Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

X. Leidimai ir licencijos prekiauti (teikti paslaugas)

Paslaugos  apibūdinimas                 

Paslauga teikiama fiziniams ar juridiniams asmenims (toliau – Asmuo), pageidaujantiems prekiauti ir (ar) teikti paslaugas iš kiosko, paviljone savivaldybės teritorijos viešosiose vietose. Leidimas išduodamas laikotarpiui iki vienų metų.
Laikinosios prekybos ir paslaugų teikimo įrangos (laikinųjų kioskų ir paviljonų) vietų sąrašas tvirtinamas atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu. Dokumentus, reikalingus Leidimui išduoti, pateikia asmuo, ketinantis prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko, paviljone arba  asmens atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti, pateikęs įgaliojimą.
Išduodamas Leidimas gali būti elektroninis ir (ar) popierinis. Leidimo originalas atsiimamas Šiaulių miesto savivaldybės  (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai) priimamajame (6-tas langelis).
Leidimo galiojimo laikotarpiu prekybos (paslaugų teikimo) vietoje asmuo turi turėti dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka leidžiančius vykdyti veiklą (verslo liudijimą, individualios veiklos pažymą, o vykdantys prekybą maisto produktais ar teikiantieji viešo maitinimo paslaugas – Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą ir kt.).

Administracinė paslauga teikiama elektroniniu būdu https://www.epaslaugos.lt
Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
 2. Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklės, patvirtintos 2019 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-284 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės)
 3. Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų tvirtinimo“
 4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T-443 „Dėl Šiaulių miesto laikinosios prekybos ir paslaugų teikimo įrangos (laikinųjų kioskų ir paviljonų) vietų sąrašo patvirtinimo“
 5. Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. A-1102 (toliau – Aprašas).
 6. Laikinųjų prekybos ir paslaugų teikimo įrenginių Šiaulių mieste išvaizdos rekomendacijos, patvirtintos Šiaulių miesto administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. A-97 (toliau – Rekomendacijos).
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Tiesiogiai, paštu ar per kurjerį Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, 6-tas langelis). arba elektroninėmis priemonėmis, siunčiant el. paštu ( arba ), arba naudojantis elektroninių paslaugų sistema (www.epaslaugos.lt) pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas, kuriame nurodoma: juridinio asmens pavadinimas, buveinė, kodas, atsakingo asmens vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas; fizinio asmens – vardas, pavardė, gimimo data; verslo liudijimo ar kito dokumento (kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus jie yra privalomi), suteikiančio teisę vykdyti veiklą, numeris, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, jeigu Leidimo prašytojas jį turi; kokiu būdu norėtų gauti Leidimą, prašymo pateikimo data, prekybos (paslaugų teikimo) vietos adresas, prekių / paslaugų rūšis (asortimentas), kiosko ar paviljono užimamas plotas (iš schemos (kv. m), pageidaujamas prekybos (paslaugų teikimo) laikotarpis; turimo (per einamuosius metus išduoto) Leidimo numeris (kai, likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki Leidimo galiojimo termino pabaigos, Asmuo nori gauti naują Leidimą).
 2. Pridedami dokumentai:

     2.1. kiosko ar paviljono savininko pasirašytą prekybos vietos įrengimo schema (su nurodytu kiosko ar paviljono prekybos (paslaugų teikimo) plotu ir matmenimis), kurią sudaro: teritorijos ar žemės sklypo, kuriame bus vykdoma veikla, planas ant topografinės nuotraukos pagrindo su nurodytomis sklypo ribomis ir gretimybėmis, objekto išdėstymas žemės sklype ar teritorijoje su matmenimis, objekto detalizacija, išklotinės, formos, naudojamos medžiagos, spalviniai sprendimai. Prekybos vietos įrengimo schema turi būti suderinta su institucijomis ir Savivaldybės administracijos skyriais, nurodytais Taisyklių 14 punkte. Jeigu planuojama prekiauti iš kiosko ar paviljone, kuris pagal konstrukcijų požymius ir techninius parametrus priskiriamas nesudėtingiems statiniams kultūros paveldo teritorijoje ir (ar) apsaugos zonoje arba didesniame kaip 50 kv. m ploto, privalomas statybą leidžiantis dokumentas. Šiuo atveju Asmuo pateikia statybą leidžiančio dokumento kopiją statyti laikiną nesudėtingą statinį, išduotą pagal parengtą projektą, kurio sudėtį reglamentuoja statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (kai veiklą vykdyti nori ne kiosko ar paviljono savininkas, privaloma pateikti nuomos ar panaudos sutarties, pasirašytos su kiosko ar paviljono savininku  nuorašą, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka);

     2.2. pageidaujant prekiauti tik savos gamybos žemės ūkio ar iš jų pagamintais maisto produktais ūkininko ūkio pažymėjimas arba žemės ūkio valdos registravimo pažymėjimas ir (ar) pažyma iš VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro apie žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas; žemės ūkio paskirties sklypų nuomininkai – sklypo nuomos sutarties ar kito sutartinius santykius įteisinančio dokumento kopija;

    2.3. pageidaujant prekiauti tik tautinio paveldo sertifikuotais žemės ūkio maisto produktais – sertifikato (tautinio paveldo pažymėjimo ir pan.) kopija;

    2.4. pageidaujant prekiauti tik vaisiais, uogomis, daržovėmis, gėlėmis užaugintomis savo sklype – dokumento, patvirtinančio nuosavybės (arba šeimos nario) teisę į turimą žemės sklypą, kopiją, arba sutartinius santykius įteisinančio dokumento kopija, jeigu jis naudojasi ne jam nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu, arba sodininko bendrijos nario pažymėjimo kopija;

    2.5. pageidaujant prekiauti tik savo gamybos medumi ir bitininkystės produktais – bityno paso, arba pažymos apie bičių šeimų registravimą ūkinių gyvūnų registre (jeigu prekiaujama medumi) kopija;

    2.6. pageidaujant prekiauti tik savo darbo sertifikuotais tautinio paveldo gaminiais ir savo rankų darbo gaminiais tautinio paveldo sertifikato, tautodailininko ar tradicinių amatų meistro pažymėjimo kopija;

    2.7. prekiaujant maisto prekėmis, žemės ūkio produkcija – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopija (pateikiama (kai reikia);

    2.8. įgaliojimas (jeigu prašymą teikia juridinio asmens įgaliotas asmuo);

    2.9. vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinančio dokumento originalą ir (ar) jo kopiją.

