Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

XVIII. Švietimas

Paslaugos  apibūdinimas:

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ)  teikėjams suteikiama galimybė įgyvendinti NVŠ programas valstybės biudžeto ar Europos struktūrinių fondų lėšomis. Įvertintos NVŠ programos tvirtinamos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Šiaulių miesto savivaldybės 1-12 klasių mokiniai turi galimybę rinktis įvairesnes NVŠ programas, atitinkančias jų poreikius, o NVŠ teikėjai turi galimybę teikti NVŠ švietimo paslaugas, kurių metu ugdomos mokinių neformaliosios kompetencijos.
NVŠ teikėjai visus metus gali teikti programų paraiškas el. paštu arba elektroniniu būdu per E. pristatymą. Paraiškos registruojamos ir teikiamos vertinti vertintojų komisijai (toliau – Komisija), kurios darbas reglamentuojamas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymu patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams vertinimo tvarkos aprašu. Su Komisijos sprendimu NVŠ teikėjai supažindinami per 5 (penkias) darbo dienas elektroniniu būdu (el. paštu). Minėtą viešąją paslaugą administruoja Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams vertinimo tvarkos aprašas,  patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. A-425. 

Inicijavimo forma:

Paraiška DOC  

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 Asmuo, siekiantis gauti paslaugą, turi pateikti  prašymą ir NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Daiva Vaičiulienė, tel. +370 41 386 478; +370 658 76 093, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. Paslauga nemokama.     

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.       

Paslaugos  apibūdinimas:

Konkurso būdu lėšos skiriamos šviečiamojo pobūdžio renginių, skatinančių Savivaldybės bendruomenės švietimo iniciatyvas, mokslo populiarinimą, pažangos sklaidą ir įvairių sričių organizacijų bendradarbiavimą kuriant pilietinę visuomenę daliniam finansavimui.

Paraiškas gali teikti šviečiamojo pobūdžio veiklą vykdantys pelno nesiekiantys juridiniai asmenys (toliau – paraiškos teikėjas), projekto veiklą vykdantys Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje, išskyrus Savivaldybės biudžetines įstaigas. Nuostata netaikoma savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigoms, kurios veiklą vykdo muzikos, teatro, dailės, šokio srityse, teikiančioms paraiškas respublikiniams ir tarptautiniams festivaliams organizuoti.

Paraiška su priedais teikiama:

 1. el. paštu  (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu (ADOC formatu);
 2. el. paštu   vienu elektroniniu laišku (skenuotą);
 3. popierine forma (originalas), Savivaldybės administracijos priimamajame adresu Vasario 16-osios g. 62. Šiauliai;
 4. per šiauliečių savitarnos svetainę https://mano.siauliai.lt (paraiška turi būti pasirašyta saugiu elektroniniu parašu, ADOC formatu).

Paraiškas dėl reprezentacinio švietimo renginio statuso suteikimo vertina Savivaldybės švietimo taryba, kuri teikia rekomendacijas Savivaldybės mero potvarkiu iš Savivaldybės administracijos sudarytai komisijai dėl renginių įtraukimo į Sąrašą. Sąrašą, atsižvelgdama į Švietimo, Kultūros ir Sporto tarybų, Komisijos rekomendacijas, trejiems metams tvirtina Savivaldybės taryba.
Reprezentacinio renginio statusą gavusiam renginiui trejus metus užtikrinamas dalinis finansavimas iš savivaldybės biudžete patvirtintų asignavimų.

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.

Paslaugos rezultatas: Reprezentacinio švietimo renginio statuso suteikimas ir dalinis finansavimas.

Teisės aktai:

 1. Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023 m. balandžio 26 d. potvarkis Nr. M-133 “Dėl Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo konkurso nuostatų ir sutarties formos patvirtinimo“.

Inicijavimo forma:

Paraiška DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Paraiška

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Edita Badaukienė, tel. +370 41 509 580, el. paštas 

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienų.  Paslauga nemokama.

 Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį: mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienos.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.    

Raktažodžiai:  Švietimas, reprezentacinis renginys

         

Paslaugos  apibūdinimas:

Paraiškos kasmet teikiamos nuo einamųjų metų birželio 1 d. iki rugsėjo 5 d. 

