotys

1. Organizuoti ir kontroliuoti, kad laiku ir teisingai būtų pateiktos Apskaitos skyriaus finansinės  bei biudžeto vykdymo ataskaitos.
2. Dėl Administracijos struktūros pertvarkos bei VSAFAS pakeitimų pakeisti skyriaus nuostatus, Apskaitos vadovą bei kitas tvarkas.
3. Paruošti ir patvirtinti vidaus kontrolės politiką Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje. Surinkti  informaciją apie vidaus kontrolės įgyvendinimą Savivaldybės administracijos padaliniuose ir pateikti Finansų skyriui.

 

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Lorinta Laureckytė
Telefono nr.
+370 41 596 324
El. paštas
lorinta.laureckyte@siauliai.lt

Daugiabučių namų kiemų remontas, programos gyventojams prisidedant savomis lėšomis administravimas (daugiabučių kiemai)

Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Snieguolė Pundzienė
Telefono nr.
+370 41 596 263
+370 614 70 078
El. paštas
snieguole.pundziene@siauliai.lt

Pareigybės aprašymas

Deklaracijos

Einamųjų metų užduotys

1. Organizuoti ir koordinuoti Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintame 2021 m. Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos plane numatytų Savivaldybės administracijos, Savivaldybei pavaldžių bei jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditų atlikimą.
2. Parengti ir teisės aktuose nurodytoms institucijoms pateikti 2020 m. Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos ataskaitą.
3. Parengti unifikuotas konsultavimo veiklos dokumentų formas, siekiant užtikrinti efektyvią skyriaus konsultavimo veiklą, teikiant konsultacijas konsultuojamiems asmenims dėl viešojo juridinio asmens valdymo, jo rizikos valdymo ir vidaus kontrolės procesų gerinimo.

Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Diana Grigienė
Telefono nr.
+370 41 500 522
+370 699 01 619
El. paštas
diana.grigiene@siauliai.lt

Einamųjų metų užduotys

1 užduotis: Teisės aktų nustatyta tvarka parengti ir pateikti skyriaus vadovui informaciją (analizę) apie  asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimą bei asmenų aptarnavimą  Savivaldybės administracijoje 2020 metais

 Vertinimo rodiklis: Pateikta informacija (analizė)

 Užduoties įvykdymo terminas: 2021-03-01

 2 užduotis: Organizuoti tipinių (pavyzdinių) sutarčių formų patvirtinimą

 Vertinimo rodiklis: Patvirtintos tipinių (pavyzdinių) sutarčių formos

 Užduoties įvykdymo terminas: 2021-07-01

 3 užduotis: Inventorizuoti  poskyrio valdomus  duomenis ir organizuoti atvirų duomenų  viešinimą

 Vertinimo rodiklis: Paviešinti atviri duomenys

 Užduoties įvykdymo terminas: 2021-09-01

 4 užduotis: Išanalizuoti neelektroniniu būdu teikiamų paslaugų perkėlimo į elektroninė erdvę galimybę

 Vertinimo rodiklis: Atlikta analizė, perkelta ne mažiau kaip 10 paslaugų

 Užduoties įvykdymo terminas: 2021-12-31

Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Viktorija Palčiauskienė
Telefono nr.
+370 41 596 216
+370 652 25 279
El. paštas
viktorija.palciauskiene@siauliai.lt

Pareigybės aprašymas 

Deklaracijos

Einamųjų metų užduotys

1 užduotis: Koordinuoti vakcinacijos COVID-19 ligos vakcina procesą Šiaulių miesto savivaldybėje.

2 užduotis: Peržiūrėti visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programą ir jos lėšomis finansuojamas priemones.

3 užduotis: Koordinuoti vėdinimo sistemos įrengimą viešojoje įstaigoje Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centre.

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Janina Noraitienė
Telefono nr.
+370 41 596 218
El. paštas
janina.noraitiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Irena Astrauskienė
Telefono nr.
+370 41 500 521
El. paštas
irena.astrauskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Brigita Mareckienė
Telefono nr.
+370 41 383 437
El. paštas
brigita.mareckiene@siauliai.lt

Šilumos ir karšto vandens kainos; daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalūs tarifai; karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis; dušo paslaugos kompensavimas; žemės, nekilnojamojo turto, nuomos mokesčio už valstybinę žemę, paveldimo turto mokesčių fiziniams ir juridiniams asmenims lengvatos.

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė
Telefono nr.
+370 41 392 260
El. paštas
neringa.zavackiene@siauliai.lt
Pareigos
Mero padėjėja
Vardas Pavardė
Vita Kušleikienė
Telefono nr.
+370 41 383 426
El. paštas
vita.kusleikiene@siauliai.lt
Pareigos
Patarėja
Vardas Pavardė
Irena Pniauskienė
Telefono nr.
+370 41 596 292
+370 684 06 122
El. paštas
irena.pniauskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Linas Grikšas
Telefono nr.
+370 41 596 319
El. paštas
linas.griksas@siauliai.lt

Viešas transportas, keleivių vežimas, taksi, mokamos stovėjimo vietos, traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas

Pareigos
Vyriausioji vidaus auditorė
Vardas Pavardė
Oksana Cukanova
Telefono nr.
+370 41 596 230
El. paštas
oksana.cukanova@siauliai.lt

Atlieka vidaus auditus bei pažangos stebėjimus Savivaldybės administracijoje bei Savivaldybės tarybos įsteigtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse, kurie valdo, naudoja Savivaldybės turtą ir juo disponuoja.

 Pareigybės aprašymas 

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Vilma Masalskienė
Telefono nr.
+370 41 500 517
+370 658 85 040
El. paštas
vilma.masalskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Diana Baronienė
Telefono nr.
+370 41 383 438
El. paštas
diana.baroniene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Edita Ramanauskienė
Telefono nr.
+370 41 500 532
El. paštas
edita.ramanauskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Kristina Strupienė
Telefono nr.
+370 41 596 228
+370 658 04 947
El. paštas
kristina.strupiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Lina Petraitienė
Telefono nr.
+370 41 596 204
+370 658 76 179
El. paštas
lina.petraitiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Edvardas Poderskis
Telefono nr.
+370 41 596 207
El. paštas
edvardas.poderskis@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Laura Bračaitė-Štabokienė
Telefono nr.
+370 41 383 435
El. paštas
laura.stabokiene@siauliai.lt

Ekonomikos ir investicijų skyriaus kuruojamų įmonių ir įstaigų ūkinės finansinės veiklos analizavimas, vertinimas. Kontroliuojamų įmonių ūkinės – finansinės veiklos rodiklių ir darbuotojų darbo užmokesčio suvestinių rengimas.

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Simona Čerkesienė
Telefono nr.
+370 41 596 226
El. paštas
simona.cerkesiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Laura Martinaitienė
Telefono nr.
+370 41 596 266
El. paštas
laura.martinaitiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Danutė Mažulienė
Telefono nr.
+370 41 596 281
El. paštas
danute.mazuliene@siauliai.lt

Kapinės, bešeimininkių gyvūnų priežiūros organizavimas

Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Juozas Varapnickas
Telefono nr.
+370 41 596 243
+370 615 88 294
El. paštas
juozas.varapnickas@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji vidaus auditorė
Vardas Pavardė
Rima Bistrienė
Telefono nr.
+370 41 596 262
+370 652 78 599
El. paštas
rima.bistriene@siauliai.lt

Atlieka vidaus auditus bei pažangos stebėjimus Savivaldybės administracijoje bei Savivaldybės tarybos įsteigtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse, kurie valdo, naudoja Savivaldybės turtą ir juo disponuoja.

 

Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Roma Sabeckienė
Telefono nr.
+370 41 383 439
El. paštas
roma.sabeckiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Žydronė Tamutienė
Telefono nr.
+370 41 596 224
El. paštas
zydrone.tamutiene@siauliai.lt
Pareigos
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė)
Vardas Pavardė
Lina Augytė
Telefono nr.
+370 41 383 443
+370 652 22 736
El. paštas
lina.augyte@siauliai.lt

Deklaracijos

Einamųjų metų užduotys

1. Inicijuoti ir įvykdyti švietimo pagalbos teikimo analizę 2 ugdymo įstaigose.

2. Suburti šiauliečių fokus grupes, kad Šiaulių savivaldybė aktyviai įsitrauktų į Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo projekto „Neekonominių veiksnių reikšmė Lietuvos gyventojų emigracijai“ (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0170) veiklą, kurią vykdo mokslininkų grupė iš Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto.

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Toma Naunikė
Telefono nr.
+370 41 500 525
El. paštas
toma.naunike@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Gitana Stankevičė
Telefono nr.
+370 41 596 269
+370 640 55 344
El. paštas
gitana.stankevice@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Leta Rinkevičienė
Telefono nr.
+370 41 383 431
El. paštas
leta.rinkeviciene@siauliai.lt

Licencijų ir leidimų prekybai alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, nefasuotais naftos produktais, suskystintomis naftos dujomis išdavimas, galiojimo sustabdymas, papildymas, patikslinimas, dublikatų išdavimas ar panaikinimas. Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, lauko kavinių rengimas, vietinės rinkliavos už leidimų išdavimą apskaičiavimas. Licencijų (leidimų), elektroninių žurnalų (registrų) administravimas. 

Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Eglė Bružienė
Telefono nr.
+370 41 596 320
+370 659 67 349
El. paštas
egle.bruziene@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Daina Kinčinaitienė
Telefono nr.
+370 41 500 531
+370 611 44 736
El. paštas
daina.kincinaitiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Jurga Sartauskienė
Telefono nr.
+370 41 596 251
+370 611 71 258
El. paštas
jurga.sartauskiene@siauliai.lt

Sudaro civilinės būklės aktų įrašus, atlieka civilinės būklės akto įrašuose vardo, pavardės ir tautybės pakeitimą, ištaisymą, papildymą, atkūrimą, anuliavimą. Vykdo civilinės būklės aktų registravimo funkcijas.

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Jūratė Trepkevičiūtė
Telefono nr.
+370 41 596 226
El. paštas
jurate.trepkeviciute@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Vitalija Ulkytė
Telefono nr.
+370 41 500 533
El. paštas
vitalija.ulkyte@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Lilija Vaičeliūnienė
Telefono nr.
+370 41 596 298
+370 618 46 585
El. paštas
lilija.vaiceliuniene@siauliai.lt

Bendro naudojimo teritorijų priežiūra, tvarkymas

Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Egidijus Liaudanskas
Telefono nr.
+370 41 500 529
El. paštas
egidijus.liaudanskas@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Sigita Lingytė
Telefono nr.
+370 41 500 515
El. paštas
sigita.lingyte@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Aušrinė Rinkevičienė
Telefono nr.
+370 41 596 219
+370 686 57 088
El. paštas
ausrine.rinkeviciene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Laura Raudonė
Telefono nr.
+370 41 596 220
+370 659 16 562
El. paštas
laura.raudone@siauliai.lt
Pareigos
Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė )
Vardas Pavardė
Dalia Vietienė
Telefono nr.
+370 41 596 303
+370 615 31 430
El. paštas
dalia.vietiene@siauliai.lt

Einamųjų metų užduotys

1. Jaunimo savanoriškos tarnybos modelio įgyvendinimas.
2. Darbo su jaunimu formų plėtros ir kokybės užtikrinimas.
3. Jaunimo įgalinimo ir įtraukimo į pilietinę veiklą galimybių kūrimas ir plėtra.
4. Faktais ir žiniomis grįstos jaunimo politikos įgyvendinimas.

Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Ieva Džiaugienė
Telefono nr.
+370 41 383 420
+370 687 57 678
El. paštas
ieva.dziaugiene@siauliai.lt

Pareigybės aprašymas

Deklaracijos

Einamųjų metų užduotys

 1. Koordinuoti projektų įgyvendinimą: ,,Šiaulių laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros plėtra“, ,,Šiaulių laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros plėtra (II etapas)“ ir ,,Prisikėlimo aikštės, jos jungčių ir prieigų rekonstrukcija“.
 2. Užduotis: Informacijos rinkimas ir sisteminimas apie planuojamą ES finansavimą 2021-2027 metų laikotarpiu, reikiamų dokumentų rengimas bei finansavimo šaltinių paieška jų parengimui finansuoti.
 3. Užduotis:  Įgyvendinant projektą ,,Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje ir Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje“ koordinuoti veiklos ,,Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos leidinių  išdavimo/grąžinimo proceso tobulinimas“ įgyvendinimą parengiant viešųjų pirkimų dokumentus ir koordinuojant sistemos įdiegimą.
 4. Užduotis: Užtikrinti savalaikį projektų projektinių pasiūlymų, paraiškų ir kitos reikalingos projektinės dokumentacijos parengimą.
 5. Užduotis: Užtikrinti projektų koordinavimą bei vykdymą.
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Jolanta Nabažienė
Telefono nr.
+370 41 596 278
+370 656 33 946
El. paštas
jolanta.nabaziene@siauliai.lt
Pareigos
Vedėjas
Vardas Pavardė
Evaldas Vaičeliūnas
Telefono nr.
+370 41 596 311
+370 686 41 295
El. paštas
evaldas.vaiceliunas@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Rigita Tijūnaitienė
Telefono nr.
+370 41 500 535
+370 658 28 043
El. paštas
rigita.tijunaitiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Ernesta Šalkauskienė
Telefono nr.
+370 41 596 252
+370 699 69 168
El. paštas
ernesta.salkauskiene@siauliai.lt

Sudaro santuokos sudarymo įrašus, įtraukia į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytas santuokas, įtraukia į apskaitą užsienio valstybėje susituokusių Lietuvos Respublikos piliečių santuokas. Vykdo civilinės būklės aktų registravimo funkcijas.