Pastaba. Kai Leidimo turėtojas pageidauja einamaisiais metais vykdyti (tęsti) veiklą, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki Leidimo galiojimo termino pabaigos, Asmuo, turi pateikti prašymą, kuriame nurodo turimo Leidimo numerį, jo išdavimo datą, prekybos (paslaugų teikimo) laikotarpį. 2 punkte nurodyti dokumentai pateikiami tik tuo atveju, jeigu pasikeitė prekybos ar paslaugų teikimo vieta, būdas, prekių/paslaugų rūšis pasibaigęs Prekybos (paslaugų teikimo) vietos įrengimo schemos (arba projekto) suderinimo terminas ir pats veiklos objektas yra pakitęs.

Paslaugos  teikėjas      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė tel. (8 41) 383 431, el. p.

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Edita Venckuvienė tel. (8 41) 596 235, el. p.

Paslaugos vadovas    

L. e. p. Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Petkuvienė (tel. (8 41) 383 430, el. p.

Paslaugos  suteikimo trukmė
5 d. d. (nuo prašymo ir dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo dienos (jeigu buvo pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų gavimo dienos).
Paslaugos suteikimo kaina 

Mėnesio vietinės rinkliavos dydis už Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko, paviljono išdavimą:

 • 5 Eur už 1 kv. m. kai prekiaujama maisto produktais, spauda, teikiamos finansinės paslaugos, viešojo maitinimo paslaugos;
 • 3 Eur už 1 kv. m. kai prekiaujama ne maisto produktais (prekėmis), teikiamos kitos paslaugos.

Vietinė rinkliava pagal nustatytus mėnesio rinkliavos dydžius apskaičiuojama taip:

R = D3 x P x L, kur:
R – apskaičiuota rinkliava (eurais);
D3 – mėnesio rinkliavos dydis (eurais);
P – kiosko, paviljono užimamas plotas (kv. m);
L – laikotarpis (mėnesių skaičius), kuriam išduodamas Leidimas.

Jeigu prekyba (paslaugų teikimas) vykdoma trumpiau kaip mėnesį (mėnesio dienų skaičius prilyginamas 30 dienų), rinkliava apskaičiuojama proporcingai už laikotarpį, kuriuo pageidaujama vykdyti prekybą (teikti paslaugas).

Apskaičiuota rinkliava yra apvalinama ir mokama:

 • eurais su centais vieno skaitmens po kablelio tikslumu, kai apskaičiuotas vietinės rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 eurų;
 • eurais be centų, kai apskaičiuotas vietinės rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip 10 eurų.

Rinkliavos mokėtojas rinkliavą moka į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (kodas 188771865) sąskaitą:

a. s. LT03 7180 0000 0013 0405 AB Šiaulių banke arba a. s. LT89 7300 0100 0240 8128 AB „Swedbank“

Prašymo forma ir prašymo turinys:   

Paslaugos veiksmų schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) suteikia teisę fiziniam ar juridiniam asmeniui (toliau – asmeniui) Šiaulių miesto savivaldybės teritorijos viešojoje vietoje prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje poilsio ir turizmo sezono laikotarpiais. Lauko kavinė - lauke įrengtas (be pamatų) laikinasis nesudėtingų, lengvai išardomų konstrukcijų įrenginys arba sukomplektuota įranga (staliukai, kėdės, skėčiai, tvorelės, gėlinės ir kt.), skirta viešojo maitinimo paslaugoms teikti ir lankytojams aptarnauti. 
Dokumentus, reikalingus leidimui išduoti, pateikia asmuo, ketinantis prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje arba asmens atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti, pateikęs įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, pageidaujantis gauti Leidimą, gali užpildyti ir elektroninę prašymo formą, tačiau paslaugos rezultatas (Leidimas) pristatomas (atsiimamas) ne elektronine forma. Leidimo originalas atsiimamas Šiaulių miesto savivaldybės (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai) priimamajame (6-tas langelis). Leidimo galiojimo laikotarpiu prekybos (paslaugų teikimo) vietoje asmuo turi turėti dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka, leidžiančius vykdyti veiklą (verslo liudijimą, individualios veiklos pažymą, o vykdantys prekybą maisto produktais ar teikiantieji viešojo maitinimo paslaugas – Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą ir kt.).

