Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Įgyvendinami ir planuojami įgyvendinti projektai

Projektas „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Šiaulių miesto savivaldybėje“ 

Projekto kodas –  Nr. 09-010-P-0014

Projekto įgyvendinimo trukmė:  2024 m. kovo mėn. – 2025 m. birželio mėn.

Pareiškėjas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Partneriai – VšĮ Šiaulių centro poliklinika, VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Globos ir slaugos centras "Sidabražolė", UAB  „Rezus.lt“ ir VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras.

Vis labiau augant ambulatorinės slaugos paslaugų namuose (toliau - ASPN) poreikiui bei didėjant vyresnių asmenų ir segančių skaičiui Šiaulių miesto savivaldybėje siekdama spręsti problemą, įgyvendina Projektą „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Šiaulių miesto savivaldybėje„ (toliau – Projektas), kurio metu Šiaulių miesto savivaldybėje veikiančios ir paslaugas teikiančių įstaigų mobilios komandos (4 ASPN) bus aprūpintos įranga, bei įkurtas  Ilgalaikės priežiūros dienos centras, kurio iki šiol Šiaulių miesto savivaldybėje nebuvo. Įsigyjama įranga padės užtikrinti kokybiškų, šiuolaikiškų ir savalaikių APSN paslaugų tiekimą. Paslaugas teikiant geresnę, efektyvesnę įrangą, bus efektyviau valdomi viešieji ištekliai. Ilgalaikės priežiūros dienos centro įkūrimas turės didelę reikšmę, kadangi sudarys galimybes asmenims, kurių sveikatos būklė atitinka paliatyviosios pagalbos indikacijas, gauti reikiamas paslaugas. 

Projektas finansuojamas  Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis bei pareiškėjo (Šiaulių miesto savivaldybės administracija) bei partnerio (VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras) lėšomis

Projekto tikslas – gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų paciento namuose, kokybę ir prieinamumą Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams ir užtikrinti ambulatorinių paslaugų namuose plėtrą, siekiant efektyviau užtikrinti savalaikį slaugos paslaugų suteikimą ir tęstinumą, didesniam pacientų skaičiui patenkinti slaugos poreikius namų sąlygomis, plėsti dienos stacionaro paliatyvios pagalbos paslaugas.

Tikslinė grupė – bet kokio amžiaus asmenys, kuriems yra nustatyta negalia, darbingumo lygis ar nesavarankiškumo lygis, atliktas slaugos paslaugų poreikio vertinimas pagal klausimyną, asmenys, sergantys pavojinga gyvybei liga, kurių sveikatos būklė atitinka paliatyviosios pagalbos indikacijas ir kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos, taip pat asmenys, kuriems ilgalaikė priežiūra reikalinga dėl psichikos sveikatos sutrikimų (sergantys senatvine demencija ir Alzheimerio liga). Taip pat senatvės pensinio amžiaus sulaukę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos, taip pat jų šeimos, vietos bendruomenės.

 Projekto veiklos:

 1. Mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis;
 2. Ilgalaikės priežiūros dienos centro įrengimas.

Projekto vertė biudžetas –  898950,83  Eur, iš jų – 539618,70 Eur – EGADP lėšos, 113 319,93 Eur – Valstybės biudžeto lėšos, 125 300 Eur – Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšos, 41958,60 – partnerio (VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras) lėšos.

 

Šiaulių miesto tvarios plėtros strategijos (toliau – Strategija) tikslas – didinti Šiaulių miesto patrauklumą gyventi ir kurtis. Numatoma pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą ir jų įvairovę, padidinti socialinio būsto prieinamumą Šiaulių mieste. Taip pat sukurti tvarią, sveiką, įtraukią bei patogią gyventi miesto aplinką.

Strategija patvirtinta 2024 m. vasario 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-21 „Dėl 2024-2029 m. Šiaulių miesto tvarios plėtros strategijos patvirtinimo“.

Su Strategija galima susipažinti: Šiaulių miesto savivaldybės tvarios plėtros strategija.

Strategija parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:

 1. 2023 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-30 ,,Dėl Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7e024831983911edb55e9d42c1579bdf?jfwid=-xmztkikg8
 2. 2023 m. balandžio 4 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-188 ,,Dėl Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-01-01 (RE) „Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius“ finansavimo gairių patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dda19830d2d711ed9978886e85107ab2/asr
 3. 2023 m. balandžio 7 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-199 ,,Dėl Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ finansavimo gairių patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2b6bc720d53511ed9978886e85107ab2/asr

Preliminarus biudžetas: 81,247 mln. eurų. Iš jų: Europos Sąjungos lėšos – 62,27 mln. eurų; Valstybės lėšos – 2 mln. eurų; Savivaldybės lėšos – 16,976 mln. eurų.

Planuojami įgyvendinti ir įgyvendinami projektai:

Futbolo ir regbio maniežo statyba

Vykdant projektą Dainų parko prieigose (J. Jablonskio g. 14, Šiauliai) bus pastatytas A++ klasės pastatas, kurio bendrasis plotas 11 745 kv. m. Objektas bus skirtas bendrojo ugdymo ir neformaliojo ugdymo paslaugų teikimui, gyventojų poreikių tenkinimui, sudarant sąlygas sveikatinimo paslaugų teikimui bei sporto ir užimtumo veiklų organizavimui.

Preliminarus lėšų poreikis: 21,636 mln. Eur (ES (Europos Sąjungos finansavimas) - 13 mln. Eur, VB (valstybės biudžeto lėšos): 2 mln. Eur, SB (savivaldybės biudžeto lėšos) - 6,636 mln. Eur).

Situacija: parengtas techninis projektas, gautas statybą leidžiantis dokumentas, įvyko viešasis rangos darbų konkursas, pasirašyta sutartis. 

 Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro jojimo skyriaus atnaujinimas ir plėtra

Planuojama modernizuoti Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro jojimo skyriaus (Žuvininkų g. 30, Šiauliai) infrastruktūrą ir pritaikyti ją Gamtininkų centro neformaliojo ugdymo veiklų organizavimui, edukavimui ir hipoterapijos paslaugų teikimui. Numatoma modernizuoti objektą, kurio bendrasis plotas 2 772 kv. m.

Preliminarus lėšų poreikis: 10,675 mln. Eur (ES - 7,675 mln. Eur, SB - 3 mln. Eur).

Situacija: rengiamas techninis projektas. Rangos sutartį planuojama pasirašyti 2025 m. I ketvirtyje.

 Simono Daukanto inžinerijos gimnazijos pastato atnaujinimas ir modernizavimas

Planuojamas Simono Daukanto inžinerijos gimnazijos pastato (S. Daukanto g. 71, Šiauliai) modernizavimas bei funkcionalumo didinimas pritaikant jį pagrindiniam bei viduriniam ugdymui pagal specializuotas inžinerinio ugdymo programas.

Preliminarus lėšų poreikis: 2 mln. Eur ( ES - 1,7 mln. Eur, SB - 0,3 mln. Eur).

Situacija:  vykdomas viešojo pirkimo  konkursas techninio projekto parengimo paslaugai įsigyti. Projektavimo sutartį planuojama sudaryti 2024 m. III ketv. Techninį projektą planuojama parengti iki 2025 m. III k. Rangos sutartį planuojama sudaryti 2025 m. IV ketvirtyje.

 Ragainės progimnazijos pastato atnaujinimas ir modernizavimas

Projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti Ragainės progimnazijos pastato (Tilžės g. 85, Šiauliai)  infrastruktūrą, įdiegti energiją taupančias priemones, įrengti laboratorijas ir edukacines erdves pritaikyti STEAM veiklų organizavimui, kabinetus ir kitas erdves modernizuoti pagal universalaus dizaino principus, įsigyti įrangą ir baldus.

Preliminarus lėšų poreikis: 3 mln. Eur (ES - 2,55 mln. Eur, SB - 0,45 mln. Eur). Investuojamos ir Tūkstantmečio mokyklos programos lėšos.

Situacija: vykdomas techninio projekto parengimo paslaugos viešojo pirkimo konkursas. Projektavimo paslaugų sutartį planuojama sudaryti 2024 m. II k. Techninis projektas bus parengtas iki 2025 m. II ketv. Rangos sutartį planuojama sudaryti 2025 m. III ketvirtyje.

 Vinco Kudirkos progimnazijos pastato atnaujinimas ir modernizavimas

Projekto įgyvendinimo metu planuojama atnaujinti Vinco Kudirkos progimnazijos (Dvaro g. 129, Šiauliai) pastato infrastruktūrą, įdiegti energiją taupančias priemones, įrengti laboratorijas ir edukacines erdves pritaikyti STEAM veiklų organizavimui, kabinetus ir kitas erdves modernizuoti pagal universalaus dizaino principus, įsigyti įrangą ir baldus.

Preliminarus lėšų poreikis: 3 mln. Eur (ES - 2,55 mln. Eur, SB - 0,45 mln. Eur).

Situacija: 2024 m. kovo 20 d. pasirašyta techninio projekto parengimo sutartis. Techninį projektą planuojama parengti iki 2025 m. III ketv. Rangos sutartį planuojama sudaryti 2025 m. IV ketvirtyje.

 Šiaulių miesto ,,Romuvos“, Dainų ir Salduvės progimnazijų bei Didždvario ir Lieporių gimnazijų lauko infrastruktūros ir aplinkinių teritorijų funkcionalumo didinimas

Penkių ugdymo įstaigų lauko infrastruktūros modernizavimas ir pritaikymas teikiamų paslaugų kokybės gerinimui bei bendruomenės poreikiams.  Planuojama įrengti futbolo aikštes, bėgimo takus, tinklinio, krepšinio ir kvadrato aikšteles, lauko treniruoklius, stalo teniso stalus bei šuoliaduobių zonas.

Preliminarus lėšų poreikis: 4,676 mln. Eur (ES - 3,975 mln. Eur, SB - 0,701 mln. Eur).

Situacija: pasirašytos projektavimo sutartys, rengiami sporto aikštynų atnaujinimo techniniai projektai. Rangos sutartis planuojama pasirašyti 2025 m. II ketvirtyje.

 Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje

Projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti socialinius būstus: 5 vieno kambario butus (1 iš jų pritaikytas neįgaliesiems), 3 dviejų kambarių butus (1 iš jų pritaikytas neįgaliesiems) ir 23 trijų kambarių butus.

Projekto tikslinė grupė – Šiaulių miesto gyventojai su negalia (turintys judėjimo ir (ar) psichikos ir (ar) proto ir (ar) regos negalią), kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas ir gausios šeimos.