Apdovanojimo „Šiaulių miesto metų mokytojas“ skyrimo tikslai: pagerbti Šiaulių miesto mokytojus už paskutiniųjų dviejų metų lyderystę, aktyvumą, kūrybiškumą, reikšmingą veiklą miesto bendruomenei, didinti mokytojo profesijos prestižą.

 • Apdovanojimą steigia Šiaulių miesto savivaldybės taryba. Apdovanojimas – atminimo dovana ir premija, kuri kasmet teikiama Tarptautinės mokytojų dienos proga.
 • Premijos mokamos iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto asignavimų, skirtų Šiaulių miesto savivaldybės strateginio veiklos plano Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programai įgyvendinti.
 • Kasmet skiriama dešimt 2000 Eur dydžio premijų po penkias skirtingų dalykų ar sričių formaliojo ir neformaliojo ugdymo (ikimokyklinio, priešmokyklinio ir kito neformaliojo vaikų švietimo) mokytojams.

 Kandidatus apdovanojimui gauti gali siūlyti:
– švietimo įstaigų vadovai, įstaigos savivaldos institucijai pritarus;
– Savivaldybės mokyklų mokytojų metodinės veiklos būreliai;
– mokytojų, mokinių, tėvų ir kitos nevyriausybinės organizacijos, asociacijos;
– kiti švietimo teikėjai.

Pareiškėjas, siūlantis kandidatą, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui pateikia paraišką. Paraiškos teikiamos tiesiogiai Švietimo skyriui adresu Pakalnės g. 6a, 204 kab. darbo dienomis. 
Pareiškėjų pateiktas paraiškas svarsto Šiaulių miesto savivaldybės švietimo taryba. Švietimo skyrius, atsižvelgdamas į Švietimo tarybos protokolinį nutarimą dėl siūlomų apdovanoti kandidatų, rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl apdovanojimų skyrimo. Apdovanojimus įsakymu skiria Savivaldybės administracijos direktorius. Informacija apie skirtus apdovanojimus skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Paslaugos rezultatas: 
Skirta premija skirtingų dalykų ar sričių formaliojo ir neformaliojo ugdymo (ikimokyklinio, priešmokyklinio ir kito neformaliojo vaikų švietimo)  mokytojams.

Teisės aktai:

 1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 3 d. sprendimas  Nr. T-162 „Dėl apdovanojimo „Šiaulių miesto metų mokytojas“ skyrimo nuostatų patvirtinimo“          

Inicijavimo forma:

Paraiška DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Paraiška

Paslauga nemokama. 

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Danguolė Teišerskienė, tel. +370 658 76 094, el. paštas  

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.     

Raktažodžiai: Šiaulių miesto metų mokytojas

Paslaugos  apibūdinimas:

Paskelbus apie programos paraiškų konkursą Savivaldybės internetiniame puslapyje, konkurso sąlygas atitinkantys programos paraiškų teikėjai iki nurodytos datos teikia paraiškas ir reikalingus pridėti dokumentus Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui adresu Pakalnės 6a, Šiauliai, elektroniniu paštu arba per E.pristatymas sistemą

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais. 

Teisės aktai:

 1.  Šiaulių miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašas  

Inicijavimo forma:

Paraiška  DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Paraiška;
 2. Dokumentai, kurie patvirtina, kad Programos vykdytojas turi teisę vykdyti švietimo veiklą (yra registruotas Švietimo ir mokslo institucijų registre arba turi Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą pažymą) ir turi ne mažesnę nei vienerių metų suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos organizavimo patirtį.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Orinta Tamutienė, tel. +370 658 76 095, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 15 darbo dienų. Paslauga nemokama.

Elektroniniu būdu paslauga neteikiama.   

Paslaugos  apibūdinimas:

Paskelbus apie programos paraiškų konkursą Savivaldybės internetiniame puslapyje, konkurso sąlygas atitinkantys programos paraiškų teikėjai iki nurodytos datos teikia paraiškas ir reikalingus pridėti dokumentus Savivaldybės Švietimo skyriui adresu Pakalnės 6a, Šiauliai, elektroniniu paštu arba per E.pristatymas sistemą. 

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.

Paslaugos rezultatas: Priimta ir registruota paraiška.

Teisės aktai:

 1. Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023 m. birželio 2 d. potvarkis Nr. M-370 “Dėl Šiaulių miesto savivaldybės ir  Šiaulių miesto  teritorijoje veikiančių aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo programų konkurso ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”     

Inicijavimo forma:

DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Paraiška;
 2. Programos vykdytojo VĮ Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo kopiją arba VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją;
 3. Programos vykdytojo įstatų (nuostatų) patvirtintą kopiją;
 4. Gali būti pateikta ir papildoma, Paraiškos teikėjo nuomone svarbi, medžiaga ar informacija (pvz., kompaktiniame diske).

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Orinta Tamutienė, tel. +370 658 76 095, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 15 darbo dienų.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.     

Raktažodžiai:  Šiaulių miesto savivaldybės ir  Šiaulių miesto  teritorijoje veikiančių aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo programų finansavimas. 

 

Paslaugos  apibūdinimas:

Paskelbus apie programos paraiškų konkursą Savivaldybės internetiniame puslapyje, konkurso sąlygas atitinkantys programos paraiškų teikėjai iki nurodytos datos teikia paraiškas ir reikalingus pridėti dokumentus Savivaldybės Švietimo skyriui adresu Pakalnės 6a, Šiauliai, elektroniniu paštu arba per e.pristatymas sistemą. 

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais. 

Teisės aktai:

 1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimas Nr. T-327 "Dėl STEAM, STEAM Junior ir INOSTART programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo";
 2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 17 d. įsakymas  Nr. A-247 "Dėl STEAM krypties programų konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo"

Inicijavimo forma:

STEAM, STEAM JUNIOR paraiška DOC  PDF
STEAM+ paraiška DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Paraiška;
 2. programos teikėjo registravimo pažymėjimo kopija;
 3.  programos teikėjo įstatų (nuostatų) kopija.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Orinta Tamutienė, tel. +370 658 76 095, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 15 darbo dienų.        

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

Paslaugos  apibūdinimas:

Paskelbus apie programos paraiškų konkursą Savivaldybės internetiniame puslapyje, konkurso sąlygas atitinkantys programos paraiškų teikėjai iki nurodytos datos teikia paraiškas ir reikalingus pridėti dokumentus Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui, adresu Pakalnės 6a, Šiauliai, elektroniniu paštu arba per e.pristatymas sistemą. 

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais. 

Teisės aktai:

 1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimas Nr. T-327 "Dėl STEAM, STEAM Junior ir INOSTART programų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo";
 2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 17 d. įsakymas  Nr. A-247 "Dėl STEAM krypties programų konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo".    

Inicijavimo forma:

Paraiška DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Paraiška;
 2. programos teikėjo registravimo pažymėjimo kopija;
 3. programos teikėjo įstatų (nuostatų) kopija;
 4. aukštosios mokyklos ir Šiaulių miesto teritorijoje veikiančio ūkio subjekto susitarimas dėl darbų atlikimo.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Orinta Tamutienė, tel. +370 658 76 095, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 15 darbo dienų.  

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

Paslaugos  apibūdinimas:

Paskelbus apie programos paraiškų konkursą Savivaldybės internetiniame puslapyje, konkurso sąlygas atitinkantys programos paraiškų teikėjai iki nurodytos datos teikia paraiškas ir reikalingus pridėti dokumentus Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui adresu Pakalnės 6a, Šiauliai, elektroniniu paštu arba per E.pristatymas sistemą. 

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Erdvės pritaikymo integruotam gamtos mokslų ugdymui ir Šiaulių miesto bendruomenės švietimui programos finansavimo aprašas          

Inicijavimo forma:

Paraiška DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Paraiška;
 2. Programos vykdytojo VĮ Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo kopiją arba VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją;
 3. Programos vykdytojo įstatų (nuostatų) patvirtintą kopiją.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Orinta Tamutienė, tel. +370 658 76 095, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 15 darbo dienų. Paslauga nemokama.

Elektroniniu būdu paslauga neteikiama.       

