Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

IX. Kultūra

Paslaugos  apibūdinimas:

Konkurso būdu lėšos skiriamos scenos meno, vizualiojo meno, architektūros, dizaino, literatūros, kino, etninės kultūros, kultūros paveldo srities ir tarpsritiniams (įvairias meno ar kultūros sritis jungiantys projektai) projektams iš dalies finansuoti. 
Projektų paraiškas gali teikti kultūrinę veiklą vykdantys pelno nesiekiantys juridiniai asmenys (toliau – paraiškos teikėjas), projekto veiklą vykdantys Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje, išskyrus Savivaldybės biudžetines įstaigas. Nuostata netaikoma savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigoms, kurios veiklą vykdo muzikos, teatro, dailės, šokio srityse, teikiančioms paraiškas respublikiniams ir tarptautiniams festivaliams organizuoti.
Nustatytos formos paraiška su priedais teikiama:

 1.  el. paštu (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu (ADOC formatu);
 2. el. paštu (vienu elektroniniu laišku (skenuotą);
 3. popierine forma (originalas), Savivaldybės administracijos priimamajame (Vasario 16 – osios g. 62, Šiauliai) prie 9 langelio;
 4. per šiauliečių savitarnos svetainę https://mano.siauliai.lt (paraiška turi būti pasirašyta saugiu elektroniniu parašu, ADOC formatu).

Paraišką analizuoja ir vertina Šiaulių miesto savivaldybės ekspertų komisija (toliau – Ekspertų komisija).

Lėšos kultūros projektui įgyvendinti skiriamos Savivaldybės mero potvarkiu.

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais. 

Paslaugos rezultatas: Įgyvendintas kultūros projektas.

Teisės aktai:

 1.   Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023 m. balandžio 21 d. potvarkis Nr. M-83 „Dėl kultūros projektų dalinio finansavimo konkurso nuostatų ir sutarties formos patvirtinimo“

Inicijavimo forma:

Paraiška  DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo: 

 1. Paraiška.
 2. Bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą, kopijos, jei projektas vykdomas su partneriais.
 3. Parnerių, rėmėjų indėlį pagrindžiančių dokumentų kopijos.
 4. Partnerių, rėmėjų ketinimą suteikti indėlį pagrindžiančių dokumentų kopijos (preliminari sutartis, ketinimų protokolas ar raštas, laiškas).
 5. Planuojamo išleisti leidinio rankraščio ištrauka ar kita leidybai parengta medžiagos forma, jei teikiama paraiška literatūros leidybai.
 6. Dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopija, jei paraiškos teikėjui atstovauja ne jo vadovas.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Žydronė Tamutienė, tel. +370 41 596 224, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.  

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  https://mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.  

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.   

Raktažodžiai: KULTŪRA, NVO

    

Paslaugos  apibūdinimas:

Lėšos skiriamos:

 1. prašymo teikėjams, gavusiems kvietimą dalyvauti renginiuose (festivaliuose, konkursuose ir kt.) einamaisiais metais reprezentuojant miestą, prisidedant prie teigiamo miesto įvaizdžio kūrimo ir garsinimo (iš savivaldybės biudžeto finansuojama iki 20 proc. lėšų nuo priemonės biudžeto);
 2. priemonėms, gavusioms finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos (toliau – LKT) (išskyrus Tolygios kultūrinės raidos programą) ar LR kultūros ministerijos (toliau – Ministerija) finansuojamų programų (iš savivaldybės biudžeto finansuojama iki 20 proc. programų lėšų, skirtų priemonei įgyvendinti).

Nustatytos formos prašymas su priedais teikiamas:

 1. el. paštu (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu (ADOC formatu);
 2. el. paštu (vienu elektroniniu laišku (skenuotą);
 3. popierine forma (originalas), Savivaldybės administracijos priimamajame (Vasario 16 – osios g. 62, Šiauliai) prie 9 langelio;
 4. per šiauliečių savitarnos svetainę https://mano.siauliai.lt (paraiška turi būti pasirašyta saugiu elektroniniu parašu, ADOC formatu).

Prašymą analizuoja ir vertina Šiaulių miesto savivaldybės kultūros taryba (toliau – Kultūros taryba). Lėšos papildomai kultūros priemonei įgyvendinti skiriamos Savivaldybės mero potvarkiu.

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.

Paslaugos rezultatas: įgyvendinta kultūros priemonė.

