Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Dailės kūriniai

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012-10-25 sprendimas T-293 DĖL VIEŠŲJŲ IŠORINIŲ DAILĖS KŪRINIŲ, ESANČIŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS AR VALSTYBĖS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIOJE AR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMOJE TERITORIJOJE IR ANT OBJEKTŲ, PRIKLAUSANČIŲ SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE AR VALDOMŲ PATIKĖJIMO TEISE (IŠSKYRUS KAPINES), VERTĖS NUSTATYMO

Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2007 metais skelbė du atvirus konkursus dėl idėjų naujiems meniniams dekoratyviniams akcentams įrengti Vilniaus gatvėje (rekonstruotame pėsčiųjų take).

Pirmojo konkurso metu Idėjos naujiems meniniams dekoratyviniams tūriniams akcentams įrengti Vilniaus gatvėje (pėsčiųjų take) viešojo pirkimo komisija (Justinas Sartauskas, Daina Kinčinaitienė, Jurgita Makarienė ir Vilius Puronas) išrinko dvi geriausias idėjas (2007 m. vasario 23 d. protokolas Nr. VAK-123):

 • "Sufleris" - aut. Darius Augulis, Vilniaus - Varpo gatvių sankirtoje (prie batų parduotuvės "Bona").
 • "Amžinas keliautojas" - aut. Darius Augulis, Vilniaus - Varpo gatvių sankirtoje (prie Turizmo informacijos centro).

Antrojo konkurso metu Idėjos naujiems meniniams dekoratyviniams tūriniams akcentams įrengti Vilniaus gatvėje (pėsčiųjų take) viešojo pirkimo komisija (Gintautas Mikučiauskas, Jurgita Putvinskienė, Daina Kinčinaitienė, Vilius Puronas ir Petras Slonksnis) išrinko tris geriausias idėjas (2007 m. rugpjūčio 28 d. protokolas Nr. VAK-673):

 • "Iš kur varpų balsai pareina" - aut. Darius Augulis, Vilniaus - Varpo gatvių sankirta (prie kavinės "Varpas").
 • "Bėgantis laikas" - aut. Darius Augulis, Vilniaus g. 160 (ant Šiaulių apskrities archyvo sienos).
 • "Tikras partneris" - aut. Darius Augulis, Tilžės g. 149 (ant Šiaulių banko sienos).

2008 metais Šiaulių miesto savivaldybės administracija atviro konkurso būdu, laikantis idėjų tęstinumo, organizavo viešąjį pirkimą dėl meninių dekoratyvinių akcentų "Sufleris", "Amžinas keliautojas" ir "Bėgantis laikas" techninių projektų parengimo. Šių trijų idėjų projektai yra parengti.

PAPILDOMA VAIZDINĖ INFORMACIJA:

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. A-914 sudaryta vertinimo komisija (Genadijus Mikšys, Justinas Sartauskas, Arūnas Jelinskas, Gražina Šimoliūnienė, Šarūnas Sabaliauskas ir Petras Slonksnis) skelbė supaprastintą atvirą projekto konkursą dėl Miesto operatyviosios informacijos tūrinių stovų (stendų) idėjos parinkimo ir projektavimo paslaugos pirkimo, įskaitant geriausius projektinius pasiūlymus pateikusių tiekėjų išrinkimą ir parinkimą projekto autorių dėl tolimesnio trisdešimt operatyviosios informacijos tūrinių stovų (stendų) projektavimo paslaugos pirkimo, kurio metu iš keturiolikos pateiktų idėjų išrinkta geriausia idėja "Saulės miestas - tai mano miestas" (aut. Darius Augulis).

2005 metais inicijuojant Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui, tęsiant idėjos "Saulės miestas - tai mano miestas" įgyvendinimą, vadovaujantis Miesto operatyviosios informacijos tūrinių stovų (stendų) idėjos parinkimo ir projektavimo paslaugos pirkimo atvirojo konkurso nuostatais ir 2005 m. balandžio 5 d. Šiaulių miesto operatyviosios informacijos tūrinių stovų (stendų) techninio projekto ir trisdešimt pastatymo vietų Šiaulių mieste projektavimo darbų sutartimi Nr. SŽ-325, parengtas informacinio stovo techninis projektas ir trisdešimt pastatymo vietų Šiaulių mieste projektas. Projektai yra perduoti Miesto infrastruktūros skyriui - įgyvendinimui.

2006 metų kovo mėnesį Miesto infrastruktūros skyriaus sudaryta pirkimų komisija, kuriai primininkavo Vilius Puronas, pagal parengtą Šiaulių miesto operatyviosios informacijos tūrinių stovų (stendų) techninį projektą ir trisdešimt pastatymo vietų Šiaulių mieste projektą, skelbė Miesto operatyviosios informacijos tūrinių stovų (30 vnt.) gamybos, įrengimo ir statybos-montavimo darbų pirkimo įprastos komercinės praktikos būdu konkursą. Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau - Tarnyba), įvertinusi pateiktus duomenis ir nurodytas aplinkybes, nustatė, kad vykdant šio pirkimo procedūras, buvo neteisingai pasirinktas pirkimo būdas, pažeistos Viešųjų pirkimų įstatymo 9 bei 86 str. 13 dalies nuostatos. Todėl 2006 m. balandžio 28 d. raštu Nr. 4S-1087 "Dėl viešojo pirkimo procedūrų įvertinimo" Tarnyba Šiaulių miesto savivaldybės administraciją įpareigojo nutraukti Miesto operatyviosios informacijos tūrinių stovų gamybos, įrengimo ir statybos-montavimo darbų pirkimą, vykdomą taikant įprastą komercinę praktiką.

2011 metais Miesto infrastuktūros skyrius, esant papildomam finansavimui iš Savivaldybės Privatizavimo fondo, numato pastatyti tris operatyviosios informacijos tūrinius stovus (stendus) Vilniaus gatvės pėsčiųjų take.

PAPILDOMA VAIZDINĖ INFORMACIJA: