Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Asmens duomenų apsauga

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, tvarkydama fizinių asmenų asmens duomenis, kelia sau pagrindinį tikslą – saugoti žmogaus pagrindines teises ir laisves, visų pirma, jo teisę į asmens duomenų apsaugą, ir užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį taikant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus. Oficialus Reglamento (ES) 2016/679 tekstas: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

Šiame puslapyje rasite informaciją apie tai kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam galime perduoti informaciją apie Jus, kiek laiko saugome duomenis ir kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite.

Duomenų valdytojas:                                                                                         

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. (8 41)  509 490, el. p. .

 Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;
 • Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Asmens duomenų tvarkymo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklės

Duomenų subjektų teisės yra apibrėžtos Reglamente:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 12-14 str.);
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi (Reglamento 15 str.);
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis (Reglamento 16 str.);
 • Prašyti ištrinti su asmeniu susijusius (teisė „būti pamirštam“) duomenis (Reglamento 17 str.);

(Ši teisė gali būti įgyvendinta tik tuomet, kai asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; asmuo atšaukia sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis; asmuo nesutinka su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.)

 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 18 str.);

(Ši teisė gali būti įgyvendinta tik tuomet, kai asmens duomenys yra netikslūs; asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau asmuo nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti; duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų savo tikslui įgyvendinti, tačiau jų reikia asmeniui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; asmuo prieštarauja duomenų tvarkymui pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už asmens priežastis.)

 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“) (Reglamento 20 str.);
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su asmens konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už asmens interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (Reglamento 21 str.).

Asmens teisės nėra absoliučios

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai Šiaulių miesto savivaldybės administracija asmens teisių gali neįgyvendinti:

 • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Įgyvendinti duomenų subjekto teises asmenys gali:

 • atvykę į Šiaulių miesto savivaldybės administraciją (Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai) ir pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą) ir užpildę nustatytos formos prašymą. Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą);
 • siųsdami prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (kopija turi būti patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka) paštu (Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai);
 • siųsdami prašymą elektroniniu paštu [email protected].
 • Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
 • Šiaulių miesto savivaldybės administracija pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 1 mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos.

Svarbu. Siunčiamas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.

Prašymai įgyvendinti duomenų subjekto teises nagrinėjami, vadovaujantis Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklėmis, patvirtintomis 2020 m. balandžio 8 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-477 „Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“. Susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jose įtvirtintais prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises nagrinėjimo ir prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises pateikimo reikalavimais galite ČIA.

Informuojame, kad Jums kreipiantis į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūną, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi duomenų subjektų prašymų nagrinėjimo tikslu. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą, susipažinti su duomenimis, reikalauti ištaisyti, ištrinti duomenis ar apriboti jų tvarkymą. Plačiau Jūsų apie asmens duomenų tvarkymą konkrečiu atveju skaitykite   Informaciniame pranešime  .

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, siekdama užtikrinti viešąją tvarką, asmens, visuomenės ir turto saugumą, įgyvendinti nusižengimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, pagal kompetencija fiksuoti galimus teisės pažeidimus, kontroliuoti miesto infrastruktūros tvarkymo, valymo darbų atlikimą, ar paslaugų teikimą, vertinti jų kokybę, Šiaulių miesto viešose erdvėse (gatvių sankryžose, apžvalgos aikštelėse ir kt.) vykdo vaizdo stebėjimą. Apie vykdomą vaizdo stebėjimą konkrečiose Šiaulių miesto teritorijose esate informuojami informacine lentele (lipduku) dėl vykdomo vaizdo stebėjimo. Taip pat, savo interneto svetainėje www.siauliai.lt skelbiame šį informacinį pranešimą, kuriame rasite detalesnę informaciją apie tai, kaip renkame, naudojame ir saugome Jūsų asmens duomenis.

1) Kokias teritorijas stebime?

Šiaulių miesto savivaldybės administracija vaizdo stebėjimą vykdo šiose Šiaulių miesto teritorijose:

-                                  gatvių sankryžose;
-                                  aikštėse;
-                                  apžvalgos aikštelėse;
-                                  parkuose.

Detalus vaizdo stebėjimo kamerų išdėstymo Šiaulių mieste žemėlapis pateikiamas internete: https://maps.siauliai.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=cba05e9cd58e4e5aa9020f47b3ae5cb8

2) Duomenų valdytojai:

Jūsų vaizdo duomenų valdytojas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. (8 41) 509 490, faks. (8 41)   524 115, el. p. .

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: tel. (8 41) 59 62 29, el. [email protected].

Vis dėlto tam tikrais atvejais vaizdo duomenų stebėjimą galime vykdyti ne vieni, o kartu su bendrais duomenų valdytojais. Šiuo metu pagal sutartis dėl bendro vaizdo duomenų valdymo kaip bendri duomenų valdytojai veikia:

Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, juridinio asmens kodas 190521648, Aušros al. 19, LT-76299 Šiauliai, el. p. [email protected], tel. (8 41) 39 7343

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: el. p. 

Šiaulių miesto teritorijos stebėjimo vaizdo kameromis su Šiaulių apskrities VPK informacinis pranešimas

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“, juridinio asmens kodas 144129510, Stadiono g. 2, LT-76331 Šiauliai, el. paštas , tel. (8 41) 525 659.

Šiaulių miesto teritorijos stebėjimo vaizdo kameromis su UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ informacinis pranešimas

3) Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Šiaulių miesto savivaldybės administracija tvarko Šiaulių miesto viešose erdvėse įrengtomis vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotus Jūsų asmens duomenis: Jūsų atvaizdą vaizdo įraše ir Jūsų automobilio valstybinį numerį. Apie visas vaizdo stebėjimo kameras papildomai esate informuojamas informacinėmis lentelėmis apie vykdomą vaizdo stebėjimą kiekvienoje stebimoje teritorijoje ir šiame informaciniame pranešime.

4) Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Reglamento 6 straipsnio 1 dalies e punktas – tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Vaizdo stebėjimas vykdomas vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32, 34 ir 36 punktuose savivaldybėms pavestas funkcijas ir kitų teisės aktais priskirtų funkcijų užtikrinimui ir kontrolei.

5) Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Šiaulių miesto savivaldybės administracija tvarko Jūsų asmens duomenis siekdama:

 • užtikrinti viešąją tvarką;
 • užtikrinti asmens, visuomenės ir turto saugumą;
 • įgyvendinti nusižengimų, nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją;
 • pagal kompetencija fiksuoti galimus teisės pažeidimus;
 • kontroliuoti miesto infrastruktūros tvarkymo, valymo darbų atlikimą ar paslaugų teikimą, vertinti jų kokybę.

6) Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis galime perduoti:

 • ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymus ar kitais įstatymų nustatytais atvejais;
 • trečiosioms šalims, pagrindusioms ir įrodžiusioms teisę gauti šiuos duomenis.

Vykdydami vaizdo stebėjimą naudojamės duomenų tvarkytojo UAB „Fima“ (kodas 121289694, Žirmūnų g. 139, Vilnius); UAB „Telekonta“ (kodas 144803197, Žemaitės g. 17, Vilnius) ir UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ (kodas 144129510, Stadiono g. 2, Šiauliai) paslaugomis.

7) Ar perduodame Jūsų asmens duomenis už Europos ekonominės erdvės ribų?

Asmens duomenys už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nėra perduodami.

8) Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Vaizdo stebėjimo duomenys yra saugomi 30 parų, po kurių yra automatiškai ištrinami, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau siekiant ištirti įvykusį incidentą ar apginti teisinius reikalavimus. Pastaraisiais atvejais vaizdo duomenys gali būti saugomi tiek, kiek jie reikalingi šiems duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

9) Kokią informaciją mums turite pateikti ir kodėl?

Jūs neturite mums pateikti jokios informacijos. Jūsų vaizdo duomenys užfiksuojami automatiškai lankantis Šiaulių miesto viešose erdvėse, kuriose įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.

10) Ar priimame automatinius sprendimus? Ar Jus profiliuojame?

Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs nesate profiliuojamas.

11) Kokias teises turite?

Siekdamas įgyvendinti žemiau nurodytas teises, Jūs turite teisę kreiptis į mus šio pranešimo 12 punkte nurodytais kontaktais. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos teisės aktuose numatytos sąlygos ir išimtys.

 • pateikti prašymą susipažinti su turimais duomenimis apie Jus;
 • pateikti prieštaravimą Jūsų vaizdo stebėjimui ir nufilmuotos medžiagos su Jūsų atvaizdu naudojimui, kai toks duomenų tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves bei teisėtus interesus;
 • pateikti prašymą ištrinti vaizdo kameromis nufilmuotą vaizdo medžiagą su Jūsų atvaizdu, kai tokių duomenų tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves bei teisėtus interesus;
 • pateikti prašymą apriboti prieigą prie vaizdo kameromis nufilmuotos medžiagos su Jūsų atvaizdu, kol nagrinėjamas Jūsų prieštaravimas tokių duomenų tvarkymui;
 • ginčyti Jūsų duomenų rinkimą, naudojimą ir saugojimą;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

12) Kur kreiptis, jeigu turite klausimų, norite įgyvendinti savo teises ar pareikšti nuomonę?