Teisės aktai:

 1.   Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023 m. balandžio 24 d. potvarkis Nr. M-93 „Dėl papildomų  kultūros priemonių dalinio finansavimo nuostatų ir sutarties formos patvirtinimo“         

Inicijavimo forma:

Prašymas  DOC   PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymas.
 2. VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninio sertifikato išrašo kopija arba VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija (pabraukti tinkamą.
 3. Įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija, jei juridinis asmuo paraišką teikia pirmą kartą.
 4. Kvietimas dalyvauti renginyje.
 5. Įsakymo, kuriuo skirtas finansavimas iš Lietuvos kultūros tarybos ar LR kultūros ministerijos finansuojamų programų, kopija.
 6. priemonės vykdytojo, partnerių, rėmėjų indėlį (finansinį ar dalykinį) patvirtinantys dokumentai.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Žydronė Tamutienė, tel. 8+370 41 596 224, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį: mano.siauliai.lt

 Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

 Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Raktažodžiai: KULTŪRA, NVO

    

Paslaugos  apibūdinimas:

Paraišką suteikti Šiaulių miesto savivaldybės reprezentacinio renginio statusą renginiui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai gali teikti tik kultūros ir (arba) meno, švietimo ir (arba) mokslo, sporto ar pramoginius renginius organizuojantys ar dalyvaujantys juose juridiniai asmenys, kurie turi ne mažesnę nei 3 metų panašaus pobūdžio renginių organizavimo patirtį (tinkamos kvalifikacijos renginio organizavimui specialistus arba renginio autorines teises ir kt.), kurių renginys yra tęstinis, t. y. įvyko ne mažiau nei 3 kartus.

Nustatytos formos paraiška su priedais teikiama:

 1. el. paštu (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu (ADOC formatu);
 2. el. paštu (vienu elektroniniu laišku (skenuotą);
 3. popierine forma (originalas), Savivaldybės administracijos priimamajame (Vasario 16 – osios g. 62, Šiauliai) prie 9 langelio;
 4. per šiauliečių savitarnos svetainę https://mano.siauliai.lt (paraiška turi būti pasirašyta saugiu elektroniniu parašu, ADOC formatu).

Paraišką vertina Šiaulių miesto Kultūros taryba (toliau – Kultūros taryba). Kultūros taryba, atlikusi vertinimą, sprendimus ir rekomendacijas teikia Komisijai, kurios teikimu reprezentacinio renginio statusui gauti Reprezentacinių renginių sąrašą trejų metų laikotarpiui tvirtina Šiaulių miesto savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).

Lėšos reprezentaciniam renginiui skiriamos Savivaldybės mero potvarkiu.

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.

Paslaugos rezultatas: Įgyvendintas kultūros projektas.

Teisės aktai:

 1. Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023 m. balandžio 26 d. potvarkis Nr. M-133 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir jo dalinio finansavimo konkurso nuostatų ir sutarties formos patvirtinimo“

Inicijavimo forma:

Paraiška DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1.  Paraiška;
 2. VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo kopija arba VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija;
 3. Projekto vykdytojo įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija;
 4. Projekto vykdytojo trejų paskutinių metų renginio viešųjų ryšių programos aprašymą;
 5. Projekto vykdytojo trejų paskutinių metų renginio finansavimo šaltinių ir lėšų suvestinę;
 6. Projekto vykdytojo trejų paskutinių metų analizę, kiek renginys prisidėjo prie verslo ir turizmo plėtros mieste (kiek dalyvių, lankytojų, žiūrovų apsilankė renginyje, kiek renginio metu buvo naudotasi miesto viešbučių, maitinimo įmonių, transporto paslaugomis);
 7. Dokumentus, patvirtinančius organizacijos turimas ir planuojamas lėšas, garantinius raštus apie lėšas, planuojamas gauti iš rėmėjų.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Žydronė Tamutienė, tel. +370 41 596 224, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 30 darbo dienų.  

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   https://mano.siauliai.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 30 darbo dienų.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Raktažodžiai: KULTŪRA, NVO

Paslaugos  apibūdinimas:

Į stipendijas konkurso būdu gali pretenduoti jaunieji menininkai nuo 14 iki 35 metų amžiaus, gyvenantys, dirbantys ar besimokantys Šiaulių mieste. Jaunasis menininkas gali gauti stipendiją ne daugiau kaip du kartus.
Informacija apie paraiškų priėmimo laiką ir vietą skelbiama Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje (toliau – interneto svetainė). Paraiškų priėmimo terminas – 10 darbo dienų nuo paskelbimo interneto svetainėje dienos.     
Prašymas Kultūros skyriui pateikiamas Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) priimamajame.
Prašymą analizuoja ir vertina Šiaulių miesto savivaldybės kultūros taryba (toliau – Kultūros taryba).
Stipendija skiriama Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas Nr. T-204 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams konkurso nuostatų patvirtinimo“.         

Inicijavimo forma:

Paraiška  DOC  

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Paraiška.
 2. Asmens tapatybės dokumento kopija.
 3. Gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma ar įstaigos, kurioje asmuo mokosi ar dirba, raštiškas patvirtinimas.
 4. Kartu su paraiška galima pateikti papildomą medžiagą (pvz.: rekomendaciją, rankraštį, kompaktinį diską ir kt.).

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Žydronė Tamutienė, tel. +370 41 596 224, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. Paslauga nemokama. 

