Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Įvykdyti investicijų projektai

Šiauliai kuria ateitį

Šiaulių kultūros centro aktualizavimas

Šiaulių miesto savivaldybėje vykdomas projektas kurio įgyvendinimą lėmė šios problemos: kokybiškų kultūros srities paslaugų trūkumas bei naujų paslaugų ir jų prieinamumo neužtikrinimas Šiaulių miesto savivaldybėje dėl blogos Šiaulių kultūros centro pastato būklės. Susidariusiai situacijai spręsti inicijuotas projektas, kurio tikslas – pagerinti Šiaulių kultūros centro teikiamų kultūros paslaugų kokybę ir padidinti jų įvairovę, taip išlaikant esamus bei skatinant papildomus lankytojų srautus. Įgyvendinant projektą vykdomi Šiaulių kultūros centro pastato kapitalinio remonto darbai bei įrangos įsigijimas. Įgyvendinus projektą pagerės kultūros centre organizuojamų renginių kokybė, išsiplės teikiamų paslaugų spektras, bus pritraukiama daugiau profesionalaus meno atlikėjų bei kūrėjų, kursis nauji mėgėjų meno kolektyvai, bus sudarytos sąlygos burtis įvairioms neformalioms grupėms bei atsirasti naujoms bendruomeninėms iniciatyvoms.

   

   

  

Veiklos:

 •  šildymo (šilumos punktas įrengiamas pastato rūsyje seno šilumos punkto vietoje), vėdinimo ir elektrotechnikos sistemų atnaujinimas;
 • kultūros centro vidaus patalpų kapitalinis remontas;
 • naujų erdvių suformavimas įvairioms veikloms vykdyti: įrengti darbo kabinetai, edukacinių užsiėmimų, repeticijų patalpos, choreografijos, perkusijos studijos, garso įrašymo studija, grimo kambariai, dušai, įrengtos renginių, koncertų salės (kamerinė, Oranžinė salės, pramogų salė „Maksas“), įgyvendinti garso izoliacijos ir akustikos sprendiniai sumontuojant automatiškai slankiojančias akustines užuolaidas.
 • Inžinerinės įrangos ir baldų sistemų įsigijimas.

Projekto finansavimo šaltiniai:

 • 2,2 mln. eurų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos;
 • 1,5 mln. eurų savivaldybės biudžeto lėšos
 • 1,5 mln. eurų siekiama gauti iš Valstybės investicijų programos

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2017-09-06, pabaiga – 2020-06-30.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vedėja Ieva Džiaugienė, el. paštas  , tel. nr. 8 41 383 423.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione

Aprašymas. Šiaulių regiono mišrios prigimties turizmo objektų įvairovė didina turistų srautus, ir gaunamas pajamas, tačiau yra silpnai išplėtota turizmo infrastruktūra, mažai įrengtos informacinės infrastruktūros, kuri leistų apjungti regiono turizmo objektus į bendrus maršrutus ir trasas. Šiaulių regione nėra pakankamai nuorodų į lankytinus objektus, todėl jie sunkiai randami, nepatrauklūs lankytojams, trūksta informacinės infrastruktūros, informacinių ženklų ir stendų.

Projekto tikslas – įrengti turizmo ženklinimo infrastruktūrą ir užtikrinti turistų bei lankytojų informuotumą apie turizmo maršrutuose ir turizmo trasose esančias lankytinas vietas Šiaulių regione.

Projekto rezultatai – įrengti 1434 ženklinimo infrastruktūros objektų.

Projekto pareiškėjas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Projekto partneriai. Įvertinus, kad plėtojamose turizmo maršrutuose ir turizmo trasose tiek savivaldybių, tiek regioniniu lygmeniu ženklinimo infrastruktūros objektai turi būti įrengiami pagal vieningus projektavimo ir dizaino reikalavimus projekto partneriais pasirinktos visos Šiaulių regiono savivaldybės: Akmenės rajono savivaldybė, Joniškio rajono savivaldybę atstovauja VšĮ Joniškio turizmo ir informacijos centras, Kelmės rajono savivaldybė, Pakruojo rajono savivaldybė, Radviliškio rajono savivaldybė ir Šiaulių rajono savivaldybė.

Projekto biudžetas – 340 729,41 EUR, iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 289 620,00  EUR.

Pareiškėjo ir partnerių lėšos – 51 109,41  EUR

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020 m. gegužės 6 d. iki 2023 m. lapkričio 13 d.

Projekto koordinatorius - Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Rita Montvilienė, el. paštas , tel. Nr. 8 41 383 422.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Kraštovaizdžio būklės gerinimas Šiaulių mieste

Aprašymas. Keturi pastatai teismo sprendimu buvo pripažinti bešeimininkiu turtu ir perduoti Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybei. Pastatai nenaudojami ir neprižiūrimi, fiziškai pažeisti, tolesnis jų naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ir aplinkai. Apleisti statiniai dėl agresyvaus aplinkos poveikio praranda savo mechaninį patvarumą ir pastovumą, atsparumą gaisrams. Bešeimininkiai apleisti statiniai kelia grėsmę žmonių gyvybei ir sveikatai ir tai yra vienas svarbiausių faktorių, verčiančių skubiai likviduoti apleistus statinius. Bendrojo plano sprendinius reikia aktualizuoti pagal teisės aktų pasikeitimus ir pastebėtus netikslumus bei siekiant užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančią racionalią savivaldybių infrastruktūros plėtrą, sudarant sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims priimtinomis sąlygomis naudotis inžineriniais tinklais, susisiekimo komunikacijomis ir socialine infrastruktūra.

Projekto tikslas – didinti Šiaulių miesto kraštovaizdžio planavimo kokybę ir vizualinį estetinį potencialą likviduojant bešeimininkius apleistus pastatus.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

 • 4 bešeimininkių pastatų nugriovimas;
 • Šiaulių miesto bendrojo plano korekcijos kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais.  

Planuojamas projekto biudžetas: 30 576,60 Eur, iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 25 990,11 Eur., Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšos – 3 793,88 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2017 m. balandžio 28 d. – 2018 m. gruodžio 31d. 

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Asta Berginienė, el. paštas , tel. nr. 8 41 383 432.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


 

Aplinkos rizikos valdymo sistemos gerinimas Latvijos ir Lietuvos pasienio regione, DERMR, Nr. LLI-232.

Jelgavos miesto savivaldybė, Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Latvijos valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba ir Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba kartu dalyvauja programos “Interreg V-A Latvija-Lietuva 2014-2020” pirmajame kvietime. 2017 metų balandžio mėn. – 2019 metų kovo mėn. laikotarpiu partneriai kartu planuoja imtis veiksmingų aplinkos apsaugos priemonių, siekiant tobulinti rizikos valdymo išteklių sistemą Latvijos ir Lietuvos pasienio regione.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą.

Sudarytas ir išplėtotas bendradarbiavimas ir bendra pasienio regiono tapatybė atveria potencialą bendram plėtros tobulinimui, veiksmingam galimos rizikos nustatymui, veiklos informacijos srauto valdymui, veiksmingesnei aplinkos/civilinei apsaugai, nelaiminių ir taršos prevencijai, jų padarinių sušvelninimui, taip pat bendruomenių žinių aplinkos ir civilinės saugos srityje gerinimui. Pagrindiniai projekto uždaviniai – saugi, tvari ir švari aplinka.

Projekto partneriai:

 1. Vadovaujantysis partneris – Jelgavos miesto savivaldybė (Latvija).
 2. Projekto partneris – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.
 3. Projekto partneris  –  Latvijos valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
 4. Projekto partneris  – Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

Pagrindiniai projekto rezultatai:

 • Bendruomenės žinių aplinkos ir civilinės saugos srityje gerinimas;
 • Įsigytos rizikos valdymo priemonės siekiant efektyviai aptikti galimas rizikas ir avarijas, operatyviai valdyti informacijos srautą bei perspėti visuomenę;
 • Įsigytos rizikos valdymo priemonės siekiant veiksmingos aplinkos ir gyventojų saugos, žalos ir taršos prevencijos, galimų padarinių sušvelninimo ir atkūrimo;
 • Mokymuose ir pratybose išplėtotas bendradarbiavimas aplinkos apsaugos ir saugios  bendruomenės srityse. 

Bendras projekto biudžetas – 1 160 320,66 Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 986 272,56 Eur.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos biudžetas – 224 281,66 Eur.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 190 639,41 Eur.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos lėšos – 33 642,25 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2017-04-01 iki 2019-10-30..

Projekto koordinatorė – Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Asta Berginienė, el. paštas t, tel. (8 41) 383 432

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Šiaulių miesto savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Buvusios naftos bazės su aplinkinėmis teritorijomis Šiaulių m., Aviacijos g., sutvarkymas (4462)

Sutvarkyta užteršta teritorija yra pietrytinėje Šiaulių miesto dalyje, abipus Aviacijos gatvės, buvusio sovietinio Zoknių oro uosto kuro bazės teritorijoje ir jos gretimybėse, kur atlikus ekogeologinius tyrimus (tyrimų plotas 35 ha) fiksuojama iš praeities paveldėta teritorijos tarša naftos produktais. Užteršta teritorija patenka į Šiaulių miesto vandenviečių apsaugos zoną. Nustatyta, kad teritorijoje buvę kuro rezervuarų pamatai bei buvusi kuro užpylimo aikštelė trukdo gruntinio vandens valymo darbams, todėl jie buvo demontuoti.

Didžiojoje dalyje teritorijos gruntiniame vandenyje tarša viršijo leidžiamas ribines koncentracijas šimtus, o kartais ir tūkstančius kartų. Intensyviausiai naftos produktais užterštos teritorijos plotas yra apie 8,05 ha.

Siekiant pakeisti susidariusią situaciją, užterštą teritoriją buvo valoma, minimizuojant istorinę taršą. 

Projekto metu buvo valomi užteršti požeminiai vandenys (8,05 ha teritorijoje) ir pašalinti kuro rezervuarų pamatai.  Likvidavus intensyvaus teršimo židinius reikšmingai sumažintas neigiamas poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai.

Projekto rezultatai:

Išvalytos ir sutvarkytos praeityje užterštos teritorijos – 1 vnt.

Bendras rekultivuotos žemės plotas 8,05 ha.

Projekto biudžetas -  1 220 470,73 Eur., iš jų:
Europos Sąjungos struktūrinių  fondų lėšos – 1 159 447,19 Eur.,
Savivaldybės biudžeto lėšos – 61 023,54Eur

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Rita Montvilienė, el. paštas , tel. nr. 8 41 383 422.

Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.


Aplinkos oro kokybės gerinimas Šiaulių mieste

Aprašymas: Projekto įgyvendinimo metu bus parengtas aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planas, įsigyjamas gatvių priežiūros ir valymo įrenginys, rengiama ir vykdoma savivaldybės lygmens visuomenės informavimo priemonių kampanija apie galimybes kiekvienam asmeniškai prisidėti prie aplinkos oro taršos aplinkoje sumažinimo ir galimas neatsakingo gyventojų elgesio pasekmes. Projekto veiklomis bus siekiama mažinti oro taršą, pagerinti oro kokybės valdymą savivaldybės lygmenyje, didinti visuomenės sąmoningumą ir švietimą apie oro taršos keliamų grėsmių poveikį aplinkai, žmonių sveikatai ir gyvybei, informuoti apie galimybes patiems gyventojams prisidėti prie taršos mažinimo, paskatinti imtis savarankiškų veiksmų, taip pat įgyvendinti oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimo priemones, leisiančias sumažinti aplinkos oro taršą, kylančią dėl tinkamai neišvalytos kelių dangos.

Projekto tikslas – mažinti aplinkos oro taršą kietosiomis dalelėmis Šiaulių mieste siekiant užtikrinti, kad jų koncentracija aplinkos ore neviršytų žmogaus sveikatai ir aplinkai nepavojingų aplinkos oro užterštumo lygių.

Projekto uždavinys – sumažinti Šiaulių mieste kietųjų dalelių ore pavojaus sveikatai ir aplinkai taršos lygį.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

Aplinkos oro kokybės valdymo priemonių plano parengimas – 1 vnt.

Gatvių priežiūros ir valymo technologijų įrenginio (mašinos) įsigijimas – 1 vnt.

Visuomenės informavimas apie galimybes gyventojams prisidėti prie aplinkos oro taršos mažinimo, aplinkos oro kokybės gerinimo ir galimas neatsakingo elgesio pasekmes – 2 vnt.

Oro kokybės planas

Projekto biudžetas – 428.256,22 Eur., iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių  fondų lėšos – 428.256,22 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos - 64.238,44 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2017 m. gegužės 3 d. – 2021 m. gegužės 3 d.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Asta Berginienė, el. paštas , tel. Nr. 8 41 383 432.

Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.


Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra

Aprašymas: pagrindinės paviršinių nuotekų surinkimo sistemos problemos Šiaulių mieste susijusios su reikšmingai pasenusia ir susidėvėjusia paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra – dalis vamzdynų yra per mažo diametro, dėl ko liūčių metu net tvarkingai veikianti nuotekų sistema negali praleisti susidariusio nuotekų kiekio, vamzdynai yra pasenę, susidėvėję, dažnai įvyksta gedimų ir avarijų. Dėl paviršinių lietaus nuotekų tinklų per mažo diametro, avarijų tinkluose, liūčių metu yra užtvindomos miesto gatvės ir šaligatviai. Gedimų ir avarijų likvidavimui patiriamos darbo ir materialinės sąnaudos, gyventojai patiria nepatogumų. Siekiant projekto tikslinės grupės – Šiaulių miesto gyventojų poreikių gyventi saugioje ir patrauklioje aplinkoje, ir poreikių nepatirti nuostolių ir nepajausti neigiamo poveikio dėl pailgėjusio kelionės laiko užtvindytomis miesto gatvėmis ir avarijų tinkluose likvidavimo, patenkinimo, planuojamu įgyvendinti projektu numatyta rekonstruoti esamus, labiausiai susidėvėjusius ir daugiausiai eksploatacinių problemų keliančius paviršinių nuotekų tinklus Šiaulių mieste (apie 10,24 km), inventorizuoti ir teisiškai įregistruoti didžiąją dalį (apie 80 proc.) paviršinių nuotekų tinklų bei įsigyti paviršinių nuotekų tinklų priežiūrai reikalingą specializuotą techniką (1 vnt.). Projekto įgyvendinimo metu atnaujinta paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra ir užtikrintos šiuolaikiškos specializuotos techninės galimybės tinklų priežiūrai, kompleksiškai sudarys sąlygas užtikrinti tinkamą paviršinių nuotekų tvarkymą Šiaulių mieste.

Projekto tikslas – mažinti užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai bei ekonomikai Šiaulių mieste.

Projekto uždavinys – atnaujinti pasenusias, susidėvėjusias ir daugiausiai problemų keliančias paviršinių lietaus nuotekų vamzdynų atkarpas ir paviršinių lietaus nuotekų surinkimo infrastruktūrą.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

Rekonstruota paviršinių lietaus nuotekų tinklų  – 18,24 km.

Inventorizuota ir teisiškai užregistruota neregistruotų paviršinių nuotekų tinklų Šiaulių mieste – 80 proc.

Projekto biudžetas – 9.020.961,03 Eur., iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių  fondų lėšos – 6.337.028,74 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 1.067.780,95 Eur, UAB „Šiaulių vandenys“ – 1.565.621,34 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 36 mėn.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Asta Berginienė, el. paštas , tel. nr. 8 41 383 432.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Kraštovaizdžio būklės gerinimas Šiaulių mieste, II etapas

Aprašymas. du pastatai teismo sprendimu buvo pripažinti bešeimininkiu turtu ir perduoti Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybei. Pastatai nenaudojami ir neprižiūrimi, fiziškai pažeisti, tolesnis jų naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ir aplinkai. Apleisti statiniai dėl agresyvaus aplinkos poveikio praranda savo mechaninį patvarumą ir pastovumą, atsparumą gaisrams. Bešeimininkiai apleisti statiniai kelia grėsmę žmonių gyvybei ir sveikatai ir tai yra vienas svarbiausių faktorių, verčiančių skubiai likviduoti apleistus statinius.

Projekto tikslas – didinti Šiaulių miesto kraštovaizdžio planavimo kokybę ir vizualinį estetinį potencialą likviduojant bešeimininkius apleistus pastatus.

Planuojami projekto rezultatai: 2 bešeimininkių pastatų likvidavimas.

Planuojamas projekto biudžetas: 7401,20 Eur, iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 6291,02 Eur., Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšos – 1110,18 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2020 m. lapkričio 27 d. – 2022 m. liepos 31 d. 

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Asta Berginienė, el. paštas , tel. nr. 8 41 383 432.

Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis. 


Buvusių naftos bazių su aplinkinėmis teritorijomis (4463, 4464) ir buvusios karinės teritorijos Šiaulių m., Aviacijos g. sutvarkymas

Sutvarkyta užteršta teritorija yra pietrytinėje Šiaulių miesto dalyje, abipus Aviacijos gatvės, buvusio sovietinio Zoknių oro uosto kuro bazės teritorijoje ir jos gretimybėse, kur vadovaujantis atliktais detaliais ekogeologiniais tyrimais (pagal 2018 m. balandžio 3 d. sutartį SŽ-355 su UAB „VentEko“) ir jų išvada tyrimų plotas buvo 33 ha bei fiksuojama iš praeities paveldėta teritorijos tarša naftos produktais. Užteršta teritorija pateko į Šiaulių miesto vandenviečių apsaugos zoną. Didžiojoje dalyje teritorijos gruntiniame vandenyje tarša viršijo leidžiamas ribines koncentracijas šimtus, o kartais ir tūkstančius kartų. Be to gruntiniame vandenyje nustatyta tarša benzenu, etilbenzenu, ksilenu bei toluenu. Išplitusi grunto tarša naftos produktais: bendras naftos produktų kiekis viename viršutinio grunto (iki 1 m) mėginyje 5,65 kartus viršijo ribinę vertę. Siekiant pakeisti susidariusią situaciją, užterštą teritorija buvo valoma, minimizuojant istorinę taršą. Projekto metu buvo valyti užteršti požeminiai vandenys, vadovaujantis atliktais detaliais ekogeologiniais tyrimais (sutartis Nr. SŽ-355 su AS ,,VentEko“) 13 ha teritorijoje. Likvidavus intensyvaus teršimo židinius reikšmingai sumažintas neigiamas poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai.

 Projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos:

Įgyvendinus projektą teritorija bus išvalyta tiek nuo vizualinės, tiek nuo cheminės taršos. Sumažinta požeminių vandenų taršą, sutvarkyta buvusios naftos bazės su aplinkinėmis teritorijomis ir buvusios karinės teritorijos abipus Aviacijos gatvės Šiaulių mieste.

Projekto rezultatai:

Išvalytos ir sutvarkytos praeityje užterštos teritorijos – 1 vnt.

Bendras rekultivuotos žemės plotas 13 ha.

Projekto biudžetas:  2 082 282,72  EUR

Europos Sąjungos struktūrinių  fondų lėšos – 1 978 168,58 EUR

Savivaldybės biudžeto lėšos – 52 057,07 Eur

Projekto partnerio biudžeto lėšos – 52 057,07 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 m. gegužės mėn. iki -2023 m. gruodžio 05 d.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Rita Montvilienė, el. paštas , tel. nr. 8 41 383 422.

Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.


Mokslo paskirties pastatų – Šiaulių Centro pradinės mokyklos, Mickevičiaus g. 9, Šiauliai, unikalus Nr. 2997-5005-1016 ir Nr. 2997-5005-1027, modernizavimas (energetinio efektyvumo didinimas)

 

 Projekto tikslas - modernizuoti Šiaulių Centro pradinės mokyklos pastatą, siekiant padidinti jo energijos vartojimo efektyvumą, pasiekti ne žemesnę nei C energinio naudingumo klasę, sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) susidarymą bei užtikrinti pastato infrastruktūros atitiktį higienos normoms.

 Projektas įgyvendinamas pagal finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“. Kreditas teikiamas iš fondų fondo „Savivaldybių pastatų fondas“, kuris finansuojamas iš 2014–2020 m. laikotarpio Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir AB Šiaulių bankas nuosavų lėšų.

 Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2022 m. gruodžio 2 d. iki 2023 m. rugsėjo 5 d.

Projekto biudžetas – 473 863,22  Eur, iš jų: 452 254,35 Eur – kredito lėšos, 21 608,88 Eur – Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

Kompensacinė išmoka – iki 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų vertės mokama iš Klimato kaitos programos lėšų.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Justina Sabakonienė, el. paštas , tel. Nr.: 8 41 383 423.

 Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Šiaulių miesto kultūros centro “Laiptų galerija” pastato, Žemaitės g. 83, Šiauliai, unikalus Nr. 2992-5009-6024, modernizavimas (atnaujinimas)

 

Projekto tikslas – atnaujinti, modernizuoti Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastatą, siekiant padidinti jo energijos vartojimo efektyvumą, pasiekti ne žemesnę nei C energinio naudingumo klasę, sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) susidarymą bei užtikrinti pastato infrastruktūros atitiktį higienos normoms.

Projektas įgyvendinamas pagal finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“. Kreditas teikiamas iš fondų fondo „Savivaldybių pastatų fondas“, kuris finansuojamas iš 2014–2020 m. laikotarpio Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir AB Šiaulių bankas nuosavų lėšų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2023 m. sausio 13 d. iki 2023 m. spalio 13 d.

Projekto biudžetas – 980 584,00 Eur, iš jų: 355 392,24 Eur – kredito lėšos; 625 191,76 Eur – Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

Kompensacinė išmoka – iki 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų vertės mokama iš Klimato kaitos programos lėšų.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Justina Sabakonienė, el. paštas , tel. Nr.: 8 41 383 423.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Šiaulių Sporto gimnazijos mokyklos pastato, Vilniaus g. 297, Šiauliai, unikalus Nr. 2996-1036-0012, modernizavimas (atnaujinimas)

 

Projekto tikslas – atnaujinti, modernizuoti Šiaulių Sporto gimnazijos mokyklos pastatą, siekiant padidinti jo energijos vartojimo efektyvumą, pasiekti ne žemesnę nei C energinio naudingumo klasę, sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) susidarymą bei užtikrinti pastato infrastruktūros atitiktį higienos normoms.

Projektas įgyvendinamas pagal finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“. Kreditas teikiamas iš fondų fondo „Savivaldybių pastatų fondas“, kuris finansuojamas iš 2014–2020 m. laikotarpio Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir AB Šiaulių bankas nuosavų lėšų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2022 m. gruodžio 07 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Projekto biudžetas – 1 180 560,25 Eur, iš jų: 662 948,00 Eur – kredito lėšos; 517 000,00 Eur – Valstybės biudžeto lėšos; 612,25 Eur – Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

Kompensacinė išmoka – iki 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų vertės mokama iš Klimato kaitos programos lėšų.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Justina Sabakonienė, el. paštas , tel. Nr.: 8 41 383 423.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Šiaulių lopšelio-darželio “Žiogelis” pastatų, Dainų g. 11, Šiauliai, unikalus Nr. 2998-5002-4011, Nr. 2998-5002-4022, modernizavimas (atnaujinimas)

Projekto tikslas – atnaujinti, modernizuoti Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ pastatus , siekiant padidinti jų energijos vartojimo efektyvumą, pasiekti ne žemesnę nei C energinio naudingumo klasę, sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) susidarymą bei užtikrinti pastato infrastruktūros atitiktį higienos normoms.

Projektas įgyvendinamas pagal finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“. Kreditas teikiamas iš fondų fondo „Savivaldybių pastatų fondas“, kuris finansuojamas iš 2014–2020 m. laikotarpio Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir AB Šiaulių bankas nuosavų lėšų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2022 m. gruodžio 21 d. iki 2023 m. lapkričio 9 d.

Projekto biudžetas – 906 290,00 Eur, iš jų: 678 137,00 Eur – kredito lėšos; 228 153,00 Eur – Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

Kompensacinė išmoka – iki 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų vertės mokama iš Klimato kaitos programos lėšų.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Justina Sabakonienė, el. paštas , tel. Nr.: 8 41 383 423.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Šiaulių menų mokyklos pastato, Krymo g. 32, Šiauliai, unikalus Nr. 2997-6006-3011, modernizavimas (atnaujinimas)

 

Projekto tikslas – atnaujinti, modernizuoti Šiaulių menų mokyklos pastatą (Krymo g. 32, Šiauliai), siekiant padidinti jo energijos vartojimo efektyvumą, pasiekti ne žemesnę nei C energinio naudingumo klasę, sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) susidarymą bei užtikrinti pastato infrastruktūros atitiktį higienos normoms.

Projektas įgyvendinamas pagal finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“. Kreditas teikiamas iš fondų fondo „Savivaldybių pastatų fondas“, kuris finansuojamas iš 2014–2020 m. laikotarpio Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir AB Šiaulių bankas nuosavų lėšų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2023 m. vasario 17 d. iki 2023 m. lapkričio 16 d.

Projekto biudžetas – 745 435,02 Eur, iš jų: 312 606,00 Eur – kredito lėšos; 432 829,02 Eur – Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

Kompensacinė išmoka – iki 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų vertės mokama iš Klimato kaitos programos lėšų.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Justina Sabakonienė, el. paštas , tel. Nr.: 8 41 383 423.

 Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


 Šiaulių miesto kultūros centro Rėkyvos kultūros namų, Energetikų g. 7, Šiauliai, unikalus Nr. 2995-4004-2016, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

 

Projekto tikslas – atnaujinti, modernizuoti Šiaulių miesto kultūros centro Rėkyvos kultūros namų pastatą (Energetikų g. 7, Šiauliai), siekiant padidinti jo energijos vartojimo efektyvumą, pasiekti ne žemesnę nei C energinio naudingumo klasę, sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) susidarymą bei užtikrinti pastato infrastruktūros atitiktį higienos normoms.

Projektas įgyvendinamas pagal finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“. Kreditas teikiamas iš fondų fondo „Savivaldybių pastatų fondas“, kuris finansuojamas iš 2014–2020 m. laikotarpio Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir AB Šiaulių bankas nuosavų lėšų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2022 m. gruodžio 22 d. iki 2024 m. rugsėjo 31 d.

Projekto biudžetas – 635 250,00 Eur, iš jų: 248 977,81 Eur – kredito lėšos; 386 272,19 Eur – Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

Kompensacinė išmoka – iki 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų vertės mokama iš Klimato kaitos programos lėšų.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Justina Sabakonienė, el. paštas , tel. Nr.: 8 41 383 423.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


AEI panaudojimas Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje, plaukimo centre „Delfinas“ ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje

              

Projekto tikslas – didinti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą Šiaulių mieste. Projekto įgyvendinimas leis prisidėti prie Europos žaliojo kurso, klimato kaitos, švarios, įperkamos ir saugios energijos panaudojimo didinimo. Projekto įgyvendinimo metu Šiaulių miesto savivaldybės administracija įsigis saulės elektrinės dalį iš saulės elektrinių parko (512 kW). Įsigytos saulės elektrinės pagaminta elektros energija bus panaudojama Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos, Šiaulių plaukimo centro "Delfinas" ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos reikmėms.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis – 2022 m. kovo mėn. – 2023 m. gruodžio mėn.

