Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Asmens duomenų apsauga

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, tvarkydama fizinių asmenų asmens duomenis, kelia sau pagrindinį tikslą – saugoti žmogaus pagrindines teises ir laisves, visų pirma, jo teisę į asmens duomenų apsaugą, ir užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį taikant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus. Oficialus Reglamento (ES) 2016/679 tekstas: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

Šiame puslapyje rasite informaciją apie tai kokius asmens duomenis ir kokiu tikslu tvarkome, kam galime perduoti informaciją apie Jus, kiek laiko saugome duomenis ir kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite.

Duomenų valdytojas:                                                                                         

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. (8 41)  509 490, el. p. .

 Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;
 • Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Asmens duomenų tvarkymo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklės

Duomenų subjektų teisės yra apibrėžtos Reglamente:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 12-14 str.);
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi (Reglamento 15 str.);
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis (Reglamento 16 str.);
 • Prašyti ištrinti su asmeniu susijusius (teisė „būti pamirštam“) duomenis (Reglamento 17 str.);

(Ši teisė gali būti įgyvendinta tik tuomet, kai asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; asmuo atšaukia sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis; asmuo nesutinka su duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.)

 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 18 str.);

(Ši teisė gali būti įgyvendinta tik tuomet, kai asmens duomenys yra netikslūs; asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau asmuo nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti; duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų savo tikslui įgyvendinti, tačiau jų reikia asmeniui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; asmuo prieštarauja duomenų tvarkymui pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už asmens priežastis.)

 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“) (Reglamento 20 str.);
 • nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su asmens konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už asmens interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (Reglamento 21 str.).

Asmens teisės nėra absoliučios

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai Šiaulių miesto savivaldybės administracija asmens teisių gali neįgyvendinti:

 • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Įgyvendinti duomenų subjekto teises asmenys gali:

 • atvykę į Šiaulių miesto savivaldybės administraciją (Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai) ir pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą) ir užpildę nustatytos formos prašymą. Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą);
 • siųsdami prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (kopija turi būti patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka) paštu (Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai);
 • siųsdami prašymą elektroniniu paštu [email protected].
 • Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
 • Šiaulių miesto savivaldybės administracija pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 1 mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos.

Svarbu. Siunčiamas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.

Prašymai įgyvendinti duomenų subjekto teises nagrinėjami, vadovaujantis Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklėmis, patvirtintomis 2020 m. balandžio 8 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-477 „Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“. Susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jose įtvirtintais prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises nagrinėjimo ir prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises pateikimo reikalavimais galite ČIA.

Informuojame, kad Jums kreipiantis į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūną, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi duomenų subjektų prašymų nagrinėjimo tikslu. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą, susipažinti su duomenimis, reikalauti ištaisyti, ištrinti duomenis ar apriboti jų tvarkymą. Plačiau Jūsų apie asmens duomenų tvarkymą konkrečiu atveju skaitykite   Informaciniame pranešime  .

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, siekdama užtikrinti viešąją tvarką, asmens, visuomenės ir turto saugumą, įgyvendinti nusižengimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, pagal kompetencija fiksuoti galimus teisės pažeidimus, kontroliuoti miesto infrastruktūros tvarkymo, valymo darbų atlikimą, ar paslaugų teikimą, vertinti jų kokybę, Šiaulių miesto viešose erdvėse (gatvių sankryžose, apžvalgos aikštelėse ir kt.) vykdo vaizdo stebėjimą. Apie vykdomą vaizdo stebėjimą konkrečiose Šiaulių miesto teritorijose esate informuojami informacine lentele (lipduku) dėl vykdomo vaizdo stebėjimo. Taip pat, savo interneto svetainėje www.siauliai.lt skelbiame šį informacinį pranešimą, kuriame rasite detalesnę informaciją apie tai, kaip renkame, naudojame ir saugome Jūsų asmens duomenis.

1) Kokias teritorijas stebime?

Šiaulių miesto savivaldybės administracija vaizdo stebėjimą vykdo šiose Šiaulių miesto teritorijose:

-                                  gatvių sankryžose;
-                                  aikštėse;
-                                  apžvalgos aikštelėse;
-                                  parkuose.

Detalus vaizdo stebėjimo kamerų išdėstymo Šiaulių mieste žemėlapis pateikiamas internete: https://maps.siauliai.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=cba05e9cd58e4e5aa9020f47b3ae5cb8

2) Duomenų valdytojai:

Jūsų vaizdo duomenų valdytojas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. (8 41) 509 490, faks. (8 41)   524 115, el. p. .