Paslaugos  apibūdinimas:

Paskelbus apie programos paraiškų konkursą Savivaldybės internetiniame puslapyje, konkurso sąlygas atitinkantys programos paraiškų teikėjai iki nurodytos datos teikia paraiškas ir reikalingus pridėti dokumentus Savivaldybės Švietimo skyriui adresu Pakalnės 6a, Šiauliai, elektroniniu paštu arba per E.pristatymas sistemą.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1.  Inžinerijos ir informatikos mokslų krypties studijų Šiaulių mieste paramos skyrimo tvarkos aprašas         

Inicijavimo forma:

Paraiška studentams DOC  PDF

Paraiška dėstytojams DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Studentas, pretenduojantis gauti skatinamąją stipendiją,  pateikia šiuos dokumentus:
1. motyvuotą paraišką (paraiškos forma pridedama prie Atrankos konkurso sąlygų);
2. pažymą apie mokymąsi Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje veikiančioje aukštojoje mokykloje;
3. aukštosios mokyklos studijų programų komiteto (studijų kokybės priežiūros grupės) išrašą (rekomendaciją) apie studento paskutinių praėjusių studijų metų (semestrais) pažangumą;
4. studento pasiekimus mokslinėje, tiriamojoje veikloje įrodančių dokumentų kopijas;
5. studento dalyvavimo savanoriškoje (visuomeninėje) veikloje įrodančių dokumentų kopijas.

Paramos lėšų dalis skiriama kviestinių aukštos kvalifikacijos dėstytojams, kurie pateikia šiuos įrodančius dokumentus:
1. dėstymo trukmė yra nuo 10 iki 15 darbo su studentais dienų;
2. dėstytojo vidutinis darbo krūvis per vieną dėstymo dieną yra ne mažesnis kaip 2 kontaktinio darbo su studentais valandos, kurios apima formaliai suplanuotą tiesioginį dėstytojo bendravimą su studentais, bet neapima nuotolinio mokymo (išskyrus atvejus, kai paskelbus karantiną ir (ar) ekstremalią situaciją Lietuvos Respublikoje, aukštoji mokykla studijas organizuoja nuotoliniu būdu);
3. papildoma dėstytojo veikla, tokia kaip viešos paskaitos, tiriamasis darbas, akademinio ir administracinio personalo mokymai ir kita veikla, naudinga aukštajai mokyklai ir Šiaulių miesto bendruomenei, suteikia pridėtinę vertę.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Orinta Tamutienė, tel. +370 658 76 095, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 15 darbo dienų. Paslauga nemokama. 

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

Paslaugos  apibūdinimas:

Vaikų vasaros stovyklų  (toliau – VVS)  teikėjams suteikiama galimybė įgyvendinti stovyklas savivaldybės ir/ ar  valstybės biudžeto lėšomis. Įvertintos VVS programos tvirtinamos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Su VVS teikėjais sudaromos VVS įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo sutartys. Šiaulių miesto savivaldybės 1-12 klasių mokiniai, užsienyje gyvenančių lietuvių vaikai turi galimybę vasara dalyvauti vienoje iš dalies miesto savivaldybės finansuojamoje stovykloje, atitinkančioje jų poreikius. VVS teikėjai turi galimybę pretenduoti į miesto savivaldybės lėšas ir užtikrinti  kokybiškesnį VVS organizavimą.

Konkurso būdu VVS teikėjai gali teikti programų paraiškas el. paštu arba elektroniniu būdu per E. pristatymą. Paraiškos registruojamos ir teikiamos vertinti vertintojų komisijai (toliau – Komisija), kurios darbas reglamentuojamas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintais vaikų vasaros stovyklų konkurso ir stovyklų programų vertinimo nuostatais.

Komisija vertina paraiškas 20 (dvidešimt) darbo dienų. Su  Komisijos sprendimu VVS teikėjai supažindinami elektroniniu būdu (el. paštu).  Su konkursą laimėjusiais VVS teikėjais sudaromos VVS įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo sutartys.  Minėtą viešąją paslaugą administruoja Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.

Paslaugos rezultatas: Šiaulių miesto savivaldybės VVS sąrašas patvirtinamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.  Šiaulių miesto savivaldybės administracija užtikrina  Šiaulių miesto savivaldybės 1-12 klasių mokinių, užsienyje gyvenančių lietuvių vaikų, atostogaujančių Šiauliuose, užimtumą vasaros atostogų metu.

