Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Įgyvendinami ir planuojami įgyvendinti projektai

VISŲ vykdomų projektų eiga

Šiauliai kuria ateitį

Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione

Aprašymas: Projekto metu siekiama tobulinti Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą sukuriant ir išplečiant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, paruošimo naudoti pakartotinai pajėgumus, informuojant visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.

Projekto tikslas – tobulinti Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą, įrengiant/rekonstruojant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą, padidinti komunalinių atliekų surinkimo paslaugų ir pirkinio rūšiavimo prieinamumą, bei pagerinti šių paslaugų kokybė, sukuriant paruošimo naudoti pakartotinai pajėgumus.

Projekto uždavinys – plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą Šiaulių regione ir informuoti visuomenę atliekų prevencijos bei tvarkymo klausimais.

Projekto pareiškėjas – VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“.

Projekto partneriai: Akmenės rajono savivaldybės administracija, Joniškio rajono savivaldybės administracija, Kelmės rajono savivaldybės administracija, Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Šiaulių rajono savivaldybės administracija.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

Konteinerių aikštelių įrengimas – 976 vnt.

Konteinerių įsigijimas konteinerių aikštelėms – 4 811 vnt.

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas – 3 vnt.

Konteinerių skirtus DGASA įsigijimas – 55 vnt.

Projekto biudžetas  3 616 587,00 Eur., iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių  fondų lėšos – 4.637.038,74 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 765.800,95 Eur, VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ – 52.500,00 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2017 m. lapkričio 30 d. – 2023 m. rugsėjo 01 d. 

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Rita Montvilienė, el. paštas , tel. nr. 8 41 383 422.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Buvusių naftos bazių su aplinkinėmis teritorijomis (4463, 4464) ir buvusios karinės teritorijos Šiaulių m., Aviacijos g. sutvarkymas

Planuojama tvarkyti užteršta teritorija yra pietrytinėje Šiaulių miesto dalyje, abipus Aviacijos gatvės, buvusio sovietinio Zoknių oro uosto kuro bazės teritorijoje ir jos gretimybėse, kur vadovaujantis atliktais detaliais ekogeologiniais tyrimais (pagal 2018 m. balandžio 3 d. sutartį SŽ-355 su UAB „VentEko“) ir jų išvada tyrimų plotas yra 33 ha bei fiksuojama iš praeities paveldėta teritorijos tarša naftos produktais. Užteršta teritorija patenka į Šiaulių miesto vandenviečių apsaugos zoną. Didžiojoje dalyje teritorijos gruntiniame vandenyje tarša viršija leidžiamas ribines koncentracijas šimtus, o kartais ir tūkstančius kartų. Be to gruntiniame vandenyje nustatyta tarša benzenu, etilbenzenu, ksilenu bei toluenu. Išplitusi grunto tarša naftos produktais: bendras naftos produktų kiekis viename viršutinio grunto (iki 1 m) mėginyje 5,65 kartus viršija ribinę vertę. Siekiant pakeisti susidariusią situaciją, užterštą teritoriją planuojama valyti, minimizuojant istorinę taršą. Projekto metu planuojama valyti užterštus požeminius vandenis, vadovaujantis atliktais detaliais ekogeologiniais tyrimais (sutartis Nr. SŽ-355 su AS ,,VentEko“) 13 ha teritorijoje. Likvidavus intensyvaus teršimo židinius bus reikšmingai sumažintas neigiamas poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai.

Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos:

Įgyvendinus projektą teritorija bus išvalyta tiek nuo vizualinės, tiek nuo cheminės taršos. Sumažinta požeminių vandenų taršą, sutvarkyta buvusios naftos bazės su aplinkinėmis teritorijomis ir buvusios karinės teritorijos abipus Aviacijos gatvės Šiaulių mieste.

Planuojami projekto rezultatai:

Išvalytos ir sutvarkytos praeityje užterštos teritorijos – 1 vnt.

Bendras rekultivuotos žemės plotas 13 ha.

Projekto biudžetas:  2 082 282,72  EUR

Europos Sąjungos struktūrinių  fondų lėšos – 1 978 168,58 EUR

Savivaldybės biudžeto lėšos – 52 057,07 Eur

Projekto partnerio biudžeto lėšos – 52 057,07 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 m. gegužės mėn. iki -2023 m. gruodžio 31 d.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Rita Montvilienė, el. paštas , tel. nr. 8 41 383 422.

Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.


Mokslo paskirties pastatų – Šiaulių Centro pradinės mokyklos, Mickevičiaus g. 9, Šiauliai, unikalus Nr. 2997-5005-1016 ir Nr. 2997-5005-1027, modernizavimas (energetinio efektyvumo didinimas)

 

 Projekto tikslas - modernizuoti Šiaulių Centro pradinės mokyklos pastatą, siekiant padidinti jo energijos vartojimo efektyvumą, pasiekti ne žemesnę nei C energinio naudingumo klasę, sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) susidarymą bei užtikrinti pastato infrastruktūros atitiktį higienos normoms.

 Projektas įgyvendinamas pagal finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“. Kreditas teikiamas iš fondų fondo „Savivaldybių pastatų fondas“, kuris finansuojamas iš 2014–2020 m. laikotarpio Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir AB Šiaulių bankas nuosavų lėšų.

 Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2022 m. spalio 10 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Projekto biudžetas – 452 254,35 Eur, iš jų: 452 254,35 Eur – kredito lėšos.

 Kompensacinė išmoka – iki 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų vertės mokama iš Klimato kaitos programos lėšų.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Justina Sabakonienė, el. paštas , tel. Nr.: 8 41 383 423.

 Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Šiaulių miesto kultūros centro “Laiptų galerija” pastato, Žemaitės g. 83, Šiauliai, unikalus Nr. 2992-5009-6024, modernizavimas (atnaujinimas)

 

Projekto tikslas – atnaujinti, modernizuoti Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ pastatą, siekiant padidinti jo energijos vartojimo efektyvumą, pasiekti ne žemesnę nei C energinio naudingumo klasę, sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) susidarymą bei užtikrinti pastato infrastruktūros atitiktį higienos normoms.