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: tel. (8 41) 59 62 29, el. [email protected].

Vis dėlto tam tikrais atvejais vaizdo duomenų stebėjimą galime vykdyti ne vieni, o kartu su bendrais duomenų valdytojais. Šiuo metu pagal sutartis dėl bendro vaizdo duomenų valdymo kaip bendri duomenų valdytojai veikia:

Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, juridinio asmens kodas 190521648, Aušros al. 19, LT-76299 Šiauliai, el. p. [email protected], tel. (8 41) 39 7343

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: el. p. 

Šiaulių miesto teritorijos stebėjimo vaizdo kameromis su Šiaulių apskrities VPK informacinis pranešimas

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“, juridinio asmens kodas 144129510, Stadiono g. 2, LT-76331 Šiauliai, el. paštas , tel. (8 41) 525 659.

Šiaulių miesto teritorijos stebėjimo vaizdo kameromis su UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ informacinis pranešimas

3) Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Šiaulių miesto savivaldybės administracija tvarko Šiaulių miesto viešose erdvėse įrengtomis vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotus Jūsų asmens duomenis: Jūsų atvaizdą vaizdo įraše ir Jūsų automobilio valstybinį numerį. Apie visas vaizdo stebėjimo kameras papildomai esate informuojamas informacinėmis lentelėmis apie vykdomą vaizdo stebėjimą kiekvienoje stebimoje teritorijoje ir šiame informaciniame pranešime.

4) Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Reglamento 6 straipsnio 1 dalies e punktas – tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Vaizdo stebėjimas vykdomas vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32, 34 ir 36 punktuose savivaldybėms pavestas funkcijas ir kitų teisės aktais priskirtų funkcijų užtikrinimui ir kontrolei.

5) Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Šiaulių miesto savivaldybės administracija tvarko Jūsų asmens duomenis siekdama:

 • užtikrinti viešąją tvarką;
 • užtikrinti asmens, visuomenės ir turto saugumą;
 • įgyvendinti nusižengimų, nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją;
 • pagal kompetencija fiksuoti galimus teisės pažeidimus;
 • kontroliuoti miesto infrastruktūros tvarkymo, valymo darbų atlikimą ar paslaugų teikimą, vertinti jų kokybę.

6) Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis galime perduoti:

 • ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymus ar kitais įstatymų nustatytais atvejais;
 • trečiosioms šalims, pagrindusioms ir įrodžiusioms teisę gauti šiuos duomenis.

Vykdydami vaizdo stebėjimą naudojamės duomenų tvarkytojo UAB „Fima“ (kodas 121289694, Žirmūnų g. 139, Vilnius); UAB „Telekonta“ (kodas 144803197, Žemaitės g. 17, Vilnius) ir UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ (kodas 144129510, Stadiono g. 2, Šiauliai) paslaugomis.

7) Ar perduodame Jūsų asmens duomenis už Europos ekonominės erdvės ribų?

Asmens duomenys už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nėra perduodami.

8) Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Vaizdo stebėjimo duomenys yra saugomi 30 parų, po kurių yra automatiškai ištrinami, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau siekiant ištirti įvykusį incidentą ar apginti teisinius reikalavimus. Pastaraisiais atvejais vaizdo duomenys gali būti saugomi tiek, kiek jie reikalingi šiems duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

9) Kokią informaciją mums turite pateikti ir kodėl?

Jūs neturite mums pateikti jokios informacijos. Jūsų vaizdo duomenys užfiksuojami automatiškai lankantis Šiaulių miesto viešose erdvėse, kuriose įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.

10) Ar priimame automatinius sprendimus? Ar Jus profiliuojame?

Automatiniai sprendimai nėra priimami, Jūs nesate profiliuojamas.

11) Kokias teises turite?

Siekdamas įgyvendinti žemiau nurodytas teises, Jūs turite teisę kreiptis į mus šio pranešimo 12 punkte nurodytais kontaktais. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos teisės aktuose numatytos sąlygos ir išimtys.