Pareigos
Sekretorė referentė
Vardas Pavardė
Žyginta Petrovė
Telefono nr.
+370 41 596 210
El. paštas
zyginta.petrove@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Rasa Rakickienė
Telefono nr.
+370 41 596 266
El. paštas
rasa.rakickiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Jūratė Sodienė
Telefono nr.
+370 41 596 327
El. paštas
jurate.sodiene@siauliai.lt

Saugus eismas, leidimai didelio gabarito transporto priemonių eismui

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Rita Tendzegolskytė
Telefono nr.
+370 41 596 237
El. paštas
rita.tendzegolskyte@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Dovilė Apeikienė
Telefono nr.
+370 41 500 518
El. paštas
dovile.apeikiene@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Edita Minkuvienė
Telefono nr.
+370 41 386 472
+370 656 85 799
El. paštas
edita.minkuviene@siauliai.lt

Deklaracijos

Einamųjų metų užduotys

1. Telkiant švietimo įstaigas ir švietimo paslaugų teikėjus, socialinius partnerius didinti teikiamų švietimo paslaugų prieinamumą ir švietimo veiklos pristatymą.
2. Koordinuojant švietimo įstaigų ir Skyriaus specialistų veiklą organizuoti miesto švietimo veiklos kokybės analizę ir inicijuoti pokyčius.
3. Bendradarbiaujant su švietimo įstaigomis ir kitais Savivaldybės administracijos skyriais koordinuoti švietimo įstaigų infrastruktūros (pastatų, aikštynų ir kt. aplinkos) modernizavimą ir atnaujinimą pagal 2020–2022  metų strateginiame veiklos plane numatytas priemones ir skirtas lėšas.

Pareigos
Patarėja
Vardas Pavardė
Dainora Gilienė
Telefono nr.
+370 41 383 424
+370 688 26 009
El. paštas
dainora.giliene@siauliai.lt

Pareigybės aprašymas

Einamųjų metų užduotys

1. Pagal poreikį organizuoti konsultacijas grafikų pildymo ir sekimo klausimais savivaldybės darbuotojams, tobulinti esamas projektavimo eigos grafikų formas.
2. Parengti 2019 m. Šiaulių miesto integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaitą už 2019 metus.
3. Koordinuoti projektų „Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija“, „Šiaulių miesto Centrinio ir Didždvario parkų bei jų prieigų sutvarkymas“ ir „Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės prospektu, Vytauto gatve, P. Višinskio g. ir Dubijos g.“, „Tilžės g. dviračių tako rekonstrukcija“ įgyvendinimą, užtikrinti susijusių dokumentų pateikimą projektų įgyvendinančioms institucijoms.
4. Pateikti projektų „Investicinės aplinkos gerinimas Šiaulių laisvojoje ekonominėje zonoje“, „Palankių sąlygų sudarymas ir plėtra Šiaulių mieste, kuriant papildomą ekonominės veiklos centrą“ ir „Sąlygų sukūrimas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui, įrengiant viešąją susisiekimo infrastruktūrą Šiaulių mieste“ projektinius pasiūlymus ir paraiškas.
 5. Esant vadovybės pritarimui, vadovaujantis 2016 m. gegužės 26 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-213 „Dėl dotacijų savivaldybėms skyrimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, teikti prašymus dotacijoms lėšoms, skirtoms prisidėjimui prie projektų, gauti.

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Vida Lašinienė
Telefono nr.
+370 41 383 433
El. paštas
vida.lasiniene@siauliai.lt

Nekilnojamojo turto mokesčio, žemės mokesčio, nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifai; fiksuotų pajamų mokesčio dydžiai ir lengvatos, taikomi įsigyjant verslo liudijimus; keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais kainos. Ekonomikos ir investicijų skyriaus kuruojamų bendrovių ūkinės – finansinės veiklos analizavimas, vertinimas. 

Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Vaida Kalasevičienė
Telefono nr.
+370 41 383 427
+370 659 58 315
El. paštas
vaida.kalaseviciene@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Aušra Gailiūnienė
Telefono nr.
+370 41 386 496
+370 615 34 783
El. paštas
ausra.gailiuniene@siauliai.lt

Information

+370 41 523794
(Aušros av. 29),
+370 41 552909
(Aido 10a) 

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Greta Tylenienė
Telefono nr.
+370 41 596 249
El. paštas
greta.tyleniene@siauliai.lt

Registruoja vaiko gimimą, sudaro gimimo, papildymo ir pakeitimo įrašus, registruoja tėvystės pripažinimą, tėvystės (motinystės) nustatymą, nuginčijimą, įvaikinimą, įtraukia į apskaitą užsienyje gimusio vaiko gimimą, atlieka santuokų, jų jubiliejų civilines apeigas, iškilmingą vaiko gimimo registravimą.