Projektas įgyvendinamas pagal finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“. Kreditas teikiamas iš fondų fondo „Savivaldybių pastatų fondas“, kuris finansuojamas iš 2014–2020 m. laikotarpio Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir AB Šiaulių bankas nuosavų lėšų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2023 m. sausio 13 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Projekto biudžetas – 980 584,00 Eur, iš jų: 355 392,24 Eur – kredito lėšos; 625 191,76 Eur – Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

Kompensacinė išmoka – iki 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų vertės mokama iš Klimato kaitos programos lėšų.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Justina Sabakonienė, el. paštas , tel. Nr.: 8 41 383 423.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Šiaulių Sporto gimnazijos mokyklos pastato, Vilniaus g. 297, Šiauliai, unikalus Nr. 2996-1036-0012, modernizavimas (atnaujinimas)

 

Projekto tikslas – atnaujinti, modernizuoti Šiaulių Sporto gimnazijos mokyklos pastatą, siekiant padidinti jo energijos vartojimo efektyvumą, pasiekti ne žemesnę nei C energinio naudingumo klasę, sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) susidarymą bei užtikrinti pastato infrastruktūros atitiktį higienos normoms.

Projektas įgyvendinamas pagal finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“. Kreditas teikiamas iš fondų fondo „Savivaldybių pastatų fondas“, kuris finansuojamas iš 2014–2020 m. laikotarpio Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir AB Šiaulių bankas nuosavų lėšų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2022 m. gruodžio 07 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Projekto biudžetas – 1 149 932,71 Eur, iš jų: 662 948,00 Eur – kredito lėšos; 486 984,71 Eur – Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

Kompensacinė išmoka – iki 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų vertės mokama iš Klimato kaitos programos lėšų.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Justina Sabakonienė, el. paštas , tel. Nr.: 8 41 383 423.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Šiaulių lopšelio-darželio “Žiogelis” pastatų, Dainų g. 11, Šiauliai, unikalus Nr. 2998-5002-4011, Nr. 2998-5002-4022 ir Nr. 2998-5002-4033, modernizavimas (atnaujinimas)

Projekto tikslas – atnaujinti, modernizuoti Šiaulių lopšelio-darželio „Žiogelis“ pastatus , siekiant padidinti jų energijos vartojimo efektyvumą, pasiekti ne žemesnę nei C energinio naudingumo klasę, sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) susidarymą bei užtikrinti pastato infrastruktūros atitiktį higienos normoms.

Projektas įgyvendinamas pagal finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“. Kreditas teikiamas iš fondų fondo „Savivaldybių pastatų fondas“, kuris finansuojamas iš 2014–2020 m. laikotarpio Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir AB Šiaulių bankas nuosavų lėšų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2022 m. gruodžio 21 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Projekto biudžetas – 906 290,00 Eur, iš jų: 678 137,00 Eur – kredito lėšos; 228 153,00 Eur – Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

Kompensacinė išmoka – iki 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų vertės mokama iš Klimato kaitos programos lėšų.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Justina Sabakonienė, el. paštas , tel. Nr.: 8 41 383 423.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Šiaulių menų mokyklos pastato, Krymo g. 32, Šiauliai, unikalus Nr. 2997-6006-3011, modernizavimas (atnaujinimas)

 

Projekto tikslas – atnaujinti, modernizuoti Šiaulių menų mokyklos pastatą (Krymo g. 32, Šiauliai), siekiant padidinti jo energijos vartojimo efektyvumą, pasiekti ne žemesnę nei C energinio naudingumo klasę, sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) susidarymą bei užtikrinti pastato infrastruktūros atitiktį higienos normoms.

Projektas įgyvendinamas pagal finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“. Kreditas teikiamas iš fondų fondo „Savivaldybių pastatų fondas“, kuris finansuojamas iš 2014–2020 m. laikotarpio Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir AB Šiaulių bankas nuosavų lėšų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2023 m. vasario 17 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Projekto biudžetas – 745 435,02 Eur, iš jų: 312 606,00 Eur – kredito lėšos; 432 829,02 Eur – Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

Kompensacinė išmoka – iki 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų vertės mokama iš Klimato kaitos programos lėšų.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Justina Sabakonienė, el. paštas , tel. Nr.: 8 41 383 423.

 Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


 Šiaulių miesto kultūros centro Rėkyvos kultūros namų, Energetikų g. 7, Šiauliai, unikalus Nr. 2995-4004-2016, atnaujinimas (energetinio efektyvumo didinimas)

 

Projekto tikslas – atnaujinti, modernizuoti Šiaulių miesto kultūros centro Rėkyvos kultūros namų pastatą (Energetikų g. 7, Šiauliai), siekiant padidinti jo energijos vartojimo efektyvumą, pasiekti ne žemesnę nei C energinio naudingumo klasę, sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) susidarymą bei užtikrinti pastato infrastruktūros atitiktį higienos normoms.

Projektas įgyvendinamas pagal finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“. Kreditas teikiamas iš fondų fondo „Savivaldybių pastatų fondas“, kuris finansuojamas iš 2014–2020 m. laikotarpio Europos regioninės plėtros fondo lėšų ir AB Šiaulių bankas nuosavų lėšų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2022 m. gruodžio 22 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Projekto biudžetas – 635 250,00 Eur, iš jų: 248 977,81 Eur – kredito lėšos; 386 272,19 Eur – Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

Kompensacinė išmoka – iki 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų vertės mokama iš Klimato kaitos programos lėšų.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Justina Sabakonienė, el. paštas , tel. Nr.: 8 41 383 423.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Šiaulių kultūros centro aktualizavimas

Šiaulių miesto savivaldybėje vykdomas projektas kurio įgyvendinimą lėmė šios problemos: kokybiškų kultūros srities paslaugų trūkumas bei naujų paslaugų ir jų prieinamumo neužtikrinimas Šiaulių miesto savivaldybėje dėl blogos Šiaulių kultūros centro pastato būklės. Susidariusiai situacijai spręsti inicijuotas projektas, kurio tikslas – pagerinti Šiaulių kultūros centro teikiamų kultūros paslaugų kokybę ir padidinti jų įvairovę, taip išlaikant esamus bei skatinant papildomus lankytojų srautus. Įgyvendinant projektą vykdomi Šiaulių kultūros centro pastato kapitalinio remonto darbai bei įrangos įsigijimas. Įgyvendinus projektą pagerės kultūros centre organizuojamų renginių kokybė, išsiplės teikiamų paslaugų spektras, bus pritraukiama daugiau profesionalaus meno atlikėjų bei kūrėjų, kursis nauji mėgėjų meno kolektyvai, bus sudarytos sąlygos burtis įvairioms neformalioms grupėms bei atsirasti naujoms bendruomeninėms iniciatyvoms.

   

   

  

Veiklos:

 •  šildymo (šilumos punktas įrengiamas pastato rūsyje seno šilumos punkto vietoje), vėdinimo ir elektrotechnikos sistemų atnaujinimas;
 • kultūros centro vidaus patalpų kapitalinis remontas;
 • naujų erdvių suformavimas įvairioms veikloms vykdyti: įrengti darbo kabinetai, edukacinių užsiėmimų, repeticijų patalpos, choreografijos, perkusijos studijos, garso įrašymo studija, grimo kambariai, dušai, įrengtos renginių, koncertų salės (kamerinė, Oranžinė salės, pramogų salė „Maksas“), įgyvendinti garso izoliacijos ir akustikos sprendiniai sumontuojant automatiškai slankiojančias akustines užuolaidas.
 • Inžinerinės įrangos ir baldų sistemų įsigijimas.

Projekto finansavimo šaltiniai:

 • 2,2 mln. eurų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos;
 • 1,5 mln. eurų savivaldybės biudžeto lėšos
 • 1,5 mln. eurų siekiama gauti iš Valstybės investicijų programos

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2017-09-06, pabaiga – 2020-06-30.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vedėja Ieva Džiaugienė, el. paštas  , tel. nr. 8 41 383 423.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje ir Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje

Aprašymas: įgyvendinant projektą bus siekiama gerinti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybę, tobulinant teikiamų administracinių ir viešųjų paslaugų procesus bei stiprinant Šiaulių miesto savivaldybės administracijos bei Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų kompetencijas.

Projekto įgyvendinimo metu sukurta infrastruktūra ir patobulintos paslaugos bus teikiamos visiems tikslinės grupės nariams ir jie nebus diskriminuojami dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimo ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės ar religijos principų.

Projekto tikslas – padidinti Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų patenkinimą Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto viešosios bibliotekos teikiamomis administracinėmis bei viešosiomis paslaugomis ir asmenų aptarnavimu.

Projekto uždavinys – gerinti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybę, tobulinant teikiamų administracinių ir viešųjų paslaugų procesus Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje bei Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje.

Planuojami projekto rezultatai:

 • Administracijos „vieno langelio“ principu teikiamų administracinių paslaugų analizė, vertinimas ir optimizavimas – 10 vnt.;
 • Savivaldos išmanaus paslaugų ir gyventojų duomenų registro modernizavimas – 1 vnt.;
 • Interaktyvios savivaldos gyventojų informavimo geolokacinės sistemos sukūrimas – 1 vnt.;
 • Piliečių chartija – 1 vnt.;
 • Šiaulių miesto  savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų, susijusių su verslo ir gyventojų ūkinės veiklos vykdymu, analizė ir optimizavimas – 1 vnt.;
 • Leidimų ir licencijų išdavimo informacinės sistemos įdiegimas – 1 vnt.;
 • Miesto ūkio, civilinės saugos, viešosios tvarkos paslaugų procesų ir procedūrų analizė, vertinimas ir tobulinimas – 1 vnt.;
 • Virtualaus roboto – asistento įdiegimas – 1 vnt.;
 • IP telefonijos įdiegimas Šiaulių mieste – 1 vnt.;
 • Techninių eismo reguliavimo priemonių geoinformacinės sistemos įdiegimas – 1 vnt.;
 • Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos leidinių  išdavimo/grąžinimo proceso tobulinimas – 2 vnt.;
 • Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ir Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų kompetencijų stiprinimas – 80 asm.

Projekto biudžetas – 655.468,18 Eur., iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių  fondų lėšos – 557.147,95 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 98.320,23 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2018 m. gegužės 17 d. – 2023 m. birželio 30 d.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Asta Berginienė, el. paštas , tel. nr. 8 41 383 425.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.


Viešųjų ir administracinių paslaugų (miesto tvarkymo, infrastruktūros priežiūros ir kt.) kokybės gerinimas Šiaulių miesto savivaldybėje (II etapas)  Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-61-0006

Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta, įdiegta bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos poreikiams pritaikyta programinė ir techninė (serveriai, monitoriai, kompiuteriai) įranga, kuri sudarys sąlygas operatyviai ir efektyviai organizuoti ir koordinuoti paslaugų (miesto infrastruktūros priežiūros, viešosios tvarkos, avarinių situacijų valdymo) teikimą bei efektyviai informuoti gyventojus. Įsigyta programinė įranga bus naudojama problemų registravimui bei problemų sprendimui ir informacijos perdavimui bei įvairių situacijų valdymui tarp institucijų. Po Projekto įgyvendinimo bus patobulintos paslaugos ir padidės Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų patenkinimas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos teikiamomis administracinėmis bei viešosiomis paslaugomis ir asmenų aptarnavimu.

Projekto tikslas – tobulinti Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų informavimo, užklausų gavimo ir peradresavimo procesų efektyvumą ir kokybę miesto ūkio, civilinės saugos ir viešosios tvarkos užtikrinimo srityse.

Projekto uždavinys – diegiant informacinių technologijų sprendimus (IS ir jai funkcionuoti reikalingą įrangą), užtikrinti efektyvius informacijos ir duomenų mainus tarp Šiaulių miesto Koordinacinio centro (toliau - KC), gyventojų ir susijusių įmonių / tarnybų, sprendžiančių miesto ūkio, civilinės saugos ir viešosios tvarkos užtikrinimo klausimus.

Planuojami projekto rezultatai:

 • Įdiegta informacinė sistema;
 • Įsigyta įranga, kuri reikalinga informacinės sistemos funkcionavimui;
 • Apmokyti darbuotojai dirbti su naujai įdiegta informacine sistema – 15 asmenų.

Projekto biudžetas – 353 167,57 Eur, iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių  fondų lėšos – 300 104,02 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 53 063,55 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė2020 m. birželio 29 d. iki 2023 m. rugsėjo 18 d.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vedėja Ieva Džiaugienė, el. paštas , tel. nr. 8 41 383 420.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.


Šiaulių miesto kapinių valdymo informacinės sistemos sukūrimas, įdiegimas, kapinių duomenų skaitmenizavimas

es

Projekto įgyvendinimo metu bus sprendžiama problema – sudėtingi procesai ir procedūros, susiję su leidimo laidoti užsakymu ir išdavimu, istorinių mirusiųjų duomenų paieška ir kitais laidojimo infrastruktūros bei atitinkamos informacijos administravimo procesais. Prie problemos sprendimo tiesiogiai prisidės kapinių informacinės sistemos įdiegimas, kuris sudarys prielaidas gyventojams saugiai ir patogiai naudotis elektroninėmis paslaugomis, o procesą administruojantiems asmenims – greitai ir kokybiškai teikti atitinkamas administracines paslaugas. Realizavus sprendinį, gyventojams bus siūlomos naujos skaitmeninės paslaugos, pasiekiamos naujai sukurtais bendro naudojimo įrankiais bei technologiniais sprendimais. Įgyvendinus projektą pagerės gyventojams teikiamų administracinių paslaugų, susijusių su leidimo laidoti išdavimo procesu, kokybė, ženkliai sutrumpės leidimo laidoti išdavimo laikas, visi reikalingi duomenys bus gaunami iš valstybinių registrų, todėl gyventojams nebereikės rinkti ir pristatyti jokių papildomų dokumentų.

Projekto tikslas - administracinių paslaugų teikimo kokybės gerinimas, siūlant elektronines paslaugų kokybę gerinančias priemones išorės vartotojams, didinant darbuotojų, dirbančių su įstaigos informacinėmis sistemomis darbo efektyvumą per skaitmenizuotus procesus ir duomenis.

Projektas finansuojamas  Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 Projekto įgyvendinimo trukmė: 2022-04-21 iki 2024-09-30.

 Projekto biudžetas – 177.313,77 Eur, iš jų – 148.661,06 Eur – EGADP lėšos, 28.652,71 Eur – Valstybės biudžeto lėšos.

 Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus patarėja Dainora Gilienė, el. paštas [email protected], tel. Nr. 8 41 383 424.

 

 

Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje

Aprašymas: projektu siekiama prisidėti prie Šiaulių miesto savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu pirkimo būdu bus įsigyti 83 vnt. socialinių būstų, iš kurių 15 būstų bus pritaikyti asmenims su negalia. Visi būstai (pagal poreikį) bus aprūpinti viryklėmis su orkaitėmis. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, pagerės minėtų asmenų gyvenimo kokybė, integracija į darbo rinką.

Projekto tikslas – padidinti Šiaulių miesto savivaldybės socialinio būsto fondą, siekiant išplėsti galimybes apsirūpinti būstu socialiai pažeidžiamiems gyventojams.

Projekto uždavinys  plėtoti socialinio būsto fondą naujomis gyvenamosiomis patalpomis, kurių dalis būtų pritaikyta judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų turinčių neįgalių asmenų poreikiams.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

Įsigyti socialiniai būstai – 86 vnt.

Neįgaliųjų poreikiams pritaikyti būstai – 14 vnt.

Įrangos įsigijimas – 69 vnt. (viryklių su orkaitėmis).

Projekto biudžetas - 2 531 836,12 Eur, iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių  fondų lėšos – 2 152 060,70 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos - 379 775,42 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2015 m. lapkričio 23 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Rita Montvilienė, el. paštas , tel. nr. 8 41 383 422.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Projektas „Vaikų socialinės integracijos skatinimas Jelgavos ir Šiaulių miestuose“, RiskChildren, LLI-491

latlit logo

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą.

Projekto tikslas – skatinti vaikų socialinę integraciją, gerinant socialinių paslaugų kokybę, jų prieinamumą bei kuriant naujas socialines paslaugas.

Projekto veiklos:

 1. Vaikų dienos centro, klubo ,,Tarp savų“ (adresu Aušros al. 64, Šiauliai), patalpų paprastasis remontas ir reikiamos įrangos/baldų įsigijimas.
 2. Globėjų (rūpintojų) ir budinčių globotojų skatinimo informacinė kampanija.
 3. Globėjams (rūpintojams) ir budintiems globotojams teikiamos teisinės ir psichologo konsultacijos.
 4. Naujos socialinės paslaugos ,,Darbas su jaunimu gatvėje“ aprašo parengimas, pilotinis pritaikymas ir rekomendacijų parengimas, gerosios patirties perėmimas.
 5. Atsiskaitymo sistemos be grynųjų pinigų diegimas Šiaulių miesto bendrojo ugdymo įstaigose diegimas.
 6. Gerosios patirties mainų vizitai Šiauliuose, Jelgavoje ir Lenkijoje

Šio projekto metu bus gerinamos ir kuriamos naujos socialinės paslaugos, tokios kaip darbas su jaunimo gatvėje, bei didinamas jų prieinamumas, siekiant sudaryti sąlygas vaikams ir jaunimui iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų lengviau integruotis į visuomeninį gyvenimą.  Pagrindiniai projekto rezultatai –  suremontuotos vaikų dienos centrų patalpos Jelgavoje ir Šiauliuose, įgyvendinta informacinė kompanija, skatinanti tapti vaikų globėjais ar įtėviais, suteiktos konsultacijos šeimoms, parengti naujos socialinės paslaugos teikimo aprašymai, patobulinta socialinių viešųjų paslaugų teikimo sistema. Projekto koncepcija numato tarpvalstybinio pasienio regiono šalių bendradarbiavimą, dalijimąsi ankstesne patirtimi, socialinių paslaugų plėtrą, rengiant ir išbandant naujas socialines paslaugas, didinant teikiamų socialinių paslaugų efektyvumą bei gerinant jų administravimą.  Projekto įgyvendinimo metu Šiauliuose bus remontuojamos vaikų dienos centro patalpos, o Jelgavoje bus įkuriamas naujas vaikų dienos centras. 

Bus plėtojamos socialinės paslaugos skatinančios socialinę integraciją (darbas su jaunimu gatvėje), sukuriamos priemonės skirtos mažinti vizualinę diskriminaciją (nemokamo maitinimo visose Šiaulių miesto savivaldybėse organizavimas, sukuriant atsiskaitymo sistemą be grynųjų pinigų).

Projekto pareiškėjas (vadovaujantis partneris) – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Projekto partneris – Jelgavos miesto savivaldybė.

Bendras projekto biudžetas – 661 092,24 EUR, iš jų Europos Regioninės Plėtros fondo lėšos – 561 928,39 EUR.

Šiaulių miesto savivaldybės biudžetas – 308 744,27 EUR, iš jų Europos Regioninės Plėtros fondo lėšos – 262 432,62 EUR,

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2020 m. liepa – 2022 m. lapkritis.

Kontaktinis asmuo – Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Justina Sabakonienė, el. paštas , tel. nr. 8 41 383 423

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Šiaulių miesto savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa - www.latlit.eu.  Oficiali Europos Sąjungos svetainė - www.europa.eu


Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šiaulių mieste

Aprašymas: pagrindinė projektu sprendžiama problema yra Šiaulių mieste nepakankamas bendruomeninių apgyvendinimo su parama paslaugų bei dienos socialinio užimtumo paslaugų prieinamumas asmenims, kuriems dėl proto negalios ar psichikos sutrikimų nustatytas visiškas nesavarankiškumas, specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir reikalinga nuolatinė specializuota slauga ir globa, o taip pat neįgaliems asmenims, kuriems nustatytas darbingumo lygis iki 55 proc.

Projekto partneriai: kompleksinių paslaugų namai "Alka" ir Ventos socialinės globos namai.

Projekto tikslas - sukurti Šiaulių miesto savivaldybėje sąlygas, reikalingas veiksmingam perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų.