1 priedas. Rėkyvos ežeras/Poilsio g. 16
2 priedas. Talkšos ežero pietinė pakrantė
3 priedas. Vilniaus g. prieigos
4 priedas. Aušros al. prieigos
5 priedas. Dainų takas

Paslauga  elektroniniu būdu neteikiama. 
Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
 2. Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklės, patvirtintos 2019 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-284 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės)
 3. Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų tvirtinimo“
 4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimas Nr. T-344 „Dėl poilsio ir turizmo sezono laikotarpių nustatymo“
 5. Lauko kavinių (išskyrus įrengiamų masinių renginių vietose) prekybos ir paslaugų teikimo vietų Šiaulių miesto viešosiose teritorijose adresų 2 sąrašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 415 „Dėl 2019 metų prekybos ir paslaugų teikimo vietų sąrašų patvirtinimo“.
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: arba ) ar tiesiogiai Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, 6-tas langelis) pateikiami šie dokumentai:

 1. Nustatytos formos prašymas, kuriame nurodoma:

     1.1. juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas, vadovo ar įgalioto asmens vardas, pavardė, telefonas, el. pašto adresas;

     1.2. fizinio asmens vardas, pavardė, gyv. vietos adresas,  telefonas; el. pašto adresas;

     1.3. prašymo pateikimo data;

    1.4. prekybos ar paslaugų teikimo vietos adresas, vietos Nr. schemoje, lauko kavinės užimamas (užstatymo) plotas (kv. m.), pageidaujamas prekybos (paslaugų teikimo) laikotarpis,

 1. Pridedami dokumentai:

     2.1. lauko kavinės nustatyta tvarka suderintos vietos schemos (plano) kopija;

     2.2. įgaliojimas (kai prašymą teikia asmens įgaliotas asmuo);

     2.3. rinkliavos sumokėjimą patvirtinantis dokumentas.

Pastaba. Prašant pratęsti išduoto leidimo galiojimo laikotarpį per einamuosius metus toje pačioje prekybos (paslaugų teikimo) vietoje (lauko kavinėje), anksčiau kartu su prašymu pateiktų, galiojančių dokumentų iš naujo pateikti neprivaloma. 
Paslaugos  teikėjas      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė tel. (8 41) 383 431, el. p.

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Edita Venckuvienė tel. (8 41) 596 235, el. p.

Paslaugos vadovas    

L. e. p. Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Petkuvienė (tel. (8 41) 383 430, el. p.

Paslaugos  suteikimo trukmė
5 d. d. (nuo prašymo ir dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo dienos (jeigu buvo pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų gavimo dienos).
Paslaugos suteikimo kaina 

Mėnesio rinkliavos dydis už leidimą teikti viešojo maitinimo paslaugas lauko (sezoninėse) kavinėse ar išplėstose aptarnavimo vietose prie stacionarių viešojo maitinimo vietų:

 • 2 Eur už 1 kv. m.  - išplėstose aptarnavimo vietose prie stacionariųjų viešojo maitinimo vietų;
 • 1,50 Eur už 1 kv. m. kitose miesto teritorijos vietose.

 

Vietinė rinkliava pagal nustatytus mėnesio rinkliavos dydžius apskaičiuojama taip:

R = D3 x P x L, kur:

R – apskaičiuota rinkliava (eurais);

D3 – mėnesio rinkliavos dydis (eurais);

P – lauko kavinės užimamas plotas (kv. m);

L – laikotarpis (mėnesių skaičius), kuriam išduodamas Leidimas.

Jeigu prekyba (paslaugų teikimas) vykdoma trumpiau kaip mėnesį (mėnesio dienų skaičius prilyginamas 30 dienų), rinkliava apskaičiuojama proporcingai už laikotarpį, kuriuo pageidaujama vykdyti prekybą (teikti paslaugas).

Apskaičiuota rinkliava yra apvalinama ir mokama:

 • eurais su centais vieno skaitmens po kablelio tikslumu, kai apskaičiuotas vietinės rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 eurų;
 • eurais be centų, kai apskaičiuotas vietinės rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip 10 eurų.

Rinkliavos mokėtojas rinkliavą moka į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (kodas 188771865) sąskaitą:

 1. s. LT03 7180 0000 0013 0405 AB Šiaulių banke arba a. s. LT89 7300 0100 0240 8128 AB „Swedbank“.

Prašymo forma ir prašymo turinys:   

Paslaugos veiksmų schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Paslauga teikiama fiziniams ar juridiniams asmenims (toliau – asmuo), pageidaujantiems prekiauti ir (ar) teikti paslaugas savivaldybės teritorijos viešosiose vietose. Leidimas išduodamas laikotarpiui nuo vienos dienos iki vienų metų. Asmuo Leidimą prekiauti gali gauti ne daugiau kaip dviem šalia viena kitos esančioms laisvoms (neužimtoms) prekybos vietoms, įtrauktoms į Prekybos ir paslaugų teikimo vietų iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių Šiaulių miesto viešosiose teritorijose adresų sąrašą (toliau – Sąrašas), patvirtintą Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Vienai prekybos vietai skiriama ne daugiau kaip 4 kv. m ploto. Prašymai išduoti Leidimą priimami ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki planuojamos veiklos pradžios. Išduodamas Leidimas gali būti elektroninis ir (ar) popierinis. Leidimo originalas atsiimamas Šiaulių miesto savivaldybės  (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai) priimamajame (6-tas langelis). Leidimo galiojimo laikotarpiu prekybos (paslaugų teikimo) vietoje asmuo turi turėti dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka leidžiančius vykdyti veiklą (verslo liudijimą, individualios veiklos vykdymo pažymą, o vykdantys prekybą maisto produktais ar teikiantieji viešo maitinimo paslaugas – Maisto tvarkymo subjekto registracijos dokumentą ir kt.).

