Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

2025-2033 metų strateginio plano rengimas

Strateginio veiklos plano rengimas

I etapas

Projekto veiklos pavadinimas

Projekto veiklos etapai

Veiklos etapų aprašymas

Veiklos rezultatas

1.    Parengiamieji darbai

1.1.    20252033 m. Šiaulių miesto strateginio plėtros plano (toliau –Strateginis plėtros planas) grafiko rengimas

1.1.1. Rengiamas detalus Strateginio plėtros plano rengimo grafikas ir interneto svetainėje http://wwww.siauliai.lt informuojama visuomenė.

1.1.2. Paslaugų teikimo laikotarpiu, Paslaugų Teikėjas kartu su Paslaugų gavėju interneto svetainėje reguliariai atnaujina ir sistemina informaciją.

Parengtas detalus Strateginio plėtros plano rengimo grafikas.

Visa informacija apie Strateginio plėtros plano  rengimo eigą patalpinta Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje, www.siauliai.lt

2.     Strateginio plėtros plano rengimas

2.1. 20152024 m. Šiaulių miesto strateginio plėtros plano įgyvendinimo eigos ir rezultatų analizė

2.1.1. Atliekama 2015–2024 m. Šiaulių miesto strateginio plėtros plano tikslų, uždavinių pasiekimo, priemonių įgyvendinimo sėkmę/nesėkmę lėmusių priežasčių analizė.

2.1.2. Atliekama 2015–2024 m. Šiaulių miesto strateginio plėtros plano įgyvendinimo proceso organizavimo efektyvumo analizė.

2.1.3. Pateikiamos rekomendacijos dėl  Strateginio plėtros plano įgyvendinimo proceso efektyvumo tobulinimo.

Parengtos Strateginio plėtros plano įgyvendinimo proceso organizavimo ir efektyvumo tobulinimo rekomendacijos.

2.2. Šiaulių miesto aplinkos ir išteklių (PEST, SSGG) analizė

2.2.1. Atliekama sektorinė Šiaulių miesto statistikos duomenų analizė:

2.2.1.1. analizuojama miesto demografinės, socialinės, ekonominės, kultūrinės, turizmo, švietimo, investicinės, inžinerinės, teritorijų planavimo, gamtinės aplinkos būklė ir raidos tendencijos;

2.2.1.2. analizei naudojami naujausi oficialių statistikos duomenų šaltinių skelbiami duomenys;

2.2.1.3. analizėje pateikiama aktuali paskutinių 3 metų informacija apie atskirų sektorių vystymąsi;

2.2.2. Parinkus tinkamus rodiklius (visuomenės sveikatos, sporto, socialinės aplinkos, švietimo, kultūros ir kt. srityse), atliekama analizė lyčių lygybės aspektu, atsižvelgus į pateiktus statistinius duomenis, pateikiamos rekomendacijos ir priemonės dėl  Strateginio plėtros plano įgyvendinimo proceso efektyvumo tobulinimo lygioms galimybėms užtikrinti. 2.2.3. Analizuojamos Strateginio plėtros plano priemonių įgyvendinimo galimybės:

2.2.3.1. žmogiškieji ištekliai;

2.2.3.2. materialinė-techninė bazė;

2.2.3.3. teisiniai įgaliojimai;

2.2.3.4. finansiniai ištekliai.

2.2.4. Analizės apimtis iki 30 psl., esant reikalui, papildomą informaciją išdėstant prieduose. Turi būti kokybiškai parengtas analizės apibendrinimas, pateiktos pagrindinės išvados bei pasiūlymai.

Parengta ir su Paslaugų gavėju suderinta Šiaulių

miesto aplinkos ir išteklių (PEST, SSGG)  analizės ataskaita.

2.3. Šiaulių miesto savivaldybei (toliau – Savivaldybė) aktualių strateginio planavimo dokumentų analizė

2.3.1. Atliekama Savivaldybei aktualių ES ir kitų strateginio planavimo dokumentų (nacionalinio ir regioninio lygmens) analizė siekiant nustatyti, kokios minėtų dokumentų nuostatos turi būti atspindėtos Strateginiame plėtros plane.

2.3.2. Atliekama Savivaldybėje patvirtintų strateginio planavimo dokumentų analizė siekiant nustatyti, kokios minėtų dokumentų nuostatos turi būti atspindėtos Strateginiame plėtros plane:

2.3.2.1. Šiaulių miesto teritorijos bendrasis planas; 2.3.2.2. Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategija ir įgyvendinimo veiksmų planas iki 2034 metų;

2.3.2.3. Šiaulių miesto darnaus judumo planas;

2.3.2.4. Išmanaus miesto koncepcija;

2.3.2.5. Transporto organizavimo Šiaulių mieste specialusis planas;

2.3.2.6. Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 20212025 m. bendrasis planas; 2.3.2.7. Šiaulių miesto savivaldybės atliekų tvarkymo planas;

2.3.2.8. Aplinkos oro kokybės valdymo programa;

2.3.2.9. Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas;

2.3.2.10. Šiaulių miesto vandentvarkos specialusis planas;

2.3.2.11. kiti dokumentai.

