Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Aplinkosauginio švietimo projektai

APLINKOSAUGINIO ŠVIETIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAS

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo poskyris kasmet skelbia Aplinkosauginio švietimo projektų finansavimo konkursą. Konkursas organizuojamas vadovaujantis:

Prioritetai:

 1. Maisto atliekų tvarkymas. Tikslas – šviesti visuomenę apie biologinių atliekų surinkimą, formuoti gyventojų įgūdžius atskirai rinkti maisto/virtuvės atliekas, jas atskiriant nuo mišrių komunalinių atliekų ir tokiu būdu mažinti atliekų kiekį, patenkantį į Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyną.
 2. Gyvenimas be atliekų – „Zero waste“ įgyvendinimas. Tikslas – skatinti visuomenę gyventi po savęs paliekant kaip įmanoma mažiau atliekų, skatinti rūšiuoti, kompostuoti, rinktis daugkartinius daiktus vietoje vienkartinių, vengti plastiko ir kaip įmanoma dažniau savo gyvenime pritaikyti žiedinės ekonomikos principus.
 3. Gamtos dienų minėjimas ir kitos aplinkosauginės iniciatyvos. Tikslas – organizuoti veiklas, renginius Šiaulių miesto gyventojams: Pasaulinei aplinkos apsaugos dienai, Europos judumo savaitei, Tarptautinei dienai be automobilio, Europos atliekų mažinimo savaitei, Klimato savaitei ir kt.
 4. Šiaulių miesto aplinkos kokybė – gyventojų gerovės pagrindas. Projektai, skirti didinti gyventojų sąmoningumą, informuotumą, kūrybiškumą ir iniciatyvumą, tobulinti kompetencijas aplinkosaugos srityje, suteikti gyventojams žinių ir padėti ugdytis praktinės veiklos įgūdžius gyvenamajai aplinkai pažinti ir saugoti, ugdyti aktyvią, pilietišką, ekologiškai mąstančią visuomenę.

Paraiškų teikimo reikalavimai:

 • pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką;
 • paraiška teikiama pagal nustatytą formą
 • paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba, pasirašyta pareiškėjo vadovo arba įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėju vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti. Kartu su paraiška teikiami dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba arba pateikiami pareiškėjo vadovo ar asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, patvirtinti dokumentų vertimai į lietuvių kalbą bei šių dokumentų užsienio kalba kopijos. Paraiška ir prie jos pridedami dokumentai turi būti tvarkingai susegti, puslapiai sunumeruoti vientisa tvarka, dokumentų kopijos pasirašytos pareiškėjo vadovo arba įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, dokumentų kopijos patvirtintos tikrumo žyma.
 • paraiška su priedais gali būti teikiama:
  • elektroninėmis priemonėmis per nuorodą https://mano.siauliai.lt/services/464;
  • popierine forma, užpildyta kompiuteriu, (Paraiškos teikėjas turi užtikrinti, kad popierine forma teikiama paraiška būtų gauta Savivaldybės administracijoje iki termino, numatyto skelbime pabaigos).;
  • elektroniniu paštu ([email protected]) vienu elektroniniu laišku (skenuotos (PDF) ar JPG formatais) iki 10 MB (didesnio dydžio el. laiškai negaunami).

Kartu su paraiška pateikiama:

 1. VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija arba VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo kopija;
 2. bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą, kopijos, jei projektas vykdomas su partneriais;
 3. jei paraiškos teikėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti paraiškos teikėjo vardu, originalas;
 4. paraiškos teikėjo vadovo ar įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta laisvos formos pažyma, kad nėra aplinkybių, nurodytų Nuostatų 16 punkte;
 5. jei suteiktas partnerių, rėmėjų indėlis, privaloma pateikti indėlį pagrindžiančio dokumento kopiją pagal Nuostatų 12 punktą;
 6. jei partneriai, rėmėjai ketina suteikti indėlį privaloma pateikti preliminarią sutartį, ketinimų protokolo ar rašto, laiško kopiją;
 7. paraiškos teikėjo įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija, jei paraiška teikiama pirmą kartą arba pakeitus įstatus.
 8. Projekto anotacija, skirta viešinti gautą konkursui projektą, kurioje trumpai (nuo 600 iki 1000 spaudos ženklų su tarpais) atskleidžiamas projekto tikslas, uždaviniai, problema, pristatomos tikslo pasiekimui būtinos įgyvendinti veiklos ir laukiami projekto rezultatai (6 priedas);
 9. kiti dokumentai, kuriuos, paraiškos teikėjo nuomone, tikslinga pateikti, jei jie išimtinai susiję su projektu, ar paaiškina kitus reikalaujamus dokumentus.

Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 5 000 (penki tūkstančiai) eurų. Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 500 (penki šimtai) eurų.

Projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia savivaldybės biudžeto skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau kaip 10 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų). 

Dokumentai:

Paraiškos buvo priimamos nuo 2024 m. kovo 22  d. iki 2024 m. balandžio 15 d. 15.00 val. 

Šiaulių miesto savivaldybės  2024 m. gegužės 30 d. mero potvarkiu Nr. M-725 "Dėl 2024 m. aplinkosauginio švietimo projektų dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų" buvo patvirtintas projektų sąrašas

Eil.

Nr.

Paraiškos teikėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Balų skaičius

Skirta suma, Eur

1.

Vilniaus universitetas

Girdžiu gamtą mieste

82,3

3670,00

2.

Šiaulių technologijų mokymo centras

Eko-Logiški sprendimai profesijos link

79,3

2300,00

3.

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras

Tvarūs ir rūpestingi

73,7

2030,00

Iš viso

8000,00

Rezervinių projektų sąrašas

Eil.

Nr.

Paraiškos teikėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Balų skaičius

Suma, Eur

1.

VšĮ Edukaciniai projektai

NATUR-ECO

70,3

1660,00

Daugiau informacijos suteiks Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo poskyrio vedėja Toma Vilutienė, el. p. ; tel. (+370 41) 500 528).