1 priedas. Vilniaus g. prie Žemaitės g.
2 priedas. Vilniaus g. prie Mickevičiaus g. 2A
3 priedas. Rėkyvos ežero/Poilsio g.16
4 priedas. Energetikų g. 5
5 priedas. Prūdelio/Vilniaus g.
6 priedas. Talkša
7 priedas. Geležinkelio stotis 
8 priedas. Beržynėlis
9 priedas. Vilniaus g. 213/TIC 
10 priedas. Tilžės g. 9
11 priedas. Gegužių g. 45 
12 priedas. Vilniaus g.15 
13 priedas. Sevastopolio g.19/Krymo g. 32
14 priedas. Krymo g. 26 
15 priedas. Draugystės g.16 
16 priedas. Tilžės g. 28 
17 priedas. Tilžės g. 50 
18 priedas. Dainų pėsčiųjų takas 
19 priedas. Pramonės/Bačiūnų sankryža
20 priedas. Radviliškio g. 82 
21 priedas. Tilžės g.322/Ginkūnų kapinės
22 priedas. Aut_stovėjimo aikštelė Žuvininkų g. 3B 
23 priedas. Centrinis parkas
24 priedas. Pietvakarinė Talkšos pakrantė
25 priedas. Talkšos ežeras prie Meškerių g.
26 priedas. Ginkūnų kapinių 1 iėjimas 
28 priedas. Donelaičio kapinės 
29 priedas. Tilžės g./Vilniaus g. 189 
30 priedas. Vilniaus g. 139/Vilniaus g./Rūdės g. sankirta 
31 priedas. Vilniaus g. 130/Višinskio paminklas 
32 priedas. Kaštonų al. nuo Vilniaus g. iki Aušros al.
33 priedas. Prisikėlimo aikštė

Administracinė paslauga teikiama elektroniniu būdu https://www.epaslaugos.lt
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
 2. Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklės, patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-284 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“
 3. Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų tvirtinimo“
 4. Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. A-1102 (toliau – Aprašas).
 5. Laikinųjų prekybos ir paslaugų teikimo įrenginių Šiaulių mieste išvaizdos rekomendacijos, patvirtintos Šiaulių miesto administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. A-97 (toliau – Rekomendacijos).
 6. Prekybos ir paslaugų teikimo vietų iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių Šiaulių miesto viešosiose teritorijose adresų 1 sąrašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A-415 „Dėl 2019 metų prekybos ir paslaugų teikimo vietų sąrašų patvirtinimo
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Dokumentai, reikalingi Leidimui išduoti, pateikiami tiesiogiai, paštu ar per kurjerį Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, 6-tas langelis). Dokumentus  galima pateikti ir elektroninėmis priemonėmis, siunčiant el. paštu ( arba ), arba naudojantis elektroninių paslaugų sistema (www.epaslaugos.lt).

Dokumentai reikalingi Leidimui išduoti:

 1. Prašymas, kuriame nurodoma juridinio asmens – pavadinimas, buveinė, kodas, atsakingo asmens vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas; fizinio asmens – vardas, pavardė, gimimo data; verslo liudijimo ar kito dokumento (kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus jie yra privalomi), suteikiančio teisę vykdyti veiklą, numeris, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, jeigu Leidimo prašytojas jį turi; kokiu būdu norėtų gauti Leidimą, prašymo pateikimo data, prekybos (paslaugų teikimo) vietos adresas ir numeris (teritorijos schemoje), prekių / paslaugų rūšis (asortimentas), įrangos charakteristika (išvardijamos naudojamos priemonės), užimamas plotas (kv. m), pageidaujamas prekybos (paslaugų teikimo) laikotarpis; turimo (per einamuosius metus išduoto) Leidimo numeris (kai, likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki Leidimo galiojimo termino pabaigos, Asmuo nori gauti naują Leidimą).
 2. Leidimui prekybai pridedami dokumentai:

     2.1. laikinosios įrangos, specializuoto automobilio, automobilio priekabos, specialiosios nemotorinės transporto priemonės vaizdinys (fotofiksacija);

    2.2. pageidaujant prekiauti tik savos gamybos žemės ūkio ar iš jų pagamintais maisto produktais – ūkininko ūkio pažymėjimas arba žemės ūkio valdos registravimo pažymėjimas ir (ar) pažyma iš VĮ žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro apie žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas; žemės ūkio paskirties sklypų nuomininkai – sklypo nuomos sutarties ar kito sutartinius santykius įteisinančio dokumento kopija;

    2.3. pageidaujant prekiauti tik tautinio paveldo sertifikuotais žemės ūkio maisto produktais – sertifikato (tautinio paveldo pažymėjimo ir pan.) kopija;

    2.4. pageidaujant prekiauti tik vaisiais, uogomis, daržovėmis, gėlėmis užaugintomis savo sklype – dokumento, patvirtinančio nuosavybės (arba šeimos nario) teisę į turimą žemės sklypą, kopiją, arba sutartinius santykius įteisinančio dokumento kopija, jeigu jis naudojasi ne jam nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu, arba sodininko bendrijos nario pažymėjimo kopija;

    2.5. pageidaujant prekiauti tik savo gamybos medumi ir bitininkystės produktais – deklaracijos (pažymos) apie bičių šeimų registravimą ūkinių gyvūnų registre (jeigu prekiaujama medumi) kopija;

    2.6. pageidaujant prekiauti tik savo darbo sertifikuotais tautinio paveldo gaminiais ir savo rankų darbo gaminiais – tautinio paveldo sertifikato, tautodailininko ar tradicinių amatų meistro pažymėjimo kopija;

    2.7. prekiaujant maisto prekėmis, žemės ūkio produkcija – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopija (pateikiama (kai reikia);

    2.8. transporto priemonės valstybinės registracijos ir techninės apžiūros dokumentų kopijas, prekiaujant iš prekybai įrengtų specializuotų automobilių, automobilių ar automobilių priekabų;;

    2.9. įgaliojimą (jeigu prašymą teikia juridinio asmens įgaliotas asmuo);

    2.10. vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinančio dokumento originalą ir (ar) jo kopiją.