Projekto uždavinys Nr. 1: Skatinti tikslinės grupės asmenų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje Šiaulių mieste.

Veikla Nr. 1.1: Apgyvendinimo ir užimtumo paslaugų infrastruktūros plėtra Šiaulių mieste:

 • 4 GGN pastatų statybą, Šiaulių miesto savivaldybės valdomuose sklypuose (bendras vieno namo plotas - 230 kv.m., statybos rūšis - nauja statyba) Ramunių g. 19, Šiauliai; Energetikų g. 13, Šiauliai; Šeduvos g. 30 Šiauliai Gegužių g. 6 Šiauliai. Įgyvendinus šią veiklą bus sukurta 40 vietų pasaugos gavėjams;
 • SSGN/DUC/SD įkūrimas, Vilniaus g. 303, Šiauliai (buv. Šiaulių kūdikių namų patalpos; SSGN - 960 kv.m., DUC - 276,08 kv.m., SD - 148,64 kv.m. ) pritaikyti paslaugoms teikti. Pastatas bus pritaikytas neįgaliems asmenims. Bus sukurtos 36 vietos SSGN paslaugos gavėjams, SD vietų skaičius 12, DUC vietų skaičius – 40 vietų;
 • GGN veiklai reikalingų baldų ir įrangos įsigijimas;
 • SSGN/DUC/SD veiklai reikalingų baldų ir įrangos įsigijimas.

Projekto biudžetas: 4 842 015,57 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė:  2021 m. kovo mėn. – 2023 m. gruodžio mėn.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Rita Montvilienė, el.p. , tel.nr. 8 41 383 422.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas

     

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti budinčių globotojų institutą, bei įdiegti nuolatinių globotojų institutą. 

 Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 Projekto partneriai: 66 globos centrai ir 60 savivaldybių.

 Projekto tikslinė grupė: likę be tėvų globos vaikai, kaip jie apibrėžti Socialinių paslaugų įstatyme, išskyrus vaikų globos institucijoje globojamus vaikus.

 Projekto siekiami rezultatai: 

 • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas – 2 904 vaikai;
 • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis – 95 proc.

 Projekto pradžia: 2023-07-01

  Bendros visam projektui ir visiems partneriams skirtos lėšos: 15 046 600,00 Eur.

 Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

Paramos priemonių tuberkulioze sergantiems asmenims įgyvendinimas Šiaulių mieste

Aprašymas: projekto tikslas – mažinti Šiaulių miesto gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, uždavinys - įgyvendinti priemones, gerinančias ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prieinamumą tuberkulioze sergantiems. Šiaulių mieste 2017 m. diagnozuoti 22 nauji tuberkuliozės atvejai. Tiesioginiai kontroliuojamas ambulatorinis gydymas DOTS kabinete (t.y. kai pacientas vaistus nuo tuberkuliozės išgeria stebint asmens sveikatos priežiūros specialistui) taikytas 23 pacientams, 7 pacientai sėkmingai išgydyti.

Siekiant sustabdyti tuberkuliozės plitimą, būtina sumažinti ligos perdavimą, t. y. kuo anksčiau nustatyti (diagnozuoti) sergančiuosius ir kuo sėkmingiau išgydyti tuos, kuriems diagnozuota tuberkuliozė. Pagrindinė kliūtis pasiekti šį tikslą – tuberkulioze sergančių asmenų savavališkai nutraukiamas gydymas, todėl įgyvendinant šį projektą siekiama motyvuoti gyventojus, sergančius tuberkulioze, atvykti į DOTS kabinetą kiekvieną dieną ir išgerti vaistų, už sėkmingą savaitės gydymą teikiant 9 Eur vertės taloną.

Projekto biudžetas – apie 28 tūkst. Eur, iš jų apie 26 tūkst. Eur Europos Sąjungos socialinio fondo lėšos, apie 2 tūkst. Eur – Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu - Viešąja įstaiga Respublikine Šiaulių ligonine.

Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė - 2018-2023 m.

Projekto koordinatorius:
Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Justina Sabakonienė, el. paštas , tel. Nr. 8 41 383 423.


Lopšelio-darželio „Kregždutė“ modernizavimas

Projekto tikslas – padidinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą bei kokybišką paslaugų teikimą.

Projekto įgyvendinimo metu sprendžiama problema - prasto stovio Šiaulių miesto savivaldybės vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ infrastruktūra, kuri sukelia trukdžius vaikų kūrybiškumo ir savireguliacijos skatinimui. Šiuo metu vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ infrastruktūra nėra pritaikyta kūrybiškų vaikų ugdymui. Vidinių patalpų išdėstymas nėra racionalus, grįstas uždarumo, atskyrimo (suskaidytos erdvės) principu, o ne bendradarbiavimo ir laisvo pasirinkimo ieškojimo bei atradimo vaikams formavimu. Darželyje trūksta priemonių ir įrangos, kurios sukurtų komfortabilias ir jaukias patalpas.

Projekto įgyvendinimas ne tik prisidės prie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo, tačiau ir bendro pastato bei kiemo būklės gerinimo, norminių paslaugai keliamų reikalavimų atitikimo, teikiamų paslaugų lopšelyje-darželyje įvairovės didinimo. Ugdymo įstaigą lankantys vaikai turės galimybę ugdytis šiltesnėse bei estetiškai patrauklesnėse patalpose, lopšelio-darželio personalas – dirbti geresnės infrastruktūros sąlygomis.

Projekto pareiškėjas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Projekto partneris – Šiaulių lopšelis-darželis „Kregždutė“.

Projekto biudžetas -  606.476,28 Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos - 515.504,84 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 45.485,72 Eur, privalomas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos prisidėjimas – 45.485,72 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2018-05-23 iki 2023-12-31.

Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Giedrė Chrapač, el. paštas: , tel. (8 41) 383 421.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos lėšomis.


Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas

Projekto tikslas – skatinti formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklas Šiaulių Didždvario gimnazijoje ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje gerinant ugdymo kokybę bei kurti tam palankias, saugias ir patrauklias sąlygas.

Projektas susijęs su Šiaulių miesto moksleivių įtraukties į formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklas skatinimu, kuriant patrauklias mokymosi sąlygas Šiaulių Didždvario gimnazijoje ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijoje. Projektas inicijuojamas siekiant užtikrinti kokybišką ugdymą(-si) visiems jo dalyviams, kai atsižvelgiama į mokinių lūkesčius, ugdymo(-si) poreikių ypatumus, pagalbos ir paslaugų reikmes. Projekto įgyvendinimo metu siekiama sukurti ir užtikrinti nevaržančias, komfortiškas, estetiškas, funkcionalias edukacines erdves, kuriose mokiniai turės sąlygas stebėti, analizuoti, tyrinėti, eksperimentuoti, modeliuoti ar vykdyti kitas veiklas.