Preliminarus lėšų poreikis: 2,352 mln. Eur (ES - 1,999 mln. Eur, SB - 0,352 mln. Eur).

Situacija: butų pirkimus planuojama pradėti vykdyti 2024 m. III ketvirtyje.

 Ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas Šiaulių miesto savivaldybėje

Bus modernizuojamas ir ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimui pritaikomas šiuo metu nenaudojamas pastatas, adresu Pabalių g. 53, Šiauliai, įsigyjama reikiama įranga ir baldai bei ikimokykliniam ugdymui pritaikomos erdvės lauke.

Preliminarus lėšų poreikis: 2,941 mln. Eur (ES - 2,50 mln. Eur, SB - 0,441 mln. Eur).

Situacija: baigiamas parengti techninis projektas. Rangos darbų sutartį planuojama pasirašyti 2024 m. III ketvirtyje.

 Edukacinių erdvių įrengimas Šiaulių miesto ugdymo įstaigose, plėtojant visos dienos mokyklos veiklas

Projekto įgyvendinimo metu kuriamos visos dienos mokyklos erdvės pradinio ir bendrojo ugdymo įstaigose. Vykdant projektą bus suremontuotos ir įrengtos edukacinės, aktyvios veiklos bei poilsio erdvės, skirtos visos dienos veikloms.

Visos dienos mokyklos erdvės bus sukurtos 10 įstaigų: Centro ir „Saulės“ pradinėse mokyklose, Gytarių, „Juventos“, Vinco Kudirkos, Medelyno, „Rasos“, „Romuvos“, „Sandoros“ ir Zoknių progimnazijose.

Preliminarus lėšų poreikis: 1,764 mln. Eur (ES - 1,5 mln. Eur, SB - 0,264 mln. Eur).

Situacija: projekto veiklas ugdymo įstaigose planuojama pradėti įgyvendinti 2024 m. III ketv.

 Lieporių parko atgaivinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams

Šiaulių miesto Lieporių parko ir jo prieigų sutvarkymas: parko pritaikymas aktyviam šeimos laisvalaikiui, universalių lauko žaidimų įvairaus amžiaus vaikams aikštelių įrengimas, pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, apšvietimo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas, teritorijos pritaikymas neįgaliesiems, esamos automobilių statymo infrastruktūros modernizavimas ir plėtra.

Preliminarus lėšų poreikis: 3 mln. Eur ( ES - 2,55 mln. Eur, SB - 0,45 mln. Eur).

Situacija: pasirašyta projektavimo sutartis, rangos darbų sutartį planuojama pasirašyti 2025 m. II ketvirtyje.

Tankiai apgyvendintos Šiaulių miesto urbanizuotos teritorijos atgaivinimas, žalinimas ir funkcionalumo didinimas

Projekto metu numatoma rekonstruoti kvartalo privažiuojamuosius kelius, stovėjimo aikšteles ir pėsčiųjų takus, juos pritaikant specialiųjų poreikių turintiems žmonėms. Kvartale numatomos dvi naujos pramogų/ laisvalaikio zonos. Šios zonos bus skirtos aktyviam laisvalaikiui, sukuriant estetiškai patrauklias erdves, prieinamas įvairaus amžiaus žmonėms bei suburiančias įvairių interesų bei amžiaus grupes. Pramogų/ laisvalaikio zonose numatyta įrengti žaidimų aikšteles, skirtas vyresniems ir jaunesniems vaikams, sporto aikšteles, žaidimų stalus, treniruoklių aikštelę.

Preliminarus lėšų poreikis: 4,2 mln. Eur ( ES - 3,57 mln. Eur, SB - 0,63 mln. Eur).

Situacija: parengtas techninis projektas, vykdomos viešųjų pirkimų procedūros rangos darbams. Rangos sutartį planuojama sudaryti 2024 m. III ketvirtyje.

 Vientiso dviračių takų tinklo kūrimas integruojant bevariklį transportą į bendrą transporto sistemą

Projekto įgyvendinimo metu bus plėtojama bevariklio transporto infrastruktūra, įrengiant dviračių takus ir/ar dviračių-pėsčiųjų takus bei gerinant jų technines charakteristikas. Viso – 33 km. 

Preliminarus lėšų poreikis: 22 mln. Eur ( ES - 18,7 mln. Eur, SB - 3,3 mln. Eur)

Situacija: parengta dalis techninės dokumentacijos, dalies atkarpų rengimo/atnaujinimo darbai pradedami vykdyti 2024 m. II ketvirtyje, veiklų įgyvendinimas planuojamas etapais iki 2028 m.

  Daugiau informacijos apie Strategijos projektus galite rasti čia 

 Projektų valdymo skyriaus informacija 

VISŲ vykdomų projektų eiga

Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione

Aprašymas: Projekto metu siekiama tobulinti Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą sukuriant ir išplečiant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, paruošimo naudoti pakartotinai pajėgumus, informuojant visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.

Projekto tikslas – tobulinti Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą, įrengiant/rekonstruojant komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą, padidinti komunalinių atliekų surinkimo paslaugų ir pirkinio rūšiavimo prieinamumą, bei pagerinti šių paslaugų kokybė, sukuriant paruošimo naudoti pakartotinai pajėgumus.

Projekto uždavinys – plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą Šiaulių regione ir informuoti visuomenę atliekų prevencijos bei tvarkymo klausimais.

Projekto pareiškėjas – VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“.