Teisės aktai:

 1.   Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-05-24 įsakymas Nr. A-828 „Dėl Vaikų vasaros stovyklų organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo ir vaikų vasaros stovyklų konkurso ir stovyklų programų vertinimo nuostatų patvirtinimo“.       

Inicijavimo forma:

Paraiška DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Juridinio asmens (viešosios įstaigos, asociacijos ir kt.) registracijos dokumentų ir nuostatų (įstatų) kopijos. Šis punktas netaikomas Savivaldybei pavaldžioms įstaigoms;
 2. Fizinio asmens (laisvojo mokytojo) registracijos Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR) išrašas ir/ar individualios veiklos pažymos kopija/ verslo liudijimo pažymos kopija;
 3. Stovyklos vadovo ir Stovyklos veiklos užsiėmimų vadovo (-ų) gyvenimo aprašymas (-ai) (CV), kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos;
 4. Gabių Šiaulių miesto 8 ir I–III gimnazijos klasių mokinių dalykinių Šiaulių miesto olimpiadų ir konkursų prizininkų stovyklos mokinių skaičiaus pagal tikslinį sąrašą; suderinamas su savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi;
 5. Vaikų, patiriančių socialinę riziką, stovyklos mokinių skaičiaus pagal tikslinį sąrašą suderinamas su savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriumi.

 Papildomai pateikti neprivalomi dokumentai:

 1. straipsniai, atsiliepimai, kita informacija (ne daugiau kaip du A4 formato lapai), jei Stovyklos veikla tęstinė;
 2. sutarčių su socialiniais partneriais kopijos (jei tokie partneriai yra);
 3. rekomendacijos. 

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Daiva Vaičiulienė, tel. +370 41 386 478; +370 658 76 093, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.     

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.     

Raktažodžiai: vaikų, vasaros stovykla, stovyklų finansavimas.

 

 

 

Paslaugos  apibūdinimas:

Šiaulių miesto nevalstybinėms švietimo įstaigoms ir laisviesiems mokytojams, įgyvendinantiems ikimokyklinio ugdymo programas, savivaldybės biudžeto lėšos vieno vaiko vieno mėnesio ugdymo reikmėms gali būti skiriamos tik tiems vaikams, kurių bent vieno iš tėvų (globėjų)  deklaruota ir faktiška gyvenamoji vieta yra Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje.
Iš savivaldybės biudžeto lėšų ikimokyklinio ugdymo programas įgyvendinti gali visos Šiaulių miesto nevalstybinės įstaigos ir laisvieji mokytojai, kurie:

 • turi teisę vykdyti ikimokyklinio ugdymo veiklą;
 • yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre;
 • turi ikimokyklinio ugdymo programoms įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;
 • užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka;
 • pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą gali dirbti ikimokyklinio ugdymo pedagogais arba turi minėtą kvalifikaciją įgijusius asmenis.

Lėšas Šiaulių miesto nevalstybinėms švietimo įstaigoms ir laisviesiems mokytojams pagal Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus pateiktus duomenis paskirsto ir tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. Lėšos skiriamos pagal sudarytas sutartis tarp Savivaldybės administracijos ir nevalstybinės švietimo įstaigos ar laisvojo mokytojo. Lėšas perveda Savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius vieną kartą per mėnesį pagal pateiktą paraišką lėšoms gauti. Paraiškos rengiamos pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą formą. Skirtos einamųjų metų savivaldybės biudžeto lėšos perskirstomos pasikeitus mokinių skaičiui pagal rugsėjo 1 dienos Mokinių registro duomenis.
Savivaldybės biudžeto lėšos naudojamos šioms vaikų ugdymo reikmėms:

 • pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, kvalifikacijai tobulinti;
 • ugdymo priemonėms ir kitoms išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su ikimokyklinio ugdymo programos vykdymu.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1.  Ikimokyklinio ugdymo programų, kurias įgyvendina Šiaulių miesto nevalstybinės švietimo įstaigos ir laisvieji mokytojai, finansavimo tvarkos aprašas.     