 1. Leidimui teikti paslaugas pridedami dokumentai:

    3.1. kai teikiamos nesudėtingų atrakcionų, laisvalaikio pramogų (batutų, pripučiamų atrakcionų; žaislų, laipynių, vandens dviračių, vandenlenčių nuomos ir kt.) (toliau – įrenginiai (ar priemonės) paslaugos ir kita veikla, kuriai netaikomos Pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių nuostatos  – laisvos formos aprašymas ir patvirtinimas, kuriame nurodoma, kad įrenginiai (ar priemonės) atitinka gamintojo naudojimo ir priežiūros taisyklių bei kitų teisės aktų reikalavimus, ir patvirtinimą, kad yra susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais paslaugos vartotojų gyvybės ir sveikatos apsaugos bei higienos reikalavimus (teikiant paslaugas, matomoje paslaugų teikimo vietoje turi būti iškabintos naudojimosi paslauga saugumą užtikrinančios taisyklės);

    3.2. gyvūną identifikuojančio dokumento kopija (teikiant pasivažinėjimo kinkomuoju transportu (karietomis) paslaugą);

    3.3. specializuoto automobilio valstybinės registracijos ir techninės apžiūros dokumentų kopijos (jeigu šie dokumentai turi būti išduoti teisės aktų nustatyta tvarka);

    3.4. teikiant viešojo maitinimo paslaugas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopija (pateikiama (kai reikia);

    3.5. įgaliojimas (jeigu prašymą teikia juridinio asmens įgaliotas asmuo);

    3.6. vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinančio dokumento originalas ir (ar) jo kopija.

Pastabos:

- Kai Leidimo turėtojas pageidauja einamaisiais metais vykdyti (tęsti) veiklą, likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki Leidimo galiojimo termino pabaigos, asmuo, turi pateikti prašymą, kuriame nurodo turimo Leidimo numerį, jo išdavimo datą, prekybos (paslaugų teikimo) laikotarpį. 2, 3 punktuose nurodyti dokumentai pateikiami tik tuo atveju, jeigu pasikeitė prekybos ar paslaugų teikimo vieta, būdas.

Paslaugos  teikėjas      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė tel. (8 41) 383 431, el. p.

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Edita Venckuvienė tel. (8 41) 596 235, el. p.

Paslaugos vadovas    

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos l. e. p. Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Petkuvienė (tel. (8 41) 383 430, el. p.

Paslaugos  suteikimo trukmė
5 d. d. (nuo prašymo ir dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo dienos; jeigu buvo pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų gavimo dienos).
Paslaugos suteikimo kaina 

Vienos dienos ir mėnesio vietinės rinkliavos dydis už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) išdavimą:

 1. Nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių (prekybos plote iki 4 kv. m):

3 Eur/d.; 70 Eur/mėn. - savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais, sertifikuotais maisto produktais; tik savo surinktos gamtos gėrybės;

10 Eur/d.; 200 Eur/mėn. - kitais maisto ir ne maisto produktais

5 Eur/d.; 100 Eur/mėn. - gėlėmis (įskaitant ir skirtas sodinti), puokštėmis, žvakėmis prie Šiaulių miesto civilinių kapinių;

15 Eur/d. eglutėmis ir jų šakomis (kalėdiniu laikotarpiu).

 1. Iš prekybai pritaikyto automobilio ar priekabos, specializuotos prekybos (paslaugų teikimo) priemonės:

6 Eur/d.; 120 Eur/mėn. (iki 12 kv. m užimamo ploto)

 1. Kai teikiamos paslaugos:

3 Eur/d; 70 Eur/mėn. (už vietą)– nuomos (riedučių, pačiūžų, vaikiškų elektromobilių ir pan.);

10 Eur/d; 200 Eur/mėn. (už vietą) – pasivažinėjimo kinkomojo transporto ir kitomis mobiliosiomis (nemotorinėmis) priemonėmis;

1,70 Eur/mėn. (už 1 kv. m. užimamo ploto) – nesudėtingų atrakcionų (pripučiamų batutų, baseinų, karstyklių vaikams ir pan.), kai užimamas plotas iki 120 kv. m.;

200 Eur/mėn. (už paslaugos teikimo vietą) – laisvalaikio pramogų pramoginiais įrenginiais (vandenlenčių, laipynių ir kitokių parkų), kai paslaugoms teikti reikalingas didesnis nei 120 kv. m. teritorijos plotas.

 

Vietinė rinkliava apskaičiuojama taip:

 • pagal vienos dienos rinkliavos dydį (taikoma, kai Leidimo prašoma paskiroms kalendorinėms prekybos (paslaugų teikimo) dienoms ar trumpesniam nei 30 dienų prekybos (paslaugų teikimo) laikotarpiui):

R = D1 x L, kur:

R – apskaičiuota rinkliava (eurais);

D1 – vienos dienos rinkliavos dydis (eurais);

L – laikotarpis (dienų skaičius), kuriuo pageidaujama vykdyti prekybą (teikti paslaugas);

 • pagal vieno mėnesio rinkliavos dydį:

R = D2 x L, kur:

R – apskaičiuota rinkliava (eurais);

D2 – mėnesio rinkliavos dydis (eurais);

L – laikotarpis (mėnesių skaičius), kuriam išduodamas Leidimas.

Jeigu prekyba (paslaugų teikimas) vykdoma trumpiau kaip mėnesį (mėnesio dienų skaičius prilyginamas 30 dienų), rinkliava apskaičiuojama proporcingai už laikotarpį, kuriuo pageidaujama vykdyti prekybą (teikti paslaugas).

Apskaičiuota rinkliava yra apvalinama ir mokama:

 • eurais su centais vieno skaitmens po kablelio tikslumu, kai apskaičiuotas vietinės rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 eurų;
 • eurais be centų, kai apskaičiuotas vietinės rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip 10 eurų.

Rinkliavos mokėtojas rinkliavą moka į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (kodas 188771865) sąskaitą:

 1. s. LT03 7180 0000 0013 0405 AB Šiaulių banke arba
 2. s. LT89 7300 0100 0240 8128 AB „Swedbank“.

 

Vietinės rinkliavos nemoka:

 • tautinio paveldo produktų kūrėjai, kurių gaminiai sertifikuoti ir pripažinti tautinio paveldo produktais pagal Tautinio paveldo produktų įstatymą, ir visų kūrybinių sąjungų nariai, prekiaujantys tik savais produktais, gaminiais ir kūriniais viešosiose prekybos vietose, nustatytose ir patvirtintose Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (tik pateikus atitinkamą sertifikatą ir (ar) pažymėjimą);
 • asmenys, teikiantys dviračių, paspirtukų ir kitų nemotorinių transporto priemonių nuomos per mobiliąsias valdymo (mainų / dalijimosi) sistemas paslaugas;
 • asmenys, deklaravusieji gyvenamąją vietą Šiaulių mieste ir prekiaujantys savo surinktomis gamtos gėrybėmis ir (arba) savo sklype užaugintomis daržovėmis, uogomis, vaisiais, gėlėmis nuo stalų, esančių prie pastatų Krymo g. 32, Tilžės g. 28, Vilniaus g. 15A, Tilžės g. 44, Dainų take: prie Lyros g. 11 namo, tarp Lyros g. 18 ir Lyros g. 22F namų);
 • asmenys, deklaravusieji gyvenamąją vietą Šiaulių mieste ir prekiaujantys sendaikčiais, rankdarbiais, dailiųjų amatų ir meno dirbiniais vieną kartą per savaitę viešosiose vietose, nustatytose ir patvirtintose Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Vietinės rinkliavos 50 proc. lengvata taikoma deklaravusiems gyvenamąją vietą Šiaulių mieste ir prekiaujantiems tik rankdarbiais, savais gaminiais ir (ar) kūriniais šiems fiziniams asmenims, jei jie pateikia neįgaliojo pažymėjimą ar kitą dokumentą (arba dokumento kopiją):

- neįgaliems asmenims;

- nepilnamečiams nuo 16 iki 18 metų amžiaus;

- auginantiems ir (ar) globojantiems tris ir daugiau vaikų arba vieną neįgalų vaiką.

Prašymo forma ir prašymo turinys:   

PRAŠYMAS

Paslaugos veiksmų schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas masinio renginio, šventės metu (toliau – Leidimas) išduodamas per masinio renginio organizatorių.

Fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – asmenys) dėl leidimo prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu kreipiasi į masinio renginio organizatorių.

Prekiauti (teikti paslaugas) masinio renginio metu galima tik asmenims, įtrauktiems į masinio renginio organizatoriaus prekiautojų (paslaugų teikėjų) sudarytus sąrašus ir tik renginio teritorijos schemoje numatytose vietose.

Tautinio paveldo produktų kūrėjai, kurių gaminiai sertifikuoti ir pripažinti tautinio paveldo produktais pagal Tautinio paveldo produktų įstatymą, masiniuose renginiuose prekiausiantys tik savais produktais ir gaminiais (išskyrus alkoholinius gėrimus), įgauna pirmumo teisę į prekybos vietą.

Leidimas išduodamas laikotarpiui už kurį asmuo sumoka vietinę rinkliavą, bet ne ilgesniam kaip masinio renginio trukmės laikotarpiui.

Dokumentus, reikalingus Leidimui (-ams) išduoti pateikia masinio renginio organizatorius arba renginio organizatoriaus atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti (kai renginio organizatorius – fizinis asmuo) ar pateikęs įgaliojimą (kai renginio organizatorius – juridinis  asmuo).

Masinio renginio organizatorius, teikdamas dokumentus, reikalingus Leidimui (-amas) išduoti, gali užpildyti ir elektroninę prašymo formą, tačiau paslaugos rezultatas (Leidimai) atsiimami Šiaulių miesto savivaldybės  priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai); 6-tas langelis).
Administracinė paslauga teikiama elektroniniu būdu https://www.epaslaugos.lt
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas
 2. Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklės, patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-284 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ .
 3. Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų tvirtinimo“.
 4. Masinių renginių organizavimo Šiaulių mieste tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T-386 (suvestinė nuo 2019-07-15)
 5. Laikinųjų prekybos ir paslaugų teikimo įrenginių Šiaulių mieste išvaizdos rekomendacijos, patvirtintos Šiaulių miesto administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. A-97 (toliau – Rekomendacijos).
 6. Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. A-1102 (toliau – Aprašas).
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Masinio renginio organizatorius ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki renginio pradžios raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: arba ) ar tiesiogiai Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, 6-tas langelis) turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Nustatytos formos prašymą, kuriame nurodoma:

1.1 juridinio asmens – pavadinimas, buveinė, įmonės kodas, atsakingo (įgaliotojo) asmens (pateikiant įgaliojimą) vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas;

1.2. fizinio asmens – vardas, pavardė, adresas, telefonas, elektroninis paštas;

1.3. prašymo pateikimo data;

1.4. renginio pavadinimas, jo trumpas apibūdinimas ir laikas, prekybos vietų skaičius, Savivaldybės administracijos direktoriaus išduoto leidimo organizuoti masinį renginį numeris.