 • pateikti prašymą susipažinti su turimais duomenimis apie Jus;
 • pateikti prieštaravimą Jūsų vaizdo stebėjimui ir nufilmuotos medžiagos su Jūsų atvaizdu naudojimui, kai toks duomenų tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves bei teisėtus interesus;
 • pateikti prašymą ištrinti vaizdo kameromis nufilmuotą vaizdo medžiagą su Jūsų atvaizdu, kai tokių duomenų tvarkymas konkrečių aplinkybių kontekste neproporcingai suvaržo Jūsų teises ir laisves bei teisėtus interesus;
 • pateikti prašymą apriboti prieigą prie vaizdo kameromis nufilmuotos medžiagos su Jūsų atvaizdu, kol nagrinėjamas Jūsų prieštaravimas tokių duomenų tvarkymui;
 • ginčyti Jūsų duomenų rinkimą, naudojimą ir saugojimą;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

12) Kur kreiptis, jeigu turite klausimų, norite įgyvendinti savo teises ar pareikšti nuomonę?

Jeigu turite klausimų, komentarų ar pageidaujate išsakyti savo nuomonę, taip pat jeigu norite įgyvendinti savo teises, galite kreiptis į mus el. paštu [email protected]

BENDRA INFORMACIJA, SIEKIANT PRADĖTI VYKDYTI VAIZDO STEBĖJIMĄ 

Detalesnė informacija yra pateikta Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų ir jų fiksuotų duomenų rinkimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintame Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. A-605. Su Taisyklėmis galima susipažinti ČIA.

Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt  skelbiamų telefoninių ryšio numerių - 1863, +370 41 509 490, + 370 41 596 202 (pasitikėjimo telefonas), + 370 41 370 444 ir + 370 41 370 443 (Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus informacijos telefono ryšio numeriai)  įeinantys skambučiai yra įrašomi.

Tvarkomų duomenų sąrašas:

Pokalbių, vykstančių darbo metu, duomenys;

Telefoninio pokalbio įrašų metaduomenys: konsultuojančio asmens vardas ir pavardė, interesanto telefono ryšio numeris, pokalbio data, pokalbio pradžios ir pabaigos laikas ir informacija, pateikta pokalbio metu.

Duomenų tvarkymo tikslas:

Užtikrinti skaidrumą ir kokybišką informacijos / konsultacijų teikimo telefonu procesą, susijusios su Administracijos veikla, interesantų prašymų ir skundų nagrinėjimo objektyvumą;

 Užkirsti kelią Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto savivaldybei pavaldžių įstaigų ir įmonių darbuotojų galimai neteisėtiems korupcinio pobūdžio veiksmams.

Duomenų tvarkymo pagrindas:

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 73 straipsnio 1 dalis;

Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas – kai duomenų subjektas davė faktinį sutikimą (tęsė pokalbį) jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais.

Duomenų valdytojas:

Šių duomenų  valdytojas Šiaulių miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. (8 41)  509 490, el. p. ).

Duomenų gavėjai:

Duomenys gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais.

Pokalbių įrašymui vykdyti naudojamės duomenų tvarkytojo UAB „CSC Telecom“ (juridinio asmens kodas 111818067,  Perkūnkiemio g. 7, Vilnius) paslaugomis.

Duomenų saugojimo laikotarpis:

Telefoninių pokalbių įrašų duomenys saugomi 14 kalendorinių dienų, po kurių yra automatiškai sunaikinami, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau siekiant tolimesnio tvarkymo tikslų, pavyzdžiui ištirti  incidentą ar apginti teisinius reikalavimus. Tokiu atveju duomenys tvarkomi kol pasiekiami tolimesni duomenų tvarkymo tikslai.

Jūsų teisės, susijusios telefoninių pokalbių įrašymu:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 12–14 straipsniai);
 • susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);
 • reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento 16 straipsnis);
 • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento  17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
  1.  asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ar kitaip tvarkomi;
  2.  asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  3.  asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės.
 • apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis);
 • atšaukti duotą sutikimą. Atšauktas sutikimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui, kreipiantis el. p.  ir nurodant telefono numerį, kuriuo ir į kurį Administracijos numerį skambinta, telefoninio pokalbio apytikslį laiką ir datą.
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. );
 • pasikonsultuoti su duomenų apsaugos pareigūnu el. p.   arba tel. 8 (41) 59 62 29.

Detalesnė informacija:

Detalesnė informacija apie telefoninių pokalbių duomenų tvarkymą yra pateikta Asmens duomenų tvarkymo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklėse, patvirtintose Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. A-1629. Su Taisyklėmis galima susipažinti ČIA.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūnė – Salomėja Buškienė

Duomenų apsaugos pareigūnės funkcijos – padėti  užtikrinti atitiktį Reglamentui:

 • stebėti kaip laikomasi Reglamento;
 • dalyvauti, klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, sprendime;
 • teikti konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje;
 • padėti įgyvendinti duomenų subjektų teises.