Projekto partneriai: Akmenės rajono savivaldybės administracija, Joniškio rajono savivaldybės administracija, Kelmės rajono savivaldybės administracija, Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Radviliškio rajono savivaldybės administracija, Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Šiaulių rajono savivaldybės administracija.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

Konteinerių aikštelių įrengimas – 976 vnt.

Konteinerių įsigijimas konteinerių aikštelėms – 4 811 vnt.

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas – 3 vnt.

Konteinerių skirtus DGASA įsigijimas – 55 vnt.

Projekto biudžetas  11 972 067 Eur., iš jų: Europos Sąjungos struktūrinių  fondų lėšos – 10 052 649,92 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 673 178 ,74 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2017 m. lapkričio 30 d. – 2024 m. liepos 31 d. 

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Rita Montvilienė, el. paštas , tel. nr. 8 41 383 422.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Šiaulių miesto kapinių valdymo informacinės sistemos sukūrimas, įdiegimas, kapinių duomenų skaitmenizavimas

es

Projekto įgyvendinimo metu bus sprendžiama problema – sudėtingi procesai ir procedūros, susiję su leidimo laidoti užsakymu ir išdavimu, istorinių mirusiųjų duomenų paieška ir kitais laidojimo infrastruktūros bei atitinkamos informacijos administravimo procesais. Prie problemos sprendimo tiesiogiai prisidės kapinių informacinės sistemos įdiegimas, kuris sudarys prielaidas gyventojams saugiai ir patogiai naudotis elektroninėmis paslaugomis, o procesą administruojantiems asmenims – greitai ir kokybiškai teikti atitinkamas administracines paslaugas. Realizavus sprendinį, gyventojams bus siūlomos naujos skaitmeninės paslaugos, pasiekiamos naujai sukurtais bendro naudojimo įrankiais bei technologiniais sprendimais. Įgyvendinus projektą pagerės gyventojams teikiamų administracinių paslaugų, susijusių su leidimo laidoti išdavimo procesu, kokybė, ženkliai sutrumpės leidimo laidoti išdavimo laikas, visi reikalingi duomenys bus gaunami iš valstybinių registrų, todėl gyventojams nebereikės rinkti ir pristatyti jokių papildomų dokumentų.

Projekto tikslas - administracinių paslaugų teikimo kokybės gerinimas, siūlant elektronines paslaugų kokybę gerinančias priemones išorės vartotojams, didinant darbuotojų, dirbančių su įstaigos informacinėmis sistemomis darbo efektyvumą per skaitmenizuotus procesus ir duomenis.

Projektas finansuojamas  Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 Projekto įgyvendinimo trukmė: 2022-04-21 iki 2024-09-30.

 Projekto biudžetas – 177.313,77 Eur, iš jų – 148.661,06 Eur – EGADP lėšos, 28.652,71 Eur – Valstybės biudžeto lėšos.

 Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus patarėja Dainora Gilienė, el. paštas [email protected], tel. Nr. 8 41 383 424.

 

 

Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šiaulių mieste

Aprašymas: pagrindinė projektu sprendžiama problema yra Šiaulių mieste nepakankamas bendruomeninių apgyvendinimo su parama paslaugų bei dienos socialinio užimtumo paslaugų prieinamumas asmenims, kuriems dėl proto negalios ar psichikos sutrikimų nustatytas visiškas nesavarankiškumas, specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir reikalinga nuolatinė specializuota slauga ir globa, o taip pat neįgaliems asmenims, kuriems nustatytas darbingumo lygis iki 55 proc.

Projekto partneriai: kompleksinių paslaugų namai "Alka" ir Ventos socialinės globos namai.

Projekto tikslas - sukurti Šiaulių miesto savivaldybėje sąlygas, reikalingas veiksmingam perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų.

Projekto uždavinys Nr. 1: Skatinti tikslinės grupės asmenų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje Šiaulių mieste.

Veikla Nr. 1.1: Apgyvendinimo ir užimtumo paslaugų infrastruktūros plėtra Šiaulių mieste:

 • 3 GGN ir 1 BVGN pastatų statyba, Šiaulių miesto savivaldybės valdomuose sklypuose (bendras vieno namo plotas - 230 kv.m., statybos rūšis - nauja statyba) Ramunių g. 19, Šiauliai; Energetikų g. 13, Šiauliai; Šeduvos g. 30 Šiauliai Gegužių g. 6 Šiauliai. Įgyvendinus šią veiklą bus sukurta 38 vietų paslaugos gavėjams);
 • SSGN/DUC/SD įkūrimas, Vilniaus g. 303, Šiauliai (buv. Šiaulių kūdikių namų patalpos; SSGN - 960 kv.m., DUC - 276,08 kv.m., SD - 148,64 kv.m. ) pritaikyti paslaugoms teikti. Pastatas bus pritaikytas neįgaliems asmenims. Bus sukurtos 36 vietos SSGN paslaugos gavėjams, SD vietų skaičius 12, DUC vietų skaičius – 40 vietų;
 • GGN veiklai reikalingų baldų ir įrangos įsigijimas;
 • SSGN/DUC/SD veiklai reikalingų baldų ir įrangos įsigijimas.

Projekto biudžetas: 4 842 015,57 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė:  2021 m. kovo mėn. – 2023 m. gruodžio mėn.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Rita Montvilienė, el.p. , tel.nr. 8 41 383 422.

Daugiau informacijos čia apie įkurtus grupinius gyvenimo namus: https://siauliai.lt/news/view/neigaliesiems-sukurta-ispudinga-infrastruktura

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. 


Projektas „Vaikų socialinės integracijos skatinimas Jelgavos ir Šiaulių miestuose“, RiskChildren, LLI-491

latlit logo

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą.

Projekto tikslas – skatinti vaikų socialinę integraciją, gerinant socialinių paslaugų kokybę, jų prieinamumą bei kuriant naujas socialines paslaugas.

Projekto veiklos:

 1. Vaikų dienos centro, klubo ,,Tarp savų“ (adresu Aušros al. 64, Šiauliai), patalpų paprastasis remontas ir reikiamos įrangos/baldų įsigijimas.
 2. Globėjų (rūpintojų) ir budinčių globotojų skatinimo informacinė kampanija.
 3. Globėjams (rūpintojams) ir budintiems globotojams teikiamos teisinės ir psichologo konsultacijos.
 4. Naujos socialinės paslaugos ,,Darbas su jaunimu gatvėje“ aprašo parengimas, pilotinis pritaikymas ir rekomendacijų parengimas, gerosios patirties perėmimas.
 5. Atviro jaunimo centro (Vytauto g. 103A) stogo remonto darbai ir Atviros jaunimo erdvės 24/7 patalpų įrengimas bei reikiamos įrangos įsigijimas. 
 6. Gerosios patirties mainų vizitai Šiauliuose, Jelgavoje ir Lenkijoje

Šio projekto metu bus gerinamos ir kuriamos naujos socialinės paslaugos, tokios kaip darbas su jaunimo gatvėje, bei didinamas jų prieinamumas, siekiant sudaryti sąlygas vaikams ir jaunimui iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų lengviau integruotis į visuomeninį gyvenimą.  Pagrindiniai projekto rezultatai –  suremontuotos vaikų dienos centrų patalpos Jelgavoje ir Šiauliuose, įgyvendinta informacinė kompanija, skatinanti tapti vaikų globėjais ar įtėviais, suteiktos konsultacijos šeimoms, parengti naujos socialinės paslaugos teikimo aprašymai, patobulinta socialinių viešųjų paslaugų teikimo sistema. Projekto koncepcija numato tarpvalstybinio pasienio regiono šalių bendradarbiavimą, dalijimąsi ankstesne patirtimi, socialinių paslaugų plėtrą, rengiant ir išbandant naujas socialines paslaugas, didinant teikiamų socialinių paslaugų efektyvumą bei gerinant jų administravimą.  Projekto įgyvendinimo metu Šiauliuose bus remontuojamos vaikų dienos centro patalpos, o Jelgavoje bus įkuriamas naujas vaikų dienos centras, plėtojamos socialinės paslaugos skatinančios socialinę integraciją (darbas su jaunimu gatvėje ir atviros jaunimo erdvės 24/7 įrengimas).

Projekto pareiškėjas (vadovaujantis partneris) – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Projekto partneris – Jelgavos miesto savivaldybė.

Bendras projekto biudžetas – 661 092,24 EUR, iš jų Europos Regioninės Plėtros fondo lėšos – 561 928,39 EUR.

Šiaulių miesto savivaldybės biudžetas – 308 744,27 EUR, iš jų Europos Regioninės Plėtros fondo lėšos – 262 432,62 EUR,

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2020 m. liepa – 2023 m. birželis.

Darbo su Šiaulių ir Jelgavos miesto jaunimu gatvėje metodika.

Kontaktinis asmuo – Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Justina Sabakonienė, el. paštas , tel. nr. 8 41 383 423

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Šiaulių miesto savivaldybės administracija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa - www.latlit.eu.  Oficiali Europos Sąjungos svetainė - www.europa.eu

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas

     

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti budinčių globotojų institutą, bei įdiegti nuolatinių globotojų institutą. 

 Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 Projekto partneriai: 66 globos centrai ir 60 savivaldybių.

 Projekto tikslinė grupė: likę be tėvų globos vaikai, kaip jie apibrėžti Socialinių paslaugų įstatyme, išskyrus vaikų globos institucijoje globojamus vaikus.

 Projekto siekiami rezultatai: 

 • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas – 2 904 vaikai;
 • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis – 95 proc.

 Projekto pradžia: 2023-07-01

  Bendros visam projektui ir visiems partneriams skirtos lėšos: 15 046 600,00 Eur.

 Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ Nr. 07-007-P-0001

Projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ tikslas - užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai teikimą ir plėtrą tikslinės grupės asmenims visose Lietuvos savivaldybėse. Bus finansuojamos prevencinės psichosocialinės paslaugos visų amžiaus grupių Lietuvos gyventojams, siekiant stiprinti psichologinius, socialinius bei krizių įveikimo įgūdžius.  

Tikslinė grupė –asmenys ir šeimos, kaip nurodyta Socialinių paslaugų katalogo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“,  6.2 papunktyje, turintys teisę gauti kompleksines paslaugas šeimai.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama vykdyti šias veiklas:

 • individualias ir (ar) grupines konsultacijas asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje
 • savitarpio pagalbos grupių organizavimą ir vedimą asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje
 • socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimą ir vedimą
 • tėvystės mokymus
 • šeimos mediacijas
 • šeimos konsultavimą asmens (šeimos) namuose – konsultacijas asmens (šeimos) namuose, gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui ir kt.
 • pavėžėjimo paslaugas asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas
 • vaikų priežiūros paslaugas, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos

Projekto vykdytojas: Europos socialinio fondo agentūra.

Projekto partneriai - Šiaulių miesto savivaldybės administracija, VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegija, VšĮ Socialinių inovacijų centras.

Projekto pradžia - 2023 m. birželio mėn. 

Projekto biudžetas - 1 766 268,39 Eur.

Daugiau apie Projektą: https://www.esf.lt/veiklos-sritys/kompleksines-paslaugos/1139

Asmenys, norintys gauti kompleksines paslaugas šeimai, gali kreiptis į:

VšĮ Socialinių inovacijų centrą (Ežero g. 8, Šiauliai), el. paštas: , tel. nr.: +37060876748; +37061634383.

VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegiją (Tilžės g. 22, Šiauliai), el.paštas , tel. nr.: +370 679 43 636

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Rita Montvilienė, el.p. , tel.nr. 8 41 383 422.

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013

Projekto tikslas – prisidėti prie ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos.

Projekto tikslinė grupė – trečiųjų valstybių piliečiai, kurie turi leidimą gyventi Lietuvoje, yra prieglobsčio prašytojai, yra Užsieniečių teisinės padėties įstatymo  140(8) straipsnio 3 dalyje nurodyti užsieniečiai, kuriems išduotas užsieniečio registracijos pažymėjimas, taip pat kiti trečiųjų valstybių piliečiai, kurie gali tapti pažeidžiami nelegalaus darbo, prekybos žmonėmis keliamoms rizikoms.

Projekto metu teisės aktų nustatyta tvarka atrinkti partneriai VšĮ Malva ir VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras,  vykdo nuo karo Ukrainoje pasitraukusiems asmenims įvairias informacines, švietėjiškas, psichologinės pagalbos ir kitokias veiklas.

Projekto biudžetas - 151 286,4 Eur.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Rita Montvilienė, el.p. , tel.nr. 8 41 383 422.

Daugiau informacijos čia

Projektas finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ lėšų. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione

Projekto tikslas – teikti naujų formų bendruomenines paslaugas suaugusiems asmenims su proto ir/ar psichikos negalia, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) ir sudaryti sąlygas tikslinės grupės asmenims gauti individualias, jų poreikius atitinkančias paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje.

Projektas skirtas suaugusiems darbingo amžiaus asmenims turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalią.

Pagal projektą teikiamos paslaugos:

 • Socialinių dirbtuvių;
 • Atvejo vadybos.

Socialinių dirbtuvių paskirtis – didinti asmenų su intelekto ar psichosocialine negalia įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes, ugdyti, lavinti ir palaikyti bendruosius ir specialiuosius darbinius įgūdžius, atliekant prasmingas darbinio užimtumo veiklas, nukreiptas į konkrečios prekės, produkto gamybą ar paslaugos atlikimą.

Šiaulių miesto gyventojai (jų artimieji), norintys dalyvauti socialinių dirbtuvių veikloje turi kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės atrinktą partnerį VšĮ „Socialinių inovacijų centras“, adresu Ežero g. 8-122, Šiauliai, telefonu +370 6 208 8944 (socialinė darbuotoja), elektroniniu paštu: 

Atvejo vadybos modelio taikymo tikslai:

 1. skatinti psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų savarankišką gyvenimą ir dalyvavimą bendruomenėje;
 2. skatinti alternatyvių institucinei globai paslaugų plėtrą bendruomenėje siekiant prevencijos patekimui į stacionarias socialines globos įstaigas;
 3. mažinti artimųjų, globojančių ir (ar) prižiūrinčių asmenis, turinčius psichikos ir (ar) intelekto negalią, patiriamą psichologinę, emocinę, fizinę naštą rūpinantis negalią turinčiuoju;
 4. užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių socialines, sveikatos priežiūros, teisines, švietimo ir kitas paslaugas, reikalingas asmenų individualių poreikių tenkinimui, veiklos koordinavimą ir skatinti jų bendradarbiavimą.

Asmenys (jų artimieji), dėl atvejo vadybininko paslaugų turi kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrių, adresu Tilžės g. 170, Šiauliai, telefonu +370 41 509 588, elektroniniu paštu: , 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2024–2029 m.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.

Daugiau informacijos apie Projektą ir jo vykdomas veiklas rasite:https://pertvarka.lt/projektai/bendruomeniniu-paslaugu-projektas-2024-2029-m/

Projekto vadovas: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Rita Montvilienė, el.p. , tel.nr. 8 41 383 422.

Projekto koordinatorius: Socialinių paslaugų skyriaus patarėja Lina Lašinė, el.p. , tel.nr. 8 41 386 490. 

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Aprašymas: Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projektu siekiama skatinti susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, didinti šių mokslų potencialą bei būsimų gamtos ir technologinių mokslų specialistų skaičių.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo, pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai.

Projekto vykdytojas: Nacionalinė švietimo agentūra.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos veiklos: gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas; gamtos mokslų ir technologijų dalykams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas, STEAM atviros prieigos centrų kūrimas.

Projekto trukmė – 2017 m. kovo 22 d. – 2021 m. kovo 31 d.