Projekto biudžetas – 716 799,99 Eur iš jų: 406 405,12 Eur – subsidija iš Klimato kaitos programos lėšų; 310 394,87 Eur – Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

Projektas finansuojamas Klimato kaitos programos lėšomis.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Justina Sabakonienė, el. paštas , tel. Nr.: 8 41 383 423.

Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje ir Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje

Aprašymas: įgyvendinant projektą bus siekiama gerinti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybę, tobulinant teikiamų administracinių ir viešųjų paslaugų procesus bei stiprinant Šiaulių miesto savivaldybės administracijos bei Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų kompetencijas.

Projekto įgyvendinimo metu sukurta infrastruktūra ir patobulintos paslaugos bus teikiamos visiems tikslinės grupės nariams ir jie nebus diskriminuojami dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimo ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės ar religijos principų.

Projekto tikslas – padidinti Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų patenkinimą Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto viešosios bibliotekos teikiamomis administracinėmis bei viešosiomis paslaugomis ir asmenų aptarnavimu.

Projekto uždavinys – gerinti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybę, tobulinant teikiamų administracinių ir viešųjų paslaugų procesus Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje bei Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje.

Planuojami projekto rezultatai:

 • Administracijos „vieno langelio“ principu teikiamų administracinių paslaugų analizė, vertinimas ir optimizavimas – 10 vnt.;
 • Savivaldos išmanaus paslaugų ir gyventojų duomenų registro modernizavimas – 1 vnt.;
 • Interaktyvios savivaldos gyventojų informavimo geolokacinės sistemos sukūrimas – 1 vnt.;
 • Šiaulių miesto  savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų, susijusių su verslo ir gyventojų ūkinės veiklos vykdymu, analizė ir optimizavimas – 1 vnt.;
 • Leidimų ir licencijų išdavimo informacinės sistemos įdiegimas – 1 vnt.;
 • Miesto ūkio, civilinės saugos, viešosios tvarkos paslaugų procesų ir procedūrų analizė, vertinimas ir tobulinimas – 1 vnt.;
 • Virtualaus roboto – asistento įdiegimas – 1 vnt.;
 • IP telefonijos įdiegimas Šiaulių mieste – 1 vnt.;
 • Techninių eismo reguliavimo priemonių geoinformacinės sistemos įdiegimas – 1 vnt.;
 • Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos leidinių  išdavimo/grąžinimo proceso tobulinimas – 2 vnt.;
 • Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų kompetencijų stiprinimas – 80 asm.

Projekto biudžetas – 655.468,18 Eur., iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių  fondų lėšos – 557.147,95 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 98.320,23 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2018 m. gegužės 17 d. – 2023 m. lapkričio 14 d.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Asta Berginienė, el. paštas , tel. nr. 8 41 383 425.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.


Viešųjų ir administracinių paslaugų (miesto tvarkymo, infrastruktūros priežiūros ir kt.) kokybės gerinimas Šiaulių miesto savivaldybėje (II etapas)  Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-61-0006

Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta, įdiegta bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos poreikiams pritaikyta programinė ir techninė (serveriai, monitoriai, kompiuteriai) įranga, kuri sudarys sąlygas operatyviai ir efektyviai organizuoti ir koordinuoti paslaugų (miesto infrastruktūros priežiūros, viešosios tvarkos, avarinių situacijų valdymo) teikimą bei efektyviai informuoti gyventojus. Įsigyta programinė įranga bus naudojama problemų registravimui bei problemų sprendimui ir informacijos perdavimui bei įvairių situacijų valdymui tarp institucijų. Po Projekto įgyvendinimo bus patobulintos paslaugos ir padidės Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų patenkinimas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos teikiamomis administracinėmis bei viešosiomis paslaugomis ir asmenų aptarnavimu.

Projekto tikslas – tobulinti Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų informavimo, užklausų gavimo ir peradresavimo procesų efektyvumą ir kokybę miesto ūkio, civilinės saugos ir viešosios tvarkos užtikrinimo srityse.

Projekto uždavinys – diegiant informacinių technologijų sprendimus (IS ir jai funkcionuoti reikalingą įrangą), užtikrinti efektyvius informacijos ir duomenų mainus tarp Šiaulių miesto Koordinacinio centro (toliau - KC), gyventojų ir susijusių įmonių / tarnybų, sprendžiančių miesto ūkio, civilinės saugos ir viešosios tvarkos užtikrinimo klausimus.

Planuojami projekto rezultatai:

 • Įdiegta informacinė sistema;
 • Įsigyta įranga, kuri reikalinga informacinės sistemos funkcionavimui;
 • Apmokyti darbuotojai dirbti su naujai įdiegta informacine sistema – 15 asmenų.

Projekto biudžetas – 353 167,57 Eur, iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių  fondų lėšos – 300 104,02 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 53 063,55 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė2020 m. birželio 29 d. iki 2023 m. gruodžio 7 d.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Asta Berginienė, el. paštas , tel. nr. 8 41 383 425.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Viešųjų turizmo paslaugų ir asmenų kokybės gerinimas Šiaulių miesto savivaldybėje

Aprašymas: projekto įgyvendinimo metus parengus informavimo paslaugos aprašymą su nustatytomis procedūromis ir atsakomybėmis bei siekiant užtikrinti sklandų, operatyvų ir išsamų informacijos suteikimą, bus įsigyjama duomenų surinkimo ir apdorojimo bazės licencija, kuri sudarys sąlygas kokybiškai teikti informavimo paslaugą. Klientų aptarnavimo centro monitoringo licencija užtikrins tinkamą užklausų valdymą bei monitoringą. Įgyvendinus projekte numatytus veiksmus bus sukurta informavimo teikimo paslaugos sistema, leis ženkliai pagerinti paslaugos kokybę iki minimumo sutrumpinant laiką nuo paslaugos užsakymo iki darbų atlikimo ar paslaugos suteikimo. Projekto metu atliktos veiklos suteiks galimybę pagal paslaugos gavėjų lūkesčius ir poreikius suteikti reikiamą informaciją ir paruošti maršrutus.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taip pat nėra sistemos ir aprašytų procedūrų, kaip konsultuoti ir koordinuotai teikti paslaugas potencialiems investuotojams, tiek norintiems vykdyti plėtrą, tiek pradėti naują veiklą. Šiuo metu paslaugos neužtikrina sėkmingo investicijų pritraukimo, klientai aptarnaujami pagal atskiras sritis, ne kompleksiškai ir netaikant ,,vieno langelio“ principo. Teikiamų paslaugų apimtys bei kokybė taip pat netenkina šiandieninių poreikių. Įgyvendinus projekte numatytas veiklas Savivaldybėje bus sukurtas sistema kuomet investuotojai bus aptarnaujami ,,vieno langelio" principu ir per maksimaliai trumpą laiką.

Projekto tikslas – padidinti visuomenės pasitenkinimą Šiaulių miesto savivaldybėje teikiamomis viešosiomis turizmo ir investicijų pritraukimo informavimo, konsultavimo paslaugomis bei asmenų, teikiant šias paslaugas, aptarnavimo kokybę.

Projekto uždavinys – pagerinti Šiaulių miesto savivaldybės teikiamų viešųjų turizmo ir investicijų pritraukimo informavimo, konsultavimo paslaugų bei asmenų, teikiant šias paslaugas, aptarnavimo kokybę.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

 • Duomenų bazės turinio sukūrimas ir duomenų surinkimo ir apdorojimo bazės licencijos įsigijimas – 1 vnt.;
 • Klientų aptarnavimo centro monitoringo licencijos įsigijimas – 1 vnt.;
 • Paslaugos teikimo aprašo parengimas – 1 vnt.;
 • Dokumentų tobulinančių ir reglamentuojančių paslaugos teikimą parengimas– 1 vnt.;
 • Šiaulių turizmo informacijos centro darbuotojų, kurie supažindinti su sukurtais produktais bei užtikrins projekto metu sukurtų įrankių ir priemonių tinkamą naudojimą/taikymą, mokymai – 5 asm.;
 • Šiaulių miesto savivaldybės administracijos darbuotojų, kaip užtikrinti sklandų investuotojų konsultavimą bei informavimą, mokymai – 10 asm.;
 • Tyrimo atlikimas – 1 vnt.

Projekto biudžetas – 78.032,76 Eur., iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių  fondų lėšos – 66.327,85 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 11.704,91 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2018 m. balandžio 03 d. – 2021 m. rugpjūčio 13 d.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Asta Berginienė, el. paštas , tel. nr. 8 41 383 432.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.


Projektas „Gyventojų kortelės integravimas į teikiamų paslaugų valdymą Jelgavos ir Šiaulių savivaldybėse“, e-Card, LLI-152.

Interreg       Išmanaus miesto koncepcija

Pagrindinis projekto tikslas yra pagerinti viešųjų paslaugų, teikiamų miesto gyventojams, veiksmingumą ir administravimą, stiprinti savivaldybių institucijų ir struktūrų pajėgumus, taip pat didinti gyventojo kortelės panaudojimą Jelgavoje ir Šiauliuose, įskaitant gyventojo kortelės paslaugų centralizavimą ne tik savivaldybėse, bet ir užtikrinant galimybę jos paslaugomis naudotis pasienio regione.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą.

Siekiant įgyvendinti programos tikslus, projektas prisidės prie tvarios ir darnios socialinės-ekonominės aplinkos augimo Žiemgalos regione. Centralizuojant viešųjų paslaugų administravimą, gerinant teikiamų viešųjų paslaugų prieinamumą ir efektyvumą, gerinant vietos gyventojų gyvenimo kokybę, Jelgava ir Šiauliai siekia tapti konkurencingais, patraukliais gyventi ir dirbti miestais.

Projekto partneriai:

 1. Vadovaujantysis partneris – Jelgavos miesto savivaldybė (Latvija).
 2. Projekto partneris – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Bendrieji projekto tikslai:

 1. Plėtoti ir gerinti savivaldybės teikiamų elektroninių paslaugų procesus, diegiant informacinių technologijų sprendimus, skirtus elektroninių paslaugų optimizavimui.
 2. Didinti gyventojų, naudojančių savivaldybės teikiamas elektronines paslaugas arba gyventojo kortelę, skaičių, užtikrinant teikiamų elektroninių paslaugų atitiktį gyventojų poreikiams ir teikiamų paslaugų prieinamumą.  
 3. Integruoti gyventojams teikiamas bendrąsias paslaugas Šiaulių ir Jelgavos miestuose. Netoliese esantys miestai suinteresuoti galimu bendru gyventojo kortelės naudojimu abiejuose miestuose teikiant tam tikras elektronines paslaugas.
 4. Plėtoti tarpvalstybinį bendradarbiavimą tarp savivaldybių ir gyventojų, tobulinant bendras gyventojų kortelės teikiamų paslaugų galimybes.   

Pagrindiniai projekto rezultatai:

 •       parengti nauji gyventojo kortelės moduliai, įtrauktos papildomos paslaugų teikimo galimybės naudojantis gyventojo kortele,
 •      išaugęs gyventojų, naudojančių gyventojo kortelę, skaičius,
 •      patobulintas tarpvalstybinis bendradarbiavimas savivaldybių, jų institucijų ir gyventojų lygmeniu.  

Bendras projekto biudžetas – 584 230,24 Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 496 595,70 Eur.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijai skirta – 233 594,00 Eur.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 198 554,90 Eur.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos lėšos – 35 039,10 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2017-04-03 iki 2020-12-30.

Kontaktinis asmuo – Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Giedrė Chrapač, el. paštas: , tel. (8 41) 383 421

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Šiaulių miesto savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.


Civilinės saugos sistemos gerinimas Šiaulių ir Jelgavos miestuose“, C-System, LLI-194.

Interreg      

Bendras Programos iššūkis, kurio projekto partneriai kartu imasi, yra Latvijos ir Lietuvos vietos valdžios institucijų teikiamų civilinės saugos paslaugų gebėjimų ir kokybės gerinimas. Projektas bus naudingas civilinės saugos sektoriui, kuris bus sustiprintas.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą.

Bendras projekto tikslas yra patobulinti civilinės saugos sistemą, užtikrinant operatyvias ir efektyvias viešojo administravimo paslaugas bei vykdyti piliečių saugumo stebėseną. Naujos įrangos įsigijimas ir investicijos į infrastruktūrą padės sukurti efektyvų bendradarbiavimą abipus sienos iškilus nepaprastosioms padėtims, taip padidinant visuomenės saugumą abiejose sienos pusėse. 

Projekto partneriai:

 •     Vadovaujantysis partneris – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.
 •     Projekto partneris – Jelgavos miesto savivaldybės įstaiga „Jelgavos miesto savivaldybės opertyvus informacijos centras“ (Latvija).

Pagrindiniai projekto rezultatai:

 •     Partnerių organizacijų gebėjimų didinimas;
 •     Specialios įrangos ir paslaugų įsigijimas;
 •     Civilinės saugos sistemos su pažymėjimo žemėlapyje funkcija, mobilia aplikacija ir GIS sukūrimas bei paleidimas.

