Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

XXI. Transportas ir pervežimai

Paslaugos  apibūdinimas                 

Licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančią teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išduoda, pratęsia, pakeičia, išduoda dublikatus Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyrius. Licencijos išduodamos (pratęsiamos) vežėjams.Vežėjas - įmonė, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę vežti keleivius ir krovinius.
Įmonė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 2 straipsnyje.
Licencija išduodama tik tiems vežėjams, kurie atitinka Kelių transporto kodekso 8 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nurodytus reikalavimus.
Licencija išduodama dešimčiai metų.
Pratęsiant licencijos galiojimą išduodama nauja licencija.
Vežėjas, pageidaujantis gauti licenciją arba pratęsti jos galiojimą, pateikia nustatytos formos prašymą ir Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių 16 punkte nurodytų dokumentų vežėjo patvirtintas kopijas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriui.
Licencija išduodama (pratęsiama) arba atsisakoma ją išduoti(pratęsti) (nurodžius priežastis raštu) per 30 dienų nuo prašymo ir dokumentų, kurių reikia licencijai gauti, pateikimo dienos.

Paslauga teikiama elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimas Nr. 1434 "Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo"
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 "Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo"
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
 1. nustatytos formos prašymą (išdavimui) (pratęsimui);
 2. įmonės registracijos pažymėjimą, asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją, jeigu licenciją siekia gauti fizinis asmuo;
 3. vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
 4. dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę:
  4.1. ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys - metinį balansą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
  4.2. viešojo sektoriaus subjektai - metinę finansinės būklės ataskaitą arba vežėjo patvirtintą jos kopiją;
  4.3.fiziniai asmenys - nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitą;
 5. vežėjo vadovo ir (ar) transporto vadybininko, kuris (-ie) anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantį (-ius) dokumentą (-us), nurodytą (-us) Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 2 dalį, arba vežėjo patvirtintą jų kopiją;
 6. teisę į vežėjo valdymo centrą patvirtinančius dokumentus, jeigu vežėjo valdymo centras nesutampa su buveine ar vežėjo gyvenamąja vieta, jeigu vežėjas yra fizinis asmuo;
 7. licenciją vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais (kai norima licenciją pratęsti).
  Paslaugos  teikėjas      

  Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistas Linas Grikšas, tel. (8-41) 596 319, el. p.

  Paslaugos vadovas    

  Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja Eglė Bružienė, tel. (8-41) 596 320, p.

  Paslaugos  suteikimo trukmė - 30 k. d. 
  Paslaugos   suteikimo kaina 

  Mokama valstybės rinkliava

  Gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija
  Įmokos kodas - 52729
  Kaina - 68,00 Eur

  Prašymo forma ir prašymo turinys:  

  išdavimui:    
  pratęsimui: 

  Paslaugos veiksmų schema
  Paslaugos  apibūdinimas                 

  Vežėjo, turinčio licenciją, transporto priemonei, kuri naudojama keleiviams vežti ir yra įregistruota Lietuvos Respublikoje, išduodama atitinkanti licenciją licencijos kopija.
  Licencijos kopija išduoda (pratęsia) Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyrius.
  Licencijos kopijos galiojimo laikas – iki licencijos galiojimo laiko pabaigos.
  Vežėjas, pageidaujantis gauti licencijos kopiją arba pratęsti jos galiojimą, pateikia nustatytos formos prašymą ir Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių 18 punkte nurodytų dokumentų vežėjo patvirtintas kopijas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriui.
  Licencijos kopiją išduodama (pratęsiama) arba atsisakoma ją išduoti(pratęsti), nurodžius priežastis raštu, per 30 dienų nuo prašymo ir dokumentų pateikimo dienos.
  Transporto priemonė gali turėti tik vieną licencijos kopiją. Transporto priemonei, kuriai išduota licencijos kopija galioja, kita licencijos kopija neišduodama, kol Miesto ūkio ir aplinkos skyriui negrąžinama galiojanti licencijos kopija arba apie jos negaliojimą paskelbiama spaudoje.

  Paslauga teikiama elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt
  Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
  1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimas Nr. 1434 "Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo"
  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 "Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo"
  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo  
  1. Nustatytos formos prašymą (išdavimui) (pratęsimui)
  2. Transporto priemonės registracijos liudijimo kopija.
  3. Transporto priemonės registracijos liudijimo kopija su nurodytais naudotojo duomenimis (kai transporto priemonė nuomojama).
  4. Nuomos sutartis (kai transporto priemonė nuomojama).
  5. Transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų kortelė (ataskaita) su galiojančia žyma kopija.
  6. Mokamasis pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis rinkliavos sumokėjimą;
  7. Transporto priemonės licencijos kopija, kurios galiojimo laikas baigėsi (kai norima pratęsti licencijos kopiją).
  Paslaugos  teikėjas      

  Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistas Linas Grikšas, tel. (8-41) 596 319, el. p.

  Paslaugos vadovas    

  Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja Eglė Bružienė, tel. (8-41) 596 320, p.

  Paslaugos  suteikimo trukmė - 30 k. d. 
  Paslaugos suteikimo kaina 

  Mokama valstybės rinkliava

  Gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija
  Įmokos kodas - 52729
  Kaina - 35,00 Eur

  Prašymo forma ir prašymo turinys:  

  išdavimui   
  pratęsimui   

  Paslaugos veiksmų schema
  Paslaugos  apibūdinimas                 

  Keleiviams vežti reguliariais reisais nustatytu maršrutu reikia leidimo. Leidimai išduodami vežėjams, sudariusiems su Savivaldybe keleivių vežimo reguliariais vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais sutartį. Sutartys sudaromos vežėjui laimėjus konkursą.
  Leidimus vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais išduoda Miesto ūkio ir aplinkos skyrius.
  Leidimo galiojimo terminas turi atitikti sutarties galiojimo terminą.
  Vežėjas turi pateikti šiuos dokumentus:
  - nustatytos formos prašymą;
  - mokamąjį pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį apie nustatytosios valstybės rinkliavos sumokėjimą.

  Vežėjui išduodama tiek leidimo egzempliorių, kiek transporto priemonių reikia keleiviams vežti leidime ir tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis.
  Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.
  Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
  1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. 3-62 "Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo".
  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 "Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo"
  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo  
  1. Nustatytos formos prašymą;
  2. Mokamasis pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis  apie rinkliavos sumokėjimą.
  Paslaugos teikėjas      

  Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistas Linas Grikšas, tel. 8 (41) 596 319, el. paštas

  Paslaugos vadovas    

  Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja Eglė Bružienė, tel. 8 (41) 596 320, el. paštas

  Paslaugos  suteikimo trukmė - 30 k. d. 
  Paslaugos suteikimo kaina 

  Mokama valstybės rinkliava

  Gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija
  Įmokos kodas - 53029
  Kaina - 18,00 Eur (papildomas leidimo egz.-6,00 Eur)

  Prašymo forma ir prašymo turinys:   

  Paslaugos veiksmų schema
  Paslaugos  apibūdinimas                 

  Važiuoti per Šiaulių miesto gatves transporto priemonėmis, kurių matmenys su kroviniu ar be jo ir  (ar) ašies (ašių) apkrova ir (ar) bendroji masė viršija maksimalius leidžiamus dydžius, galima tik gavus Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros  ir ūkio departamento Miesto ūkio ir plėtros skyriaus suderinimą arba leidimą. 

  1. Už važiavimą Šiaulių miesto gatvėmis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija maksimalius leidžiamus, transporto priemonių savininkai ar valdytojai moka į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sąskaitą „Mokestis už važiavimą keliais Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose užsienio valstybėse įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo ir (ar) ašies (ašių) apkrova ir (ar) transporto priemonės (jų junginio) leidžiama bendroji masė viršija maksimalius leidžiamus dydžius“ (toliau – biudžeto sąskaita) Kelių priežiūros ir plėtros programai (toliau – Programa) finansuoti pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą įmokos kodą (7840) šį mokestį, nurodytą 1 lentelėje

  * – mokestis skaičiuojamas tik už pilnus kilometrus.