Projekto tikslinė grupė – Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos moksleiviai. Projekto įgyvendinimu siekiama atliepti tikslinės grupės poreikius – užtikrinti kokybišką ugdymo(-si) procesą, naudojamos infrastruktūros saugumą, atitikimą higienos ir medicinos normoms, sudaryti galimybę naudotis moderniomis ugdymo(-si) priemonėmis. Projekto metu atlikus patalpų renovaciją bus užtikrintas kokybiškas ugdymo(-si) procesas, tiesiogiai susijęs su nevaržančiomis, komfortiškomis, estetiškomis, funkcionaliomis edukacinėmis erdvėmis, kuriose mokiniai turės sąlygas teoriniams mokymams ar vykdant kitas praktines užduotis. Įsigyti baldai, kompiuterinė technika ir moderni mokymosi įranga užtikrins modernios infrastruktūros prieinamumą mokymo(-si) tikslais.

Projektu bus prisidedama prie tinkamų materialinių sąlygų moksleivių formaliam ir neformaliam ugdymui užtikrinimo, saviraiškos bei kūrybiškumo lavinimo, vaiko gebėjimų atskleidimo, nusikalstamumo prevencijos, vaikų tikslinio užimtumo kūrimo, tokiu būdu didinant Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių „Juventos“ progimnazijos bendrojo ir neformalaus ugdymo efektyvumą.

Projekto pareiškėjas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Projekto partneriai – Šiaulių Didždvario gimnazija ir Šiaulių „Juventos“ progimnazija.

Projekto biudžetas 1.370.966,80 Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 1.165.321,78 Eur, valstybės biudžeto lėšos – 102.822,24 Eur, privalomas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos prisidėjimas – 102.822,24 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2018-01-08 iki 2023-12-31.

Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Giedrė Chrapač, el. paštas: , tel. (8 41) 383 421.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos lėšomis.


Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Aprašymas: Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projektu siekiama skatinti susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, didinti šių mokslų potencialą bei būsimų gamtos ir technologinių mokslų specialistų skaičių.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo, pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai.

Projekto vykdytojas: Nacionalinė švietimo agentūra.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos veiklos: gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas; gamtos mokslų ir technologijų dalykams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas, STEAM atviros prieigos centrų kūrimas.

Projekto trukmė – 2017 m. kovo 22 d. – 2021 m. kovo 31 d.

Projekto koordinatorius: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vyr. specialistė Rasa Stankuvienė [email protected], tel. Nr. 8 41 386 478.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (iš viso 9 950 880 Eur).

https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001/


Tūkstantmečio mokyklos 

ES

Projekto Nr. 10-011-P-0001

Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas: mokyklų, dalyvaujančių projekte, konsultavimas, mokinių pasiekimų analizavimas, apklausų, refleksijų, pažangos sesijų organizavimas, tinklaveikos modelio efektyvumo vertinimas, vaiko asmeninės pažangos pokyčių aptarimai, veiklos rodiklių stebėjimas.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

 • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.
 • Pagerėjęs specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių lankomumas.
 • Padidėjusi galimybė 7-12 kl. TŪM mokyklų mokiniams dalyvauti praktinėse pamokose laboratorijose.
 • Padidėjęs vestų ir stebimų atvirų pamokų skaičius.

 Viešinimo veiklos:

https://www.siauliai.lt/lt/news/view/isibegeja-tukstantmecio-mokyklos-i-projektas


Projektas  „Atvirų klasių sukūrimas Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje"

Projekto tikslas – gerinti Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos mokinių pasiekimus sukuriant dvi atviras klases ir organizuojant jose ugdymą pagal visiškos įtraukties modelį.

Tikslinė grupė – dviejų atvirų klasių mokiniai, turintys didelių ugdymosi poreikių.

Vis daugėja specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų, kuriems reikia specialios pagalbos ugdantis ir pagrindinis mokytojas neturi galimybės užtikrinti tinkamo tokių vaikų ugdymo, trūksta ugdymo(si) (sensorinių) priemonių, laiko parengti užduotis įvairių gebėjimų mokiniams, todėl norint užtikrinti tinkamą ir kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių mokymąsi ir ugdymą reikia įdarbinti papildomai  mokytojų padėjėjų ir antrųjų mokytojų, kurie galėtų dirbti su specialių poreikių vaikais skirdami jiems visą savo laiką.

Projekto metu planuojama darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais naujai įdarbinti 2 antruosius mokytojus (po 0,5 etato) ir 2 mokytojo padėjėjus (po 1 etatą).

Projekto pareiškėjas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Projekto partneris – Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija.

Projekto biudžetas – 120135,40 Eur, iš jų valstybės biudžeto lėšos – 96 586,00 Eur, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos lėšos – 23549,40 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2023-09-01 iki 2025-08-31.

Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Asta Berginienė, el. paštas: , tel. (8 41) 383 425.

Projektas finansuojamas  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos lėšomis.

Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste

Aprašymas: tikslas - didinti judumo darną Šiaulių mieste.

Projektu siekiama plėtoti subalansuotą, efektyviu išteklių ir šiuolaikinių technologijų naudojimu grindžiamą darnaus judumo sistemą Šiaulių mieste. Projekto veiklos pasirinktos vadovaujantis Šiaulių miesto darnaus judumo planu. Projekto metu bus įrengiama:

 • dviračių saugojimo infrastruktūra (stoginės su stovais) prie svariausių traukos objektų (Šiaulių miesto gimnazijų: J. Janonio,  VšĮ Šiaulių universiteto, Romuvos, Saulėtekio, Lieporių, Stasio Šalkauskio, Simono Daukanto, Santarvės, Suaugusiųjų mokyklos; autobusų ir traukinių stočių; traukos objekto Šiaulių arenos);

  Projekto ribos (dviračių saugojimo stoginės, centrinė Šiaulių miesto dalis) 

 Projekto ribos  (dviračių saugojimo stoginės, pietinė Šiaulių miesto dalis)

 • Šiaulių miesto Dubijos-Serbentų g. sankryžoje bus įrengtas išmanusis šviesoforas ir kiti būtini elementai, skirti eismo srautams valdyti, kontroliuoti, informuoti apie eismo srautus ir sąlygas;

Projekto ribos (modernizuojama sankryža)

 • Šiaulių miesto gatvių elementai (šaligatviai, pėsčiųjų takai, perėjos ir kt.) bus pritaikyti specialiųjų poreikių turintiems žmonėms.

 Projekto ribos (šaligatviai, centrinė Šiaulių miesto dalis)

 Projekto ribos (šaligatviai, pietinė Šiaulių miesto dalis)

Įgyvendinus projektą bus pasiektas projekto tikslas, bus daugiau galimybių saugiai ir subalansuotai judėti Šiaulių mieste.

Projekto uždavinys - plėtoti subalansuotą, efektyviu išteklių ir šiuolaikinių technologijų naudojimu grindžiamą darnaus judumo sistemą Šiaulių mieste

Projekto biudžetas – 2.936.265,54 Eur,  iš jų: Europos Regioninės plėtros fondo lėšos – 1.985.152,00 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 951.113,54 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis  – 2019-2023 m.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Inga Mituzaitė, el. paštas , tel. Nr. 8 41 383 425.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Pakruojo gatvės rekonstrukcija

Projekto tikslas – plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais Šiaulių mieste, pagerinant Pakruojo gatvės techninius parametrus.

Šiaulių miesto kelių infrastruktūra dar nėra pakankamai išplėtota, 31 proc. visų miesto kelių, sudaro žvyro keliai, 15 proc. yra grunto keliai, o keliai su patobulinta danga – 54 proc. Dėl Šiaulių miesto Pakruojo gatvės prastos fizinės būklės nėra užtikrinamas saugus susisiekimas mieste, nerekonstruota Pakruojo gatvė, kurios dalis yra neasfaltuota, yra vienas iš trukdžių Šiaulių miesto ekonominei plėtrai.

Projekto tikslinės grupės yra Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono gyventojai, taip pat kiti Šiaulių miesto lankytojai (Lietuvos ir užsienio turistai). Pagrindinis tikslinių grupių poreikis – geras ir saugus susisiekimas.

Šiaulių miesto Pakruojo gatvės rekonstravimu siekiama pagerinti susisiekimo sąlygas mieste. Įgyvendinant projektą planuojama sutrumpinti keleivių kelionės laiką, užtikrinti eismo saugą, transporto saugumą, sumažinti avaringumą ir taršą. Tuo pačiu projektas prisidėtų prie spartesnės Šiaulių miesto ekonominės plėtros.

Projekto pareiškėjas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Projekto biudžetas – 2.560.915,67 Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 1.934.263,60 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - 160.704,61 Eur, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos prisidėjimas – 336.679,99 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019-01-31 iki 2021-06-30.

Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Giedrė Chrapač, el. paštas: , tel. (8 41) 383 421.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos lėšomis.


Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione

Aprašymas. Šiaulių regiono mišrios prigimties turizmo objektų įvairovė didina turistų srautus, ir gaunamas pajamas, tačiau yra silpnai išplėtota turizmo infrastruktūra, mažai įrengtos informacinės infrastruktūros, kuri leistų apjungti regiono turizmo objektus į bendrus maršrutus ir trasas. Šiaulių regione nėra pakankamai nuorodų į lankytinus objektus, todėl jie sunkiai randami, nepatrauklūs lankytojams, trūksta informacinės infrastruktūros, informacinių ženklų ir stendų.

Projekto tikslas – įrengti turizmo ženklinimo infrastruktūrą ir užtikrinti turistų bei lankytojų informuotumą apie turizmo maršrutuose ir turizmo trasose esančias lankytinas vietas Šiaulių regione.

Planuojami projekto rezultatai – įrengti 1434 ženklinimo infrastruktūros objektų.

Projekto pareiškėjas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Projekto partneriai. Įvertinus, kad plėtojamose turizmo maršrutuose ir turizmo trasose tiek savivaldybių, tiek regioniniu lygmeniu ženklinimo infrastruktūros objektai turi būti įrengiami pagal vieningus projektavimo ir dizaino reikalavimus projekto partneriais pasirinktos visos Šiaulių regiono savivaldybės: Akmenės rajono savivaldybė, Joniškio rajono savivaldybę atstovauja VšĮ Joniškio turizmo ir informacijos centras, Kelmės rajono savivaldybė, Pakruojo rajono savivaldybė, Radviliškio rajono savivaldybė ir Šiaulių rajono savivaldybė.

Projekto biudžetas – 340 729,41 EUR, iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 289 620,00  EUR.

Pareiškėjo ir partnerių lėšos – 51 109,41  EUR

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020 m. gegužės 6 d. iki 2023 m. rugsėjo 29 d.

Projekto koordinatorius - Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Rita Montvilienė, el. paštas , tel. Nr. 8 41 383 422.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Šiaulių laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros plėtra Nr. 01.2.1-LVPA-V-830-02-0003

Projekto tikslas – išplėtoti Šiaulių LEZ infrastruktūrą ir taip sudaryti sąlygas pritraukti tiesiogines užsienio investicijas sumanios specializacijos srityse.
̌Šiam tikslui pasiekti yra numatomos tokios veiklos:

 1. Susisiekimo infrastruktūros įrengimas (dviejų kelių tiesimas);
 2. Šaligatvių su veja įrengimas;
 3. Dujotiekio tiesimas;
 4. Elektros kabelinės linijos tinklo įrengimas.

Projekto pareiškėjas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais:

 • Šiaulių rajono savivaldybės administracija;
 • UAB ,,Šiaulių laisvoji ekonominė zona”;
 • AB ,,Energijos skirstymo operatorius”.

Projekto biudžetas – 2 651 650,00 Eur, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 2 231 650,36 Eur, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos prisidėjimas – 419 999,64 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2017-12-20 iki 2022-11-30.

Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo skyriaus vedėja, el. paštas: , tel. (8 41) 383 420.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos lėšomis.


P. Višinskio gatvės viešųjų erdvių pritaikymas jaunimo poreikiams

Aprašymas: viešųjų erdvių prie Šiaulių universiteto fakultetų, bibliotekos, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos ir jas jungiančios P. Višinskio gatvės (nuo Vilniaus g. iki Vytauto g.) atnaujinimas, saugaus eismo priemonių diegimas, pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas, esamų automobilių stovėjimo aikštelių rekonstrukcija ir naujų įrengimas, apšvietimo infrastruktūros plėtra, viešųjų poilsio bei laisvalaikio zonų sutvarkymas, universalių lauko žaidimų ir sporto aikštelių įrengimas, kitų viešųjų erdvių infrastruktūros ir mažosios architektūros elementų įrengimas, žaliosios infrastruktūros plėtra, teritorijos pritaikymas neįgaliesiems.