Pareigos
Mero patarėjas, einantis Tarybos sekretoriaus pareigas
Vardas Pavardė
Arnas Ilgauskas
Telefono nr.
+370 41 596 307
El. paštas
arnas.ilgauskas@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Laura Bračaitė-Štabokienė
Telefono nr.
+370 41 383 435
El. paštas
laura.stabokiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Elona Baranauskienė
Telefono nr.
+370 41 596 239
El. paštas
elona.baranauskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Dovilė Motkevičiūtė
Telefono nr.
+370 41 500 526
El. paštas
dovile.motkeviciute@siauliai.lt

Komunalinės atliekos, aplinkosauginiai klausimai

Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Mantas Antanavičius
Telefono nr.
+370 41 596 246
El. paštas
mantas.antanavicius@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji archyvarė
Vardas Pavardė
Kristina Sinkevičiene
Telefono nr.
+370 41 502 032
El. paštas
kristina.sinkeviciene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Kristina Baranauskienė
Telefono nr.
+370 41 500 516
El. paštas
kristina.baranauskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Vida Popovienė
Telefono nr.
+370 41 500 514
El. paštas
vida.popoviene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Laima Drazdauskienė
Telefono nr.
+370 41 500 519
El. paštas
laima.drazdauskiene@siauliai.lt
Pareigos
Patarėja
Vardas Pavardė
Sandra Verenkaitė-Bubliauskienė
Telefono nr.
+370 41 386 470
+370 691 96 548
El. paštas
sandra.bubliauskiene@siauliai.lt
Pareigos
Patarėja
Vardas Pavardė
Živilė Nakčiūnienė
Telefono nr.
+370 41 386 473
+370 659 67 345
El. paštas
zivile.nakciuniene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Danguolė Teišerskienė
Telefono nr.
+370 41 386 474
+370 658 76 094
El. paštas
danguole.teiserskiene@siauliai.lt

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos; nacionalinio mokinių ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo koordinavimas; mokymosi pasiekimų įteisinimo blankų išdavimas ir apskaita; švietimo įstaigų nuostatų (įstatų) rengimo koordinavimas; bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo koordinavimas; Šiaulių miesto nevalstybinių švietimo įstaigų ir laisvųjų mokytojų, įgyvendinančių ikimokyklinio ugdymo programas, finansavimo iš savivaldybės biudžeto ir mokymo lėšų skyrimo viešosioms įstaigoms administravimas; Švietimo tarybos veiklos koordinavimas; Didždvario, Juliaus Janonio, „Romuvos“, Stasio Šalkauskio gimnazijų, Dainų, Gegužių, Jovaro, Vinco Kudirkos, „Sandoros“, Zoknių progimnazijų, Normundo Valterio jaunimo mokyklos kuravimas.

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Giedrė Chrapač
Telefono nr.
+370 41 383 421
El. paštas
giedre.chrapac@siauliai.lt

Pareigybės aprašymas

Einamųjų metų užduotys 

 1.  Projektų, finansuojamų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis „Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas“, „Edukacinių aplinkų Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje ir Šiaulių dainavimo mokykloje „Dagilėlis“ modernizavimas“, „Lopšelio-darželio „Kregždutė“ modernizavimas“, „Gyventojų kortelės integravimas į teikiamų paslaugų valdymą Jelgavos ir Šiaulių savivaldybėse“ ir „Darnus judumas ir kasdienių kelionių modeliavimas Baltijos jūros miestuose“, įgyvendinimo koordinavimas ir priežiūra. 
 2. Bendradarbiavimo poreikio organizuojant ir teikiant viešojo transporto paslaugas Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono gyventojams darbo grupės veiklos koordinavimas.
 3.  Finansavimo galimybių analizė, pasiūlymų kitiems padaliniams teikimas.
 4.  Išmanaus miesto sprendinių vystymo ir pritaikymo Šiaulių mieste koordinavimas.
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Jurgita Stočkė
Telefono nr.
+370 41 596 274
+370 615 22 972
El. paštas
jurgita.stocke@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Ija Jencienė
Telefono nr.
+370 41 596 290
+370 646 57 470
El. paštas
ija.jenciene@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Ramutė Pilypienė
Telefono nr.
+370 41 386 486
+370 686 93 273
El. paštas
ramute.pilypiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Renata Aleksandrienė
Telefono nr.
+370 41 596 254
El. paštas
renata.aleksandriene@siauliai.lt

Palaiko Skyriaus archyvo fondo tvarką, saugojimą ir priežiūrą, išduoda pakartotinius civilinės būklės aktų įrašų registravimo įrašus, išrašus, nuorašus, liudijimus ir pažymas, perduoda civilinės būklės aktų įrašų duomenis valstybės registrams, tvarko korespondenciją.

