Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Švietimo pagalba

 ŠVIETIMO PAGALBOS ORGANIZAVIMAS IR TEIKIMAS ŠIAULIŲ MIESTE

  •  Tėvai (globėjai, rūpintojai), pastebėję (įtarę) vaiko ugdymo(si) sunkumus, kreipiasi į mokytoją/ugdantį pedagogą.
   Taip pat jie gali savo iniciatyva kreiptis į ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisiją (toliau – VGK), pateikdami prašymą raštu.
  •  Mokytojas, pastebėjęs mokinio ugdymo(si) sunkumus, aptaria juos su tėvais (globėjais) ir kreipiasi į VGK.
  •  VGK, gavusi raštišką tėvų (globėjų) sutikimą, atlieka pirminį mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau - SUP) vertinimą ir, esant poreikiui, skiria švietimo
   pagalbos specialistų (logopedo ir/ar socialinio pedagogo, psichologo) pagalbą
  •  Esant poreikiui skirti specialiojo pedagogo pagalbą ir (ar) specialųjį ugdymą, VGK, gavusi raštišką tėvų (globėjų) sutikimą, rekomenduoja atlikti išsamų mokinio
   SUP įvertinimą miesto
   Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (toliau - Tarnyba).
   Mokyklos VGK pildo ir pateikia Tarnybai reikalingus dokumentus. Tarnyba, susipažinusi su dokumentais, numato kompleksinio mokinio SUP vertinimo datą ir
   laiką.

  •  Kompleksinį SUP mokinių vertinimą atlieka Tarnybos specialistai: psichologas, specialusis pedagogas, logopedas, esant reikalui - socialinis pedagogas, vaikų
   neurologas, surdopedagogas (jeigu vaikas turi klausos sutrikimų).
   Ikimokyklinio amžiaus vaikų vertinimą atlieka Tarnybos logopedas, esant reikalui - specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, vaikų neurologas,
   surdopedagogas (jeigu vaikas turi klausos sutrikimų).
   Atlikus vaiko gebėjimų vertinimą, Tarnybos specialistai pateikia tėvams (globėjams, rūpintojams) ir pedagogams išsamias išvadas apie mokinio gebėjimų stipriąsias
   ir silpnąsias puses, skiria reikalingą švietimo pagalbą, rekomenduoja ugdymo programą, tinkamus ugdymo būdus ir priemones.

 •  Vaiko, dar nelankančio ugdymo įstaigos, SUP vertinimas Tarnyboje atliekamas, kai kreipiasi tėvai (globėjai, rūpintojai) dėl vaiko kalbos, bendravimo, elgesio ar kitų
  sunkumų, pateikdami sutikimą dėl ugdymosi sunkumų priežasčių vertinimo Tarnyboje, vaiko piešinių ar kitokių darbų, vaiko sveikatos būklės įvertinimo dokumentų
  kopijas.
 •  Tėvai (globėjai, rūpintojai), pastebėję vaiko psichologinius sunkumus, kreipiasi pagalbos į mokyklos ar Tarnybos psichologą.
 •  Tėvai (globėjai, rūpintojai) gali kreiptis į Tarnybos specialistus dėl vaiko mokymosi, kalbos, elgesio, lankomumo sunkumų. Tarnyboje konsultuoja šie švietimo pagalbos
  specialistai: psichologai, logopedai, specialieji pedagogai, socialinis pedagogas ir surdopedagogas.

Pagalba švietimui