Planuojama projekto vertė – 1 694 554,91 Eur, iš jų 1 440 371,67 Eur Europos regioninės plėtros fondo, 127 091,62 Eur Valstybės biudžeto lėšos, 127 091,62 Savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto eiga: Projektas susideda iš 2 techninių projektų sprendinių įgyvendinimo – P. Višinskio g. (nuo Vytauto g. iki Vilniaus g.) ir aikštelės už amfiteatro rekonstrukcijos.

    

  

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus patarėja Dainora Gilienė, el. paštas , tel. Nr. 8 41 383 424.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Šiaulių miesto Centrinio ir Didždvario parkų bei jų prieigų sutvarkymas

 

Aprašymas: Šiaulių miesto Centrinio parko ir Didždvario parko sutvarkymas bei gatvių (Kaštonų alėjos, S. Lukauskio g.), sukuriančių prieigas prie parkų, atnaujinimas, pritaikymas aktyviam šeimos laisvalaikiui, universalių lauko žaidimų įvairaus amžiaus vaikams aikštelių įrengimas, „Skate“ parko įrengimas, pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, apšvietimo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, sporto aikštelių, lauko treniruoklių įrengimas, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas, teritorijos pritaikymas neįgaliesiems, esamos automobilių statymo infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, saugaus eismo priemonių diegimas.

Projekto vertė pagal finansavimo sutartį - 4.938.809,94 Eur, iš jų 3.180.563,30 Eur Europos Sąjungos fondų lėšos, 280.637,94 Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir 1.477.608,70 Eur savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus patarėja Dainora Gilienė, el. paštas , tel. Nr. 8 41 383 424.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Talkšos ežero pakrantės plėtra

  

Aprašymas: Siekiant padidinti Talkšos ežero pakrantės teritorijos patrauklumą Šiaulių miesto gyventojams bei sustiprinti šį laisvalaikio ir poilsio traukos centrą, yra būtina tam tikra infrastruktūra. Siūloma tokia infrastruktūra, kuri būtų aktuali ir reikalinga įvairioms laisvalaikio ir poilsio paslaugų vartotojų grupėms: aktyvaus ir pasyvaus laisvalaikio mėgėjams, vaikams, gyvūnų augintojams, verslo atstovams. Minėtos infrastruktūros įrengimas stiprins šį traukos centrą, sąlygos aktyvesnį jo lankymą bei pagerins laisvalaikio ir poilsio paslaugų kokybę ir prieinamumą Šiaulių miesto gyventojams.
Projekto metu planuojama įrengti naujus pėsčiųjų-dviračių takus bei modernizuoti kai kuriuos esamus takus. Įrengti naują apšvietimo sistemą. Įrengti mažosios architektūros elementus: suoliukus, šiukšlių dėžes, dviračių stovus, šunų ekskrementų šiukšliadėžes. Projekto metu taip pat planuojama įrengti įvairius traukos objektus: žaidimų aikštelę įvairaus amžiaus grupių vaikams, šunų dresavimo aikštelę, terasas saulės vonioms, lauko muzikos instrumentų rinkinį, stacionarius žiūronus gamtos stebėjimui, stalo teniso stalus, lauko treniruoklius, persirengimo kabinas. Pagrindinėse traukos zonose bus įrengti WC. Pagrindinėse traukos zonose bus įrengtos verslo infrastruktūros zonos: trinkelių danga, prekybos paviljonai, inžinerinių tinklų įvadai. Naujose traukos zonose planuojama sutvarkyti želdynus: pašalinti dalį menkaverčių krūmų, pasodinti naujų medžių, kitų augalų, suformuoti vientisą sistemą. Pagerinti teritorijos pasiekiamumą modernizuojant Žuvininkų ir Meškerių gatves. Įrengi naujas parkavimo vietas. Modernizuoti lietaus nuotekų sistemą.

Projekto vertė pagal finansavimo sutartį - 3.016.097,85 Eur, iš jų 2.563.683,16 Eur Europos Sąjungos fondų lėšos, 226.207,35 Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir 226.207,34 Eur savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus patarėja Dainora Gilienė, el. paštas , tel. Nr. 8 41 383 424.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Viešųjų erdvių ir gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės prospektu, Vytauto gatve, P. Višinskio gatve ir Dubijos gatve

Aprašymas: Draugystės prospekto kvartalų želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, Rūdės g. ir Kražių g. atnaujinimas, gyvenamųjų daugiabučių namų teritorijos tvarkymas, apšvietimo infrastruktūros plėtra, esamų automobilių stovėjimo aikštelių rekonstrukcija ir naujų įrengimas, universalių lauko žaidimų įvairaus amžiaus vaikams aikštelių įrengimas, teritorijos pritaikymas neįgaliesiems ir bendruomenės poreikiams, viešųjų erdvių prie Draugystės pr. esančių daugiabučių gyvenamųjų namų ir jas jungiančio Draugystės pr. rekonstrukcija, įrengiant „nuraminto“ eismo gatvę, diegiant saugaus eismo priemones, viešųjų erdvių prie Šiaulių „Juventos“ progimnazijos, skvero prie studentų svetainės ir jas jungiančios P. Višinskio g. (nuo Vytauto g. iki Stoties g.) rekonstrukcija, įrengiant automobilių stovėjimo vietas, užtikrinant saugų eismą prie Šiaulių „Juventos“ progimnazijos, apšvietimo infrastruktūros plėtra, viešojo transporto sistemos prieinamumo tobulinimas (įvažų rekonstrukcija ir plėtra, sustojimo stotelių plėtra pagal parengtus projektavimo dokumentus), žaliosios infrastruktūros plėtra, mažosios architektūros elementų įrengimas).

Planuojama projekto vertė – 5 875 885,04 Eur, iš jų 4 994 502,28 Eur Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšos, 440 691,38 Eur Valstybės biudžeto lėšos, 440 691,38 Eur Savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus patarėja Dainora Gilienė, el. paštas [email protected], tel. Nr. 8 41 383 424.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija

Aprašymas: Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro (Vilniaus g. (nuo Tilžės g. iki Draugystės pr.), Vasario 16-osios g. (nuo Trakų g. iki Vytauto g.) atnaujinimas ir joje esančio amfiteatro rekonstrukcija (sėdimų vietų amfiteatre įrengimas, apšvietimo infrastruktūros plėtra, želdynų sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas), antžeminės automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas, universalių lauko žaidimų įvairaus amžiaus vaikams aikštelių įrengimas, fontanų atnaujinimas).

Projekto vertė pagal finansavimo sutartį – 6 336 480,39 Eur, iš jų 5 386 008,33 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšos,  337 500,00 Eur Valstybės biudžeto lėšos, 633 648,04 Eur Savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus patarėja Dainora Giliene, el. paštas , tel. Nr. 8 41 383 424.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.