Pareigos
Mero padėjėja
Vardas Pavardė
Vita Kušleikienė
Telefono nr.
+370 41 383 426
El. paštas
vita.kusleikiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Rasa Macienė
Telefono nr.
+370 41 383 436
+370 682 54 851
El. paštas
rasa.maciene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Ala Muchina
Telefono nr.
+370 41 596 231
El. paštas
ala.muchina@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Henrita Giedraitienė
Telefono nr.
+370 41 596 201
El. paštas
henrita.giedraitiene@siauliai.lt

Šviesoforai, inžineriniai statiniai, geriamojo vandens, šilumos tiekimo, buitinių ir paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo viešųjų paslaugų teikimo organizavimas

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Lina Prielaidaitė
Telefono nr.
+370 41 596 244
El. paštas
lina.prielaidaite@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji archyvarė
Vardas Pavardė
Svetlana Šimienė
Telefono nr.
+370 41 502 032
El. paštas
svetlana.simiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Orinta Tamutienė
Telefono nr.
+370 658 76 095
El. paštas
orinta.tamutiene@siauliai.lt

Pradinio ir pagrindinio ugdymo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos; Šiaulių mieste veikiančių aukštųjų mokyklų, Profesinio rengimo centro, bendrojo ugdymo mokyklų ir kitų švietimo teikėjų bendradarbiavimo programos; profesinio orientavimo paslaugų teikimo mokiniams koordinavimas; mokinių socialinių kompetencijų ugdymo modelio diegimo ir įgyvendinimo savivaldybės švietimo įstaigose koordinavimas; Gytarių, „Juventos“, „Rasos“, Rėkyvos, „Romuvos“ progimnazijų, lopšelių-darželių „Klevelis“, „Kregždutė“, „Vaikystė“, „Voveraitė“ kuravimas.

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Rita Montvilienė
Telefono nr.
+370 41 383 422
El. paštas
rita.montviliene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Jurgita Makarienė
Telefono nr.
+370 41 596 279
+370 656 39 481
El. paštas
jurgita.makariene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Vitalijus Matuzas
Telefono nr.
+370 41 596 287
El. paštas
vitalijus.matuzas@siauliai.lt

Šiaulių miesto daugiabučių namų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūra ir kontrolė pagal Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtintas Šiaulių miesto daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūros ir kontroles taisykles. 

Pareigos
Seniūnė
Vardas Pavardė
Eglė Šimkevičienė
Telefono nr.
+370 41 425 297
+370 614 60 577
El. paštas
egle.simkeviciene@siauliai.lt
Pareigos
Vedėjas
Vardas Pavardė
Gintaras Jasiūnas
Telefono nr.
+370 41 596 212
+370 614 33 449
El. paštas
gintaras.jasiunas@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Jūratė Vlaščenkienė
Telefono nr.
+370 41 596 253
El. paštas
jurate.vlascenkiene@siauliai.lt

Registruoja mirtį, santuokos nutraukimą, sudaro mirties, santuokos nutraukimo įrašus, įtraukia į apskaitą užsienyje mirusio asmens mirtį, užsienyje įregistruotą santuokos nutraukimą, atlieka santuokų, jų jubiliejų civilines apeigas.

Pareigos
Mero patarėja
Vardas Pavardė
Virginija Mickavičienė
Telefono nr.
-
El. paštas
virginija.mickaviciene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Vaidotė Vitkauskienė
Telefono nr.
+370 41 386 464
El. paštas
vaidote.vitkauskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Rita Šilingienė
Telefono nr.
+370 41 596 317
+370 618 72 412
El. paštas
rita.silingiene@siauliai.lt

Želdynų, gėlynų tvarkymas, žemės ūkis

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Justina Sagatė
Telefono nr.
+370 41 596 241
El. paštas
justina.sagate@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji archyvarė
Vardas Pavardė
Vida Simanavičienė
Telefono nr.
+370 41 421 487
El. paštas
vida.simanaviciene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Vilma Nainienė
Telefono nr.
+370 41 596 310
El. paštas
vilma.nainiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Gintarė Juškienė
Telefono nr.
+370 41 386 480
+370 659 06 117
El. paštas
gintare.juskiene@siauliai.lt

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo, sveikatos, prevencijos ir saugaus eismo programos; mokinių mokymo namuose ir ligoninėje, civilinės saugos organizavimo švietimo įstaigose koordinavimas; traumatizmo ir nelaimingų atsitikimų švietimo įstaigose tyrimų organizavimo ir apskaitos koordinavimas; minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių taikymo švietimo įstaigose koordinavimas; Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos darbo koordinavimas; švietimo inovacijų projektų rėmimo programų koordinavimas; „Dermės“, Sanatorinės ir „Ringuvos“ mokyklų, „Spindulio“ ir Petro Avižonio ugdymo centrų, lopšelių-darželių „Pasaka“, „Pupų pėdas“, „Pušelė“, „Rugiagėlė“, „Salduvė“, Sigutė“, „Trys nykštukai“, Pedagoginės psichologinės tarnybos kuravimas.

