Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Daugiabučių namų bendrijos

Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai (toliau – Būsto rūmai) yra įsteigę Ginčų nagrinėjimo komisiją, kurioje neteismine tvarka yra nagrinėjami daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų (nuomininkų) skundai (ginčai), kylantys iš būsto valdymo ir priežiūros paslaugų teikimo srities bei vartotojų ginčai su kitų paslaugų teikėjais, kurie yra Būsto rūmų nariai ir subjektais nesančiais Būsto rūmų nariais, įskaitant ginčus, kurių viena iš šalių (arba abi šalys) yra Būsto rūmų nariai.
Dėl neteisminio ginčų sprendimo galima kreiptis:
Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai
Stiklių g. 8, Vilnius, LT-01131
Tel. (8 5) 2611003, faks. (+8 5) 20120647, Mob. 8 673 85290
El. paštas: , www.bustorumai.lt

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau – Administracija) kviečia daugiabučių namų administratorius bendradarbiauti kuriant patogų daugiabučių namų kvartalų tvarkymą.   Teikiame aktualią informaciją, susijusią su Šiaulių miesto daugiabučių namų kvartalų planavimu ir planavimo galimybėmis daugiabučių namų administratorių iniciatyva.

Vartojamų sąvokų santrumpos:

  • DNSB – Daugiabučio namo savininkų bendrija, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų įgaliotas asmuo, daugiabučio namo administratorius
  • DP – detalusis planas
  • ŽSFP – žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas

Inžinerinis statinys – automobilių stovėjimo aikštelė, įvaža į daugiabučių namų kiemus, šaligatvis, kelkraštis, pėsčiųjų ir (ar) dviračių takas, kiemo aikštelė, apšvietimas, lietaus nuotekų surinkimo ir šalinimo įrenginys, esantis Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje prie daugiabučių gyvenamųjų namų.

Administracijos iniciatyva Šiaulių miesto teritorijoje yra parengti teritorijų planavimo dokumentai (DP) ir žemėtvarkos planavimo dokumentai (ŽSFP), kuriuose yra suprojektuotos žemės sklypų ribos. Žemės sklypai suprojektuoti daugiabučiams namams eksploatuoti.

Surasti informaciją apie tai, kokios teritorijos yra suprojektuotos žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektais, galima: https://www.geoportal.lt/map/#

žemėlapis

Informacijos suradimo seka: žemėlapiai – viešosios paslaugos – duomenys matininkams ir žemėtvarkininkams – žemėtvarkos planavimo dokumentų sprendiniai (ŽPDRIS). Išryškėjus  žemėlapiui, reikėtų tikrinti konkrečią teritoriją ir žemėlapyje pamatysite informaciją, ar Jūsų daugiabučiam namui eksploatuoti yra suprojektuotas žemės sklypas.

  

Surasti informaciją apie tai, kokios teritorijos yra suprojektuotos detaliuosiuose planuose, galima: https://www.geoportal.lt/map/#

žemėlapis

Informacijos suradimo seka: žemėlapiai – viešosios paslaugos – duomenys matininkams ir žemėtvarkininkams – registruotų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai (TPDR). Užsikrovus žemėlapiui reikėtų tikrinti konkrečią teritoriją ir žemėlapyje pamatysite informaciją ar Jūsų daugiabučio namo eksploatavimui yra suprojektuotas žemės sklypas.

Nauda daugiabučio namo gyventojams, kai žemės sklypas yra suprojektuotas

  1. Daugiabučiam namui eksploatuoti suprojektuotos žemės sklypo ribos yra projektinės – jos nėra įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, tačiau suprojektuotos ribos suteikia galimybę, nerengiant jokio žemės planavimo dokumento, daugiabučio namo administratoriui inicijuoti žemės sklypo kadastrinius matavimus. Atlikus žemės sklypo kadastrinius matavimus, žemės sklypas yra registruojamas VĮ Registrų centre (tai atlieka Šiaulių miesto savivaldybė kaip valstybinės žemės patikėtinis). Kai žemės sklype yra keli savarankiškai funkcionuojantys statiniai ar įrenginiai, Nekilnojamojo turto registre įregistruoti atskirais objektais (pagrindiniais daiktais), žemės sklypo plane turi būti išskirtos kiekvienam tokiam statiniui ar įrenginiui eksploatuoti reikalingos dalys ir nustatytas šių dalių plotas. Kadastrinius matavimus ir žemės sklypo dalių nustatymo planus rengia matininkai, apmoka DNSB ar kitas suinteresuotas žemės sklypo naudotojas. 
  2. Įregistruotą žemės sklypą DNSB ar kitas administratorius, kuriam yra pavesta sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartį bendrijos narių vardu, gali išsinuomoti žemės sklypą ir tokiu būdu įgyti visas nuomininkui priskirtas teises. Svarbu paminėti, kad organizuojant daugiabučio namo bendrijos narių susirinkimą dėl valstybinės žemės sklypo ar jo dalies, reikalingos daugiabučiams gyvenamiesiems namams eksploatuoti nuomos, būtinas DNSB balsavimas dėl sprendimo pavesti bendrojo naudojimo objektų valdytojui sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartį butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų vardu. Prašymas išnuomoti valstybinės žemės sklypą, susirinkimo protokolas, žemės sklypo plano kopija (žemės sklypo dalių planas*) ir kiti dokumentai teikiami Administracijai vadovaujantis 1999 m. kovo 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 47 punkto nuostatomis – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.75817/asr 
  3. Vadovaujantis 2023 m. gruodžio 7 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-439 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-329 „Dėl mokesčių lengvatų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 9.4 papunkčiu,  daugiabučių namų butų savininkai ir daugiabučių namų savininkų bendrijos, išskyrus negyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto savininkus, yra atleisti nuo žemės nuomos mokesčio.

Veiksmai, kurių reikia imtis, kai daugiabučiam namui nėra suprojektuotas žemės sklypas

Paskambinti Žemės valdymo skyriaus specialistui, atsakingam už žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą, tel. Nr. (8 41) 500 518 (Bendrųjų reikalų skyriaus specialistai nukreips pas Žemės valdymo skyriaus specialistą), kuris Jus informuos, ar teritorijoje nėra pradėtas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas arba detalusis planas. Taip pat Jums bus suteikta informacija apie galimybes patiems inicijuoti ŽSFP pagal Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo taisyklių 13.3 punktą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.242791/qGwIAVOJxt.

Nauda daugiabučio namo gyventojams, kai jie nuomojasi valstybinės žemės sklypą ar jo dalį daugiabučiam namui eksploatuoti

  1. DNSB tiksliai žino (nes žemės sklypas yra paženklintas riboženkliais), kokia teritorija yra priskirta jų administruojamam daugiabučiam namui, o tai suteikia teisę patiems nuspręsti dėl teritorijos tvarkymo, priežiūros, apželdinimo sprendimų bei naujų objektų statymo. Suformuotas žemės sklypas ir žemės sklypo dalių planas* padeda išvengti konfliktų su kitais žemės sklypo naudotojais bei gretimų teritorijų naudotojais.
  2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, Valstybinės žemės nuomininkas įgyja statytojo teisę: „nuomos sutartyje galimybė statyti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus statinius ar įrenginius įrašoma nuomininko prašymu sudarant valstybinės žemės nuomos sutartį arba susitarimą dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pakeitimo“. Papildomai informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 4 punkto nuostata,  atlyginimas už galimybę statyti valstybinėje žemėje nemokamas: „statant, rekonstruojant inžinerinius statinius, skirtus šiame žemės sklype iki 2023 m. birželio 30 d. pastatytų ir naudojamų daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų reikmėms (sporto ir vaikų žaidimo aikštelėms, dviračių ir pėsčiųjų takams, šaligatviams, laiptams, pandusams, keltuvams, liftams, įvažoms į daugiabučių gyvenamųjų namų kiemus, automobilių stovėjimo ir dviračių laikymo vietoms įrengti).“

Automobilių parkavimo aikštelės ir kitos infrastruktūros įrengimas nuomojamame žemės sklype galimybės

 

  • Informacija apie automobilių stovėjimo vietų, takelių, pravažiavimų įrengimo galimybes su Administracijos prisidėjimu yra pateikta: https://www.siauliai.lt/lt/list/view/gatves-keliai-viesos-teritorijos (skiltis „Susisiekimo komunikacijų / inžinerinių statinių prie daugiabučių gyvenamųjų namų remontas, rekonstravimas ir (ar) statyba gyventojams ir (ar) juridiniams asmenims sumokant dalį darbų vertės“).

  

*Žemės sklypo dalių nustatymo planas yra būtinas tik tuo atveju, kai viename žemės sklype yra daugiau nei vienas savarankiškai funkcionuojantis statinys.