Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Socialinė partnerystė – (ne)tradicinio ugdymo plėtotei

Šiaulių Salduvės progimnazijos kolektyvas, siekdamas formalaus ir neformalaus ugdymo dermės, 2019 metų pavasarį iškėlė idėją, kaip būtų galima veiksmingai panaudoti mieste esančią sporto bazę formaliam vaikų ugdymui, organizuojant įprastas pamokas ne mokyklos erdvėje. Iniciatyvai įgyvendinti kreiptasi į Šiaulių miesto vadovus, gautas pritarimas parengti savivaldybės finansuojamą projektą „Sveikata – fizinio aktyvumo skatinimas“. Savivaldybės skirtos lėšos sudarė galimybes pasirašyti sutartis su socialiniais partneriais – Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centru ir UAB „Busturu“.

Progimnazija, bendradarbiaudama su socialiniais partneriais, nuo 2019 metų rugsėjo organizuoja mokinių fizinio ugdymo pamokas Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centre. Projektu „Sveikata – fizinio aktyvumo skatinimas“ siekiama stiprinti mokinių fizinę sveikatą sudarant sąlygas aktyviai judėti mokinių poreikius atitinkančioje sporto įstaigos erdvėje, tobulinti mokytojų kompetencijas, plėtoti progimnazijos ir sporto įstaigos tikslinę socialinę partnerystę. Projekto veiklos sudaro galimybes organizuoti kokybišką fizinį ugdymą nemokyklinėje aplinkoje pamokų metu, neviršijant mokinių mokymosi krūvio. Universali sportinė erdvė leidžia diferencijuoti ir individualizuoti fizinį ugdymą atsižvelgiant į mokinių poreikius ir fizines galimybes. Mokytojams bendradarbiaujant su sporto treneriais sudaromos sąlygos sportinių gabumų turinčių mokinių potencialo plėtotei, mokinių įsitraukimui į neformaliojo švietimo veiklas po pamokų. Į šį sveikatingumo projektą įtraukiami visi progimnazijos 3–7 klasių mokiniai (360 mokinių, 15 klasių komplektų,) pamokas veda 9 mokytojai.

Kaip ir visas kitas veiklas, COVID-19 pandemija keitė numatytas projekto apimtis, tačiau 2021 m. rugsėjo–gruodžio mėn., kai vyko nepertraukiamas kontaktinis ugdymas, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centre buvo organizuotos 702 pamokos Salduvės progimnazijos 3–7 klasių mokiniams.

Sporto įstaigoje vykę užsiėmimai palankiai vertinami ir mokinių, ir mokytojų, ir mokinių tėvų. Akcentuojama pagerėjusi fizinio ugdymo pamokų kokybė, padidėjusi mokinių motyvacija, pagerėję mokinių fizinio aktyvumo duomenys, padidėjęs mokinių įsitraukimas į neformaliojo švietimo sporto užsiėmimus, sustiprėjęs žmogaus sveikatos, kaip vertybės, suvokimas.

Progimnazijos patirtimi, sistemingai organizuojant tradicinį ugdymą netradicinėje erdvėje, dalijamasi su visais, kurie kreipiasi norėdami vykdyti panašias veiklas, be to, informacija pateikiama progimnazijos interneto svetainėje ir socialinio tinklo paskyroje, spaudoje, mokytojai ir treneriai kviečiami stebėti (susitarus iš anksto) manieže vykstančius užsiėmimus. Manoma, kad progimnazijos išbandyta praktika naudinga ir kitoms Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokykloms, siekiančioms organizuoti pamokas savo ugdytiniams Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centre.

Pasiteisinusi bendradarbiavimo su socialiniais partneriais patirtis ir pozityvus bendruomenės vertinimas skatina tęsti projektą iki mokslo metų pabaigos išlaikant rugsėjo – gruodžio mėnesių fizinio ugdymo užsiėmimų Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo modelį. Sukaupta patirtis taip pat skatina mąstyti ir apie kitas alternatyvas, kurios gali būti veiksmingos ieškant integralaus ugdymo galimybių, atliepiant šiuolaikinio ugdymo poreikius ir atnaujinamo ugdymo turinio iššūkius. Populiarėjant visos dienos mokyklos idėjai vis dažniau kalbama apie formalaus ir neformalaus ugdymo persipynimą, tradicinio mokymo laisvinimą orientuojantis į gyvenimiškų įgūdžių ugdymą, gyvenamąją aplinką, kontekstą, aktualijas. Tokiu būdu galima ieškoti kitų socialinių partnerysčių, kurios leistų organizuoti dailės, muzikos, technologijų ir kt. pamokas socialinių partnerių erdvėse.

 

 

Ina Poškuvienė, Šiaulių Salduvės progimnazijos neformaliojo švietimo skyriaus vedėja

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas