Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Įvykdyti investicijų projektai

Kraštovaizdžio būklės gerinimas Šiaulių mieste

Aprašymas. Keturi pastatai teismo sprendimu buvo pripažinti bešeimininkiu turtu ir perduoti Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybei. Pastatai nenaudojami ir neprižiūrimi, fiziškai pažeisti, tolesnis jų naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ir aplinkai. Apleisti statiniai dėl agresyvaus aplinkos poveikio praranda savo mechaninį patvarumą ir pastovumą, atsparumą gaisrams. Bešeimininkiai apleisti statiniai kelia grėsmę žmonių gyvybei ir sveikatai ir tai yra vienas svarbiausių faktorių, verčiančių skubiai likviduoti apleistus statinius. Bendrojo plano sprendinius reikia aktualizuoti pagal teisės aktų pasikeitimus ir pastebėtus netikslumus bei siekiant užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančią racionalią savivaldybių infrastruktūros plėtrą, sudarant sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims priimtinomis sąlygomis naudotis inžineriniais tinklais, susisiekimo komunikacijomis ir socialine infrastruktūra.

Projekto tikslas – didinti Šiaulių miesto kraštovaizdžio planavimo kokybę ir vizualinį estetinį potencialą likviduojant bešeimininkius apleistus pastatus.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

 • 4 bešeimininkių pastatų nugriovimas;
 • Šiaulių miesto bendrojo plano korekcijos kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais.  

Planuojamas projekto biudžetas: 30 576,60 Eur, iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 25 990,11 Eur., Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšos – 3 793,88 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2017 m. balandžio 28 d. – 2018 m. gruodžio 31d. 

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Asta Berginienė, el. paštas , tel. nr. 8 41 383 432.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


 

Aplinkos rizikos valdymo sistemos gerinimas Latvijos ir Lietuvos pasienio regione, DERMR, Nr. LLI-232.

Jelgavos miesto savivaldybė, Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Latvijos valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba ir Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba kartu dalyvauja programos “Interreg V-A Latvija-Lietuva 2014-2020” pirmajame kvietime. 2017 metų balandžio mėn. – 2019 metų kovo mėn. laikotarpiu partneriai kartu planuoja imtis veiksmingų aplinkos apsaugos priemonių, siekiant tobulinti rizikos valdymo išteklių sistemą Latvijos ir Lietuvos pasienio regione.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą.

Sudarytas ir išplėtotas bendradarbiavimas ir bendra pasienio regiono tapatybė atveria potencialą bendram plėtros tobulinimui, veiksmingam galimos rizikos nustatymui, veiklos informacijos srauto valdymui, veiksmingesnei aplinkos/civilinei apsaugai, nelaiminių ir taršos prevencijai, jų padarinių sušvelninimui, taip pat bendruomenių žinių aplinkos ir civilinės saugos srityje gerinimui. Pagrindiniai projekto uždaviniai – saugi, tvari ir švari aplinka.

Projekto partneriai:

 1. Vadovaujantysis partneris – Jelgavos miesto savivaldybė (Latvija).
 2. Projekto partneris – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.
 3. Projekto partneris  –  Latvijos valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
 4. Projekto partneris  – Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

Pagrindiniai projekto rezultatai:

 • Bendruomenės žinių aplinkos ir civilinės saugos srityje gerinimas;
 • Įsigytos rizikos valdymo priemonės siekiant efektyviai aptikti galimas rizikas ir avarijas, operatyviai valdyti informacijos srautą bei perspėti visuomenę;
 • Įsigytos rizikos valdymo priemonės siekiant veiksmingos aplinkos ir gyventojų saugos, žalos ir taršos prevencijos, galimų padarinių sušvelninimo ir atkūrimo;
 • Mokymuose ir pratybose išplėtotas bendradarbiavimas aplinkos apsaugos ir saugios  bendruomenės srityse. 

Bendras projekto biudžetas – 1 160 320,66 Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 986 272,56 Eur.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos biudžetas – 224 281,66 Eur.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 190 639,41 Eur.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos lėšos – 33 642,25 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2017-04-01 iki 2019-10-30..

Projekto koordinatorė – Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Asta Berginienė, el. paštas t, tel. (8 41) 383 432

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Šiaulių miesto savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Buvusios naftos bazės su aplinkinėmis teritorijomis Šiaulių m., Aviacijos g., sutvarkymas (4462)

Sutvarkyta užteršta teritorija yra pietrytinėje Šiaulių miesto dalyje, abipus Aviacijos gatvės, buvusio sovietinio Zoknių oro uosto kuro bazės teritorijoje ir jos gretimybėse, kur atlikus ekogeologinius tyrimus (tyrimų plotas 35 ha) fiksuojama iš praeities paveldėta teritorijos tarša naftos produktais. Užteršta teritorija patenka į Šiaulių miesto vandenviečių apsaugos zoną. Nustatyta, kad teritorijoje buvę kuro rezervuarų pamatai bei buvusi kuro užpylimo aikštelė trukdo gruntinio vandens valymo darbams, todėl jie buvo demontuoti.

Didžiojoje dalyje teritorijos gruntiniame vandenyje tarša viršijo leidžiamas ribines koncentracijas šimtus, o kartais ir tūkstančius kartų. Intensyviausiai naftos produktais užterštos teritorijos plotas yra apie 8,05 ha.

Siekiant pakeisti susidariusią situaciją, užterštą teritoriją buvo valoma, minimizuojant istorinę taršą. 

Projekto metu buvo valomi užteršti požeminiai vandenys (8,05 ha teritorijoje) ir pašalinti kuro rezervuarų pamatai.  Likvidavus intensyvaus teršimo židinius reikšmingai sumažintas neigiamas poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai.

Projekto rezultatai:

Išvalytos ir sutvarkytos praeityje užterštos teritorijos – 1 vnt.

Bendras rekultivuotos žemės plotas 8,05 ha.

Projekto biudžetas -  1 220 470,73 Eur., iš jų:
Europos Sąjungos struktūrinių  fondų lėšos – 1 159 447,19 Eur.,
Savivaldybės biudžeto lėšos – 61 023,54Eur

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Rita Montvilienė, el. paštas , tel. nr. 8 41 383 422.

Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.

Dienos socialinės globos centro „Goda“ esamo pastato Žalgirio g. 3 atnaujinimas

              

Aprašymas: projekto tikslas – gerinti socialinių paslaugų prieinamumą Šiaulių miesto savivaldybėje, mažinti regioninius skirtumus, plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms - asmenims su negalia.  

Atsižvelgus į esamą ir planuojamą paslaugų poreikį ir infrastruktūros susidėvėjimo lygį, siekiant išlaikyti kokybišką, stabilų Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinio dienos socialinės globos centro „Goda“ (toliau – Padalinio)  užimtumą bei užtikrinti kokybišką socialinių paslaugų teikimą, buvo būtina atlikti Padalinio rekonstrukciją ir atnaujinti būtiniausią įrangą bei baldus. Projekto metu atnaujinta infrastruktūra, rekonstruotosi Padalinio patalpas, pastatas pritaikytas žmonėms su fizine negalia (žmonėms su fizine negalia pritaikyti plotai, aukščiai, išlaikomas reikalingas atstumas, privažiavimo galimybė ir pan.). Atlikus būtinus rekonstrukcijos darbus, pritaikius patalpas žmonėms su fizine negalia, įsigijus būtiniausią įrangą, baldus, atnaujintoje infrastruktūroje tęstinai teikiamos socialinės globos paslaugos Padalinyje, atitinkant tikslinės grupės poreikius, ugdant, stiprinant jų gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Projekto rezultatas – socialinių paslaugų teikimui bus pritaikyti 2 Padalinio korpusai.

Projekto biudžetas – apie 1,5 mln. Eur.
Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo ir savivaldybės biudžeto lėšomis.

Preliminari projekto įgyvendinimo trukmė – 2018-2020 m.

Prieš projektą:
   

   

Po projekto įgyvendinimo:
   

Projekto koordinatorius:
Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Inga Mituzaitė, el. paštas , tel. Nr. 8 41 383 425.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Integrali pagalba į namus Šiaulių mieste

Aprašymas: projekto tikslas – plėtoti kokybišką integralią pagalbą namuose neįgaliems vaikams, darbingo amžiaus neįgaliems asmenims, senyvo amžiaus asmenims ir teikti konsultacinę pagalbą neįgalius vaikus, darbingo amžiaus neįgaliuosius, senyvo amžiaus asmenis prižiūrintiems šeimos nariams Šiaulių mieste.

Projekto tikslinė grupė: neįgalūs vaikai darbingo amžiaus neįgalieji, senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia ir jų šeimos nariai Šiaulių mieste.

Projekto metu buvo teikiamos:

 • globos paslaugos: bendravimas, maisto ir kitų prekių pirkimas, maisto paruošimas, maisto pašildymas, pagalba maitinantis, vaistų pirkimas, gyvenamųjų patalpų tvarkymas (dulkių, langų valymas, grindų plovimas, viryklės plovimas, šiukšlių išnešimas, malkų atnešimas, vandens atnešimas ir išnešimas, skalbimas kliento namuose automatine skalbimo mašina), mokesčių sumokėjimas, dokumentų tvarkymas įvairiose situacijose, esant būtinybei rūpinimasis laidotuvėmis;
 •  slaugos paslaugos: asmeninės higienos paslaugų organizavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, sveikatos priežiūros organizavimas (gydytojo iškvietimas į namus, palydėjimas į gydymo įstaigą, vaistų išrašymas), pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis, slaugos funkcijų atlikimas (pragulų profilaktika, ligonio kėlimas, vartymas, sauskelnių keitimas, drabužių patalynės keitimas, vaistų vartojimo priežiūra, jų sugirdymas, suleidimas, lašelinės infuzijos, mankšta, masažas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį;
 • informavimo, tarpininkavimo, konsultavimo bei atstovavimo paslaugos neįgaliesiems bei jų artimiesiems.

Projektą įgyvendino Šiaulių miesto savivaldybės administracija kartu su 3 partneriais: Šiaulių miesto savivaldybės globos namais, Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centru ir Šiaulių vyskupijos Caritu.

Projekto veiklos:

 • Mobilių komandų darbuotojų ir savanorių mokymas.
 • Neįgalių vaikų, darbingo amžiaus neįgalių asmenų, senyvo amžiaus asmenų slauga jų namuose.
 • Šeimos narių, prižiūrinčių neįgalius vaikus, darbingo amžiaus neįgalius asmenis, senyvo amžiaus asmenis, konsultavimas.

Projekto biudžetas – 1.613.648,00 Eur, iš jų: Europos socialinio fondo lėšos – 1.613.648,00 Eur.

Projekto pradžia ir pabaiga - 2016 m. gegužės 2 d. – 2022 m. vasario mėn.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Rita Montvilienė , el. p. , tel. nr. (8 41) 383 422.

Paslaugos teikimą koordinuoja: Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė Rasa Urmonienė, el. p. , tel. nr. (8 41)  386 483.

 

Bendrojo ugdymo mokyklų (Gegužių progimnazija) modernizavimas ir šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas
      
 

Aprašymas: Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant bendrojo ugdymo mokyklų  (progimnazijų ir pagrindinių)  edukacines erdves.

Projektu siekiama pagerinti ugdymo(si) kokybę mokyklose, modernizuojant fizinę ir socialinę mokyklų aplinką, t.y. kuriant mokinių ir mokytojų poreikius, šiandieninius ugdymo proceso reikalavimus atitinkančias edukacines erdves. Kadangi  daugiau nei pusė visų šalies mokyklų gali būti priskiriamos tipinėms  (pastatytoms pagal tuos pačius architektūrinius (techninius) projektus) mokykloms, t.y. jų erdvės ir  šių erdvių problemos yra tapačios, patalpų modernizavimo problemos gali būti sprendžiamos centralizuotai, bendrai. Todėl projekto įgyvendinimo metu bus sukurta modernios erdvės vizija – parengta projektavimo užduotis, jos pagrindu  parengti projektiniai pasiūlymai ir techniniai projektai mokyklų dalies edukacinių erdvių modernizavimui. Pagal parengtus techninius projektus bus rekonstruotos/remontuotos mokyklų pasirinktos edukacinės erdvės, atliekant jose dalies patalpų rekonstrukciją/remontą ir aprūpinant jas būtina įranga bei baldais.  Parengti projektiniai pasiūlymai ir techniniai projektai bus prieinami visoms to paties tipo mokykloms, t.y. esant finansavimo šaltiniui, mokyklos galės modernizuoti savo pastatus ir edukacines erdves pagal sukurtą  modernios edukacinės erdvės viziją, pritaikius parengtą techninį projektą. Projekto nauda tenka ne tik modernizuotoms, bet ir visoms šalies mokykloms, statyboms pagal tipinius architektūrinius (techninius) projektus.

Projekto eiga: Šiaulių miesto savivaldybės administracija yra projekto partneris. Projekto vykdytojas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras. Projektas vykdomas Šiaulių Gegužių progimnazijoje.

Mokyklų erdvių modernizavimo darbai baigti 2019 m. gruodžio 31 d..

