Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Konkursai į valstybės tarnautojų pareigas

Konkursai į valstybės tarnybą

Nuo 2019 m. sausio 1 d. Lietuvos karjeros valstybės tarnautojų konkursus (toliau – konkursai) centralizuotai vykdo Viešojo valdymo agentūra prie Vidaus reikalų ministerijos. Nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. pakaitinių karjeros valstybės tarnautojų atranką decentralizuotai organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės administracija.
Pagal naująją – centralizuotą – valstybės tarnautojų atrankos sistemą atskiras išankstinis bendrųjų gebėjimų patikrinimas nebus atliekamas. Bendrieji gebėjimai ir kompetencijos tikrinami vertinimo atrankos komisijoje metu.
Pasikeitė pretendentų į įstaigų vadovų pareigas atranka. Tik jiems taikomas vadovavimo gebėjimų patikrinimo kompleksinis vertinimas.

Kandidatavimas į valstybės tarnybą vyksta elektroninėje erdvėje. Tam reikia:

1. Susikurti vartotojo paskyrą.
2. Pateikti prašymą.
3. Pasitikrinti užsienio kalbos mokėjimą, jei į pretenduojamas pareigas yra nustatytas toks reikalavimas.
4. Dalyvauti konkurse.

Detalią informaciją kaip vyksta centralizuota valstybės tarnautojų atranka galima rasti Viešojo valdymo agentūros prie Vidaus reikalų ministerijos puslapyje www.vva.gov.lt skyriuose: „Konkursų organizavimas“   ir Valstybės tarnautojų atranka - „Atmintinė asmenims pretenduojantiems į valstybės tarnautojo pareigas centralizuotai vykdomuose  konkursuose ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankose“.

INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

Valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius nustato Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2019 m. sausio 11 d. kolektyvinės sutarties Nr. SŽ-21 priedas „Šiaulių miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašas“, patvirtintas 2023 m. gruodžio 29 d.

Valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro:

  1. pareiginė alga (nustatoma iš darbo apmokėjimo sistemoje pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo);
  2. priemokos (už pavadavimą, kai raštu pavedama atlikti ir kito valstybės tarnautojo pareigybei nustatytas funkcijas ir už papildomų užduočių atlikimą, kai dėl to viršijamas įprastas darbo krūvis arba kai vykdomos pareigybės aprašyme nenumatytos funkcijos). Priemoka negali būti mažesnė kaip 10 procentų ir didesnė kaip 60 procentų pareiginės algos);
  3. priedas (už stažą valstybės tarnyboje – vienas procentas pareiginės algos už kiekvienus tarnybos Lietuvos valstybei metus. Šio priedo suma negali viršyti 20 procentų);
  4. mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą, darbą, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų.

INFORMAVIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Asmenims, kandidatuojantiems į laisvas pareigas Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje

 

Šis informacinis pranešimas skirtas asmenims, pateikusiems prašymą dalyvauti atrankoje ir/ar konkurse į laisvas pareigas Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje (toliau – Administracija), taip pat siekiantiems būti perkeltiems į pareigas Administracijoje tarnybinio kaitumo būdu ar eiti Administracijoje laikinojo valstybės tarnautojo pareigas.  

Šiuo informaciniu pranešimu informuojame Jus, kad vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) 13 ir 14 straipsniu, teikiame Jums informaciją, susijusią su Jūsų duomenų tvarkymu:

1. Duomenų valdytojas - Administracija, (juridinio asmens kodas 188771865, buveinės adresas Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, tel. (8 41) 509 490, el. pašto adresas ).

2. Duomenų tvarkymo tikslas. Administracija Jūsų asmens duomenis tvarkys asmenų atrankos į laisvas pareigas organizavimo ir administravimo tikslu.

3. Tvarkomi asmens duomenys. Informuojame, kad Administracija tvarkys šiuos Jūsų asmens duomenis:

3.1. asmens tapatybės identifikavimo duomenys - vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, asmens dokumento kopija;

3.2. kontaktiniai duomenys - telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas ir (ar) korespondencijos adresas (gyvenamosios vietos adresas) ir (ar) elektroninės siuntos pristatymo dėžutės adresas;

3.3. gyvenimo aprašymo duomenys - asmens tapatybės identifikavimo duomenys ir kontaktiniai duomenys, pilietybė, išsilavinimas, kvalifikacija, darbo patirtis ir kiti asmens duomenys kuriuos pateikiate savo iniciatyva gyvenimo aprašyme;

3.4. asmens dokumento duomenys – dokumento išdavimo data, vieta, numeris, galiojimo data, vardas, pavardė, asmens kodas;

3.5. išsilavinimą patvirtinančio dokumento duomenys ir jo kopija – dokumento numeris, išdavimo data, išdavusi institucija, įgytas išsilavinimas, pažymėjimą patvirtinusio asmens duomenys (vardas, pavardė, parašas, pareigos, parašas);

3.6. užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento duomenys ir jo kopija -  dokumento išdavimo data, vieta, numeris, vardas, pavardė, jį išdavusio asmens duomenys (vardas, pavardė, parašas, pareigos, parašas), užsienio kalba ir jos mokėjimo lygis;

3.7. asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyne nurodytus duomenis (pateikia siekiantys dalyvauti valstybės tarnautojo konkurse ir laikinojo valstybės tarnautojo atrankoje) – informacija apie tai ar teismas yra atėmęs teisę eiti valstybės tarnautojo pareigas; informacija apie veiksnumą; informacija apie pavaldumo santykius su asmenimis, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas; informacija apie turimą teistumą, nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, už vaiko išnaudojimą pornografijai, pelnymąsi iš vaiko prostitucijos, vaiko įtraukimą į prostituciją ar disponavimą pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, vaiko pirkimą arba pardavimą, parašas;

3.8. atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijoje nurodytus duomenis – vardas, pavardė, parašas, informacija apie tai, ar esate pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarymo, dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo, dėl nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei, ar turite neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą, informacija apie tai ar esate (buvote) uždraustos organizacijos veiklos narys, informacija apie tai, ar esate pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo, nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei, padarymo ir turite neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, informacija apie tai, ar buvote atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigybių dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigybių dienos nepraėjo 3 metai, informacija apie tai, ar esate kito juridinio asmens valdymo organo narys ir kt.;

3.9. pretendento anketoje nurodyti duomenys – vardas, pavardė, gimimo data, parašas, informacija apie teistumą, nusikaltimus ar veiksnumą, dalyvavimą uždraustos organizacijos veikloje, teisės užimti pareigybę, į kurią pretenduojama, turėjimą, informacija apie pavaldumo santykius su asmenimis, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas; informacija apie tai, ar buvote atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigybių dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigybių dienos nepraėjo 3 metai, informacija apie tai, ar esate pripažintas neveiksniu ar neveiksniu tam tikroje srityje (ribotai veiksniu) ir kita;

3.10. prašyme leisti dalyvauti konkurse nurodyti duomenys – vardas, pavardė, gimimo data, parašas, elektroninis paštas;

3.11. konkurso pokalbio su Jumis, kaip pretendentu garso įrašą ir (ar) vaizdo įrašą, konkurso rezultatų, dokumento registracijos data ir numeris;

3.12. tuo atveju, jei būsite atrinktas į pretenduojamas pareigas, kurioms pagal teisės aktus privalomas vertinimas, taip pat tvarkysime Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos vertinimą (vertinimo data, numeris, dokumentą patvirtinusio asmens vardas, pavardė, parašas, pareigos, asmens kodas, vertinimo išvada);

3.13. tuo atveju, jei būsite atrinktas į pretenduojamas pareigas, kurioms pagal pareigybės aprašymą privalomas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „Slaptai“, taip pat tvarkysime Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento išvadą (asmens patikrinimo išvados data, numeris, pretendento vardas, pavardė, asmens kodas, dokumentą patvirtinusio asmens vardas, pavardė, parašas, pareigos, išvada);

3.14.  tarnybinio kaitumo atvejais taip pat tvarkome ir informaciją apie esamą darbovietę, pareigas joje, gaunamo darbo užmokesčio pareiginės algos koeficientą, atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams.

3.15. kiti asmens duomenys - susirašinėjimas (kai iš jo galima identifikuoti fizinį asmenį), darbovietė, pareigos, parašas ir kt.

 

4. Teisėta asmens duomenų tvarkymo sąlyga. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenų teisėta asmens duomenų tvarkymo sąlyga yra:

4.1. Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas  (kai duomenų valdytojas tvarko duomenis, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė), 9 straipsnio 2 dalies g punktas, 10 straipsnis;

4.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 1 dalis;

4.3. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas;

4.4. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;

4.5. Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas ir Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“

4.6. Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas ir Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“;

4.7.  Priėmimo į pareigas atrankos būdu tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-05 įsakymu Nr. AP-2 “Dėl priėmimo į pareigas atrankos būdu tvarkos aprašo tvirtinimo”.

Dalyvavimas konkurse į laisvas pareigas Administracijoje, taip pat siekiantiems būti perkeltiems į pareigas Administracijoje tarnybinio kaitumo būdu ar eiti Administracijoje laikinojo valstybės tarnautojo pareigas  yra savanoriškas, tačiau nurodytus asmens duomenis pateikti privalote, jei nuspręsite dalyvauti konkurse ar norėsite būti perkeltas į pareigas Administracijoje tarnybinio kaitumo būdu, nes be jų nėra galimybės įvertinti Jūsų kompetencijos ir atitikties teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

5. Asmens duomenų šaltinis. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys gauti iš:

5.1. Jūsų paties;

5.2. teisės aktų nustatytais atvejais:

5.2.1. Viešojo valdymo agentūros;

5.2.2. Specialiųjų tyrimų tarnybos, kuri pateikia informaciją dėl Jūsų atitikties teisės aktuose nustatytiems reikalavimams pareigoms eiti (jei būsite atrinktas į pretenduojamas pareigas, kurios įtrauktos į sąrašą pareigybių, dėl kurių turi būti teikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai);

5.2.3. Valstybės saugumo departamentas (jei būsite atrinktas į pretenduojamas pareigas, kurioms pagal pareigybės aprašymą privalomas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „Slaptai“);

5.3. iš esamų darbdavių (tik esant Jūsų sutikimui).

6. Asmens duomenų gavėjai. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

6.1. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai;

6.2. Viešojo valdymo agentūra (Jums teikiant prašymą per informacinę sistemą VATIS);

6.3. Specialiųjų tyrimų tarnyba (jei būsite atrinktas į pretenduojamas pareigas, kurios įtrauktos į sąrašą pareigybių, dėl kurių turi būti teikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai);

6.4. duomenų tvarkytojas, kuris teikia dokumentų valdymo informacinės sistemos priežiūros paslaugas;

6.5. teisės aktų nustatytais atvejais Administracija teikia asmens duomenis valstybės registrams ir informacinėms sistemoms, Administracijos veiklos patikrinimus atliekančioms valstybės institucijoms, kitoms valstybės institucijoms ir kitiems tretiesiems asmenims, kuriems teikti asmens duomenis Savivaldybės administraciją įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai.

Informuojame, kad Administracija šiuo metu neturi ketinimo perduoti ir neperduoda Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes arba tarptautines organizacijas.

7. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys saugomi:

7.1. pretendentų dalyvauti konkurse pareigoms eiti prašymai ir kiti pateikti dokumentai - 1 metus po priėmimo procedūros termino pabaigos;

7.2. pretendentų į pareigas konkurso protokolai - 1 metai po priėmimo procedūros termino pabaigos;

7.3. pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso, atrankos į laikinojo valstybės tarnautojo pareigas ir priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas be konkurso dokumentai (protokolai su prie jų pridedamais dokumentais, raštu atliekamos praktinės užduotys, konkurso, pakaitinio valstybės tarnautojo atrankos ir pokalbio dėl valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ar pareigų siūlymo skaitmeniniai garso arba garso ir vaizdo įrašai) - 1 metai po priėmimo procedūros termino pabaigos;

7.4. susirašinėjimo personalo klausimais dokumentai (kai taikoma) – 3 metus;

7.5. į laisvas pareigas pereinančių tarnybinio kaitumo būdu – asmens duomenys, gauti atrankų metu, prijungiami prie asmens bylos ir saugomi Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo ir vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais.

7.6. kiti asmens duomenys - Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo ir vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais.

Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

8. Duomenų subjektų teisės. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

8.1. Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą (Reglamento 13, 14 straipsnis);

8.2. Teisę susipažinti su duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);

8.3. Teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius duomenis (Reglamento 16 straipsnis);

8.4. Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento 17 straipsnis). Pastaba: šia teise galima pasinaudoti, kai yra bent viena iš Reglamento 17 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų;

8.5. Teisę apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis). Pastaba: šia teise galima pasinaudoti, kai yra bent viena iš Reglamento 18 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų;

8.6. Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (Reglamento 21 straipsnis). Pastaba: šia teise galima pasinaudoti, kai asmens duomenų tvarkymas grindžiamas užduotimi, vykdoma viešojo intereso labui, arba pavestomis viešosios valdžios funkcijomis, arba teisėtais duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesais, įskaitant profiliavimą, atliekamą remiantis paminėtais pagrindais.

Jūs taip pat turite teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis ir reikalauti nenaudoti asmens duomenų aukščiau nurodytu tikslu (kai taikoma). Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Duomenų subjektų teises galite įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka. Detalesnę informaciją apie tai, kaip įgyvendinti duomenų subjektų teises Administracijoje galite rasti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

9. Automatizuotų sprendimų priėmimai. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus naudojami automatizuotų sprendimų priėmimui Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą.

10. Duomenų apsaugos pareigūnas. Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, asmens duomenų apsaugos užtikrinimu ar asmens duomenų saugumo pažeidimais, galite kreiptis į Administracijos duomenų apsaugos pareigūną tel. 8 41 596 229 arba el. p. .

Siekiant užtikrinti Reglamento 38 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą konfidencialumą, kreipiantis į Administracijos duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta duomenų apsaugos pareigūnui.

11. Informuojame, kad Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. [email protected]), jeigu manote, kad Administracija neteisėtai tvarko Jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina Jūsų teisių.

 

 

Parengtas: 2024-02-12