Jeigu turite klausimų, problemų, rekomendacijų, pageidavimų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu Šiaulių miesto savivaldybėje, prašome kreiptis tel. 8 (41) 59 62 29 arba el. p. .

Siekiant užtikrinti konfidencialumą ir kreipiantis į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūnui.

Informuojame, kad Jums kreipiantis į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūną, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi duomenų apsaugos pareigūno funkcijų vykdymo tikslu. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą, susipažinti su duomenimis, reikalauti ištaisyti, ištrinti duomenis ar apriboti jų tvarkymą. Plačiau Jūsų apie asmens duomenų tvarkymą konkrečiu atveju skaitykite  Informaciniame pranešime .

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS INTERNETO SVETAINĖS  PRIVATUMO POLITIKA

 

Mes gerbiame visų Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainės  www.siauliai.lt  lankytojų teisę į privatumą ir įsipareigojame užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą, todėl šioje Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainės privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) paaiškiname kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, kiek juos saugome ir kokias Jūsų teises užtikriname.

Privatumo politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt (toliau svetainė), taip pat veiksmams, kuriuos lankytojai gali atlikti svetainėje, nesvarbu, koks įrenginys (kompiuteris, mobilusis telefonas, planšetinis kompiuteris ar kt.) naudojamas.

Svetainėje tvarkomų asmens duomenų valdytoja yra Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau – Administracija) (kodas 188771865,  buveinės adresas Vasario 16-osios g. 62,  LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41 50 94 90, ), kuri užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Informacija apie Administracijos duomenų apsaugos pareigūną pateikta svetainėje skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

Administracija asmens duomenims tvarkyti turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus: informacinių technologijų ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjus ir kitus asmenis, kurie Administracijai valdomus duomenis tvarko Administracijos nustatytais tikslais ir pagal jos nurodymus, laikydamiesi asmens duomenų saugos reikalavimų. Duomenų tvarkytojo atliekamas asmens duomenų tvarkymas reglamentuojamas duomenų tvarkymo sutartimi arba teisės aktais.

Tęsdami naršymą svetainėje, Jūs patvirtinsite, kad susipažinote su šia Privatumo politika ir suprantate jos nuostatas.

 

 1. PAGRINDINĖS PRIVATUMO POLITIKOJE VARTOJAMOS SĄVOKOS

 

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis, tokiais kaip vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, interneto identifikatorius ir kt.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo naršantis svetainėje ir besinaudojantis svetainės paslaugomis (toliau – svetainės lankytojas).

IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas ir pagal kurį galima identifikuoti asmenį.

Kitos Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente.

 

 1. KOKIŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRINCIPŲ LAIKOMĖS TVARKYDAMI ASMENS DUOMENIS

 

Administracija, rinkdama ir naudodama svetainės lankytojų, taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, laikosi šių principų:

 • asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais, teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 • asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
 • asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas).
 • asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

 

 1. KOKIAIS TIKSLAIS IR KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME

 

 • Naršymas mūsų svetainėje (slapukai)

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome

Kai naršote svetainėje mūsų serveriai automatiškai įrašo Jūsų įrenginio IP adresą, naršyklės tipą ir versiją, operacinės sistemos tipą ir versiją, šalį, iš kurios naršote, tinklalapį, kuriame lankėtės prieš apsilankydami mūsų svetainėje, mūsų svetainės puslapius, kuriuose lankėtės, kiek laiko praleidote naršydami tuose puslapiuose, kokios informacijos ieškojote mūsų svetainėje, prisijungimo laiką, nuorodą iš kokios kitos svetainės/puslapio prisijungėte prie mūsų svetainės ir kitus statistinius duomenis.  

Kokiu tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis

Anksčiau nurodytus duomenis tvarkome siekdami užtikrinti tinkamą svetainės veikimą, jos tobulinimo, klientų aptarnavimo gerinimo tikslais.

 • Pranešimų apie korupciją mūsų svetainės skiltyje „Praneškite apie korupcinį pažeidimą“ pateikimas

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome

Svetainės lankytojams suteikiama galimybę pateikti Administracijai pranešimą apie korupcinį pažeidimą užpildžius svetainėje esančią formą. Kai pateikiate svetainėje esantį pranešimą, mūsų serveriai automatiškai įrašo Jūsų įrenginio IP adresą. Pateikdami mums pranešimą galite nurodyti savo asmens duomenis - vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (telefoninio ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, telefoninio ryšio numerį) (tik tais atvejais, kai sutinkate, kad dėl Jūsų pateiktos informacijos su Jumis susisiektų atsakingas asmuo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje). Taip pat yra tvarkomi ir su pranešimu susiję duomenys (pranešimo pateikimo Administracijai faktas, data, laikas, pranešimo turinys).

Kokiu tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis

Anksčiau nurodytus asmens duomenis tvarkome susisiekimo su Jumis tikslu, siekdami gauti papildomos informacijos apie pranešime pateiktas aplinkybes ar jas patikslinti.

 • Pranešimų apie piktnaudžiavimą, neteisėtus veiksmus ar neveikimą, korupciją, lygių galimybių pažeidimus, trūkumus ir kt. mūsų svetainės skiltyje „Praneškite apie pažeidimą“ pateikimas

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome

Svetainės lankytojams suteikiame galimybę pateikti Administracijai pranešimą apie piktnaudžiavimą, neteisėtus veiksmus ar neveikimą, korupciją, lygių galimybių pažeidimus, trūkumus. Kai pateikiate svetainėje pranešimą, mūsų serveriai automatiškai įrašo Jūsų įrenginio IP adresą. Pateikdami mums pranešimą galite nurodyti savo asmens duomenis - vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (telefoninio ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, telefoninio ryšio numerį). Taip pat yra tvarkomi ir su pranešimu susiję duomenys (pranešimo pateikimo Administracijai faktas, data, laikas, pranešimo turinys).

Kokiu tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis

Anksčiau nurodytus asmens duomenis tvarkome susisiekimo su Jumis tikslu, siekdami informuoti apie Jūsų pranešimo tyrimo eigą ir priimtą sprendimą, taip pat vidaus administravimo (dokumentų valdymo) tikslu.

 • Tiesioginis pokalbis svetainėje

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome

Svetainės lankytojams suteikiame galimybę tiesiogiai su mumis bendrauti internetu. Tiesioginio pokalbio internetu metu, mūsų serveriai automatiškai įrašo Jūsų įrenginio IP adresą, datą. Taip pat galite pateikti savo vardą, elektroninio pašto adresą, klausimo tipą, paklausimo turinį.

Kokiu tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis

Anksčiau nurodytus Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami sudaryti sąlygas pasikonsultuoti ir atsakyti į Jūsų užduotą klausimą.

 • Naujienlaiškio prenumerata

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome

Svetainės lankytojai gali užsisakyti naujienlaiškį. Norėdami tai padaryti Jūs pateikiate Administracijai savo elektroninio pašto adresą, kuriuo norėtumėte gauti naujienlaiškį, IP adresą, iš kurio buvo užsisakyta prenumerata, prenumeratos užsakymo datą ir laiką.  

Kokiu tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis

Anksčiau nurodytus Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų užsakytų naujienų pateikimo tikslu.

 • Skelbimų prenumerata

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome

Svetainės lankytojams Administracija suteikia galimybę užsisakyti naujausius skelbimus. Norėdami užsisakyti Šiaulių miesto savivaldybės ir Administracijos skelbimus Jūs pateikiate Administracijai savo elektroninio pašto adresą, kuriuo norėtumėte gauti skelbimus, IP adresą, iš kurio buvo užsisakyta prenumerata, prenumeratos užsakymo datą ir laiką.

Kokiu tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis

Anksčiau nurodytus Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų užsakytų skelbimų pateikimo tikslu.

 • Apklausos anketų pildymas

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome

Svetainės lankytojams sudarome sąlygas dalyvauti apklausose. Kai dalyvaujate apklausoje, serveriai automatiškai įrašo Jūsų įrenginio IP adresą, prisijungimo prie apklausos datą ir laiką. Tokiu atveju (priklausomai nuo vykdomos apklausos) Jūs mums galite pateikti savo vardą, pavardę, gimimo datą, kontaktinius duomenis (elektroninio pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą), kitus būtinus duomenis.

Kokiu tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis

Anksčiau nurodytus Jūsų duomenis tvarkome siekdami sudaryti sąlygas Jums dalyvauti viešosiose apklausose ir galimybė sužinoti Jūsų nuomonę Administracijos sprendžiamais klausimais.

 • Registracija į Administracijos organizuojamus renginius

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome

Svetainės lankytojams Administracija suteikia galimybę registruotis į Administracijos organizuojamus renginius. Kai registruojatės į renginį, mūsų serveriai automatiškai įrašo Jūsų įrenginio IP adresą. Išankstinės registracijos anketose Administracijai (priklausomai nuo organizuojamo renginio)  Jūs galite pateikti vardą, pavardę, atstovaujamą instituciją, pareigas, elektroninio pašto adresą.

 

Kokiu tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis

Anksčiau nurodytus Jūsų duomenis tvarkome siekdami užtikrinti sklandų organizuojamų renginių administravimą.

 

Administracija gautus Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti ir kitais tikslais, jeigu tai būtina siekiant teisėtai vykdyti veiklą, atitikti teisės aktų keliamus reikalavimus, apsiginti nuo pretenzijų, ieškinių ir apsaugoti Administracijos interesus.

 

 1. KOKIOMIS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISĖTUMO SĄLYGOMIS REMIAMĖS

 

Administracija, tvarkydama asmens duomenis, remiasi šiomis Reglamente įtvirtintomis teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygomis:

 • Jums davus sutikimą (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas), kai asmens duomenys tvarkomi naujienlaiškių, skelbimų siuntimo tikslais, naudojant slapukus, dalyvaujant apklausose, balsavimuose, registruojantis į Administracijos organizuojamus renginius.
 • Vykdant teisės aktuose nustatytas teisines prievoles (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas), kai asmens duomenys tvarkomi dėl pranešimų, skundų nagrinėjimo, įskaitant konsultacijų teikimą.
 • Atliekant užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant viešosios valdžios funkcijas (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies e punktas), kai asmens duomenys tvarkomi dėl pranešimų, skundų nagrinėjimo, įskaitant konsultacijų teikimą, ir viešosios nuomonės rinkimą.
 • Siekdami teisėtų Administracijos arba trečiosios šalies interesų (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas

 

Jei esate jaunesnis nei 14 metų, prašome neteikti jokios asmeninės informacijos per svetainę ir (ar) socialinių tinklų paskyras, o siekiant pasinaudoti svetaine, prieš pateikiant asmeninę informaciją yra privaloma pateikti ir vieno iš tėvų ir (ar) teisėto globėjo rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Mes skatiname tėvus ir (ar) teisėtus globėjus stebėti savo vaikų naudojimąsi internetu ir padėti įgyvendinti šią Privatumo politiką, nurodant savo vaikams niekada neteikti asmeninės informacijos per mūsų svetainę ir (ar) socialinius tinklus be tėvų ir (ar) teisėtų globėjų  sutikimo.

 

 1. AR ASMENS DUOMENIS PRIVALOTE PATEIKTI ADMINISTRACIJAI

 

Informuojame, kad norėdami naudotis svetaine, pateikdami užklausą ar užsisakydami naujienlaiškį, skelbimus Jūs privalėsite Administracijai pateikti savo asmens duomenis. Nepateikę asmens duomenų, negalėsite naudotis svetainės funkcijomis ir Administracija negalės Jums teikti paslaugų.

Pavyzdžiui, Jūs galite pasirinkti, ar užsakyti mūsų naujienlaiškį, tačiau jei pageidausite jį gauti, savo elektroninio pašto adresą pateikti privalėsite, nes jo neturėdama Administracija naujienlaiškio Jums atsiųsti negalės. 

 

 1. IŠ KUR GAUNAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

 

Jūsų asmens duomenis Administracija gauna įvairiais būdais:

 • Jūs patys pateikiate mums savo asmens duomenis tiesiogiai. Tai dažniausiai nutinka, kai pildote svetainėje esančias formas, užklausas ir (ar) pranešimus, kai prenumeruojate mūsų naujienlaiškius ir skelbimus, naudojatės mūsų socialinių tinklų paskyromis, dalyvaujate apklausose, balsavimuose.
 • Jūsų asmens duomenis Administracija gali gauti iš Jūsų atstovo.
 • Asmens duomenys apie Jus renkami automatiškai, kai naudojatės mūsų svetaine (naudodami slapukus mes galime automatiškai surinkti tam tikrus duomenis apie Jūsų prieigą prie svetainės ir jos naudojimą (pvz. prieigos datą ir laiką, turinį ir puslapius, prie kurių Jūs prisijungiate svetainėje, IP adresą ir pan.)), kai naudojatės mūsų socialiniais tinklais (pateikiate užklausą, darote viešus įrašus socialinių tinklų „Facebook“, „Instagram“, „Linkedin“ ir „Youtube“ paskyrose.
 • Jūsų asmens duomenys gali būti gaunami iš kitų įstaigų, institucijų ir pan., kiek tai leidžiama pagal galiojančius teisės aktus.

 

 1. KAM TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

 

Jūsų asmens duomenis Administracija gali teikti:

 • Kitoms valstybės ir (ar) savivaldybių institucijoms ar įstaigoms, kompetentingoms nagrinėti Jūsų pateiktą pranešimą, kai jo nagrinėti nepriklauso Administracijai.
 • Teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ir kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją.
 • Duomenų tvarkytojams Administracijos pasirinktiems paslaugų teikėjams (informacinių sistemų priežiūrą, svetainės informacijos tvarkymo ir priežiūros paslaugas teikiančioms įmonėms, duomenų saugojimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir pan.). Mūsų pasirinkti paslaugų teikėjai asmens duomenis tvarko Administracijos vardu ir pagal Administracijos nurodymus.

 

Administracija Jūsų asmens duomenų neperduoda į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas, t. y. už Europos Sąjungos ribų, išskyrus atvejus, kai tai ją įpareigoja atlikti teisės aktai ar teismai. Jei išimtiniu atveju tokio perdavimo prireiktų, mes darysime viską, kas nuo mūsų priklausys, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.

 

Išorinės svetainės

 

Mūsų svetainėje yra nuorodų į kitus interneto tinklapius. Administracija nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

Ši Privatumo politika taip pat nėra taikoma elektroninei savitarnos svetainei https://mano.siauliai.lt ir https://atviri.siauliai.lt/ .

Socialiniai tinklai

Administracija šiuo metu turi paskyras šiuose socialiniuose tinkluose:

 

 

Socialiniuose tinkluose skelbiame informaciją apie Šiaulių miesto savivaldybės ir Administracijos veiklą ir kitas naujienas.

Atsižvelgdami į tai, kad Administracija neadministruoja anksčiau nurodytų socialinių tinklų, o tik savo paskyrą juose, mes kviečiame Jus susipažinti su informacija apie Jūsų asmens duomenų saugojimą šių socialinių tinklų privatumo dokumentuose.

Svarbu nepamiršti, kad socialinių tinklų paskyrų naudotojams taikoma ne tik ši Privatumo politika, tačiau ir socialinių tinklų, kuriuose yra socialinės paskyros, valdytojų privatumo politikos, taisyklės ir naudojimosi sąlygos. Kai susisiekiate su mumis socialiniuose tinkluose ir teikiate tam tikrą informaciją (pavyzdžiui, rašote mums žinutes komentarus po mūsų įrašais), mes, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų privatumo nustatymų, galime matyti viešą Jūsų profilio informaciją (vardą, pavardę, atvaizdą, elektroninį paštą ar pan.). Taip pat ši informacija (pavyzdžiui, Jūsų pateiktas komentaras), priklausomai nuo pasirinktų privatumo nustatymų, gali būti matoma kitiems konkretaus socialinio tinklo lankytojams.

 

 1. KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

 

Administracija, tvarkydama asmens duomenis, įgyvendina reikiamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, siekdama apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

 1. KIEK LAIKO SAUGOME ASMENS DUOMENIS

 

Administracija asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikia asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, arba tokį laikotarpį, kurį nurodo teisės aktai. Administracijos tvarkomų asmens duomenų saugojimo terminai yra numatyti Administracijos Dokumentacijos plane.

Asmens duomenų, surinktų panaudojant slapukus, saugojimo terminai yra pateikiama slapukų politikoje, kuri skelbiama svetainės skiltyje „Asmens duomenų sauga“ – „Slapukų naudojimo taisyklės“.

Asmens duomenis naujienlaiškių ir skelbimų prenumeratos tikslu saugome tol, kol neatsisakote naujienlaiškių ir skelbimų prenumeratos. Tą galite padaryti laikydamiesi gautame elektroniniame laiške, kuriuo siunčiame Jums naujienlaiškius ir skelbimus, nurodytų atsisakymo instrukcijų arba susisiekę su Administracija pateikę užklausą.

Jums priėmus sprendimą pateikti Administracijai pranešimą apie pažeidimą, Jūsų asmens duomenys bus saugomi ne trumpiau kaip 5 metus.  

Tiesioginio pokalbio internetu metu surinkti duomenys saugomi 14 kalendorinių dienų.