Atlikta savivaldybei aktualių ES, šalies ir kitų strateginio planavimo dokumentų analizė ir parengta ataskaita.

II etapas

Projekto veiklos pavadinimas

Projekto veiklos etapai

Veiklos etapų aprašymas

Veiklos rezultatas

3. Savivaldybės gyventojų lūkesčių apklausa, rezultatų ir esamos būklės pristatymas

3.1. Gyventojų nuomonės tyrimas

3.1.1. Šiaulių miesto teritorijoje atliekamas gyventojų nuomonės tyrimas, kurio tikslas – nustatyti Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų nuomonę apie dabartinę Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą ir lūkesčius dėl Šiaulių miesto plėtros planuojamame Strateginio plėtros plano įgyvendinimo laikotarpyje: 3.1.1.1. Savivaldybės gyventojų apklausos anketa, imtis ir metodika turi būti suderinta su Paslaugos gavėju. 3.1.1.2. Savivaldybės gyventojų apklausos rezultatai turi būti susisteminti, suformuluotos išvados ir pasiūlymai Strateginio plėtros plano turiniui ir parengta ataskaita.

Parengta susisteminta apklausos ataskaita, kurioje pateikiamos išvados ir pasiūlymai dėl Strateginio plėtros plano.

Pateiktos išvados ir pasiūlymai Strateginio plėtros plano turiniui ir parengta ataskaita.

3.2. Viešų diskusijų organizavimas, įtraukiant miesto bendruomenių ir seniūnaitijų atstovus

3.2.1. Organizuojamos viešos diskusijos, įtraukiant Šiaulių miesto bendruomenių ir seniūnaitijų atstovus, kurių tikslas – nustatyti Savivaldybės gyventojų atskiruose gyvenamuosiuose rajonuose nuomonę apie Šiaulių miesto plėtros prioritetus bei lūkesčius. 3.2.2. Per 3 darbo dienas po visų įvykusių viešų diskusijų rezultatai turi būti susisteminti, suformuluotos išvados ir pasiūlymai Strateginio plėtros plano turiniui ir parengta ataskaita. 3.2.3. Taikomos inovatyvios formos bendravimui su gyventojais (interneto svetainė, socialiniai tinklai ir kt.).

Suorganizuotos viešos diskusijos ir parengta ataskaita.

4. Reprezentacinė esamos būklės analizės ataskaita, tyrimų išvados

4.1. Viešas esamos būklės analizės ataskaitos, tyrimų, apklausų išvadų pristatymas, kurių pagrindu bus rengiama Strateginio plėtros plano koncepcija

4.1.1. Paslaugų teikėjas gyvai arba nuotoliniu būdu organizuoja renginį esamos būklės analizės rezultatams pristatyti. Renginyje turi dalyvauti Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės įmonių, įstaigų, asociacijų, organizacijų atstovai, Savivaldybės administracijos darbuotojai ir kiti suinteresuoti juridiniai ar fiziniai asmenys. Detali renginio programa derinama su Paslaugų gavėju. 4.1.2. Preliminarus renginio dalyvių skaičius – ne mažiau kaip 50 asmenų. 4.1.3. Jei renginys vyksta gyvai, jis turi vykti tokiems renginiams pritaikytose patalpose, aprūpintose reikiama technika. Patalpų pasirinkimas  derinamas su Paslaugų gavėju.

Parengta ir pateikta  Šiaulių miesto esamos būklės analizės rezultatų ataskaita

Surengtas su Paslaugų gavėju suderintas esamos būklės analizės ataskaitos pristatymas.

III etapas

Projekto veiklos pavadinimas

Projekto veiklos etapai

Veiklos etapų aprašymas

Veiklos rezultatas

5. Strateginio plėtros plano koncepcijos parengimas

5.1. Strateginio plėtros plano rengimo formos parengimas atliktų tyrimų pagrindu.

5.1.1. Atsižvelgdamas į esamos būklės analizės rezultatus Paslaugų teikėjas suformuoja ir pasiūlo Paslaugų gavėjui Strateginio plėtros plano rengimo formą.

Parengta Strateginio plėtros plano rengimo forma.

5.2. Šiaulių miesto Strateginio plėtros plano vizijos, prioritetų, tikslų, uždavinių, pažangos priemonių ir (arba) projektų bei tęstinės veiklos priemonių, teisingų vertinimo rodiklių formavimas, lėšų poreikio numatymas ir viešas svarstymas.