Jeigu turite klausimų, komentarų ar pageidaujate išsakyti savo nuomonę, taip pat jeigu norite įgyvendinti savo teises, galite kreiptis į mus el. paštu [email protected]

BENDRA INFORMACIJA, SIEKIANT PRADĖTI VYKDYTI VAIZDO STEBĖJIMĄ 

Detalesnė informacija yra pateikta Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų ir jų fiksuotų duomenų rinkimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintame Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. A-605. Su Taisyklėmis galima susipažinti ČIA.

Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt  skelbiamų telefoninių ryšio numerių - 1863, +370 41 509 490, + 370 41 596 202 (pasitikėjimo telefonas), + 370 41 370 444 ir + 370 41 370 443 (Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus informacijos telefono ryšio numeriai)  įeinantys skambučiai yra įrašomi.

Tvarkomų duomenų sąrašas:

Pokalbių, vykstančių darbo metu, duomenys;

Telefoninio pokalbio įrašų metaduomenys: konsultuojančio asmens vardas ir pavardė, interesanto telefono ryšio numeris, pokalbio data, pokalbio pradžios ir pabaigos laikas ir informacija, pateikta pokalbio metu.

Duomenų tvarkymo tikslas:

Užtikrinti skaidrumą ir kokybišką informacijos / konsultacijų teikimo telefonu procesą, susijusios su Administracijos veikla, interesantų prašymų ir skundų nagrinėjimo objektyvumą;

 Užkirsti kelią Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto savivaldybei pavaldžių įstaigų ir įmonių darbuotojų galimai neteisėtiems korupcinio pobūdžio veiksmams.

Duomenų tvarkymo pagrindas:

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 73 straipsnio 1 dalis;

Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas – kai duomenų subjektas davė faktinį sutikimą (tęsė pokalbį) jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais.

Duomenų valdytojas:

Šių duomenų  valdytojas Šiaulių miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. (8 41)  509 490, el. p. ).

Duomenų gavėjai:

Duomenys gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais.

Pokalbių įrašymui vykdyti naudojamės duomenų tvarkytojo UAB „CSC Telecom“ (juridinio asmens kodas 111818067,  Perkūnkiemio g. 7, Vilnius) paslaugomis.

Duomenų saugojimo laikotarpis:

Telefoninių pokalbių įrašų duomenys saugomi 14 kalendorinių dienų, po kurių yra automatiškai sunaikinami, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau siekiant tolimesnio tvarkymo tikslų, pavyzdžiui ištirti  incidentą ar apginti teisinius reikalavimus. Tokiu atveju duomenys tvarkomi kol pasiekiami tolimesni duomenų tvarkymo tikslai.

Jūsų teisės, susijusios telefoninių pokalbių įrašymu:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 12–14 straipsniai);
 • susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);
 • reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento 16 straipsnis);
 • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento  17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
  1.  asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ar kitaip tvarkomi;
  2.  asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  3.  asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės.
 • apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis);
 • atšaukti duotą sutikimą. Atšauktas sutikimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui, kreipiantis el. p.  ir nurodant telefono numerį, kuriuo ir į kurį Administracijos numerį skambinta, telefoninio pokalbio apytikslį laiką ir datą.
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. );
 • pasikonsultuoti su duomenų apsaugos pareigūnu el. p.   arba tel. 8 (41) 59 62 29.

Detalesnė informacija:

Detalesnė informacija apie telefoninių pokalbių duomenų tvarkymą yra pateikta Asmens duomenų tvarkymo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklėse, patvirtintose Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. A-1629. Su Taisyklėmis galima susipažinti ČIA.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūnė – Salomėja Buškienė

Duomenų apsaugos pareigūnės funkcijos – padėti  užtikrinti atitiktį Reglamentui:

 • stebėti kaip laikomasi Reglamento;
 • dalyvauti, klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, sprendime;
 • teikti konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje;
 • padėti įgyvendinti duomenų subjektų teises.

Jeigu turite klausimų, problemų, rekomendacijų, pageidavimų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu Šiaulių miesto savivaldybėje, prašome kreiptis tel. 8 (41) 59 62 29 arba el. p. .

Siekiant užtikrinti konfidencialumą ir kreipiantis į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūnui.

Informuojame, kad Jums kreipiantis į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūną, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi duomenų apsaugos pareigūno funkcijų vykdymo tikslu. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą, susipažinti su duomenimis, reikalauti ištaisyti, ištrinti duomenis ar apriboti jų tvarkymą. Plačiau Jūsų apie asmens duomenų tvarkymą konkrečiu atveju skaitykite  Informaciniame pranešime .