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Inga Mituzaitė , el. paštas , tel. Nr. 8 41 383 425.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Šiaulių miesto darnaus judumo plano parengimas

Projekto tikslas - parengti Šiaulių miesto darnaus judumo planą, kurį įgyvendinus mieste bus sukurta subalansuota, efektyvių išteklių ir šiuolaikinių technologijų naudojimu grindžiama darnaus judumo sistema.

Aprašymas: Šiaulių miesto darnaus judumo plane numatoma: viešojo transporto skatinimas, bevariklio transporto integracija, modalinis kelionių pasiskirstymas, eismo sauga ir saugumas, eismo organizavimo tobulinimas ir judumo paklausos valdymas, miesto logistika, universalus dizainas ir specialiųjų poreikių turinčių žmonių įtrauktis, alternatyvių degalų ir aplinką mažiau teršiančio transporto skatinimas, intelektinių transporto sistemų diegimo mieste poreikio vertinimas. Parengus Šiaulių miesto darnaus judumo planą bus sudarytos prielaidos ateityje sėkmingai įgyvendinti darnaus judumo priemonių diegimo projektus Šiaulių mieste.

Projekto uždavinys – parengti Šiaulių miesto darnaus judumo planą

Projekto rezultatai – parengtas Šiaulių miesto darnaus judumo planas.

Projekto biudžetas – 109,8 tūkst. Eur,  iš jų: Europos Sąjungos fondų lėšos – 93,3 tūkst. Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 16,5 tūkst. Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis  – 2016-2018 m.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Inga Mituzaitė, el. paštas [email protected], tel. Nr. 8 41 383 425.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


 

Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Šiaulių mieste

Aprašymas: siekiant pagerinti viešuoju miesto transportu teikiamų paslaugų kokybę ir taip paskatinti gyventojus labiau naudotis viešuoju transportu, būtina įgyvendinti veiklas susijusias su viešojo keleivinio transporto infrastruktūros atnaujinimu. Įgyvendinamo projekto veiklos apimta naujų ekologiškų suslėgtomis gamtinėmis dujomis (CNG) varomų autobusų įsigijimą. Tikimasi, kad naujų transporto priemonių įsigijimas sumažins autobusų gedimų bei vėlavimų galimybę, o patrauklesnis jų dizainas, sumažėjęs kelionės metu jaučiamas triukšmas bei vibracija padidins Šiaulių miesto viešojo transporto patrauklumą vietos gyventojams bei turistams. Taip pat autobusų įsigijimas padės spręsti miesto oro taršos bei gatvėse susidarančių spūsčių problemas. Nauji autobusai bus pritaikyti neįgaliesiems, todėl skatins šios socialinės grupės integraciją į visuomenę.

Projekto tikslas – Pagerinti viešuoju miesto transporto teikiamų paslaugų kokybę ir taip paskatinti gyventojus labiau naudotis viešuoju transportu Šiaulių mieste.

Pagrindiniai projekto rezultatai: įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės – 12 vnt.

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu – UAB „Busturas“.

Projekto biudžetas – 2.717.000,00 Eur., iš jų: Europos Sąjungos sanglaudos fondų lėšos – 2.309.450,00 Eur, Partnerio lėšos - 407.550,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėn.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Asta Berginienė, el. paštas , tel. nr. 8 41 383 432

Saulės laikrodžio aikštės kapitalinis remontas

  

Aprašymas: Saulės laikrodžio aikštė dėl susidėvėjusios infrastruktūros praranda patrauklumą, yra nepakankamai išnaudojama, neatitinka miesto bendruomenės poreikių. Siekiant prisidėti prie palankių sąlygų pramonės ir verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui, gyvenamosios vietovės bendruomenės veiklos plėtrai sudarymo bus atnaujinta Saulės laikrodžio aikštė ir jos prieigos: planuojama atnaujinti amfiteatrą, aikštės dangą, sutvarkyti pėsčiųjų takus, atnaujinti paminklo „Šaulys“ postamentą, atnaujinti apšvietimo infrastruktūrą, įrengti mažosios architektūros elementus. Tikimasi, kad atnaujinta infrastruktūra sudarys prielaidas kurtis naujiems bei plėstis esamiems verslo subjektams, pritrauks į miesto centrą daugiau gyventojų ir miesto svečių, sudarys sąlygas gyventojų užimtumui didėti tikslinėje teritorijoje.

Projekto vertė – 928 769,71 Eur, iš jų 789 454,25 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 84 248,84 Eur valstybės biudžeto lėšos ir 55 066,62  Eur savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto rezultatas: atnaujinta Saulės laikrodžio aikštė ir jos prieigos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis  - 2016-2018 m.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Dainora Dovidaitytė, el. paštas , tel. Nr. 8 41 383 424

 1. Aukštabalio multifunkcinis kompleksas „Šiaulių arena“
 2. Šiaulių miesto industrinio parko įkūrimas ir plėtra (I etapas)
 3. Šiaulių miesto Talkšos ežero pietinės dalies valymas
 4. Integruotos lietaus nuotėkų valdymo sistemos sukūrimas Lielupės upės baseine
 5. Dviračių transporto plėtra Baltijos jūros regione
 6. Šiaulių miesto gatvių, kelių jungčių tarp aplinkkelių ir miesto rajonų nutiesimas ir modernizavimas, I etapas
 7. Krizių valdymo sistemos sukūrimas kaimyniniuose Latvijos ir Lietuvos regionuose pasienio bendradarbiavimo iniciatyva
 8. Nestacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas Šiaulių mieste modernizuojant Šiaulių miesto nakvynės namus
 9. VšĮ pirminės sveikatos priežiūros paslaugų modernizavimas ir optimizavimas VŠį Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centre (ŠASPC)
 10. Šiaulių miesto švietimo infrastruktūros plėtra ir pritaikymas iškritimo iš bendrojo lavinimo sistemos prevencijai
 11. Europos miestų valdymas-25
 12. Šiaulių miesto informacijos apie aplinką valdymo ir sklaidos sistemos sukūrimas
 13. Galimybių studijos "Salduvės parko su Žuvininkų piliakalniu atgaivinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams, įkuriant baltų kultūros parką" parengimas
 14. Mažmeninės prekybos plėtra - kompetencijos tinklas Baltijos jūros regione
 15. Baltijos miestų darnaus vystymosi kompleksiniai sprendimai
 16. Šiaulių miesto viešosios bibliotekos pastatų renovavimas ir rekonstravimas
 17. Lengvosios atletikos maniežo rekonstrukcija (I etapas)
 18. Šiaulių miesto lopšelių darželių pastatų rekonstrukcijų projektai
 19. Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų pastatų rekonstrukcijų projektai
 20. Šiaulių miesto Didždvario gimnazijos, „Romuvos" gimnazijos, Gegužių vidurinės mokyklos, Lieporių vidurinės mokyklos pastatų renovavimo projektai
 21. Ventos Lielupės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas Šiaulių miesto savivaldybės prioritetiniams objektams
 22. Viešųjų paslaugų ir administracinių įgūdžių tobulinimas Šiaulių mieste
 23. Šiaulių miesto gatvių, kelių jungčių tarp aplinkkelių ir miesto rajonų nutiesimas ir modernizavimas
 24. Darni, energijos išteklius taupanti urbanistinė plėtra
 25. Krizių valdymo sistemos sukūrimas kaimyniniuose Latvijos ir Lietuvos regionuose pasienio bendradarbiavimo iniciatyva, II etapas
 26. Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigų pastatų renovavimo projektai
 27. Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Šiaulių mieste
 28. Šiaulių regiono turizmo sektoriaus plėtros planavimo tobulinimas
 29. Šiaulių miesto savivaldybės darbuotojų kompetencijų tobulinimas
 30. VšĮ Šiaulių universiteto gimnazijos pastato modernizavimas ir energetinių charakteristikų gerinimas
 31. Gytarių pagrindinės mokyklos pastato, esančio K. Korsako g. 10, rekonstravimas
 32. Administracinės naštos verslui mažinimas Latvijos ir Lietuvos pasienio regionuose
 33. Jaunimo aktyvumo skatinimas per sportinę ir kultūrinę veiklą Šiaulių ir Jelgavos miestuose
 34. Šiaulių miesto sporto mokyklos DUBYSA pastato (Gumbinės g. 18, Šiauliai) rekonstravimas
 35. Šiaulių regiono turizmo produktų rinkodara
 36. Jelgavos ir Šiaulių bendradarbiavimo skatinimas mokslo ir pramonės srityse
 37. Talkšos ežero šiaurinės dalies valymas ir prieigų sutvarkymas
 38. Elektroninės demokratijos stiprinimas Šiaulių mieste ir regione
 39. Šiaulių miesto lengvosios atletikos maniežo pastato rekonstravimas
 40. Finansų valdymo bei apskaitos ir atskaitomybės sistemos, atitinkančios Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos patvirtintą VSAFAS koncepciją, sukūrimas ir įdiegimas Šiaulių miesto savivaldybėje
 41. Šiaulių miesto specialiojo ugdymo centro pastato rekonstravimas
 42. Šiaulių miesto „ROMUVOS“ pagrindinės mokyklos pastato modernizavimas ir energetinių charakteristikų gerinimas
 43. Ekologiškų viešojo transporto autobusų įsigijimas Šiaulių mieste
 44. Šiaulių miesto savivaldybės darbuotojų kompetencijų tobulinimas ir kvalifikacijos kėlimas
 45. Šiaulių miesto lopšelio-darželio „ŽILVITIS“ pastato remontas
 46. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiauliuose 
 47. Oro transporto išvystymo sektorinės studijos parengimas, įgyvendinant strategines Šiaulių miesto vystymo kryptis.
  >>> Oro uosto išvystymo planas
 48. Šiaulių miesto Liepų gatvės rekonstrukcija
 49. Šiaulių miesto savivaldybės darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas
 50. Šiaulių miesto vandentvarkos specialiojo plano parengimas
 51. Potvynio padarinių likvidavimo komandos sukūrimas Latvijos ir Lietuvos pasienio regione
 52. Šiaulių pramoninis parkas
 53. Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Šiaulių regione įkuriant nestacionarių socialinių paslaugų padalinį (savarankiško gyvenimo namus) Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose
 54. Juliaus Janonio gimnazijos pastato, Simono Daukanto vidurinės mokyklos ir Stasio Šalkausko vidurinės mokyklos pastatų rekonstravimas
 55. Psichikos dienos stacionaro (centro) įsteigimas prie viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos Varpo g. 9.
 56. Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas Šiaulių mieste modernizuojant Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurą
 57. Buvusio „Elnio“ fabriko praeityje užterštos teritorijos sutvarkymas
 58. Šiaulių pramoninio parko rinkodaros projektas „Investuok Šiauliuose“
 59. Techninės dokumentacijos parengimas viešąjam logistikos centrui steigti
 60. Stacionarių socialinių paslaugų plėtra, modernizuojant Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namus
 61. Stacionarių socialinių paslaugų plėtra Šiaulių mieste įrengiant naujas Šiaulių miesto savivaldybės globos namų patalpas
 62. Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šiaulių regione įkuriant socialinių paslaugų padalinius socialinės rizikos asmenims Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centre Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-61-007
 63. Viešojo transporto infrastruktūros modernizavimas Šiaulių mieste
 64. Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano parengimas
 65. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų kokybės gerinimas Šiaulių mieste (Nr. VP3-2.2-ŠMM-06-R-61-012)
 66. Šiaulių Romuvos gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas
 67. Sanatorinės mokyklos pastato kapitalinis remontas
 68. Per muziką atraskime Europos kultūrinį dialogą
 69. Šiaulių miesto savivaldybės darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas
 70. Šiaulių plaukimo mokyklos "Delfinas" pastato (Ežero g. 11A, Šiauliai) remontas"
 71. Viešosios infrastruktūros plėtra Šiaulių miesto pietiniame rajone
 72. Šiaulių lopšelio-darželio "Sigutė" pastato (J. Basanavičiaus g. 92, Šiauliai) rekonstravimas (priemonės Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R)
 73. Zoknių gyvenamojo rajono šiauliuose detaliojo plano parengimas
 74. Energijos rūšies parinkimo ir naudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento atnaujinimas
 75. Šiaulių miesto "Dainų" progimnazijos pastato, Šiauliuose, Dainų g. 45, rekonstravimas
 76. Medelyno progimnazijos pastato remontas;
 77. Šiaulių miesto Zoknių pagrindinės mokyklos pastato renovavimas;
 78. Šiaulių pramoninio parko infrastruktūros plėtra;
 79. Viešojo transporto infrastruktūros ir dviračių tako Tilžės g. Šiauliuose modernizavimas.
 80. Šiaulių pramoninio parko infrastruktūros plėtra;
 81. Ugdymo paslaugų kokybės gerinimas Šiaulių lopšelyje-darželyje “Pupų pėdas”.
 82. Transporto organizavimo Šiaulių mieste specialiojo plano parengimas;
 83. Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas.
 84. Stacionarių socialinių paslaugų plėtra Šiaulių mieste įrengiant naujas Šiaulių miesto savivaldybės globos namų patalpas