Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Prekyba viešose vietose

Prekybos viešosiose vietose taisyklių laikymosi kontrolė

Primename, kad:

 • Prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose galima tik turint leidimą. Leidimas išduodamas, sustabdomas, panaikinamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintame Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.
 • Pardavėjas (-ai) (paslaugos teikėjas (-ai) privalo:
  • Prekiauti ar teikti paslaugas iš kioskų ir paviljonuose turint leidimą leidžiama konkrečiose viešosiose vietose, kurios įtrauktos į Šiaulių miesto laikinosios prekybos ir paslaugų teikimo įrangos (laikinųjų kioskų) vietų sąrašą, Šiaulių miesto laikinosios prekybos ir paslaugų teikimo įrangos (laikinųjų paviljonų) vietų sąrašą ir patvirtintos atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu.
  • Pardavėjas ir (ar) paslaugų teikėjas prekybos ar paslaugų teikimo vietoje turi turėti leidimą ir dokumentus, leidžiančius vykdyti veiklą (asmenys, kuriems pagal teisės aktus jie yra privalomi): individualios veiklos vykdymo pažymą, verslo liudijimą, darbo sutarties kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu ir pasirašytą vadovo, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prekių įsigijimą ir prekių kokybę patvirtinančius dokumentus, maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą (jei tų prekių prekybai jis yra privalomas) ir, jei prekiaujama maisto prekėmis ar žaislais, – asmens medicininę knygelę.
  • Už leidimo išdavimą mokama Savivaldybės tarybos nustatyta vietinė rinkliava.
  • Laikinoji prekybos įranga (prekystaliai, vežimėliai, stalai, stoveliai, skėčiai ir pan.) turi būti nedidelė, atitinkanti lauko prekybos funkcinius reikalavimus (estetinius, higieninius ir pan.). Vienai prekybos vietai, nurodytai Prekybos vietų iš (nuo) laikinosios prekybos įrangos sąraše (išskyrus Taisyklių 10.5 papunktyje nurodytas paslaugas), skiriama ne daugiau kaip 4 kv. m ploto. Vienai prekybos vietai nuo stalų, esančių prie pastatų Krymo g. 32, Tilžės g. 28, Vilniaus g. 15A, Tilžės g. 44, pėsčiųjų take prie pastato Lyros g. 11 ir pėsčiųjų take tarp pastatų Lyros g. 18 ir Lyros g. 22F, skiriama ne daugiau kaip 1 bėginis metras.
  • Prekybos ar paslaugų teikimo vieta neturi sudaryti kliūčių kitiems asmenims, negali trukdyti eismui, turi būti švari ir tvarkinga. Pardavėjas (paslaugų teikėjas) privalo savo lėšomis prižiūrėti ir tvarkyti prekybos ir paslaugų teikimo vietą (asmenys, vykdantys prekybą ar teikiantys paslaugas kioske, paviljone ar lauko kavinėje, – ir jiems prekybos vietos įrengimo schemoje nustatytą teritorijos plotą), aplinką, želdinius, organizuoti pavienių šiukšlių surinkimą ir susikaupusių atliekų išvežimą. Organizuodamas prekybą ir (ar) paslaugų teikimą švenčių, masinių renginių metu, renginio organizatorius privalo vadovautis Masinių renginių organizavimo Šiaulių mieste aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T-386 „Dėl Masinių renginių organizavimo Šiaulių mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2020-10-01).
  • Pardavėjas (paslaugų teikėjas) privalo:
  • pašalinti laikinąją prekybos įrangą – pabaigęs prekiauti (teikti paslaugas) nedelsiant, tą pačią dieną (taikoma, kai prekyba ar paslaugų teikimas vykdomas prekybos vietose, nustatytose Prekybos vietų iš (nuo) laikinosios prekybos įrangos sąraše);
  • išmontuoti ir pašalinti kioską, paviljoną, lauko kavinių įrangą – per 7 dienas:
  • nuo leidimo galiojimo termino pabaigos;
  • nuo Savivaldybės administracijos pranešimo apie leidimo galiojimo panaikinimą gavimo dienos (taikoma, kai prekybos (paslaugų teikimo) vieta praranda viešosios vietos statusą ir kitais Taisyklių 8 punkte nustatytais atvejais).
 • Asmenys, pažeidę Taisykles ar kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų normas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

LR Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka asmeniui, pažeidusiam Taisyklių reikalavimus taikoma administracinė atsakomybė, numatyta 154 straipsnyje „Prekybos viešosiose vietose taisyklių pažeidimas“. Bauda – nuo 16 iki 30 Eur, už pakartotinai padarytą nusižengimą – nuo 30 iki 80 Eur.