ŠIAULIŲ MIESTO SVIVALDYBĖS INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA

Šiaulių miesto savivaldybės administracija gerbia visų Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainės www.siauliai.lt lankytojų ir elektroninių paslaugų naudotojų teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų. Ši slapukų ir privatumo politika (toliau – Politika) nustato Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atliekamo asmens duomenų tvarkymo interneto svetainėje tikslus, dėl kurių asmens duomenys tvarkomi, tvarkomų asmens duomenų rūšis, duomenų subjektų kategorijas, subjektus, kuriems asmens duomenys gali būti atskleisti ir tikslus, dėl kurių asmens duomenys gali būti atskleisti, saugojimo laikotarpius bei duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarką.

Interneto svetainėje tvarkomų asmens duomenų valdytoja yra Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau – Administracija), kodas Juridinių asmenų registre 188771865,  Vasario 16-osios g. 62,  LT-76295 Šiauliai, tel. (8 41) 50 94 90, , kuri užtikrina, kad asmens duomenys Administracijoje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

 Politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu.

Tikslai, kuriais tvarkomi asmens duomenys

Administracijos Politika taikoma toliau išvardytais tikslais vykdomam asmens duomenų tvarkymui:

 

 • tam, kad galėtumėme Jus identifikuoti ir teikti Jums paslaugas elektroniniu būdu, tvarkome registruotų svetainės lankytojų asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį, prisijungimo vardą, slaptažodį, IP adresą, informaciją, kitus Jūsų identifikavimui būtinus duomenis, gautus iš Jūsų ir (ar) iš Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos Jums jungiantis prie svetainės per Elektroninius valdžios vartus.
 • tam, kad galėtumėme Jus konsultuoti ir atsakyti į Jūsų užduotą klausimą, tvarkome Jūsų vardą, elektroninio pašto adresą, IP adresą, prisijungimo datą ir laiką, klausimo tipą, paklausimo turinį.
 • tam, kad sudarytumėme sąlygas Jums sukurti, pasirašyti peticiją ir Jums svarbų peticijoje suformuluotą klausimą perduotumėm svarstyti Peticijų komisijai, tvarkome pasirašant peticiją pateiktus Jūsų asmens duomenis, peticijos klausimą, IP adresą, prisijungimo datą ir laiką, kitus būtinus duomenis.
 • tam, kad sudarytumėme Jums sąlygas dalyvauti diskusijose ir pateikti savo nuomonę, pasiūlymus savivaldybėje sprendžiamais klausimais, tvarkome Jūsų pateiktus asmens duomenis, diskusijų metu pateiktą nuomonę, pasiūlymus, IP adresą, prisijungimo datą ir laiką, kitus būtinus duomenis.
 • tam, kad galėtumėte pateikti skundą elektroniniu būdu, tvarkome Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, IP adresą, prisijungimo datą ir laiką, skundo pateikimo datą, skundo turinį, prie skundo prisegtus dokumentus, kitus būtinus duomenis.
 • tam, kad gautumėme visuomenės nuomonę savivaldybėje sprendžiamais klausimais, vykdome apklausas ir sudarome sąlygas Jums dalyvauti tokiose apklausose ir išreikšti savo nuomonę. Šiuo tikslu tvarkome Jūsų IP adresą, prisijungimo prie apklausos datą ir laiką, kitus būtinus duomenis.
 • tam, kad sudarytumėme sąlygas Jums užsisakyti naujienų prenumeratą, kurioje pateiktumėme informaciją apie savivaldybės veiklą, kitą su savivaldybės veikla susijusią informaciją, tvarkome Jūsų elektroninio pašto adresą, IP adresą, iš kurio buvo užsisakyta prenumerata, prenumeratos užsakymo datą ir laiką, Administracijos informacijos pateikimo datą ir laiką, turinį, kitus būtinus duomenis.
 • tam, kad sudarytumėme sąlygas Jums gauti kitas Administracijos teikiamas paslaugas elektroniniu būdu, tvarkome šių paslaugų teikimui būtinus duomenis.
 • tam, kad užtikrintume galimybę naudotis interneto svetaine ir gauti informacinės visuomenės paslaugas, siekdami pagerinti svetainės veikimą ir naudojimąsi paslaugomis, tvarkome interneto svetainės lankytojų asmens duomenis, kuriuos gauname slapukų pagalba.