Pasibaigus duomenų saugojimo terminams, duomenys ištrinami taip, kad jų nebūtų galima atkurti, arba perduodami valstybės archyvui, jeigu tokią pareigą Administracijai nustato teisės aktai.

 

 1. INTERNETO SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

 

Svetainėje yra naudojami slapukai. Slapukai leidžia svetainei prisiminti informaciją apie svetainės lankytojo naršymo įpročius, veiksmus bei nustatymus, kad svetainės lankytojas galėtų naudotis visomis svetainės galimybėmis. Slapukai naudojami svetainės lankytojo sutikimo pagrindu, išskyrus būtinuosius slapukus, kurie įdiegiami automatiškai ir jiems nėra reikalingas svetainės lankytojo sutikimas. Tačiau svetainės lankytojas yra informuojamas apie jų naudojimą.

Savo duotą sutikimą svetainės lankytojas bet kada gali atšaukti pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindamas įrašytus slapukus.

Svetainėje naudojami šių tipų slapukai: būtinieji, statistikos, funkciniai ir rinkodaros.

Svetainės lankytojui atsisakius kai kurių slapukų, gali sulėtėti naršymo internete sparta, gali būti apribotas tam tikrų svetainės funkcijų veikimas.

Detalesnė informacija apie slapukais tvarkomus duomenis yra pateikiama svetainėje naudojamų slapukų politikoje, kuri skelbiama svetainės skiltyje „Asmens duomenų sauga“, „Slapukų naudojimo taisyklės“.

 1. KOKIAS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISES TURITE

 

Svetainės lankytojas, kaip duomenų subjektas, turi teisę kreiptis į Administraciją dėl klausimų, susijusių su jo asmens duomenų tvarkymu, t. y. turi šias teises:

 • teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą (Reglamento 13, 14 straipsnis);
 • teisę susipažinti su duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);
 • teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (Reglamento 16 straipsnis);
 • teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento 17 straipsnis). Pastaba: šia teise galima pasinaudoti, kai yra bent viena iš Reglamento 17 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų;
 • teisę apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis). Pastaba: šia teise galima pasinaudoti, kai yra bent viena iš Reglamento 18 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų;
 • teisę į duomenų perkeliamumą (Reglamento 20 straipsnis). Pastaba: šia teise galima pasinaudoti, kai asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir jei asmens duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis;
 • teisę nesutikti su duomenų tvarkymu (Reglamento 21 straipsnis). Pastaba: šia teise galima pasinaudoti, kai asmens duomenų tvarkymas grindžiamas užduotimi, vykdoma viešojo intereso labui, arba pavestomis viešosios valdžios funkcijomis, arba teisėtais duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesais, įskaitant profiliavimą, atliekamą remiantis paminėtais pagrindais;
 • atšaukti duotą sutikimą tvarkyti savo pateiktus asmens duomenis.

 

 1. KAIP GALITE KREIPTIS DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO

 

Svetainės lankytojas, manydamas, kad Administracija tvarkydama jo asmens duomenis pažeidžia Reglamentą ir (ar) kitus duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai adresu: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius; tel. (+370 5) 271 2804, 279 1445; el. p. .

Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galima rasti https://vdai.lrv.lt/.

Savo teises svetainės lankytojas gali įgyvendinti kreipdamasis asmeniškai į Administraciją adresu Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą) ir užpildęs rekomenduojamos formos arba laisvos formos prašymą, o jo atstovas – ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą; siųsdamas prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, paštu (Vasario 16 – osios 62, LT-76295 Šiauliai); siųsdamas prašymą elektroniniu paštu  (siunčiamas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu).

Rekomenduojama prašymo forma skelbiama svetainėje skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

Administracija gali atsisakyti nagrinėti svetainės lankytojo gautą prašymą dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo arba už tai gali paprašyti atitinkamo mokesčio, jei prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka reglamentuota Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklėse, patvirtintose 2020 m. balandžio 8 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-477 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“ su pakeitimais ir papildymais.

Detalesnės informacijos apie duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimą galima rasti svetainėje skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

Jeigu turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į Administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūną tel. (+370 41) 596 229, el. p. [email protected]

 

 1. KAIP KEIČIAMA, ATNAUJINAMA PRIVATUMO POLITIKA

 

Privatumo politika peržiūrima ir atnaujinama ne rečiau kaip kartą per dvejus metus arba pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų tvarkymą.

Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo svetainėje dienos.

 

Paskutinį kartą peržiūrėta ir atnaujinta 2024-05-07

Slapukų naudojimo taisyklės