Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Atliekų tvarkymas

Atliekų tvarkymo taisyklių laikymosi kontrolė

Šiaulių miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės

Primename, kad:

Komunalinių atliekų turėtojai privalo:

 • naudotis Savivaldybės organizuojama komunalinių atliekų tvarkymo sistema;
 • rūšiuoti susidarančias komunalines atliekas jų susidarymo vietoje į šias frakcijas:
 • pakuočių atliekas ir kitas antrines žaliavas (popierių ir kartoną, stiklą, plastiką, metalą, kombinuotų pakuočių atliekas);
 • tekstilės atliekas;
 • biologiškai skaidžias (žaliąsias) atliekas;
 • buityje susidarančias pavojingąsias atliekas;
 • elektros ir elektroninės įrangos atliekas;
 • didelių gabaritų atliekas;
 • statybos ir griovimo atliekas;
 • naudotas padangas;
 • mišrias (likusias po pirminio rūšiavimo) komunalines atliekas;
 • naudotis konteineriais ir juos naudoti tik pagal paskirtį, laikytis konteinerių naudojimosi ir rūšiavimo instrukcijų ir dėti į konteinerius tik tas atliekas, kurioms šie konteineriai yra skirti, uždaryti konteinerių dangčius po atliekų išmetimo į konteinerius;

Atliekų turėtojams draudžiama:

 • maišyti komunalines atliekas su gamybinės ir kitos ūkinės veiklos atliekomis;
 • savavališkai pakeisti konteinerio stovėjimo vietą (išskyrus individualaus naudojimo konteinerius);
 • užstatyti autotransporto priemonėmis komunalinių atliekų konteinerių aikštelių ar stovėjimo vietų priežiūros zonas;
 • presuoti ar grūsti atliekas į konteinerius;
 • išmesti komunalines atliekas gatvėse, aikštėse, skveruose, parkuose ir kitur bei palikti atliekas šalia konteinerių;
 • užkasti ir atliekas vežti į laukus, miškus bei kitas ne tam skirtas vietas;
 • mesti į konteinerius gruntą, degančias ar karštas atliekas, farmacines, medicinines atliekas bei kitas nekomunalines atliekas, buityje susidarančias pavojingąsias bei elektros ir elektroninės įrangos atliekas; pilti į konteinerius chemines medžiagas, srutas, nuotekas bei skystas atliekas; mesti į tam neskirtus konteinerius naudotas padangas, didelių gabaritų, statybos ir griovimo bei žaliąsias atliekas;
 • pernešti privačiose teritorijose susidariusias žaliąsias atliekas į bendro naudojimo teritorijas;
 • gadinti ir laužyti konteinerius;
 • raustis konteineriuose, imti iš jų atliekas ir (ar) antrines žaliavas, įskaitant pakuočių atliekas;
 • mišrias komunalines atliekas mesti į kitiems asmenims priklausančius ar kitiems atliekų turėtojams priskirtus mišrių komunalinių atliekų konteinerius (pavyzdžiui, į kaimyninio daugiabučio namo konteinerį ar atvežti mišrias komunalines atliekas iš individualių valdų ar kolektyvinių sodų į daugiabučių namų konteinerius ir pan.);
 • deginti atliekas, išskyrus atvejus, kai jos deginamos specialiai tam skirtuose įrenginiuose.

Asmenims, pažeidusiems Taisyklių reikalavimus, yra taikoma administracinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatas. Asmens patraukimas atsakomybėn neatleidžia jo nuo prievolės laikytis Taisyklių ir pašalinti pažeidimo pasekmes bei atlyginti visus dėl to atsiradusius nuostolius. LR Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka asmeniui, pažeidusiam Taisyklių reikalavimus taikoma administracinė atsakomybė, numatyta 367 straipsnyje „Savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimas“. Įspėjimas arba bauda – nuo 30 iki 140 Eur, už pakartotinai padarytą nusižengimą – nuo 140 iki 600 Eur.