Administracija, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, remiasi šiomis Reglamento įtvirtintomis teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygomis:

 1. Jums davus sutikimą (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas), kai asmens duomenys tvarkomi konsultacijų teikimo, viešosios nuomonės rinkimo ir naujienlaiškių siuntimo tikslais, naudojant slapukus.
 2. Vykdant teisės aktuose nustatytas teisines prievoles (Reglament 6 straipsnio 1 dalies c punktas, 9 straipsnio 2 dalies g punktas), kai asmens duomenys tvarkomi duomenų subjekto tapatybės nustatymo, prašymų, skundų nagrinėjimo, įskaitant konsultacijų teikimo.
 3. Atliekant užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant viešosios valdžios funkcijas (Reglament 6 straipsnio 1 dalies e punktas), kai asmens duomenys tvarkomi prašymų, skundų nagrinėjimo, įskaitant konsultacijų teikimo, ir viešosios nuomonės rinkimo.

 

Ar asmens duomenis privalote pateikti Administracijai?

Informuojame, kad norėdami naudotis interneto svetaine arba Administracijos elektroninėmis paslaugomis, pateikdami užklausą ar užsisakydami naujienlaiškį, Jūs privalėsite Administracijai pateikti aukščiau nurodytus savo asmens duomenis. Jeigu nepateiksite prašomos informacijos, negalėsite naudotis interneto svetainės funkcijomis ir, tikėtina, kad Jums nebus galimybės suteikti paslaugų.

Pavyzdžiui, Jūs galite pasirinkti, ar užsakyti mūsų naujienlaiškį, tačiau jei pageidausite jį gauti, savo elektroninio pašto adresą pateikti privalėsite, nes jo neturėdama Administracija naujienlaiškio Jums atsiųsti negalės. 

 

Asmens duomenų apsaugos principai, kurių laikosi Administracija

Administracija, rinkdama ir naudodama Jūsų patikėtus, taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, laikosi šių principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais, teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

 

Asmens duomenų teikimo tvarka

Jūsų asmens duomenų neteikiame tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

 1. jei yra Jūsų sutikimas;
 2. Jūsų asmens duomenis teikti tretiesiems asmenims įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai;
 3. Teisėsaugos ir kitoms institucijoms pagal jų prašymus teisės aktų nustatyta tvarka.

Jūsų asmens duomenis galime perduoti mūsų pasirinktiems paslaugų teikėjams (IT sistemų priežiūros bendrovėms, interneto svetainės talpinimo paslaugas teikiančioms bendrovėms, duomenų saugojimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir pan.). Mūsų pasirinkti paslaugų teikėjai Jūsų asmens duomenis tvarko Administracijos vardu ir pagal Administracijos nurodymus.

Naujienlaiškių siuntimo tikslu surinktų asmens duomenų Savivaldybės administracija tretiesiems asmenims neperduoda.

Administracija Jūsų asmens duomenų neperduoda į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas, t. y. už Europos Sąjungos ribų, išskyrus atvejus, kai tai ją įpareigoja atlikti teisės aktai ar teismai.

Administracijos darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.

 

Asmens duomenų saugojimas

Administracija, tvarkydama asmens duomenis ir siekdama apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendina reikiamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones.

Asmens duomenis Administracija saugo ne ilgiau, nei to reikia asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, arba tokį laikotarpį, kurį nurodo teisės aktai. Administracijos tvarkomų asmens duomenų saugojimo terminai yra numatyti Administracijos Dokumentacijos plane.

Praėjus saugojimo terminui Jūsų duomenys sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatyta tvarka privalo būti perduoti Valstybės archyvui.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

Administracija informuoja, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises:

 

 • teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti ar (ir) papildyti duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisę apriboti duomenų tvarkymą;
 • teisę į duomenų perkeliamumą;
 • teisę nesutikti su duomenų tvarkymu.

 

Savo teises galite įgyvendinti kreipdamiesi į Administraciją adresu Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, arba į Administracijos duomenų apsaugos pareigūną, kurio kontaktus galite rasti interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“.

Tam, kad galėtų įgyvendinti savo duomenų subjektų teises, Administracija turi nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačiusi Jūsų tapatybės, Administracija nežinos, ar į ją kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenis tvarko, todėl negalės įgyvendinti Jūsų teisių.

Administracija gali atsisakyti nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali paprašyti atitinkamo mokesčio, jei prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

Detalesnę informaciją galite sužinoti susipažinę su duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka, kuri yra paskelbta Administracijos interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“.

Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, į Administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis šiais kontaktiniais duomenimis: – tel. (8-41) 596 229, el. p. d[email protected].  

Ši Politika peržiūrima ir atnaujinama ne rečiau kaip kartą per metus arba pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų tvarkymą.

Kita informacija apie Administracijos atliekamą asmens duomenų tvarkymą skelbiama interneto svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“.

Slapukų naudojimo taisyklės