Projekto koordinatorius: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vyr. specialistė Rasa Stankuvienė [email protected], tel. Nr. 8 41 386 478.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (iš viso 9 950 880 Eur).

https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis-nr-09-1-3-cpva-v-704-02-0001/


Tūkstantmečio mokyklos 

ES

Projekto Nr. 10-011-P-0001

Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas: mokyklų, dalyvaujančių projekte, konsultavimas, mokinių pasiekimų analizavimas, apklausų, refleksijų, pažangos sesijų organizavimas, tinklaveikos modelio efektyvumo vertinimas, vaiko asmeninės pažangos pokyčių aptarimai, veiklos rodiklių stebėjimas.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

 • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.
 • Pagerėjęs specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių lankomumas.
 • Padidėjusi galimybė 7-12 kl. TŪM mokyklų mokiniams dalyvauti praktinėse pamokose laboratorijose.
 • Padidėjęs vestų ir stebimų atvirų pamokų skaičius.

 Viešinimo veiklos:

https://www.siauliai.lt/lt/news/view/isibegeja-tukstantmecio-mokyklos-i-projektas


Projektas  „Atvirų klasių sukūrimas Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje"

Projekto tikslas – gerinti Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos mokinių pasiekimus sukuriant dvi atviras klases ir organizuojant jose ugdymą pagal visiškos įtraukties modelį.

Tikslinė grupė – dviejų atvirų klasių mokiniai, turintys didelių ugdymosi poreikių.

Vis daugėja specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų, kuriems reikia specialios pagalbos ugdantis ir pagrindinis mokytojas neturi galimybės užtikrinti tinkamo tokių vaikų ugdymo, trūksta ugdymo(si) (sensorinių) priemonių, laiko parengti užduotis įvairių gebėjimų mokiniams, todėl norint užtikrinti tinkamą ir kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių mokymąsi ir ugdymą reikia įdarbinti papildomai  mokytojų padėjėjų ir antrųjų mokytojų, kurie galėtų dirbti su specialių poreikių vaikais skirdami jiems visą savo laiką.

Projekto metu planuojama darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais naujai įdarbinti 2 antruosius mokytojus (po 0,5 etato) ir 2 mokytojo padėjėjus (po 1 etatą).

Projekto pareiškėjas – Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Projekto partneris – Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija.

Projekto biudžetas – 120135,40 Eur, iš jų valstybės biudžeto lėšos – 96 586,00 Eur, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos lėšos – 23549,40 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2023-09-01 iki 2025-08-31.

Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Asta Berginienė, el. paštas: , tel. (8 41) 383 425.

Projektas finansuojamas  Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos lėšomis.


Projektas „Ugdymo priemonės mokykloms“

ES

Šiaulių miesto savivaldybė partnerio teisėmis dalyvauja projekte „Ugdymo priemonės mokykloms“ Nr. 10-063-P-0001, kuris yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis. 

Projektu siekiama gerinti švietimo paslaugų kokybę, aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga, priemonėmis ir kompiuterine įranga. 

Projekto įgyvendinimas – nuo 2024 m. gegužės 9 d. iki 2028 m. rugsėjo 30 d. 

Projektas įgyvendinamas su 74 partneriais (savivaldybių administracijomis ir bendrojo ugdymo mokyklomis). 

Projekto biudžetas – 52 090 812,98 Eur. 

Šiaulių miesto savivaldybei tenkanti Projekto biudžeto dalis siekia 2 660068,35Eur. 

Projekte numatytos veiklos: 

 • Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas įgyvendinančių švietimo įstaigų aprūpinimo standarto (rekomendacijų) parengimas; 
 • Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas kompiuterine įranga; 
 • Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas šiuolaikiškomis gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis. 

Siekiami stebėsenos rodikliai: 

 • Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas – 287 038 asm.; 
 • Bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose įrengtos gamtos mokslų laboratorijos – 470 vnt. 

Projekto tikslinė grupė: mokiniai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai ir kiti mokyklų darbuotojai, atsakingi už laboratorinę ir kompiuterinę įrangą.  

Projektas Nr. 10-063-P-0001 vykdomas pagal 2021-2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-01-03 “Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį”. 

 

Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste

Aprašymas: tikslas - didinti judumo darną Šiaulių mieste.

Projektu siekiama plėtoti subalansuotą, efektyviu išteklių ir šiuolaikinių technologijų naudojimu grindžiamą darnaus judumo sistemą Šiaulių mieste. Projekto veiklos pasirinktos vadovaujantis Šiaulių miesto darnaus judumo planu. Projekto metu bus įrengiama:

 • dviračių saugojimo infrastruktūra (stoginės su stovais) prie svariausių traukos objektų (Šiaulių miesto gimnazijų: J. Janonio,  VšĮ Šiaulių universiteto, Romuvos, Saulėtekio, Lieporių, Stasio Šalkauskio, Simono Daukanto, Santarvės, Suaugusiųjų mokyklos; autobusų ir traukinių stočių; traukos objekto Šiaulių arenos);

  Projekto ribos (dviračių saugojimo stoginės, centrinė Šiaulių miesto dalis) 

 Projekto ribos  (dviračių saugojimo stoginės, pietinė Šiaulių miesto dalis)

 • Šiaulių miesto Dubijos-Serbentų g. sankryžoje bus įrengtas išmanusis šviesoforas ir kiti būtini elementai, skirti eismo srautams valdyti, kontroliuoti, informuoti apie eismo srautus ir sąlygas;

Projekto ribos (modernizuojama sankryža)

 • Šiaulių miesto gatvių elementai (šaligatviai, pėsčiųjų takai, perėjos ir kt.) bus pritaikyti specialiųjų poreikių turintiems žmonėms.