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

Paslaugos  apibūdinimas:

Lietuvos kultūros tarybai viešai paskelbus Konkursą, juridinis asmuo, planuojantis teikti Paraišką gauti Tolygios kultūrinės raidos programos dalinį finansavimą (toliau – Paraiška) Konkursui ir siekiantis gauti Savivaldybės dalinį finansavimą, per nustatytą terminą Kultūros skyriui pateikia Prašymą teikti rekomendaciją dėl projekto paraiškos gauti Tolygios kultūrinės raidos programos dalinį finansavimą (toliau – Prašymas; 1 priedas).

Prašymo pateikimo terminas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainės www.siauliai.lt skyriuje „Kultūros naujienos“. Iki nustatyto termino pateiktus Prašymą, atsižvelgiant į Konkurso prioritetines sritis (kūrybinės inciatyvos, istorinės atminties puoselėjimas, etninės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas, kūrybinės inovacijos) ir svarbą miesto kultūros ar meno raidai svarsto Kultūros taryba.

Prašymas Kultūros skyriui pateikiamas:

 1. el. paštu (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu (ADOC formatu);
 2. el. paštu (vienu elektroniniu laišku (skenuotą);
 3. popierine forma (originalas), Savivaldybės administracijos priimamajame (Vasario 16 – osios g. 62, Šiauliai) prie 9 langelio;
 4. per šiauliečių savitarnos svetainę https://mano.siauliai.lt (paraiška turi būti pasirašyta saugiu elektroniniu parašu, ADOC formatu).

Iki nustatyto termino pateiktus Prašymus svarsto Kultūros taryba, atsižvelgdama į Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašą, patvirtintą LR kultūros ministro įsakymu, ir į nustatytus 2024 – 2026 m. Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose prioritetus (Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Šiaulių apskrityje prioritetus) ir svarbą kultūros ar meno raidai. Kai Kultūros taryba pritaria, surašomas posėdžio protokolas ir parengiamas Savivaldybės administracijos raštas Lietuvos kultūros tarybai dėl Konkursui rekomenduojamų Projektų teikimo ir jiems numatomo dalinio prisidėjimo iš savivaldybės biudžeto lėšų. 

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.

Paslaugos rezultatas: Įgyvendinta kultūros priemonė.

Teisės aktai:

 1. Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023 m. balandžio 21 d. potvarkis Nr. M-84 „Dėl Tolygios kultūrinės raidos programos projektų dalinio finansavimo nuostatų ir sutarties formos patvirtinimo“

Inicijavimo forma:
Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Prašymas.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      
Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Žydronė Tamutienė, tel. +370 41 596 224, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 30 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   https://mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 30 darbo dienų.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Raktažodžiai: KULTŪRA, NVO

Paslaugos  apibūdinimas:

Meno kolektyvas, atlikėjas ar menininkas, turintis meno kūrėjo statusą atitinkantis kriterijus, teikia paraišką įtraukti į sąrašą siekiančių gauti juridinių asmenų paramą.  Juridiniams asmenims, remiantiems, Šiaulių miestą reprezentuojančio meno kolektyvo, atlikėjo ar menininko, turinčio meno kūrėjo statusą Šiaulių miesto savivaldybėje, Šiaulių miesto savivaldybės sąskaita suteikiamos žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir (ar) nekilnojamojo turto mokesčių lengvatos. Paramos teikėjas Savivaldybės tarybos sprendimu atleidžiamas nuo einamųjų biudžetinių metų mokesčių ar jų dalies – 50 proc. paramai skirtos sumos, bet ne daugiau kaip nuo visų mokesčių sumos, mokamos į savivaldybės biudžetą per einamuosius metus. Paraiška Šiaulių miestą reprezentuojančio meno kolektyvo, atlikėjo ar menininko, turinčio meno kūrėjo statusą, siekiančio gauti juridinių asmenų paramą, pateikiama:

1. popierine forma (originalas), Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) priimamajame (Vasario 16 – osios g. 62, Šiauliai);
2.
elektroninėmis ryšių priemonėmis (skenuotą su parašu el. paštu: , per E. pristatymas sistemą);
3. per šiauliečių savitarnos svetainę https://mano.siauliai.lt (paraiška turi būti pasirašyta saugiu elektroniniu parašu, ADOC formatu).

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.

Paslaugos rezultatas: Meno kolektyvo, atlikėjo ar menininko, turinčio meno kūrėjo statusą įtraukimas į sąrašą siekiančio gauti juridinių asmenų paramą.

Teisės aktai:

 1.  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimas Nr. T- 331, „Dėl švietimo, kultūros ir sporto projektų rėmimo skatinimo”         

Inicijavimo forma: 
Paraiška DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Paraiška 

Paslauga nemokama. 

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys: 
Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Žydronė Tamutienė, tel. +370 41 596 224, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienų.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.    

Raktažodžiai:  Kultūra, NVO, meno kolektyvas, atlikėjas, menininkas