5.2.1. Parengiami preliminarūs Strateginio plėtros plano prioritetai, tikslai, uždaviniai, pažangos priemonės ir (arba) projektai bei tęstinės veiklos priemonės ir vertinimo rodikliai. 5.2.2. Suskaičiuojamas Strateginio plėtros plano reikalingų kiekvienai veiklai įgyvendinti numatomas preliminarus lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. 5.2.3. Gyvai arba nuotoliniu būdu organizuojama vieša diskusija, kurioje dalyvauja šiauliečiai miesto vizijai peržiūrėti, plėtros prioritetams, tikslams, uždaviniams, pažangos priemonėms ir (arba) projektams bei tęstinės veiklos priemonėms ir rodikliams suformuoti: 5.2.3.1. Jei vieša diskusija organizuojama gyvai, ji turi vykti tokiems renginiams pritaikytose patalpose, aprūpintose reikiama technika. Detali renginio programa ir patalpos, kitos renginio organizavimo detalės derinamos su Paslaugų gavėju; 5.2.3.2. viešos diskusijos metu turi būti diskutuojama apie Šiaulių miesto viziją, 20252033 m. Šiaulių miesto plėtros prioritetus, formuojami/koreguojami/derinami Strateginio plėtros plano tikslai, uždaviniai, pažangos priemonės ir (arba) projektai bei tęstinės veiklos priemonės ir teisingi rodikliai; 5.2.3.3. viešą diskusiją turi moderuoti profesionalūs lektoriai; 5.2.3.4. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti galimybę diskusiją transliuoti gyvai („online“ režimu) YouTube kanalu;

Suformuota Šiaulių miesto vizija, 20252033 m. miesto plėtros prioritetai, Strateginio plėtros plano tikslai, uždaviniai, pažangos ir tęstinės veiklos priemonės ir teisingi vertinimo rodikliai.

Sudarytas Strateginio plėtros plano įgyvendinimo lėšų poreikis.

Surengta su Paslaugų gavėju suderinta vieša diskusija.

Atlikta transliacija.

6. Strateginio plėtros plano tvirtinimas ir viešinimas.

6.1. Strateginio plėtros plano projekto parengimas ir svarstymas.

6.1.1. Paslaugos teikėjas parengia galutinį Strateginio plėtros plano projektą:

6.1.1.1. Strateginio plėtros plano projektas suderinamas su Strateginės plėtros taryba. Pristatant projektą dalyvauja Paslaugos teikėjo atstovai;

6.1.1.2. Strateginės plėtros tarybai pritarus, Strateginio plėtros plano projektas pristatomas visuomenei, paskelbiant informaciją, interneto svetainėje ir sudarant sąlygas susipažinti bei teikti savo siūlymus. Pasiūlymų ir pastabų laukiama 2 savaites; 6.1.1.3. Strateginio plėtros plano projektas tikslinamas/pildomas pagal viešo svarstymo metu gautas pastabas;

6.1.1.4. Strateginio plėtros plano projektas pristatomas Savivaldybės tarybos komitetuose. Svarstant dalyvauja Paslaugos teikėjo atstovai;

Parengtas Strateginio plėtros plano projektas.

Suderintas Strateginio plėtros plano projektas su Strateginės plėtros taryba

Pristatytas Strateginis plėtros planas Savivaldybės tarybos komitetuose.

6.2. Strateginio plėtros plano tvirtinimas ir viešinimas

6.2.1. parengtas Strateginis plėtros planas tvirtinamas Savivaldybės tarybos sprendimu;

Strateginis plėtros planas pavirtintas Savivaldybės tarybos posėdyje.

Pateikta informacija Savivaldybės interneto svetainėje.

7. Viešinimas kaip strateginio planavimo ir bendradarbiavimo su gyventojais, verslu bei kitomis suinteresuotomis grupėmis dalis

7.1. Reklaminių skydelių („banerių“) skirtų Savivaldybės interneto svetainei Siauliai.lt sukūrimas

7.1.1.    Sukuriamas reklaminis skydelis (baneris) „Šiaulių miesto 2025–2033 m. strateginis plėtros planas“ skirtas Savivaldybės interneto svetainei www.siauliai.lt.

7.1.2.    Reklaminio skydelio (banerio) techninis ir dizaino sprendimas derinamas su Užsakovu.

7.1.3.    Reklaminis skydelis (baneris) turi būti lietuvių ir anglų kalbomis (užtikrinant ir vertimo paslaugas, jei juose yra teksto).

7.1.4.    Sukurtų reklaminių skydelių visos autorinės teisės priklauso Užsakovui.

Sukurti reklaminiai skydeliai „Šiaulių miesto 2025–2033 m. strateginis plėtros planas“.

Užtikrintas sklandus reikalaujamos informacijos pateikimas.