 Projekto ribos (šaligatviai, centrinė Šiaulių miesto dalis)

 Projekto ribos (šaligatviai, pietinė Šiaulių miesto dalis)

Įgyvendinus projektą bus pasiektas projekto tikslas, bus daugiau galimybių saugiai ir subalansuotai judėti Šiaulių mieste.

Projekto uždavinys - plėtoti subalansuotą, efektyviu išteklių ir šiuolaikinių technologijų naudojimu grindžiamą darnaus judumo sistemą Šiaulių mieste

Projekto biudžetas – 2.936.265,54 Eur,  iš jų: Europos Regioninės plėtros fondo lėšos – 1.985.152,00 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 951.113,54 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis  – 2019-2023 m.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Inga Mituzaitė, el. paštas , tel. Nr. 8 41 383 425.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Šiaulių miesto Centrinio ir Didždvario parkų bei jų prieigų sutvarkymas

 

Aprašymas: Šiaulių miesto Centrinio parko ir Didždvario parko sutvarkymas bei gatvių (Kaštonų alėjos, S. Lukauskio g.), sukuriančių prieigas prie parkų, atnaujinimas, pritaikymas aktyviam šeimos laisvalaikiui, universalių lauko žaidimų įvairaus amžiaus vaikams aikštelių įrengimas, „Skate“ parko įrengimas, pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, apšvietimo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, sporto aikštelių, lauko treniruoklių įrengimas, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas, teritorijos pritaikymas neįgaliesiems, esamos automobilių statymo infrastruktūros modernizavimas ir plėtra, saugaus eismo priemonių diegimas.

Projekto vertė pagal finansavimo sutartį - 4.938.809,94 Eur, iš jų 3.180.563,30 Eur Europos Sąjungos fondų lėšos, 280.637,94 Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir 1.477.608,70 Eur savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus patarėja Dainora Gilienė, el. paštas , tel. Nr. 8 41 383 424.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Talkšos ežero pakrantės plėtra

  

Aprašymas: Siekiant padidinti Talkšos ežero pakrantės teritorijos patrauklumą Šiaulių miesto gyventojams bei sustiprinti šį laisvalaikio ir poilsio traukos centrą, yra būtina tam tikra infrastruktūra. Siūloma tokia infrastruktūra, kuri būtų aktuali ir reikalinga įvairioms laisvalaikio ir poilsio paslaugų vartotojų grupėms: aktyvaus ir pasyvaus laisvalaikio mėgėjams, vaikams, gyvūnų augintojams, verslo atstovams. Minėtos infrastruktūros įrengimas stiprins šį traukos centrą, sąlygos aktyvesnį jo lankymą bei pagerins laisvalaikio ir poilsio paslaugų kokybę ir prieinamumą Šiaulių miesto gyventojams.
Projekto metu planuojama įrengti naujus pėsčiųjų-dviračių takus bei modernizuoti kai kuriuos esamus takus. Įrengti naują apšvietimo sistemą. Įrengti mažosios architektūros elementus: suoliukus, šiukšlių dėžes, dviračių stovus, šunų ekskrementų šiukšliadėžes. Projekto metu taip pat planuojama įrengti įvairius traukos objektus: žaidimų aikštelę įvairaus amžiaus grupių vaikams, šunų dresavimo aikštelę, terasas saulės vonioms, lauko muzikos instrumentų rinkinį, stacionarius žiūronus gamtos stebėjimui, stalo teniso stalus, lauko treniruoklius, persirengimo kabinas. Pagrindinėse traukos zonose bus įrengti WC. Pagrindinėse traukos zonose bus įrengtos verslo infrastruktūros zonos: trinkelių danga, prekybos paviljonai, inžinerinių tinklų įvadai. Naujose traukos zonose planuojama sutvarkyti želdynus: pašalinti dalį menkaverčių krūmų, pasodinti naujų medžių, kitų augalų, suformuoti vientisą sistemą. Pagerinti teritorijos pasiekiamumą modernizuojant Žuvininkų ir Meškerių gatves. Įrengi naujas parkavimo vietas. Modernizuoti lietaus nuotekų sistemą.

Projekto vertė pagal finansavimo sutartį - 3.016.097,85 Eur, iš jų 2.563.683,16 Eur Europos Sąjungos fondų lėšos, 226.207,35 Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir 226.207,34 Eur savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus patarėja Dainora Gilienė, el. paštas , tel. Nr. 8 41 383 424.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija

Aprašymas: Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro (Vilniaus g. (nuo Tilžės g. iki Draugystės pr.), Vasario 16-osios g. (nuo Trakų g. iki Vytauto g.) atnaujinimas ir joje esančio amfiteatro rekonstrukcija (sėdimų vietų amfiteatre įrengimas, apšvietimo infrastruktūros plėtra, želdynų sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas), antžeminės automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas, universalių lauko žaidimų įvairaus amžiaus vaikams aikštelių įrengimas, fontanų atnaujinimas).

Projekto vertė pagal finansavimo sutartį – 6 336 480,39 Eur, iš jų 5 386 008,33 Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšos,  337 500,00 Eur Valstybės biudžeto lėšos, 633 648,04 Eur Savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto koordinatorius: Projektų valdymo skyriaus patarėja Dainora Giliene, el. paštas , tel. Nr. 8 41 383 424.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.