  1. Jeigu 1 lentelėje nurodyti transporto priemonės (jų junginio) maksimalūs matmenys viršijami, t. y. transporto priemonė tampa ypač pavojinga saugiam eismui, mokestis apskaičiuojamas taikant maksimalų dydį už kiekvieno atitinkamo matmens viršijimą: t. y. už kiekvieną aukščio viršijimą 10 centimetrų, pločio viršijimą 10 centimetrų ar ilgio viršijimą 1 metru maksimalus dydis dauginamas iš koeficiento 1,5. Visais atvejais, kai viršijami du ar visi trys matmenys, mokestis nustatomas sumuojant 1 lentelėje nurodytus mokesčius už atskirų matmenų viršijimą. Kai transporto priemonės (jų junginio) matmenys viršija 1 lentelėje nurodytus maksimalius, būtina gauti atskirą leidimą, kurį išduodant pridedamas papildomas mokestis už maršruto parengimą, t. y. apskaičiuojama darbų, kuriuos reikia atlikti, kad būtų galima leisti kaip tik šiai transporto priemonei (jų junginiui) važiuoti leidime nurodytu maršrutu, vertė.
  1. Už važiavimą Šiaulių miesto gatvėmis Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, iš jų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kai ašies (ašių) apkrova viršija maksimalius leidžiamus dydžius, jų savininkai ar valdytojai moka į biudžeto sąskaitą Programai finansuoti pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą įmokos kodą mokestį, nurodytą 2 lentelėje. (4 priedas)
  1. Pagal 3 punktą turi būti laikomasi šių reikalavimų:
   4.1. nurodytos 2 lentelėje leidžiamos ašies (ašių) apkrovos viršijimas iki 0,6 tonos neapmokestinamas įvertinant krovinių paskirstymą ir išdėstymą transporto priemonėje ir technines svėrimo priemonių paklaidas;
   4.2. transporto priemone (jų junginiu), kurios varančiajai ašiai su suporintais ratais leidžiama 11,5 tonos ašies apkrova viršijama, sumokėjus atitinkamo dydžio mokestį ir gavus leidimą, galima važiuoti tik leidime nurodytu maršrutu;
   4.3. triašiu puspriekabių vilkiku su dviaše ar triaše puspriekabe 40 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus, leidžiama vežti Šiaulių miesto gatvėmis tik gavus Savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus leidimą.
  1. Už važiavimą Šiaulių miesto gatvėmis Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, iš jų ir Europos sąjungos valstybėse narėse, įregistruotomis transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių bendroji masė viršija leidžiamą (40 tonų, o vežant 40 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus, – 44 tonas), jų savininkai ar valdytojai moka į biudžeto sąskaitą Programai finansuoti pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą įmokos kodą mokestį, nurodytą 3 lentelėje. (5 priedas)
  Paslauga teikiama elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt
  Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos  teikimą                      
  1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 3-66 „Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovos, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“.
  2.  Leidimų važiuoti Šiaulių miesto gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo tvarkos aprašas (Patvirtinta Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2007-08-23 sprendimu Nr. T-288).
  3. Mokesčio už važiavimą Šiaulių mieste didžiagabaritėmis ir sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais), įregistruotomis Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose užsienio valstybėse, taikymo tvarkos aprašas (Patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės 2014-09-25 Tarybos sprendimu Nr. T-265).
  Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

  Prašymai pateikiami tiesiogiai Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, 3-tas langelis), paštu, ar elektroninėmis priemonėmis, siunčiant el. paštu , arba naudojantis elektroninių paslaugų sistema (www.epaslaugos.lt) pateikiami šie dokumentai:

  1. Prašymas dėl leidimo išdavimo
  2. Mokesčio įmokos mokėjimo kvitas arba jo kopija
  Paslaugos  teikėjas      

   Miesto ūkio ir plėtros skyriaus vyr. specialistė Jūratė Sodienė, tel. 8 41 596 327, el. paštas

  Paslaugos vadovas    

  Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja Eglė Bružienė, tel. 8 41 596 320, paštas

  Paslaugos  suteikimo trukmė

  Leidimas išrašomas per 5 d. d. nuo prašymo pateikimo.

  Leidimo galiojimo trukmė 10 k. d.
  Paslaugos   suteikimo kaina 

  Paslauga mokama

  Bankas - AB bankas Swedbank
  Gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos
  Sąskaita - Nr.  LT24 7300 0101 1239 4300.
  Įmokos kodas - 7840
  Kaina - Rinkliavos dydis priklauso nuo maršruto ir transporto priemonės matmenų.

  Prašymo forma ir prašymo turinys:   

  Prašymas dėl leidimo išdavimo (2 priedas) ir leidimas važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) Šiaulių miesto gatvėmis (priedas 1) yra patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T-265.

  Paslaugos veiksmų schema

  * – mokestis skaičiuojamas tik už pilnus kilometrus.

   Turi būti laikomasi šio reikalavimo: kai ašies (ašių) faktiška apkrova ir faktiška transporto priemonės (jų junginio) bendroji masė viršija leidžiamą, nustatomas tas mokestis, kuris yra didesnis.