 1. Pridedami dokumentai:

2.1. asmenų, prekiausiančių ar teiksiančių paslaugas sąrašas, kuriame nurodoma: juridinio asmens – pavadinimas ir kodas; fizinio asmens – vardas, pavardė; prekių (paslaugų) rūšis (asortimentas), prekybos (paslaugų teikimo) vietos numeris (renginio organizatoriaus parengtoje schemoje); renginio dienų, kuriomis bus prekiaujama (teikiamos paslaugos) skaičius; mokėjimo dokumento, patvirtinančio vietinės rinkliavos sumokėjimą data ir numeris, galiojančio dokumento, pagrindžiančio asmeniui taikytinas Vietinės rinkliavos nuostatuose nustatytas lengvatas rinkliavos mokėtojams, pavadinimas, išdavimo data ir numeris;

2.2. prekiausiančių maistu vardinis sąrašas, suderintas su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių teritoriniu padaliniu (jei renginio metu bus prekiaujama maistu);

2.3. renginio organizatoriaus sutikimas dėl prekiausiančiųjų alkoholiniais gėrimais, nurodant vardinį sąrašą ir konkrečios prekybos vietos numerį (pateikiama, kai prekyba alkoholiniais gėrimais numatyta);

2.4. renginio teritorijos schema (su nurodytomis prekybos (paslaugų teikimo) vietomis;

2.5. įgaliojimas (kai prašymą teikia renginio organizatoriaus įgaliotas asmuo).
Paslaugos  teikėjas      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė (tel.8 41)  383 431, el. p.

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Edita Venckuvienė tel. (8 41) 596 235, el. p.

Paslaugos vadovas    
L. e. p. Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Petkuvienė (tel. (8 41) 383 430, el. p. 
Paslaugos  suteikimo trukmė
5 d. d. (nuo prašymo ir dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo dienos; jeigu buvo pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų gavimo dienos).
Paslaugos  suteikimo kaina 

Vienos renginio dienos rinkliavos dydis (*nurodytas vienos renginio dienos rinkliavos dydis, kai taikoma 75 proc. lengvata):

 • per Šiaulių dienų prekymetį:
 1. Teikti viešojo maitinimo paslaugas:
 • su prekyba alkoholiniais gėrimais:
 • kai užimamas plotas iki 20 kv. m. – 150 Eur;
 • kai užimamas plotas iki 6 kv. m. – 100 Eur;
 • be prekybos alkoholiniais gėrimais:
 • -kai užimamas plotas iki 20 kv. m. – 68 (17*) Eur;
 • -kai užimamas plotas iki 6 kv. m. – 48 (12*)
 1. Prekiauti prekybos plote iki 6 kv.m.
 • maisto produktais – 68 (17*) Eur;
 • kitais ne maisto produktais ir gaminiais (prekėmis)40 (10*)
 1. Teikti laisvalaikio pramogų paslaugas:
 • atrakcionų (už 1 kv. m užimamo ploto2 Eur/kv. m;
 • mobiliąsias paslaugas (už kiekvieną priemonę), kitas nenumatytas paslaugas (už kiekvieną vietą) 20 Eur.

 

 • per visų kitų masinių renginių prekymečius:
 1. Teikti viešojo maitinimo paslaugas:
 • su prekyba alkoholiniais gėrimais:
 • kai užimamas plotas iki 20 kv. m. – 100 Eur;
 • kai užimamas plotas iki 6 kv. m. – 70 Eur;
 • be prekybos alkoholiniais gėrimais:
 • -kai užimamas plotas iki 20 kv. m. – 48 (12*) Eur;
 • -kai užimamas plotas iki 6 kv. m. – 28 (7*)
 1. Prekiauti prekybos plote iki 6 kv.m.
 • maisto produktais – 48 (12*) Eur;
 • kitais ne maisto produktais ir gaminiais (prekėmis)20 (5*)
 1. Teikti laisvalaikio pramogų paslaugas:
 • atrakcionų (už 1 kv. m užimamo ploto)1 Eur/kv. m;
 • mobiliąsias paslaugas (už kiekvieną priemonę), kitas nenumatytas paslaugas (už kiekvieną vietą) 15 Eur.

 

Lengvatos rinkliavos mokėtojams.

Vietinės rinkliavos nemoka per Šiaulių dienas, kitus masinius renginius ir tik renginio organizatoriaus nustatytose vietose:

 • pensininkai ir asmenys, turintys negalią, deklaravusieji gyvenamąją vietą Šiaulių mieste, prekiaujantys tik savo rankdarbiais;
 • pelno nesiekiančios organizacijos, atstovaujančios asmenims, turintiems negalią, dirbančios su socialinės rizikos žmonių grupėmis, prekiaujančios rankdarbiais;
 • asmenys, prekiaujantys arba teikiantys paslaugas kalėdiniu laikotarpiu, t. y. nuo lapkričio 15 d. iki sausio 15 d. Ši lengvata netaikoma prekiaujantiems alkoholiniais gėrimais, kitais maisto produktais ir (ar) teikiantiems maitinimo paslaugas.

* 75 proc. lengvata rinkliavai taikoma per masinių renginių prekymečius tik renginio organizatorių nustatytose vietose (tik pateikus atitinkamą sertifikatą ir (ar) pažymėjimą):

 • tautinio paveldo produktų kūrėjams, visų kūrybinių sąjungų nariams, prekiaujantiems tik savais produktais, gaminiais ir kūriniais.
 • meninio ugdymo įstaigų studentams ir moksleiviams, meno kūrėjams, prekiaujantiems tik savais gaminiais ir (ar) kūriniais

Pastaba. Tautinio paveldo produktų kūrėjams, prekiaujantiems maisto produktais, ši lengvata taikoma tik tuo atveju, jeigu renginio prekybos vietoje tautinio paveldo produktai, turintys Tautinio paveldo sertifikatą, sudaro ne mažiau kaip du trečdalius visų parduodamų produktų asortimento. Ši lengvata netaikoma prekiaujantiems alkoholiniais gėrimais

Rinkliavos mokėtojas (asmuo, kuriam pagal Lietuvos Respublikos norminius teisės aktus leista prekiauti ar teikti paslaugas ir kurio vardu išduodamas leidimas) rinkliavą moka į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (kodas 188771865) sąskaitą:

 1. s. LT03 7180 0000 0013 0405 AB Šiaulių banke arba
 2. s. LT89 7300 0100 0240 8128 AB „Swedbank“,

nurodant mokėjimo paskirtį „Už Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimą“.