Civilinės saugos sistemos materialinės bazės modernizavimas padidins viešųjų paslaugų prieinamumą civilinės saugos srityje. Visi projekto metu sukurti produktai bus laisvai prieinami visuomenei, kadangi kiekvienas Šiaulių ir Jelgavos miestų gyventojas, pasiekus projekto tikslus, taps saugesniu. Projektas siekia paremti veiksmus, užkertančius kelią pasienio nusikalstamumui ir kovojančius su juo bei siekia padidinti civilinį saugumą Programos teritorijoje.

Nauji sprendimai kurie bus išvystyti projekto metu:

 1. Koordinacinio socialinės informacijos ir operatyvaus valdymo centro įkūrimas Šiaulių mieste ir išvystymas Jelgavos mieste;
 2. Situacijos stebėjimas specialia įranga potencialiai pavojingose Šiaulių ir Jelgavos miestų vietose;
 3. Sistemos su pažymėjimo žemėlapyje funkcija, kuri bus naudojama pažymėti pastebėtas problemas (viešosios tvarkos pažeidimą, nelegalią prekybą ir t.t.), sukūrimas Šiaulių mieste ir išvystymas Jelgavos mieste.

Bendras projekto biudžetas – 588 235,30 Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 500 000,00 Eur.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos biudžetas – 294 006,20 Eur.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 249 905,27 Eur.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos lėšos – 44 100,93 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2017-04-01 iki 2020-01-31.

Projekto koordinatorė – Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Justina Sabakonienė, el. paštas , tel. nr. 8 41 383 423

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Šiaulių miesto savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.


Bendradarbiavimas pasienio regione siekiant užtikrinti saugumą ir viešųjų paslaugų efektyvumą, SmartCity, LLI-499

Interreg

Projektas siekia užtikrinti efektyvias ir kokybiškas viešąsias paslaugas Šiauliuose ir Dobelėje praplečiant miestų vaizdo stebėjimo kamerų tinklą ir įsteigiant miesto koordinavimo centrą Dobelėje.
Projekto įgyvendinimo metu vyks reguliarūs partnerių susitikimai, bus derinamos projekto veiklos, keičiamasi patirtimi, stiprinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas pasienio regione. Dobelės miestas perims teigiamą Šiaulių miesto patirtį identifikuojant ir grupuojant miesto problemas, ieškant jų sprendimo, organizuojant miesto koordinavimo centro darbą ir įkurs Dobelės miesto koordinavimo centrą, organizuos mokymus darbuotojams. Dobelėje taip pat bus sukonfigūruotas trumpasis numeris, kuriuo bus galima informuoti apie miesto problemas. Projekto metu abiejuose miestuose viešosiose erdvėse bus įrengta 15 naujų stacionarių kamerų, o miestų įvažiavimus bus pradėta stebėti 15 stacionarių kamerų su valstybinių numerių nuskaitymo funkcija, Dobelėje bus įsigyta bepilotė skraidyklė sunkiai pasiekiamų vietų stebėjimui, 4 nešiojamos mažos prie rūbų tvirtinamos vaizdo kameros, kurios bus naudojamos patikrų ir reidų metu, o Šiauliuose - 2 kilnojamos vaizdo stebėjimo kameros probleminių vietų stebėjimui. Abu miestai įsigys techninę įrangą ir vaizdo analitikos modulius, būtinus efektyviam vaizdo stebėjimo tinklo darbui.
Viešinant projektą gyventojai bus informuoti apie abiejuose miestuose veikiančius koordinavimo centrus, populiarinami šių centrų trumpieji numeriai.
Tiesioginę projekto naudą patirs abiejų projekto partnerių miestų gyventojai, kadangi bus efektyviau užtikrinamas jų saugumas, bus sudarytos sąlygos gyventojams paprasčiau pranešti apie problemas miestuose.

Projekto biudžetas - € 371 728.21, iš jų - € 315 968.97 Europos Regioninės Plėtros fono lėšos.

Šiaulių m. savivaldybės administracijai tenkantis biudžetas - € 183 477.48, iš jų - € 155 955.85 Europos Regioninės Plėtros fono lėšos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2020 m. birželis – 2023 m. gegužė

Kontaktinis asmuo – Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Giedrė Chrapač, el. paštas: , tel. (8 41) 383 421.

Dienos socialinės globos centro „Goda“ esamo pastato Žalgirio g. 3 atnaujinimas

              

Aprašymas: projekto tikslas – gerinti socialinių paslaugų prieinamumą Šiaulių miesto savivaldybėje, mažinti regioninius skirtumus, plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms - asmenims su negalia.  

Atsižvelgus į esamą ir planuojamą paslaugų poreikį ir infrastruktūros susidėvėjimo lygį, siekiant išlaikyti kokybišką, stabilų Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinio dienos socialinės globos centro „Goda“ (toliau – Padalinio)  užimtumą bei užtikrinti kokybišką socialinių paslaugų teikimą, buvo būtina atlikti Padalinio rekonstrukciją ir atnaujinti būtiniausią įrangą bei baldus. Projekto metu atnaujinta infrastruktūra, rekonstruotosi Padalinio patalpas, pastatas pritaikytas žmonėms su fizine negalia (žmonėms su fizine negalia pritaikyti plotai, aukščiai, išlaikomas reikalingas atstumas, privažiavimo galimybė ir pan.). Atlikus būtinus rekonstrukcijos darbus, pritaikius patalpas žmonėms su fizine negalia, įsigijus būtiniausią įrangą, baldus, atnaujintoje infrastruktūroje tęstinai teikiamos socialinės globos paslaugos Padalinyje, atitinkant tikslinės grupės poreikius, ugdant, stiprinant jų gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Projekto rezultatas – socialinių paslaugų teikimui bus pritaikyti 2 Padalinio korpusai.

Projekto biudžetas – apie 1,5 mln. Eur.
Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo ir savivaldybės biudžeto lėšomis.

Preliminari projekto įgyvendinimo trukmė – 2018-2020 m.

Prieš projektą:
   

   

Po projekto įgyvendinimo:
   

Projekto koordinatorius:
Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Inga Mituzaitė, el. paštas , tel. Nr. 8 41 383 425.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Integrali pagalba į namus Šiaulių mieste

Aprašymas: projekto tikslas – plėtoti kokybišką integralią pagalbą namuose neįgaliems vaikams, darbingo amžiaus neįgaliems asmenims, senyvo amžiaus asmenims ir teikti konsultacinę pagalbą neįgalius vaikus, darbingo amžiaus neįgaliuosius, senyvo amžiaus asmenis prižiūrintiems šeimos nariams Šiaulių mieste.

Projekto tikslinė grupė: neįgalūs vaikai darbingo amžiaus neįgalieji, senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia ir jų šeimos nariai Šiaulių mieste.

Projekto metu buvo teikiamos:

 • globos paslaugos: bendravimas, maisto ir kitų prekių pirkimas, maisto paruošimas, maisto pašildymas, pagalba maitinantis, vaistų pirkimas, gyvenamųjų patalpų tvarkymas (dulkių, langų valymas, grindų plovimas, viryklės plovimas, šiukšlių išnešimas, malkų atnešimas, vandens atnešimas ir išnešimas, skalbimas kliento namuose automatine skalbimo mašina), mokesčių sumokėjimas, dokumentų tvarkymas įvairiose situacijose, esant būtinybei rūpinimasis laidotuvėmis;
 •  slaugos paslaugos: asmeninės higienos paslaugų organizavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, sveikatos priežiūros organizavimas (gydytojo iškvietimas į namus, palydėjimas į gydymo įstaigą, vaistų išrašymas), pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis, slaugos funkcijų atlikimas (pragulų profilaktika, ligonio kėlimas, vartymas, sauskelnių keitimas, drabužių patalynės keitimas, vaistų vartojimo priežiūra, jų sugirdymas, suleidimas, lašelinės infuzijos, mankšta, masažas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį;
 • informavimo, tarpininkavimo, konsultavimo bei atstovavimo paslaugos neįgaliesiems bei jų artimiesiems.

Projektą įgyvendino Šiaulių miesto savivaldybės administracija kartu su 3 partneriais: Šiaulių miesto savivaldybės globos namais, Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centru ir Šiaulių vyskupijos Caritu.

Projekto veiklos:

 • Mobilių komandų darbuotojų ir savanorių mokymas.
 • Neįgalių vaikų, darbingo amžiaus neįgalių asmenų, senyvo amžiaus asmenų slauga jų namuose.
 • Šeimos narių, prižiūrinčių neįgalius vaikus, darbingo amžiaus neįgalius asmenis, senyvo amžiaus asmenis, konsultavimas.

Projekto biudžetas – 1.613.648,00 Eur, iš jų: Europos socialinio fondo lėšos – 1.613.648,00 Eur.

Projekto pradžia ir pabaiga - 2016 m. gegužės 2 d. – 2022 m. vasario mėn.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Rita Montvilienė , el. p. , tel. nr. (8 41) 383 422.

Paslaugos teikimą koordinuoja: Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė Rasa Urmonienė, el. p. , tel. nr. (8 41)  386 483.

 


Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0008

Aprašymas: projekto tikslas – kompleksinių paslaugų šeimai teikimas, kartu vykdant prevencinę veiklą ir siekiant įgalinti asmenį įveikti iškilusias problemas.

Projekto veiklas vykdė trys partneriai - VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija , VšĮ Socialinių inovacijų centras ir Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centras.

VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija  ir  VšĮ Socialinių inovacijų centras įkūrė bendruomeninius šeimos namus centrinėje ir pietinėje miesto dalyje, taip užtikrinant kompleksinių paslaugų gavimą kuo arčiau gyvenamosios vietos. Projekto įgyvendinimo metu buvo teikiamos informavimo ir konsultavimo apie kompleksinių paslaugų šeimai teikimą, jų koordinavimo ir organizavimo paslaugos. Vykdomi pozityvios tėvystės mokymai, teikiama psichosocialinė pagalba, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos.

Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centras teikė asmeninio asistento paslaugą. Asmeninio asistento paslauga – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui iki 4 valandų per dieną (darbo dienomis) teikiama pagalba, padedanti įgalinti jo savarankiškumą ir užtikrinanti svarbiausias jo gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judėjimas / mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka). Asmeninio asistento paslaugos tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti jo nuo bendruomenės ir skatintų jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

 Šiaulių apskrities televizijos reportažą apie asmeninio asistento paslaugą galite matyti paspaudus čia >>>.

Projekto rezultatai:

įkurtuose bendruomeniniuose šeimos namuose 4 538 tikslinės grupės asmenų buvo suteiktos socialinės kompleksinės paslaugos, asmeninio asistento paslaugos suteiktos 33 šiauliečiams.

 Projekto biudžetas Europos socialinio fondo lėšos - 1 267 890,40 EUR

Projekto įgyvendinimo trukmė  2017 m. kovo mėn. - 2023 kovo mėn. 

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Rita Montvilienė, el. paštas , tel. Nr. 8 41 383 422.


Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šiaulių mieste

Aprašymas Projekto įgyvendinimo metu bus  sudarytos sąlygos kokybiškam vaikų užimtumui užtikrinti, skatinant tarpusavio bendravimą, plėtojant socialinius įgūdžius, ugdant vidinę kultūrą, vystant bendruomeniškumo kompetenciją prisidedant prie atsakingos asmenybės formavimosi. Įgyvendinant Projektą numatoma Šiaulių miesto pietinėje dalyje įsteigti 1 naują vaikų dienos centrą. Naujas vaikų dienos centras įsikurs adresu: Dainų g. 35, Šiauliuose. Numatoma atlikti dalies patalpų paprastą remontą, pritaikant patalpas vaikų dienos centrui, kuriame galėtų lankytis 15 vaikų. Vaikų dienos centre bus įkurtos naujos erdvės vaikams, patalpos bus pritaikytos neįgaliesiems, nupirkti baldai ir įranga

Projekto tikslas  Sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų

Pareiškėjas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Projekto partneris – Asociacija regbio sporto klubas "Vairas".

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 m. gruodžio mėn. iki 2022 m. kovo mėn. 

Projekto biudžetas – 45 106,69 Eur iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos - 45 106,69 Eur. 

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Justina Sabakonienė, el. paštas t, tel. nr. 8 41 383 423.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimas Šiaulių mieste

Aprašymas -  Projekto įgyvendinimo metu bus sudarytos sąlygos kokybiškam vaikų gyvenimui šeimomis užtikrinti, skatinant tarpusavio bendravimą, plėtojant socialinius įgūdžius, ugdant vidinę kultūrą, vystant bendruomeniškumo kompetenciją prisidedant prie atsakingos asmenybės formavimosi. Planuojama įkurti 2 naujus gyvenamuosius būstus vaikams, kuriuose gyvens apie 16 vaikų. Projekto metu numatoma pritaikyti patalpas neįgaliesiems ir įsteigti 2 atskirus bendruomeninius vaikų globos namus. Projekto pradžia – 2020 m., pabaiga - 2023 m.

Projekto tikslas - Sukurti reikalingas sąlygas, veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.

Projekto biudžetas – 234 516,61 Eur. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondo lėšomis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2020 m. sausio 1 d.  - 2023 m. vasario 28 d. 

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Justina Sabakonienė, el. paštas @siauliai.lt, tel. nr. 8 41 383 423.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje

Aprašymas: projektu buvo siekiama prisidėti prie Šiaulių miesto savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu pirkimo būdu įsigyti 85 vnt. socialinių būstų, iš kurių 14 būstų  pritaikyti asmenims su negalia. Visi būstai (pagal poreikį) aprūpinti viryklėmis su orkaitėmis. Įgyvendinus projektą padidėjo galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, pagerėjo minėtų asmenų gyvenimo kokybė, integracija į darbo rinką.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

Įsigyti socialiniai būstai – 85 vnt.

Neįgaliųjų poreikiams pritaikyti būstai – 14 vnt.

Įrangos įsigijimas – 69 vnt. (viryklių su orkaitėmis).

Projekto biudžetas - 2 535 612,21 Eur, iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių  fondų lėšos – 2 155 270,38 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos - 380 341,83 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2016 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. kovo 13 d.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Rita Montvilienė, el. paštas , tel. nr. 8 41 383 422.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste

Aprašymas: projekto tikslas – pagerinti VšĮ Šiaulių centro poliklinikos ir VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę tikslinėms gyventojų grupėms

Inicijuojamas kompleksinis projektas, kuriame dalyvauja dvi didžiausios Šiaulių miesto savivaldybėje veikiančios pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios paslaugas pagal sutartis su teritorine ligonių kasa: VšĮ Šiaulių centro poliklinika ir VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras. Projektu sprendžiamos problemos – vaikų dantų ėduonies paplitimas, didėjantis vyresnio amžiaus asmenų sveikatos priežiūros paslaugų poreikis, įskaitant paslaugas namuose, neįgaliesiems nepritaikyta fizinė infrastruktūra. Esama VšĮ Šiaulių Centro poliklinikos infrastruktūra neužtikrina aukštos teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės bei prieinamumo prie įstaigos prisirašiusiems gyventojams: poliklinikos ir Odontologijos centro patalpos nepritaikytos specialiuosius poreikius turinčių žmonių reikmėms, esama įranga ir baldai nudėvėti, seni, trūksta tam tikros įrangos. Esama VšĮ Dainų PSPC infrastruktūra neužtikrina aukštos teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės bei prieinamumo prie įstaigos prisirašiusiems gyventojams: patalpoms reikalingas remontas, esama įranga ir baldai nudėvėti, seni, trūksta tam tikros įrangos.

Projektas yra skirtas pagerinti Šiaulių miesto pirminės sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Įgyvendinant projektą lėšos bus investuojamos į burnos ligų diagnostikai skirtos naujos odontologinės įrangos, medicinos įrangos, kompiuterių įsigijimą, gydytojų kabinetų aprūpinimą baldais, tikslinių transporto priemonių įsigijimą, patalpų remontą ir jų pritaikymą neįgaliųjų poreikiams.

Projekto biudžetas – apie 807 tūkst. Eur, iš jų apie 746,3 tūkst. Eur Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšos, 60,5 tūkst. Eur – Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais - VšĮ Šiaulių centro poliklinika ir VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centru.

Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė - 2019-2022 m.

Projekto koordinatorius:
Projektų valdymo skyriaus patarėja Dainora Dovidaitytė, el. paštas , tel. Nr. 8 41 383 424.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių mieste

Aprašymas:projekto tikslas - padidinti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę asmenims, piktnaudžiaujantiems narkotinėmis ir kitomis psichoaktyviosiomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų. Projekto įgyvendinimo metu bus teikiamos žemo slenksčio paslaugos siekiant mažinti narkotikų vartojimą bei su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu susijusią neigiamą įtaką asmeniui ir visuomenei.

Žemo slenksčio paslaugų kabinete, asmenims, nepasirengusiems atsisakyti švirkščiamųjų narkotikų vartojimo bus sudarytos sąlygos naudotis žalos mažinimo paslaugomis (švirkštų, adatų keitimas, tvarsliavos, dezinfekcijos priemonių dalijimas). Žemo slenksčio kabineto darbuotojai mokys ir motyvuos paslaugų gavėjus atsisakyti narkotikų vartojimo, bandys įtraukti į reabilitacijos, resocializacijos, metadono programas.

Įgyvendinamas projektas suteiks galimybę atskirties grupės asmenims gauti nemokamą anoniminę sveikatos priežiūros, socialinę ir psichologinę pagalbą, bei galimybę lengviau integruotis į visuomenę.

Projekto biudžetas – apie 210 tūkst. Eur Europos Sąjungos socialinio fondo lėšos.

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu - Viešąja įstaiga Šiaulių centro poliklinika

Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė - 2020-2023 m.

Projekto koordinatorius:
Projektų valdymo skyriaus patarėja Dainora Dovidaitytė, el. paštas , tel. Nr. 8 41 383 424.


Paramos priemonių tuberkulioze sergantiems asmenims įgyvendinimas Šiaulių mieste

Aprašymas: projekto tikslas – mažinti Šiaulių miesto gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, uždavinys - įgyvendinti priemones, gerinančias ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prieinamumą tuberkulioze sergantiems. Šiaulių mieste 2017 m. diagnozuoti 22 nauji tuberkuliozės atvejai. Tiesioginiai kontroliuojamas ambulatorinis gydymas DOTS kabinete (t.y. kai pacientas vaistus nuo tuberkuliozės išgeria stebint asmens sveikatos priežiūros specialistui) taikytas 23 pacientams, 7 pacientai sėkmingai išgydyti.

Siekiant sustabdyti tuberkuliozės plitimą, būtina sumažinti ligos perdavimą, t. y. kuo anksčiau nustatyti (diagnozuoti) sergančiuosius ir kuo sėkmingiau išgydyti tuos, kuriems diagnozuota tuberkuliozė. Pagrindinė kliūtis pasiekti šį tikslą – tuberkulioze sergančių asmenų savavališkai nutraukiamas gydymas, todėl įgyvendinant šį projektą siekiama motyvuoti gyventojus, sergančius tuberkulioze, atvykti į DOTS kabinetą kiekvieną dieną ir išgerti vaistų, už sėkmingą savaitės gydymą teikiant 9 Eur vertės taloną.

Projekto biudžetas – apie 28 tūkst. Eur, iš jų apie 26 tūkst. Eur Europos Sąjungos socialinio fondo lėšos, apie 2 tūkst. Eur – Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu - Viešąja įstaiga Respublikine Šiaulių ligonine.

Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė - 2018-2023 m.

Projekto koordinatorius:
Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Justina Sabakonienė, el. paštas , tel. Nr. 8 41 383 423.


Bendrojo ugdymo mokyklų (Gegužių progimnazija) modernizavimas ir šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas
      
 

Aprašymas: Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant bendrojo ugdymo mokyklų  (progimnazijų ir pagrindinių)  edukacines erdves.

Projektu siekiama pagerinti ugdymo(si) kokybę mokyklose, modernizuojant fizinę ir socialinę mokyklų aplinką, t.y. kuriant mokinių ir mokytojų poreikius, šiandieninius ugdymo proceso reikalavimus atitinkančias edukacines erdves. Kadangi  daugiau nei pusė visų šalies mokyklų gali būti priskiriamos tipinėms  (pastatytoms pagal tuos pačius architektūrinius (techninius) projektus) mokykloms, t.y. jų erdvės ir  šių erdvių problemos yra tapačios, patalpų modernizavimo problemos gali būti sprendžiamos centralizuotai, bendrai. Todėl projekto įgyvendinimo metu bus sukurta modernios erdvės vizija – parengta projektavimo užduotis, jos pagrindu  parengti projektiniai pasiūlymai ir techniniai projektai mokyklų dalies edukacinių erdvių modernizavimui. Pagal parengtus techninius projektus bus rekonstruotos/remontuotos mokyklų pasirinktos edukacinės erdvės, atliekant jose dalies patalpų rekonstrukciją/remontą ir aprūpinant jas būtina įranga bei baldais.  Parengti projektiniai pasiūlymai ir techniniai projektai bus prieinami visoms to paties tipo mokykloms, t.y. esant finansavimo šaltiniui, mokyklos galės modernizuoti savo pastatus ir edukacines erdves pagal sukurtą  modernios edukacinės erdvės viziją, pritaikius parengtą techninį projektą. Projekto nauda tenka ne tik modernizuotoms, bet ir visoms šalies mokykloms, statyboms pagal tipinius architektūrinius (techninius) projektus.

Projekto eiga: Šiaulių miesto savivaldybės administracija yra projekto partneris. Projekto vykdytojas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras. Projektas vykdomas Šiaulių Gegužių progimnazijoje.

Mokyklų erdvių modernizavimo darbai baigti 2019 m. gruodžio 31 d..

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Inga Mituzaitė , el. paštas , tel. Nr. 8 41 383 425.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Modernizuoti edukacines aplinkas Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje ir Šiaulių dainavimo mokykloje „Dagilėlis“

Projekto tikslas – pagerinti bei išplėsti Šiaulių 1 – ojoje muzikos mokykloje ir Šiaulių dainavimo mokykloje „Dagilėlis“ vykdomas neformaliojo švietimo veiklas, užtikrinti jų kokybę ir padidinti prieinamumą. 

Šiaulių miesto savivaldybėje projekto įgyvendinimą lėmė problemos, susijusios su edukacinių aplinkų Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje ir Šiaulių dainavimo mokykloje „Dagilėlis“ netinkamu pritaikymu edukacinėms reikmėms, taip neužtikrinant galimybių teikti paslaugas kokybiškai bei užtikrinti jų plėtrą.

Siekiamas rezultatas – modernizuota neformaliojo ugdymo įstaigų aplinka, pagerėjusi teikiamų paslaugų kokybė ir padidėjusi pasiūla. 

Projekto rezultatai sudarys sąlygas didinti moksleivių užimtumą, pritrauks daugiau svečių iš kitų miestų bei užsienio šalių, didins neformaliojo ugdymo paslaugų patrauklumą. Įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos organizuoti įvairesnius šių dienų technologinius ir kokybės reikalavimus atitinkančius renginius, teikti kokybiškas ir reikalavimus atitinkančias neformaliojo ugdymo paslaugas, patraukliomis aplinkos sąlygomis ugdyti vaikų gebėjimus ir talentus, lankytojams ir užsienio svečiams patraukliau pristatyti Šiaulių miesto 1 – osios muzikos mokyklos ir Šiaulių dainavimo mokyklos „Dagilėlis“ koncertus ir kitas veiklas. Tai skatins papildomus vaikų srautus, padidės edukacinių renginių, užsiėmimų ir dalyvių skaičius bei edukacinių paslaugų plėtojimo galimybės.

Projekto pareiškėjas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Projekto partneriai – Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykla, Šiaulių 1- oji muzikos mokykla.

Pagal projekto finansavimo sutartį skirtas projekto biudžetas – 1.125.534,42 Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 956.704,25 Eur, privalomas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos prisidėjimas – 168.830,17 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2017-12-19 iki 2022-09-30.

Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Giedrė Chrapač, el. paštas: , tel. (8 41) 383 421.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos lėšomis.


Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose

Projekto tikslas - ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose.

Tikslui pasiekti keliami uždaviniai:

 • -     perimti gerąją užsienio šalių patirtį ugdymo karjerai sistemos tobulinimo srityje darbo stebėjimo
 • -     vizitų metu,
 • -     gilinti ugdymo karjerai kompetenciją ir įgūdžius dalyvaujant struktūruotuose kursuose Europos
 • -     Sąjungos šalyse,
 • -     dalintis gerąja patirtimi miesto, regiono ir respublikos mastu.

Nuolat kintant darbo rinkai, augant kvalifikuotos darbo jėgos nutekėjimo į kitas Europos Sąjungos šalis mastams, itin aktualus tampa mokinio parengimo perėjimui iš švietimo į darbo rinkos sistemą procesas. Šiaulių miesto mokyklų specialistams vis dar trūksta įgūdžių, kurie padėtų mokiniams priimti motyvuotus sprendimus karjeros pasirinkimo srityje. Būtina, kad ugdymo karjerai specialistai, mokytojai ir kiti mokinių ugdymo procesą organizuojantys bei koordinuojantys asmenys gebėtų padėti mokiniams atskleisti asmenines galimybes, galėtų suteikti reikiamą informaciją studijų, darbo, profesijos ar specialybės pasirinkimo srityse.

Labai svarbi veikla, kurios įgūdžių vis dar trūksta Šiaulių miesto mokyklose - profesinio informavimo, konsultavimo ir orientavimo veiklų planavimas ir organizavimas. Pasigendama žinių ir mokomoje veikloje, tokioje, kaip karjeros planavimo gebėjimų ugdymas (darbas su mokiniais, pagalba mokytojams bei klasių auklėtojams), vertinimas ir tobulinimas (teikiamų profesinio informavimo, konsultavimo ir orientavimo paslaugų veiksmingumo vertinimas, savo veiklos analizė).

Planuojama, kad projekto įgyvendinimo metu bus formuojamos grupės iš konsorciumo narių darbuotojų, kurios dalyvaus įvairių, su ugdymu karjerai susijusių temų, kursuose, kur sužinos daugiau apie Europoje veikiančias mokinių profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai sistemas, gilinsis, kaip mokiniai yra įtraukiami į šį procesą, turės galimybę lyginti įgytas patirtis tarpusavyje projekto sklaidos renginių metu.

Projekto pareiškėjas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Projekto partneriai:

 • Šiaulių Didždvario gimnazija
 • Šiaulių J. Janonio gimnazija
 • Viešoji įstaiga Šiaulių universiteto gimnazija
 • Šiaulių „Romuvos“ gimnazija
 • Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija
 • Šiaulių Lieporių gimnazija
 • Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija
 • Šiaulių Simono Daukanto gimnazija
 • Šiaulių Sporto gimnazija
 • Šiaulių Suaugusiųjų mokykla
 • Šiaulių „Santarvės“ gimnazija
 • Šiaulių Dainų progimnazija
 • Šiaulių Gegužių progimnazija
 • Šiaulių Gytarių progimnazija
 • Šiaulių Jovaro progimnazija
 • Šiaulių „Juventos“ progimnazija
 • Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija
 • Šiaulių Medelyno progimnazija
 • Šiaulių Ragainės progimnazija
 • Šiaulių „Rasos“ progimnazija
 • Šiaulių Rėkyvos progimnazija
 • Šiaulių „Romuvos“ progimnazija
 • Šiaulių Salduvės progimnazija
 • Šiaulių „Sandoros“ progimnazija
 • Šiaulių Zoknių progimnazija
 • Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla
 • Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla
 • Šiaulių Specialiojo ugdymo centras

Pagal projekto finansavimo sutartį skirtas projekto biudžetas – 111.524,00 Eur, iš jų Europos Komisijos lėšos – 111.524,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019-10-01 iki 2022-09-30.

Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Giedrė Chrapač, el. paštas: , tel. (8 41) 383 421.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Ši informacija atspindi tik Šiaulių miesto savivaldybės administracijos požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą. 

Vizitas Valensijoje (Ispanijoje) 2022 m. gegužės 31 – birželio 4 d.:

http://vkudirka.lt/pedagogu-isitraukimas-i-erasmus-programos-projekto-ugdymo-karjerai-sistemos-tobulinimas-siauliu-miesto-savivaldybes-bendrojo-ugdymo-mokyklose-veiklas/

https://www.dainai.lt/?p=14537

Vizitas Paryžiuje (Prancūzijoje) 2022 m. gegužės 10-14 d.:

https://www.zokniuprogimnazija.lt/index.php/veiklos-sritys/projektai/820-erasmus

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ol4RvaDSWdsJ:https://geguziai.lt/wp-content/uploads/2022/05/1-Projektas-Paryzius-2022-05-10.pdf&cd=15&hl=lt&ct=clnk&gl=lt 

Vizitas Turine (Italijoje) 2022 m. balandžio 26-30 d.:

https://medelynoprogimnazija.lt/erasmus-programos-ugdymo-karjerai-sistemos-tobulinimas-siauliu-miesto-savivaldybes-bendrojo-ugdymo-mokyklose-darbo-stebesenos-vizitas-italijoje-turine/

Vizitas Joensuu (Suomijoje) 2022 m. balandžio 24-30 d.:

https://sportogimnazija.lt/2022/05/13/erasmus-programos-projekte-ugdymo-karjerai-sistemos-tobulinimas-siauliu-miesto-bendrojo-ugdymo-mokyklose/

https://www.zokniuprogimnazija.lt/index.php/veiklos-sritys/projektai/820-erasmus

https://www.lieporiai.lt/karjera/erasmus-suomijoje-ugdymas-karjerai/

https://www.sandora.eu/siauliu-karjeros-specialistai-gerosios-patirties-semesi-is-suomijos-svietimo-sistemos/

Vizitas Paryžiuje (Prancūzijoje) 2022 m. kovo 6-12 d.:

https://www.didzdvaris.lt/erasmus-programos-projektas-ugdymo-karjerai-sistemos-tobulinimas-siauliu-miesto-savivaldybes-bendrojo-ugdymo-mokyklose/

https://www.skrastas.lt/mokyklu-naujienos/profesinio-orientavimo-pamokos-siaulieciams-pedagogams-paryziaus-licejuose-ir

https://www.saulespm.siauliai.lm.lt/tvs/index.php/apie-mus/mokyklos-erdves/8-naujienos/1670-erasmus-ugdymo-karjerai-sistemos-tobulinimas-siauli-miesto-savivaldybes-bendrojo-ugdymo-mokyklose 

https://rasosp.lt/naujienos/erasmus-projektas-ugdymo-karjerai-sistemos-tobulinimas-siauliu-miesto-savivaldybes-bendrojo-ugdymo-mokyklose-vizitas-prancuzijoje/


Lopšelio-darželio „Kregždutė“ modernizavimas

Projekto tikslas – padidinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą bei kokybišką paslaugų teikimą.

Projekto įgyvendinimo metu sprendžiama problema - prasto stovio Šiaulių miesto savivaldybės vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ infrastruktūra, kuri sukelia trukdžius vaikų kūrybiškumo ir savireguliacijos skatinimui. Šiuo metu vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ infrastruktūra nėra pritaikyta kūrybiškų vaikų ugdymui. Vidinių patalpų išdėstymas nėra racionalus, grįstas uždarumo, atskyrimo (suskaidytos erdvės) principu, o ne bendradarbiavimo ir laisvo pasirinkimo ieškojimo bei atradimo vaikams formavimu. Darželyje trūksta priemonių ir įrangos, kurios sukurtų komfortabilias ir jaukias patalpas.

Projekto įgyvendinimas ne tik prisidės prie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo, tačiau ir bendro pastato bei kiemo būklės gerinimo, norminių paslaugai keliamų reikalavimų atitikimo, teikiamų paslaugų lopšelyje-darželyje įvairovės didinimo. Ugdymo įstaigą lankantys vaikai turės galimybę ugdytis šiltesnėse bei estetiškai patrauklesnėse patalpose, lopšelio-darželio personalas – dirbti geresnės infrastruktūros sąlygomis.

Projekto pareiškėjas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Projekto partneris – Šiaulių lopšelis-darželis „Kregždutė“.

Projekto biudžetas -  606.476,28 Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos - 515.504,84 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 45.485,72 Eur, privalomas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos prisidėjimas – 45.485,72 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2018-05-23 iki 2023-12-31.

Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Giedrė Chrapač, el. paštas: , tel. (8 41) 383 421.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos lėšomis.


Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas

Projekto tikslas – skatinti formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklas Šiaulių Didždvario gimnazijoje ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje gerinant ugdymo kokybę bei kurti tam palankias, saugias ir patrauklias sąlygas.

Projektas susijęs su Šiaulių miesto moksleivių įtraukties į formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklas skatinimu, kuriant patrauklias mokymosi sąlygas Šiaulių Didždvario gimnazijoje ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje. Projektas inicijuojamas siekiant užtikrinti kokybišką ugdymą(-si) visiems jo dalyviams, kai atsižvelgiama į mokinių lūkesčius, ugdymo(-si) poreikių ypatumus, pagalbos ir paslaugų reikmes. Projekto įgyvendinimo metu siekiama sukurti ir užtikrinti nevaržančias, komfortiškas, estetiškas, funkcionalias edukacines erdves, kuriose mokiniai turės sąlygas stebėti, analizuoti, tyrinėti, eksperimentuoti, modeliuoti ar vykdyti kitas veiklas.

Projekto tikslinė grupė – Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos moksleiviai. Projekto įgyvendinimu siekiama atliepti tikslinės grupės poreikius – užtikrinti kokybišką ugdymo(-si) procesą, naudojamos infrastruktūros saugumą, atitikimą higienos ir medicinos normoms, sudaryti galimybę naudotis moderniomis ugdymo(-si) priemonėmis. Projekto metu atlikus patalpų renovaciją bus užtikrintas kokybiškas ugdymo(-si) procesas, tiesiogiai susijęs su nevaržančiomis, komfortiškomis, estetiškomis, funkcionaliomis edukacinėmis erdvėmis, kuriose mokiniai turės sąlygas teoriniams mokymams ar vykdant kitas praktines užduotis. Įsigyti baldai, kompiuterinė technika ir moderni mokymosi įranga užtikrins modernios infrastruktūros prieinamumą mokymo(-si) tikslais.

Projektu bus prisidedama prie tinkamų materialinių sąlygų moksleivių formaliam ir neformaliam ugdymui užtikrinimo, saviraiškos bei kūrybiškumo lavinimo, vaiko gebėjimų atskleidimo, nusikalstamumo prevencijos, vaikų tikslinio užimtumo kūrimo, tokiu būdu didinant Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos bendrojo ir neformalaus ugdymo efektyvumą.

Projekto pareiškėjas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Projekto partneriai – Šiaulių Didždvario gimnazija ir Šiaulių „Juventos“ progimnazija.

Projekto biudžetas 1.370.966,80 Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 1.165.321,78 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 102.822,24 Eur, privalomas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos prisidėjimas – 102.822,24 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2018-01-08 iki 2023-12-31.

Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Giedrė Chrapač, el. paštas: , tel. (8 41) 383 421.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos lėšomis.


Šiaulių miesto darnaus judumo plano parengimas

Projekto tikslas - parengti Šiaulių miesto darnaus judumo planą, kurį įgyvendinus mieste bus sukurta subalansuota, efektyvių išteklių ir šiuolaikinių technologijų naudojimu grindžiama darnaus judumo sistema.

Aprašymas: Šiaulių miesto darnaus judumo plane numatoma: viešojo transporto skatinimas, bevariklio transporto integracija, modalinis kelionių pasiskirstymas, eismo sauga ir saugumas, eismo organizavimo tobulinimas ir judumo paklausos valdymas, miesto logistika, universalus dizainas ir specialiųjų poreikių turinčių žmonių įtrauktis, alternatyvių degalų ir aplinką mažiau teršiančio transporto skatinimas, intelektinių transporto sistemų diegimo mieste poreikio vertinimas. Parengus Šiaulių miesto darnaus judumo planą bus sudarytos prielaidos ateityje sėkmingai įgyvendinti darnaus judumo priemonių diegimo projektus Šiaulių mieste.

Projekto uždavinys – parengti Šiaulių miesto darnaus judumo planą

Projekto rezultatai – parengtas Šiaulių miesto darnaus judumo planas.

Projekto biudžetas – 109,8 tūkst. Eur,  iš jų: Europos Sąjungos fondų lėšos – 93,3 tūkst. Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 16,5 tūkst. Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis  – 2016-2018 m.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Inga Mituzaitė, el. paštas [email protected], tel. Nr. 8 41 383 425.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas Šiaulių mieste

Aprašymas: siekiant pagerinti viešuoju miesto transportu teikiamų paslaugų kokybę ir taip paskatinti gyventojus labiau naudotis viešuoju transportu, būtina įgyvendinti veiklas susijusias su viešojo keleivinio transporto infrastruktūros atnaujinimu. Įgyvendinamo projekto veiklos apimta naujų ekologiškų suslėgtomis gamtinėmis dujomis (CNG) varomų autobusų įsigijimą. Tikimasi, kad naujų transporto priemonių įsigijimas sumažins autobusų gedimų bei vėlavimų galimybę, o patrauklesnis jų dizainas, sumažėjęs kelionės metu jaučiamas triukšmas bei vibracija padidins Šiaulių miesto viešojo transporto patrauklumą vietos gyventojams bei turistams. Taip pat autobusų įsigijimas padės spręsti miesto oro taršos bei gatvėse susidarančių spūsčių problemas. Nauji autobusai bus pritaikyti neįgaliesiems, todėl skatins šios socialinės grupės integraciją į visuomenę.

Projekto tikslas – Pagerinti viešuoju miesto transporto teikiamų paslaugų kokybę ir taip paskatinti gyventojus labiau naudotis viešuoju transportu Šiaulių mieste.

Pagrindiniai projekto rezultatai: įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės – 12 vnt.

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu – UAB „Busturas“.

Projekto biudžetas – 2.717.000,00 Eur., iš jų: Europos Sąjungos sanglaudos fondų lėšos – 2.309.450,00 Eur, Partnerio lėšos - 407.550,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėn.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Asta Berginienė, el. paštas , tel. nr. 8 41 383 432


Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste

Aprašymas: tikslas - plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais Šiaulių mieste, didinant eismo saugumą.

Projektas inicijuojamas išspręsti nesaugaus eismo Šiaulių mieste problemą didžiausią poreikį saugaus eismo priemonėms turinčiose miesto vietose, kadangi eismo įvykių skaičiumi 100000 gyventojų Šaulių miestas blogąja prasme lenkia tiek Šiaulių apskritį, tiek Lietuvos rodiklį.  Sprendžiant problemą, buvo įvertintas saugaus eismo priemonių poreikis Šiaulių mieste ir sudarytas priemonių sąrašas. Šiaulių miesto vietos, kuriose nustatytas eismo saugą didinančių priemonių poreikis, į sąrašą įtrauktos remiantis šiais prioritetais: juodosios dėmės, vietos prie švietimo įstaigų (progimnazijų, lopšelių – darželių, darželių, gimnazijų, specialiųjų ugdymo įstaigų). Šiose vietose eismo saugos priemonių nėra, jų mažai arba būtina keisti (perėjų šviesoforinę signalizaciją, greičio ribojimo priemones, perėjų kryptinį apšvietimą, šviesoforines signalizacijos sistemas). Atsižvelgiant į tai, kad viena iš 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ finansuojamų veiklų yra eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vietinės reikšmės keliuose, projekto įgyvendinimo metu planuojama įdiegti 7 vnt. saugų eismą gerinančių priemonių.

Projekto veiklos apima 7 eismo saugumą didinančių priemonių, iš jų 3 „juodųjų dėmių“ vietose ir 4 – prie švietimo įstaigų (lopšelių-darželių, progimnazijų ir gimnazijų), diegimą.

Įgyvendinant projektą bus rekonstruojama Gegužių – Tilžės g. sankryža, Tilžės – Statybininkų – Gardino g. sankryža, Vytauto – Žemaitės g. sankryža, S. Dariaus ir S. Girėno g. sankryža (ties Gegužių progimnazija, S. Dariaus ir S. Girėno g. 22), rekonstruojama Dvaro gatvė (ties Kudirkos progimnazija Dvaro g. 129), Vilniaus gatvė (ties Vilniaus g. 40) bei Statybininkų gatvė (ties lopšeliu-darželiu „Pasaka“, Statybininkų g. 7).

Bus atliekami inžinerinių statinių techninių savybių gerinimo darbai: tvarkomos gatvės, sankryžos, šviesoforai, įrengiamas perėjų kryptinis apšvietimas, kalneliai, apsauginės tvorelės, atliekami elektros tinklų apsaugojimo darbai.

Projekto biudžetas - 557 011,05 Eur,  iš jų: Europos Regioninės plėtros fondo lėšos – 473 459,39 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos - 41 775,83 Eur, kitų viešųjų lėšų šaltiniai - 41 775,83 Eur.

Projekto pabaiga – 2021 m.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Inga Mituzaitė, el. paštas , tel. Nr. 8 41 383 425.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Tilžės g. dviračių tako rekonstrukcija

Aprašymas: projekto tikslas – pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygas, siekiant padidinti gyventojų mobilumą ir prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo.

Šiaulių mieste yra nepakankamas dviračių takų tinklo rišlumas (pietinėje miesto dalyje driekiasi puikūs dviračių takai, kurie veda net iki aplinkinių miestelių, tačiau centrinėje miesto teritorijoje vyrauja padrikos takų dalys, yra vos pora sutvarkytų dviračių takų) ir nepatogios bei nesaugios dviračių parkavimo vietos. Šiaulių miesto savivaldybės administracija, spręsdama miesto problemas ir, atsižvelgdama į tai, kad miesto Tilžės g. dviračių takas link Kryžių kalno yra populiariausias ir labiausiai naudojamas, įgyvendinamu projektu planuoja rekonstruoti Tilžės g. pėsčiųjų - dviračių tako atkarpą nuo Prisikėlimo aikštės iki Vaidoto g. Projekto tikslas - pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygas, siekiant padidinti gyventojų mobilumą ir prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo.

Planuojami projekto rezultatai – rekonstruotų dviračių ir pėsčiųjų takų ilgis - 1,68 km.

Projekto biudžetas – 355 564,11 Eur,  iš jų: Europos Regioninės plėtros fondo lėšos – 229 592,29 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 125 971,82 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis  – 2019-2020 m.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus patarėja Dainora Dovidaitytė, el. paštas , tel. Nr. 8 41 383 424.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Sąlygų sukūrimas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui, įrengiant viešąją susisiekimo infrastruktūrą Šiaulių mieste

Projekto tikslas – gerinti investicinę aplinką, siekiant pritraukti investuotojus ir sudaryti sąlygas kokybiškų darbo vietų sukūrimui Šiaulių miesto tikslinėje teritorijoje.

Projekto įgyvendinimo metu siekiama prisidėti prie palankių sąlygų sudarymo verslo plėtrai ir kūrimui per investavimo sąlygoms svarbių susisiekimo komunikacijų plėtrą - bus įrengta žiedinė sankryža Aukštabalio g. ir Baltų g. sankirtoje, įrengta Aukštabalio g. nuo Baltų g. iki Serbentų g. ir Serbentų g. nuo Aukštabalio iki esamos Serbentų g., įrengti inžineriniai tinklai. Planuojama, kad įgyvendinus projektą, sutvarkyta teritorija bus pritaikyta verslo poreikiams, bus sudarytos sąlygos investicijų plėtrai bei kokybiškų darbo vietų sukūrimui tikslinėje teritorijoje.

Projekto pareiškėjas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Pagal projekto finansavimo sutartį skirtas projekto biudžetas – 5 119 003,60 Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 2 786 554,02 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos  – 245,872.42 Eur, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos – 1 725 633,95 Eur, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos lėšos – 360 943,21 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2020-09-28 iki 2023-09-30.

Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo skyriaus patarėja Dainora Gilienė, el. paštas: , tel. (8 41) 383 424.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Pakruojo gatvės rekonstrukcija

Projekto tikslas – plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais Šiaulių mieste, pagerinant Pakruojo gatvės techninius parametrus.

Šiaulių miesto kelių infrastruktūra dar nėra pakankamai išplėtota, 31 proc. visų miesto kelių, sudaro žvyro keliai, 15 proc. yra grunto keliai, o keliai su patobulinta danga – 54 proc. Dėl Šiaulių miesto Pakruojo gatvės prastos fizinės būklės nėra užtikrinamas saugus susisiekimas mieste, nerekonstruota Pakruojo gatvė, kurios dalis yra neasfaltuota, yra vienas iš trukdžių Šiaulių miesto ekonominei plėtrai.

Projekto tikslinės grupės yra Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono gyventojai, taip pat kiti Šiaulių miesto lankytojai (Lietuvos ir užsienio turistai). Pagrindinis tikslinių grupių poreikis – geras ir saugus susisiekimas.

Šiaulių miesto Pakruojo gatvės rekonstravimu siekiama pagerinti susisiekimo sąlygas mieste. Įgyvendinant projektą planuojama sutrumpinti keleivių kelionės laiką, užtikrinti eismo saugą, transporto saugumą, sumažinti avaringumą ir taršą. Tuo pačiu projektas prisidėtų prie spartesnės Šiaulių miesto ekonominės plėtros.

Projekto pareiškėjas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Projekto biudžetas – 2.560.915,67 Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 1.934.263,60 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - 160.704,61 Eur, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos prisidėjimas – 336.679,99 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019-01-31 iki 2021-06-30.

Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Giedrė Chrapač, el. paštas: , tel. (8 41) 383 421.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos lėšomis.

Šiaulių laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros plėtra (II etapas) NR. 01.2.1-LVPA-V-830-03-0005

Projekto tikslas - išplėtoti Šiaulių laisvosios ekonominės zonos infrastruktūrą ir taip sudaryti sąlygas pritraukti tiesiogines užsienio investicijas sumanios specializacijos srityse.

Projekto pareiškėjas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu UAB ,,Šiaulių laisvoji ekonominė zona”.

Šiaulių laisvosios ekonominės zonos teritorijoje bus sukurta nauja susisiekimo infrastruktūra, skirta pėstiesiems ir dviratininkams.

Projekto vertė 0,27 mln. Eur. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Skiriama paramos suma 0,22 mln. Eur.

Projekto veiklos gali būti vykdomos iki 2021 m. lapkričio mėnesio.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2020 m. balandžio iki 2021 m. lapkričio.

Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo skyriaus vedėja, el. paštas: , tel. (8 41) 383 420.


Investicinės aplinkos gerinimas Šiaulių laisvojoje ekonominėje zonoje ir jos prieigose  Nr. 07.1.1-CPVA-V-906-01-0011

Tikslas: gerinti investicinę aplinką Šiaulių LEZ ir jos prieigose, siekiant sudaryti sąlygas gyventojų užimtumui didėti tikslinėje teritorijoje.

 Siekiant didinti Šiaulių laisvosios ekonominės zonos (Šiaulių LEZ) investicinį patrauklumą ir pritraukti į šią tikslinę teritoriją naujus investuotojus, numatomos investicijos į Šiaulių LEZ ir jos prieigų infrastruktūrą. Problema, kuriai spręsti inicijuotas projektas – kokybiškų, gerai apmokamų darbo vietų trūkumas Šiaulių miesto gyventojams. Dėl Šiaulių LEZ teritorijoje ir jos prieigose nepakankamai išvystytos bazinės infrastruktūros, regionas negali pasiūlyti pakankamo kiekio investicijoms tinkamų sklypų, kas riboja paskatas investuotojams vystyti savo veiklą Šiaulių LEZ. Problemos sprendimo būdas -siekiant spręsti projekto problemą, numatoma įrengti trūkstamą inžinerinę infrastruktūrą ir susisiekimo komunikacijas pėstiesiems bei dviratininkams Šiaulių LEZ teritorijoje.

 Planuojami projekto rezultatai:

 • sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 259.460,00 m2;
 • naujos darbo vietos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje – 12;
 • vietos vienetų investicijos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje - 641,20 tūkst. Eur.

 Projekto biudžetas:489.125,93 Eur, iš jų: Europos Regioninės plėtros fondo lėšos – 415.757,04Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 36.684,44 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 36.684,45Eur.

 Projekto įgyvendinimo laikotarpis  – 2021-2023 m.

 Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus patarėja Dainora Gilienė, el. paštas , tel. nr.(8 41) 383 424.

 Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Šiaulių laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros plėtra Nr. 01.2.1-LVPA-V-830-02-0003

Projekto tikslas – išplėtoti Šiaulių LEZ infrastruktūrą ir taip sudaryti sąlygas pritraukti tiesiogines užsienio investicijas sumanios specializacijos srityse.
̌Šiam tikslui pasiekti yra numatomos tokios veiklos:

 1. Susisiekimo infrastruktūros įrengimas (dviejų kelių tiesimas);
 2. Šaligatvių su veja įrengimas;
 3. Dujotiekio tiesimas;
 4. Elektros kabelinės linijos tinklo įrengimas.

Projekto pareiškėjas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais:

 • Šiaulių rajono savivaldybės administracija;
 • UAB ,,Šiaulių laisvoji ekonominė zona”;
 • AB ,,Energijos skirstymo operatorius”.

Projekto biudžetas – 2 651 650,00 Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 2 231 650,36 Eur, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos prisidėjimas – 419 999,64 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2017-12-20 iki 2022-11-30.

Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo skyriaus vedėja, el. paštas: , tel. (8 41) 383 420.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos lėšomis.


Saulės laikrodžio aikštės kapitalinis remontas

  

Aprašymas: Saulės laikrodžio aikštė dėl susidėvėjusios infrastruktūros praranda patrauklumą, yra nepakankamai išnaudojama, neatitinka miesto bendruomenės poreikių. Siekiant prisidėti prie palankių sąlygų pramonės ir verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui, gyvenamosios vietovės bendruomenės veiklos plėtrai sudarymo bus atnaujinta Saulės laikrodžio aikštė ir jos prieigos: planuojama atnaujinti amfiteatrą, aikštės dangą, sutvarkyti pėsčiųjų takus, atnaujinti paminklo „Šaulys“ postamentą, atnaujinti apšvietimo infrastruktūrą, įrengti mažosios architektūros elementus. Tikimasi, kad atnaujinta infrastruktūra sudarys prielaidas kurtis naujiems bei plėstis esamiems verslo subjektams, pritrauks į miesto centrą daugiau gyventojų ir miesto svečių, sudarys sąlygas gyventojų užimtumui didėti tikslinėje teritorijoje.

Projekto vertė – 928 769,71 Eur, iš jų 789 454,25 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 84 248,84 Eur valstybės biudžeto lėšos ir 55 066,62  Eur savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto rezultatas: atnaujinta Saulės laikrodžio aikštė ir jos prieigos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis  - 2016-2018 m.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Dainora Dovidaitytė, el. paštas , tel. Nr. 8 41 383 424


Prisikėlimo aikštės, jos jungčių ir prieigų rekonstrukcija

Aprašymas: Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos biudžeto bei Šiaulių miesto savivaldybės lėšomis Šiaulių mieste įgyvendinamas projektas „Prisikėlimo aikštės, jos jungčių ir prieigų rekonstrukcija“. Projekto tikslas – miesto centro urbanistinės struktūros pagrindinės erdvės urbanistinis ir architektūrinis išbaigtumas, reabilituojant miesto istorinę raidą.

Klasikiniais principais suformuota, jau du amžius egzistuojanti Prisikėlimo aikštė yra vienintelė aikštė miesto centrinėje dalyje. Projekto įgyvendinimo metu siekiama užtikrinti, kad aikštė taptų maksimaliai universali savo forma, turiniu ir funkcijomis: dviejų dalių aikštė – istorijos ir šiuolaikiškumo darna, katedra, skveras – istorija, renginių aikštė ir nauji visuomeniniai pastatai – moderni, universali šiandienos dvasia. Planuojama, kad dvi skirtingas aikštės dalis jungs tvirta klasikinė kompozicija ir nuoseklus perėjimas nuo istorijos ir sakralumo prie atrakcijų ir kasdienybės.

Projekto įgyvendinimo metu atliekama Prisikėlimo aikštės ir jos prieigų Tilžės g. (nuo Žvejų skersgatvio iki Vytauto g.), Varpo g. (nuo Prisikėlimo aikštės iki Vilniaus g.), Aušros al. (nuo Varpo g. iki Vasario 16-osios g.), Aušros pėsčiųjų tako (nuo katedros iki Ežero g.), Vasario 16-osios g. (nuo Trakų g. iki Aušros al.), skvero tarp Tilžės g. ir Vasario 16-osios g.,  įrengiama aikštės lankytojų sambūriams bei renginiams reikalinga infrastruktūra (scenos ir renginių aptarnavimo inžinerinis statinys), atnaujinama aikštės danga, pertvarkomas pėsčiųjų takas, įrengiamos universalios lauko žaidimų aikštelės įvairaus amžiaus vaikams, antžeminė automobilių stovėjimo aikštelė, vykdoma apšvietimo infrastruktūros plėtra, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas, viešojo transporto sistemos prieinamumo tobulinimas (viešojo transporto stotelių plėtra), saugaus eismo priemonių diegimas, teritorijos pritaikymas neįgaliųjų poreikiams).

Projekto vertė viršija 7 000 000,00 eurų: iš jų – 5 202 000,00 Eur Europos Sąjungos fondų lėšos, 459 000,00 Eur Valstybės biudžeto lėšos.

Projekto eiga: 2016 m. balandžio mėn. sudaryta sutartis dėl Prisikėlimo aikštės ir jos prieigų rekonstrukcijos techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų su UAB „RS studija“.

  

 

Rangos darbų sutartis su UAB „Šiaulių plentas“ sudaryta 2018 m. vasario mėn.

Projekto veiklų pabaiga pagal finansavimo sutartį – 2021 m.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vedėja Ieva Džiaugienė, el. paštas [email protected], tel. Nr. 8 41 383 420.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Aušros alėjos (nuo Žemaitės g. iki Varpo g.) viešųjų pastatų ir viešųjų erdvių prieigų rekonstrukcija

Aprašymas: viešųjų erdvių prie Šiaulių kamerinės salės Polifonija, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos, Šiaulių kultūros centro, Centrinio ir Didždvario parkų ir kt. ir jas jungiančios Aušros alėjos (nuo Žemaitės g. iki Varpo g.) atnaujinimas, pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, esamų automobilių stovėjimo aikštelių rekonstrukcija ir plėtra, skverų sutvarkymas, žaliosios infrastruktūros plėtra, apšvietimo infrastruktūros plėtra, viešojo transporto sistemos prieinamumo tobulinimas (įvažų rekonstrukcija ir plėtra, sustojimo stotelių plėtra pagal parengtus projektavimo dokumentus), saugaus eismo priemonių diegimas, mažosios architektūros elementų įrengimas).

Projekto tikslas – Šiaulių miesto tikslinės teritorijos patrauklumo gyventojams didinimas.

Projekto įgyvendinimo vieta - Šiaulių miesto Aušros al. atkarpa nuo Žemaitės g. iki Varpo g. ir jos prieigos, besiribojančios viešosios teritorijos.

Projekto vertė - 2 849 442,15 Eur, iš jų 2 422 025,82 Eur Europos regioninės plėtros fondo, 213 708,17 Eur Valstybės biudžeto lėšos, 213 708,16 Eur Savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus patarėja Dainora Gilienė, el. paštas [email protected], tel. Nr. 8 41 383 424

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės prospektu, Vytauto gatve, P. Višinskio gatve ir Dubijos gatve

Aprašymas: Draugystės prospekto kvartalų želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, Rūdės g. ir Kražių g. atnaujinimas, gyvenamųjų daugiabučių namų teritorijos tvarkymas, apšvietimo infrastruktūros plėtra, esamų automobilių stovėjimo aikštelių rekonstrukcija ir naujų įrengimas, universalių lauko žaidimų įvairaus amžiaus vaikams aikštelių įrengimas, teritorijos pritaikymas neįgaliesiems ir bendruomenės poreikiams, viešųjų erdvių prie Draugystės pr. esančių daugiabučių gyvenamųjų namų ir jas jungiančio Draugystės pr. rekonstrukcija, įrengiant „nuraminto“ eismo gatvę, diegiant saugaus eismo priemones, viešųjų erdvių prie Šiaulių „Juventos“ progimnazijos, skvero prie studentų svetainės ir jas jungiančios P. Višinskio g. (nuo Vytauto g. iki Stoties g.) rekonstrukcija, įrengiant automobilių stovėjimo vietas, užtikrinant saugų eismą prie Šiaulių „Juventos“ progimnazijos, apšvietimo infrastruktūros plėtra, viešojo transporto sistemos prieinamumo tobulinimas (įvažų rekonstrukcija ir plėtra, sustojimo stotelių plėtra pagal parengtus projektavimo dokumentus), žaliosios infrastruktūros plėtra, mažosios architektūros elementų įrengimas).

Planuojama projekto vertė – 5 875 885,04 Eur, iš jų 4 994 502,28 Eur Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšos, 440 691,38 Eur Valstybės biudžeto lėšos, 440 691,38 Eur Savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus patarėja Dainora Gilienė, el. paštas [email protected], tel. Nr. 8 41 383 424.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


P. Višinskio gatvės viešųjų erdvių pritaikymas jaunimo poreikiams

Aprašymas: viešųjų erdvių prie Šiaulių universiteto fakultetų, bibliotekos, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos ir jas jungiančios P. Višinskio gatvės (nuo Vilniaus g. iki Vytauto g.) atnaujinimas, saugaus eismo priemonių diegimas, pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas, esamų automobilių stovėjimo aikštelių rekonstrukcija ir naujų įrengimas, apšvietimo infrastruktūros plėtra, viešųjų poilsio bei laisvalaikio zonų sutvarkymas, universalių lauko žaidimų ir sporto aikštelių įrengimas, kitų viešųjų erdvių infrastruktūros ir mažosios architektūros elementų įrengimas, žaliosios infrastruktūros plėtra, teritorijos pritaikymas neįgaliesiems.

Planuojama projekto vertė – 1 694 554,91 Eur, iš jų 1 440 371,67 Eur Europos regioninės plėtros fondo, 127 091,62 Eur Valstybės biudžeto lėšos, 127 091,62 Savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto eiga: Projektas susideda iš 2 techninių projektų sprendinių įgyvendinimo – P. Višinskio g. (nuo Vytauto g. iki Vilniaus g.) ir aikštelės už amfiteatro rekonstrukcijos.

    

  

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus patarėja Dainora Gilienė, el. paštas , tel. Nr. 8 41 383 424.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 1. Aukštabalio multifunkcinis kompleksas „Šiaulių arena“
 2. Šiaulių miesto industrinio parko įkūrimas ir plėtra (I etapas)
 3. Šiaulių miesto Talkšos ežero pietinės dalies valymas
 4. Integruotos lietaus nuotėkų valdymo sistemos sukūrimas Lielupės upės baseine
 5. Dviračių transporto plėtra Baltijos jūros regione
 6. Šiaulių miesto gatvių, kelių jungčių tarp aplinkkelių ir miesto rajonų nutiesimas ir modernizavimas, I etapas
 7. Krizių valdymo sistemos sukūrimas kaimyniniuose Latvijos ir Lietuvos regionuose pasienio bendradarbiavimo iniciatyva
 8. Nestacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas Šiaulių mieste modernizuojant Šiaulių miesto nakvynės namus
 9. VšĮ pirminės sveikatos priežiūros paslaugų modernizavimas ir optimizavimas VŠį Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centre (ŠASPC)
 10. Šiaulių miesto švietimo infrastruktūros plėtra ir pritaikymas iškritimo iš bendrojo lavinimo sistemos prevencijai
 11. Europos miestų valdymas-25
 12. Šiaulių miesto informacijos apie aplinką valdymo ir sklaidos sistemos sukūrimas
 13. Galimybių studijos "Salduvės parko su Žuvininkų piliakalniu atgaivinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams, įkuriant baltų kultūros parką" parengimas
 14. Mažmeninės prekybos plėtra - kompetencijos tinklas Baltijos jūros regione
 15. Baltijos miestų darnaus vystymosi kompleksiniai sprendimai
 16. Šiaulių miesto viešosios bibliotekos pastatų renovavimas ir rekonstravimas
 17. Lengvosios atletikos maniežo rekonstrukcija (I etapas)
 18. Šiaulių miesto lopšelių darželių pastatų rekonstrukcijų projektai
 19. Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų pastatų rekonstrukcijų projektai
 20. Šiaulių miesto Didždvario gimnazijos, „Romuvos" gimnazijos, Gegužių vidurinės mokyklos, Lieporių vidurinės mokyklos pastatų renovavimo projektai
 21. Ventos Lielupės baseino II investicijų paketo projektų ir pirkimo dokumentų parengimas Šiaulių miesto savivaldybės prioritetiniams objektams
 22. Viešųjų paslaugų ir administracinių įgūdžių tobulinimas Šiaulių mieste
 23. Šiaulių miesto gatvių, kelių jungčių tarp aplinkkelių ir miesto rajonų nutiesimas ir modernizavimas
 24. Darni, energijos išteklius taupanti urbanistinė plėtra
 25. Krizių valdymo sistemos sukūrimas kaimyniniuose Latvijos ir Lietuvos regionuose pasienio bendradarbiavimo iniciatyva, II etapas
 26. Šiaulių miesto švietimo ir ugdymo įstaigų pastatų renovavimo projektai
 27. Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Šiaulių mieste
 28. Šiaulių regiono turizmo sektoriaus plėtros planavimo tobulinimas
 29. Šiaulių miesto savivaldybės darbuotojų kompetencijų tobulinimas
 30. VšĮ Šiaulių universiteto gimnazijos pastato modernizavimas ir energetinių charakteristikų gerinimas
 31. Gytarių pagrindinės mokyklos pastato, esančio K. Korsako g. 10, rekonstravimas
 32. Administracinės naštos verslui mažinimas Latvijos ir Lietuvos pasienio regionuose
 33. Jaunimo aktyvumo skatinimas per sportinę ir kultūrinę veiklą Šiaulių ir Jelgavos miestuose
 34. Šiaulių miesto sporto mokyklos DUBYSA pastato (Gumbinės g. 18, Šiauliai) rekonstravimas
 35. Šiaulių regiono turizmo produktų rinkodara
 36. Jelgavos ir Šiaulių bendradarbiavimo skatinimas mokslo ir pramonės srityse
 37. Talkšos ežero šiaurinės dalies valymas ir prieigų sutvarkymas
 38. Elektroninės demokratijos stiprinimas Šiaulių mieste ir regione
 39. Šiaulių miesto lengvosios atletikos maniežo pastato rekonstravimas
 40. Finansų valdymo bei apskaitos ir atskaitomybės sistemos, atitinkančios Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos patvirtintą VSAFAS koncepciją, sukūrimas ir įdiegimas Šiaulių miesto savivaldybėje
 41. Šiaulių miesto specialiojo ugdymo centro pastato rekonstravimas
 42. Šiaulių miesto „ROMUVOS“ pagrindinės mokyklos pastato modernizavimas ir energetinių charakteristikų gerinimas
 43. Ekologiškų viešojo transporto autobusų įsigijimas Šiaulių mieste
 44. Šiaulių miesto savivaldybės darbuotojų kompetencijų tobulinimas ir kvalifikacijos kėlimas
 45. Šiaulių miesto lopšelio-darželio „ŽILVITIS“ pastato remontas
 46. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiauliuose 
 47. Oro transporto išvystymo sektorinės studijos parengimas, įgyvendinant strategines Šiaulių miesto vystymo kryptis.
  >>> Oro uosto išvystymo planas
 48. Šiaulių miesto Liepų gatvės rekonstrukcija
 49. Šiaulių miesto savivaldybės darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas
 50. Šiaulių miesto vandentvarkos specialiojo plano parengimas
 51. Potvynio padarinių likvidavimo komandos sukūrimas Latvijos ir Lietuvos pasienio regione
 52. Šiaulių pramoninis parkas
 53. Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Šiaulių regione įkuriant nestacionarių socialinių paslaugų padalinį (savarankiško gyvenimo namus) Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose
 54. Juliaus Janonio gimnazijos pastato, Simono Daukanto vidurinės mokyklos ir Stasio Šalkausko vidurinės mokyklos pastatų rekonstravimas
 55. Psichikos dienos stacionaro (centro) įsteigimas prie viešosios įstaigos Šiaulių centro poliklinikos Varpo g. 9.
 56. Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas Šiaulių mieste modernizuojant Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurą
 57. Buvusio „Elnio“ fabriko praeityje užterštos teritorijos sutvarkymas
 58. Šiaulių pramoninio parko rinkodaros projektas „Investuok Šiauliuose“
 59. Techninės dokumentacijos parengimas viešąjam logistikos centrui steigti
 60. Stacionarių socialinių paslaugų plėtra, modernizuojant Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namus
 61. Stacionarių socialinių paslaugų plėtra Šiaulių mieste įrengiant naujas Šiaulių miesto savivaldybės globos namų patalpas
 62. Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šiaulių regione įkuriant socialinių paslaugų padalinius socialinės rizikos asmenims Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centre Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-61-007
 63. Viešojo transporto infrastruktūros modernizavimas Šiaulių mieste
 64. Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano parengimas
 65. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų kokybės gerinimas Šiaulių mieste (Nr. VP3-2.2-ŠMM-06-R-61-012)
 66. Šiaulių Romuvos gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas
 67. Sanatorinės mokyklos pastato kapitalinis remontas
 68. Per muziką atraskime Europos kultūrinį dialogą
 69. Šiaulių miesto savivaldybės darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas
 70. Šiaulių plaukimo mokyklos "Delfinas" pastato (Ežero g. 11A, Šiauliai) remontas"
 71. Viešosios infrastruktūros plėtra Šiaulių miesto pietiniame rajone
 72. Šiaulių lopšelio-darželio "Sigutė" pastato (J. Basanavičiaus g. 92, Šiauliai) rekonstravimas (priemonės Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R)
 73. Zoknių gyvenamojo rajono šiauliuose detaliojo plano parengimas
 74. Energijos rūšies parinkimo ir naudojimo Šiaulių mieste specialiojo plano ir reglamento atnaujinimas
 75. Šiaulių miesto "Dainų" progimnazijos pastato, Šiauliuose, Dainų g. 45, rekonstravimas
 76. Medelyno progimnazijos pastato remontas;
 77. Šiaulių miesto Zoknių pagrindinės mokyklos pastato renovavimas;
 78. Šiaulių pramoninio parko infrastruktūros plėtra;
 79. Viešojo transporto infrastruktūros ir dviračių tako Tilžės g. Šiauliuose modernizavimas.
 80. Šiaulių pramoninio parko infrastruktūros plėtra;
 81. Ugdymo paslaugų kokybės gerinimas Šiaulių lopšelyje-darželyje “Pupų pėdas”.
 82. Transporto organizavimo Šiaulių mieste specialiojo plano parengimas;
 83. Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas.
 84. Stacionarių socialinių paslaugų plėtra Šiaulių mieste įrengiant naujas Šiaulių miesto savivaldybės globos namų patalpas