  Paslaugos  apibūdinimas                 

  Paslauga skirta fiziniams ir juridiniams asmenims. Paslaugos teikėjas - Šiaulių miesto savivaldybė.
  Paslaugos trumpas aprašymas (paskirtis).
  Vadovaujantis registravimo taisyklių nustatyta tvarka, Šiaulių miesto ūkinėje veikloje naudojami ir miesto gatvių eisme dalyvaujantys traktoriai, savaeigės ir žemės ūkio, kelių tiesimo, komunalinio ūkio darbuose naudojamos mašinos (toliau- traktoriai), kurių variklio galia daugiau 8 kw, bei jų krovininės priekabos turi būti registruoti ir turėti valstybinio numerio ženklus. Traktoriai, eksploatuojami uždarose teritorijose ir nedalyvaujantys kelių eisme, gali būti neregistruojami.
  Traktoriai registruojami savininkų - Lietuvoje nuolat gyvenančių fizinių asmenų arba Lietuvoje įregistruotų juridinių asmenų arba jų atstovų, turinčių įstatymų nustatyta tvarka išduotus įgaliojimus vardu. 
  Dėl registro duomenų pakeitimo privaloma kreiptis, kai: - pasikeičia traktoriaus savininkas arba daiktinės teisės į traktorių; - pasikeičia traktoriaus savininko duomenys (fizinio asmens – asmens kodas, vardas, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas arba numeris arba gyvenamoji vieta (adresas); juridinio asmens – kodas, pavadinimas, teisinė forma arba buveinės adresas); - pasikeičia traktoriaus techniniai ir eksploataciniai duomenys; - pasibaigia registracijos liudijimo galiojimo terminas; - prarandamas registracijos liudijimas ir (arba) valstybinio numerio ženklas.
  Dėl traktoriaus išregistravimo privaloma kreiptis, kai: - baigiasi laikinos registracijos terminas; - numato traktoriaus toliau neeksploatuoti; - traktorius parduodamas ar kitu būdu perduodamas užsienyje gyvenančiam fiziniam asmeniui ar užsienyje esančiam juridiniam asmeniui; - traktoriaus savininkas išvyksta gyventi į užsienį.
  Traktorių techninę apžiūrą atlieka ir techninės apžiūros taloną išduoda Šiaulių miesto savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus specialistas. Techninė apžiūra atliekama miesto teritorijoje traktorių buvimo vietoje, asmeniui iš anksto susitarus dėl techninės apžiūros laiko. Traktorių techninės apžiūros atliekamos kas dveji metai, išskyrus naujus traktorius. Nauji traktoriai nuo pirmos traktoriaus registracijos datos trejus metus eksploatuojami be techninės apžiūros. Techninės apžiūros talonas naujiems traktoriams neprivalomas.

  Paslauga teikiama elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt
  Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
  1. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. 3D-384 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo”;
  2. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr.207 „Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninės apžiūros”.
  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo  

  TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ REGISTRAVIMAS

  Asmenys, norintys įregistruoti traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas bei jų priekabas, (toliau- traktorius), pateikia Šiaulių miesto savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos skyriui šiuos dokumentus:

  1.  Prašymas  (pildomas darbo vietoje).
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
  3. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas.
  4. Ankstesnę traktoriaus registraciją patvirtinantis dokumentas, išduotas užsienyje, kai registruojamas naudotas traktorius. Kai registruojamas naudotas traktorius, kuris užsienyje nebuvo registruotas ir nepateikiamas užsienyje išduotas registravimo dokumentas, pateikiami traktoriaus įsigijimo užsienyje dokumentai arba šalies, kurioje įsigytas traktorius, kompetentingų institucijų patvirtinimas, kad traktorius nebuvo registruotas.
  5. Dokumentai, patvirtinantys traktoriaus nuosavybės faktą. Šiais dokumentais gali būti pirkimo–pardavimo sutartis arba pardavėjo išduota sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra ir mokėjimo dokumentas: banko pavedimas, kasos pajamų orderio kvitas, kasos aparato čekis. Tuo atveju, kai už traktorių neapmokėta visa pirkimo sutartyje, sąskaitoje faktūroje arba PVM sąskaitoje faktūroje numatyta suma, bet pateikiamas traktoriaus perdavimo–priėmimo aktas, traktorius laikomas įgytu, jeigu pirkimo sutartis nenustato ko kita.
  6. Techninius duomenis ir techninę atitiktį patvirtinantys dokumentai, įregistruojant naują traktorių:
   6.1. įregistruojant naują ratinį traktorių pateikiamas atitikties sertifikatas, be kitų techninių duomenų, patvirtinantis, kad ratinio traktoriaus variklis atitinka išmetamųjų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus 2014 m. spalio 1 d. Komisijos deleguotajame  reglamente (ES) 2015/96;
   6.2. įregistruojant naują savaeigę žemės ūkio, kitą savaeigę mašiną arba priekabą:
   6.2.1. dokumentas, patvirtinantis techninius duomenis;
   6.2.2. dokumentas, patvirtinantis, kad savaeigė žemės ūkio, kita savaeigė mašina ar priekaba atitinka esminius sveikatos ir saugos reikalavimus (atitikties deklaracija). Nesant atitikties deklaracijos, duomenų tikrinimo metu tikrinama, ar mašina turi CE ženklą;
   6.2.3. įregistruojant naują savaeigę žemės ūkio arba kitą savaeigę mašiną – dokumentas, patvirtinantis, kad ji atitinka išmetamų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 5. Nesant tokio dokumento, atitiktis išmetamų teršalų ribojimo reikalavimams nustatoma traktoriaus duomenų tikrinimo metu.
  7. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas.
  8. Dokumentai apie sumokėtą valstybės rinkliavą. 

   TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ DUOMENŲ KEITIMAS

   Asmenys, norintys pakeisti traktoriaus, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registro duomenis, pateikia Šiaulių miesto savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos skyriui šiuos dokumentus:

   1.  Prašymas  (pildomas darbo vietoje);
   2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
   3. atstovavimą patvirtinantis dokumentas, (kai traktorių registruoja savininko atstovas);
   4. dokumentai, patvirtinantys traktoriaus nuosavybės faktą (Šiais dokumentais gali būti pirkimo–pardavimo sutartis arba pardavėjo išduota sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra ir mokėjimo dokumentas: banko pavedimas, kasos pajamų orderio kvitas, kasos aparato čekis. Tuo atveju, kai už traktorių neapmokėta visa pirkimo sutartyje, sąskaitoje faktūroje arba PVM sąskaitoje faktūroje numatyta suma, bet pateikiamas traktoriaus perdavimo–priėmimo aktas, traktorius laikomas įgytu, jeigu pirkimo sutartis nenustato ko kita);
   5. techninius duomenis ir techninę atitiktį patvirtinantys dokumentai;
   6. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas;
   7. žemės ūkio technikos registracijos liudijimas; 8. dokumentai apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

   TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ IŠREGISTRAVIMAS

   Pateikiami šie dokumentai:
   1. Prašymas (pildomas darbo vietoje);
   2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas;
   3. Grąžinamas valstybinis traktoriaus numeris.

   TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ TECHNINĖ APŽIŪRA

   Asmenys techninės apžiūros metu pateikia:

   1. Transporto priemonės registracijos dokumentai.
   2. Transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas.
   3. Dokumentas apie sumokėtą valstybės rinkliavą.
   4. Traktorininko pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę vairuoti traktorių.
   Paslaugos  teikėjas      

   Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistas Linas Grikšas, tel. (8 41) 596 319, el. paštas

   Paslaugos vadovas    

   Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja Eglė Bružienė, tel. (8-41) 596 320, el. paštas

   Paslaugos  suteikimo trukmė - 3 d. d. 
   Paslaugos   suteikimo kaina 

   Paslauga mokama

   Gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija
   Įmokos kodas - 53029
   Kaina -

   Valstybės nustatyta rinkliava už:

   1. Traktoriaus, savaeigės ir žemės ūkio mašinos techninę apžiūrą – 7,60 Eur.
   2. Traktoriaus priekabos techninę apžiūrą – 5,90 Eur.
   3. Traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono dublikato išdavimas  - 4,2 Eur.
   4. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos įregistravimą – 17,00 Eur.
   5. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos valstybinio numerio ženklo išdavimą – 10,00 Eur.
   6. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos duomenų keitimą Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ar žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre – 15,00Eur.
   7. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos registracijos liudijimo dublikato išdavimą – 7,50 eur.

   Prašymo forma ir prašymo turinys:  

   registravimo prašymas:   

   - išregistravimo prašymas: 

   registracijos duomenų pakeitimo prašymas:   

   - pirkimo-pardavimo sutartis:   

   - pranešimas apie parduotą techniką: 

   Paslaugos veiksmų schema