Apskaičiuota rinkliava yra apvalinama ir mokama:

 • eurais su centais vieno skaitmens po kablelio tikslumu, kai apskaičiuotas vietinės rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 eurų;
 • eurais be centų, kai apskaičiuotas vietinės rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip 10 eurų.

 

Prašymo forma ir prašymo turinys:   

Paslaugos veiksmų schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Paslauga teikiama interesantams, norintiems gauti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais Šiaulių miesto teritorijos viešosiose vietose.  Leidimas išduodamas fiziniam ir juridiniam asmeniui, laimėjus konkursą ir pasirašius Pramoginių įrenginių naudojimo viešosiose vietose sutartį. Paslaugų pramoginiais įrenginiais teikėjo parinkimo konkursas (toliau – Konkursas) pradedamas organizuoti gavus nors vieną suinteresuoto Paslaugų pramoginiais įrenginiais teikėjo prašymą viešojoje vietoje teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais. Leidimas išduodamas ne trumpesniam kaip 3 mėnesių trukmės laikotarpiui arba visam Konkurso skelbime nurodytam laikotarpiui, sumokėjus vietinę rinkliavą už leidimo išdavimą. Leidimo galiojimo laikotarpiu turi galioti visi su paslaugų pramoginiais įrenginiais  teikimu susiję dokumentai. Pateikti pareiškėjo dokumentus gali pareiškėjo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti, pateikęs įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę prašymo formą, tačiau paslaugos rezultatas (leidimas) pristatomas / atsiimamas ne elektronine forma.

Administracinė paslauga teikiama elektroniniu būdu https://www.epaslaugos.lt
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;
 2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimas „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės viešosiose vietose teikiamų paslaugų pramoginiais įrenginiais tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 3. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. AA-440 „Dėl paslaugų teikėjo pramoginiais įrenginiais parinkimo konkurso nuostatų patvirtinimo“;
 4. Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų tvirtinimo“;
 5. Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklės, patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-284 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“;
 6. Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. A-1102 (toliau – Aprašas).
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Interesantas (Konkurso laimėtojas) raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: ) ar tiesiogiai Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, 6-tas langelis)  ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo įsakymo dėl Konkurso laimėtojo patvirtinimo dienos turi pateikti:

 1. Nustatytos formos prašymą išduoti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose laimėjus konkursą;
 2. Suderintą pramoginių įrenginių išdėstymo projektą-schemą su priedais;
 3. Galiojantį veiklos civilinės atsakomybės draudimo polisą;
 4. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro pažymą apie pramoginių įrenginių įregistravimą (jei įrenginys įtrauktas į Potencialiai pavojingų įrenginių sąrašą);
 5. Sutartį (jei reikalinga elektros energija) su elektros energijos tiekėju, sudarytą teisės aktų nustatyta tvarka;
 6. Sutartį dėl atliekų tvarkymo, sudarytą teisės aktų nustatyta tvarka;
 7. Mokėjimo nurodymą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta vietinė rinkliava;
 8. Dokumentą, patvirtinantį įgaliojimus pateikti prašymą juridinio asmens vardu (jei prašymą teikia įgaliotas asmuo).
Paslaugos  teikėjas      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė tel. (8 41) 383 431, el. p.

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Edita Venckuvienė tel. (8 41) 596 235, el. p.

Paslaugos vadovas    

L. e. p. Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Petkuvienė tel. (8 41 383 430, el. p.

Paslaugos  suteikimo trukmė
10 d. d. (jeigu buvo pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų gavimo dienos).
Paslaugos   suteikimo kaina 

Bankas:
AB Šiaulių bankas  a. s. LT03 7180 0000 0013 0405 arba
AB „Swedbank“ a. s. LT89 7300 0100 0240 8128

Gavėjas:
Šiaulių miesto savivaldybės administracija (kodas 188771865)

Įmokos kodas -

Kaina:

Už leidimo išdavimą mokama vietinė rinkliava:

200 Eur/mėn. (už paslaugos teikimo vietą) – laisvalaikio pramogų pramoginiais įrenginiais (vandenlenčių, laipynių ir kitokių parkų), kai paslaugoms teikti reikalingas didesnis nei 120 kv. m. teritorijos plotas).

 

Prašymo forma ir prašymo turinys:  

Prašymas

Paslaugos veiksmų schema

Asmenys, siekiantys susigrąžinti sumokėtą vietinę rinkliavą (ar jos dalį) už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą, kurio galiojimas teisės aktais buvo sustabdytas nuo 2020 m. gruodžio 16 d., gali teikti Šiaulių miesto savivaldybės administracijai rašytinį prašymą, el. pašto adresu: 

Prašymo forma čia >>>>

Vietinės rinkliavos mokėtojai Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-165 2021 m. atleidžiami nuo vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą, išskyrus vietinės rinkliavos mokėtojus, prekiaujančius ar teikiančius paslaugas masiniuose renginiuose, organizuojamuose Šiaulių miesto viešosiose vietose. Jei vietinė rinkliava už leidimo išdavimą 2021 metais jau sumokėta, ši rinkliava grąžinama vietinės rinkliavos mokėtojui pateikus rašytinį prašymą Šiaulių miesto savivaldybės administracijai.

Prašymo forma čia >>>>

Prašymai gali būti teikiami iki 2021 m. gruodžio 1 d. 

Prašymai (paraiškos) ir kiti dokumentai pateikiami siunčiant el. paštu, adresu  arba tiesiogiai Savivaldybės priimamajame, Vasario 16-osios g. 62 (Ia.)