Inicijavimo forma:

Prašymas  DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Laisvos formos prašymas;
 2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2019 m. liepos 19 įsakymu Nr. Š-306 patvirtintas 1 priedas (pridedama);
 3. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ir darbo ministerijos išduoto leidimo-higienos paso kopija;
 4. Švietimo ir mokslo institucijų registro išrašas;
 5. pedagogų išsilavinimo dokumentų kopijos.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Danguolė Teišerskienė, tel. +370 658 76 094, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 5 darbo dienų. Paslauga nemokama.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt arba mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. Paslauga nemokama.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.       

Paslaugos  apibūdinimas:

Švietimo ir mokslo institucijų registro paskirtis - registruoti objektus, rinkti, apdoroti, sisteminti ir kaupti, saugoti ir teikti registro objektų duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims (informacija viešinama interneto puslapyje www.aikos.smm.lt).

Registras suteikia gyventojams informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias ugdymo (švietimo) įstaigas. Įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre įstaigos, pasikeitus jų duomenims, turi pateikti patikslintą informaciją, kurios pagrindu registre duomenys atnaujinami.

Savivaldybės administracija registruoja tik jos teritorijoje veikiančias institucijas ir laisvuosius mokytojus.

Prašymus galima siųsti per E-pristatymas.lt , el. paštu , ar pateikti tiesiogiai Švietimo skyriui.

Prašymą galima pateikti ir kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. ISAK-1871 „Dėl Švietimo ir mokslo institucijų registro“.        

Inicijavimo forma:

Prašymas-kortelė  DOC  

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Prašymas-kortelė 

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Švietimo skyriaus vyr. kompiuterininkas Gediminas Šlapaitis, tel. +370 41 386 477; +370 658 76 096, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienų.     

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

Paslaugos  apibūdinimas:

Tėvų (globėjų) prašymas išduoti pažymą apie vaiko ikimokyklinio ugdymo įstaigos nelankymą gali būti pateikiamas tiesiogiai atvykus į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrių, „Vieno langelio“ savivaldybės asmenų aptarnavimo padalinį, atsiuntus prašymą paštu ar elektroniniu būdu.

Prašymus galima siųsti per E. pristatymas, el. paštu ,

Prašymą galima pateikti ir kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Atsakymas asmeniui gali būti išduotas atvykus į instituciją, išsiunčiamas paštu ar elektroniniu būdu. 

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

Inicijavimo forma:

Laisvos formos prašymas  DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymas, kuriame turi nurodyti: vieno iš tėvų (globėjų)  vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jei atsakymą reikės siųsti registruotu paštu).
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba asmens paskyrimą globėju (rūpintoju) patvirtinantys dokumentai.
 3. Vaiko vardas, pavardė, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Švietimo skyriaus vyr. kompiuterininkas Gediminas Šlapaitis, tel. +370 41 386 477; +370 658 76 096, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 5 darbo dienos.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį: mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 5 darbo dienos.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.              

Paslaugos  apibūdinimas:

Asmens prašymas išduoti pažymą apie pedagoginio darbo stažą gali būti pateikiamas tiesiogiai atvykus į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrių, „Vieno langelio“ savivaldybės asmenų aptarnavimo padalinį, atsiuntus prašymą paštu ar elektroniniu būdu.
Prašymus galima siųsti per E. pristatymas, el. paštu: ,
Prašymą galima pateikti ir kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis.
Juridinio asmens, kuriam valstybės suteikta teisė gauti duomenis, prašymas išduoti pažymą teikiamas tik elektroniniu būdu.
Atsakymas asmeniui gali būti išduotas atvykus į instituciją, išsiunčiamas paštu ar elektroniniu būdu.
Atsakymas juridiniam asmeniui pateikiamas tik elektroniniu būdu.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

Inicijavimo forma:

Prašymas  DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 Asmuo, siekiantis gauti paslaugą, turi pateikti prašymą, nurodant savo asmens duomenis, institucijos pavadinimą, kurioje dirbo atitinkamu laikotarpiu.

Juridinis asmuo, vadovaujantis duomenų gavimo nuostatomis, pateikia asmens, kuriam reikalinga pažyma, duomenis.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Ligita Vilkončienė, tel. +370 41 386 479, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. Paslauga nemokama.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   www.epaslaugos.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. Paslauga nemokama.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.