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Silva Sabaliauskienė
Telefono nr.
+370 41 386 475
El. paštas
silva.sabaliauskiene@siauliai.lt
Savivaldybės strateginio plano švietimo dalies rengimas; elektroninio mokinio pažymėjimo administravimas; švietimo įstaigų aplinkos gerinimo ir modernizavimo programų koordinavimas; švietimo srities investicinių ir struktūrinių fondų projektų įgyvendinimo koordinavimas; mokinių maitinimo organizavimo bendrojo ugdymo mokyklose koordinavimas; mokinių vežimo organizavimo koordinavimas; lopšelių-darželių „Auksinis raktelis“, „Bitė“, „Coliukė“, „Dainelė“, „Ežerėlis“, „Gintarėlis“, „Varpelis“, „Žiburėlis“, „Žibutė“, „Žilvitis“, „Žiogelis“, „Žirniukas“ ir Švietimo centro kuravimas. 
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Rasa Biknienė
Telefono nr.
+370 41 386 476
El. paštas
rasa.bikniene@siauliai.lt

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos; ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo koordinavimas; vaikų maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose koordinavimas; lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“, „Bangelė“, „Berželis“, „Drugelis“, „Eglutė“, „Gluosnis“, Centro ir  „Saulės“ pradinių mokyklų, Medelyno, Ragainės, Salduvės progimnazijų kuravimas.

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Daiva Vaičiulienė
Telefono nr.
+370 41 386 478
+370 658 76 093
El. paštas
daiva.vaiciuliene@siauliai.lt

Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančios programos; švietimo įstaigų meno ir saviraiškos kolektyvų dalyvavimo miesto ir šalies renginiuose koordinavimas; gabių vaikų ugdymo ir vasaros užimtumo, Kultūros krepšelio programų finansavimo ir vykdymo koordinavimas; Reprezentacinių švietimo renginių finansavimo iš savivaldybės biudžeto koordinavimas; neformaliojo vaikų švietimo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo koordinavimas; „Dagilėlio“ dainavimo, Dailės, 1-osios ir Dainų muzikos, Menų mokyklų, Jaunųjų gamtininkų, Jaunųjų technikų ir Jaunųjų turistų centrų, „Juventos“ progimnazijos Formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo skyriaus ir Gegužių progimnazijos Formalųjį švietimą papildančio dailės ugdymo skyriaus kuravimas.

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Inga Mituzaitė
Telefono nr.
+370 41 383 425
El. paštas
inga.mituzaite@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Diana Višinskienė
Telefono nr.
+370 41 596 277
+370 699 56 096
El. paštas
diana.visinskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Leta Petraitienė
Telefono nr.
+370 41 596 285
+370 612 58 398
El. paštas
leta.petraitiene@siauliai.lt

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio negyvenamųjų patalpų ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto (išskyrus būsto fondo) valdymo, naudojimo ir disponavimo juo administravimas. 

 

Pareigos
Seniūnas
Vardas Pavardė
Audronius Ribikauskas
Telefono nr.
+370 41 392 260
El. paštas
audronius.ribikauskas@siauliai.lt
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Viktorija Palčiauskienė
Telefono nr.
+370 41 596 216
+370 652 25 279
El. paštas
viktorija.palciauskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vedėjas
Vardas Pavardė
Valdas Markevičius
Telefono nr.
+370 41 596 242
El. paštas
valdas.markevicius@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Viktorija Sargūnienė
Telefono nr.
+370 41 386 485
El. paštas
viktorija.sarguniene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Vilma Bečelienė
Telefono nr.
+370 41 596 294
El. paštas
vilma.beceliene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Toma Vilutienė
Telefono nr.
+370 41 500 528
El. paštas
toma.vilutiene@siauliai.lt

Aplinkosauginis švietimas, aplinkosauginiai projektai

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Kamilė Baltrušienė-Baltrušaitienė
Telefono nr.
+370 41 596 247
El. paštas
kamile.baltrusiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Laima Pročkienė
Telefono nr.
+370 41 596 245
El. paštas
laima.prockiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji archyvarė
Vardas Pavardė
Birutė Lendzbergienė
Telefono nr.
+370 41 421 483
El. paštas
birute.lendzbergiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Irina Dildienė
Telefono nr.
+370 41 386 474
El. paštas
irina.dildiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Rasa Stankuvienė
Telefono nr.
+370 41 386 478
El. paštas
rasa.stankuviene@siauliai.lt

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo, suaugusiųjų formaliojo švietimo programos; brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo koordinavimas; elektroninės neformaliojo švietimo apskaitos administravimas; neformaliojo vaikų švietimo finansavimo iš valstybės biudžeto koordinavimas; „Santarvės“, Simono Daukanto, Lieporių, „Saulėtekio“, Sporto, Šiaulių universitetinės gimnazijų, Suaugusiųjų mokyklos kuravimas.

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Dainutė Dubinienė
Telefono nr.
+370 41 386 471
+370 658 76 099
El. paštas
dainute.dubiniene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Adelija Berzinienė
Telefono nr.
+370 41 386 479
+370 658 76 098
El. paštas
adelija.berziniene@siauliai.lt
Pareigos
Viešųjų ryšių koordinatorius (vyr. specialistas)
Vardas Pavardė
Vitalis Lebedis
Telefono nr.
+370 41 596 304
+370 620 46 795
El. paštas
vitalis.lebedis@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Danutė Janilionienė
Telefono nr.
+370 41 596 284
El. paštas
danute.janilioniene@siauliai.lt

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo administravimas (susiekimo komunikacijų, infrastruktūros objektų, viešųjų ir biudžetinių įstaigų). 

Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Edita Minkuvienė
Telefono nr.
+370 41 386 472
+370 656 85 799
El. paštas
edita.minkuviene@siauliai.lt
Pareigos
Savivaldybės kontrolierė
Vardas Pavardė
Inga Šimkūnaitė
Telefono nr.
+370 41 383 410
El. paštas
inga.simkunaite@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Indrė Linkevičienė
Telefono nr.
+370 41 386 465
El. paštas
indre.linkeviciene@siauliai.lt
Pareigos
Vyresnioji specialistė
Vardas Pavardė
Rita Virbukienė
Telefono nr.
+370 41 596 295
El. paštas
rita.virbukiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Edmundas Šegžda
Telefono nr.
+370 41 596 321
+370 640 44 986
El. paštas
edmundas.segzda@siauliai.lt

Leidimai žemės darbams

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Kristina Petrauskienė
Telefono nr.
+370 41 596 248
El. paštas
kristina.petrauskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji archyvarė
Vardas Pavardė
Dina Rimeikienė
Telefono nr.
+370 41 421 483
El. paštas
dina.rimeikiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Rima Baltrušaitienė
Telefono nr.
+370 41 500 513
El. paštas
rima.baltrusaitiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Rasa Šeškienė
Telefono nr.
+370 41 386 479
El. paštas
rasa.seskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Justina Sabakonienė
Telefono nr.
+370 41 383 423
El. paštas
justina.sabakoniene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Angelė Poplevičienė
Telefono nr.
+370 41 596 255
+370 612 58 363
El. paštas
angele.popleviciene@siauliai.lt

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto privatizavimo ir (ar) pardavimo aukcionuose vykdymas, susijusių procesų koordinavimas. 

Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Snieguolė Pundzienė
Telefono nr.
+370 41 596 263
+370 614 70 078
El. paštas
snieguole.pundziene@siauliai.lt
Pareigos
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė)
Vardas Pavardė
Lina Augytė
Telefono nr.
+370 41 383 443
+370 652 22 736
El. paštas
lina.augyte@siauliai.lt
Pareigos
Mero patarėjas
Vardas Pavardė
Justinas Švėgžda
Telefono nr.
+370 41 596 208
+370 654 72 218
El. paštas
justinas.svegzda@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Daiva Poškienė
Telefono nr.
+370 41 500 533
El. paštas
daiva.poskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Valentas Gilys
Telefono nr.
+370 41 596 306
El. paštas
valentas.gilys@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Visvaldas Žilinskas
Telefono nr.
+370 41 596 238
El. paštas
visvaldas.zilinskas@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Feliksas Lapukas
Telefono nr.
+370 41 596 233
+370 686 28 795
El. paštas
feliksas.lapukas@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis specialistas
Vardas Pavardė
Saulius Kondrotas
Telefono nr.
+370 41 383 400
El. paštas
saulius.kondrotas@siauliai.lt
Pareigos
Nevyriausybinių organizacijų koordinatorė (vyr. specialistė)
Vardas Pavardė
Jurgita Vorevičienė
Telefono nr.
+370 41 596 308
+370 687 37 505
El. paštas
jurgita.voreviciene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Vita Jančenkienė
Telefono nr.
+370 658 85 075
El. paštas
vita.jancenkiene@siauliai.lt
Pareigos
Vedėjas
Vardas Pavardė
Linas Gadliauskas
Telefono nr.
+370 41 596 206
El. paštas
linas.gadliauskas@siauliai.lt
Pareigos
Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė )
Vardas Pavardė
Dalia Vietienė
Telefono nr.
+370 41 596 303
+370 615 31 430
El. paštas
dalia.vietiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Viktorija Žutautė
Telefono nr.
+370 41 596 324
El. paštas
viktorija.zutaute@siauliai.lt
Pareigos
Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė )