Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Pagalba grįžusiems iš užsienio mokiniams

IŠ UŽSIENIO GRĮŽTANČIŲ / ATVYKUSIŲ MOKINIŲ UGDYMAS

REKOMENDACIJOS MOKYKLAI:

1.Priimant iš užsienio grįžusį / atvykusį mokinį, vadovaujamasi:

1.1. Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas ​tvarka​;

1.2. Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose  mobiliosiose grupėse tvarkos ​aprašu​;

1.3. Šiaulių miesto savivaldybės Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos ​aprašu​;

1.4. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos parengtu aprašu „Grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių ir atvykusių užsieniečių ugdymo organizavimo modelių aprašas“;

1.5. mokyklos direktoriaus įsakymu dėl darbo su grįžusiais / atvykusiais vaikais ir mokyklos parengtu tvarkos aprašu.

2. Priimant iš užsienio grįžusį / atvykusį mokinį:

2.1. priimti mokinį mokytis kartu su bendraamžiais, vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) pritariant​;

2.2. mokymosi pasiekimus ir / ar juos liudijančius dokumentus vertinti tik ​siekiant tikslingiau sudaryti individualų ugdymo planą (toliau – IUP) arba ​įvertinti švietimo pagalbos teikimo poreikius​, o ne sprendimui dėl priėmimo į žemesnę klasę priimti;

2.3. klases, kuriose mokosi 3 ir daugiau grįžusių / atvykusių vaikų, formuoti mažesnes;

2.4. pasirengti naujo mokinio priėmimui – bendradarbiauti su mokytojais, pritaikyti ir sukurti mokymo(si) aplinką aktyviam vaiko ugdymui.

3.Pradėjus ugdyti iš užsienio grįžusį / atvykusį mokinį, būtina:

3.1. užtikrinti kokybišką, sklandų integracijos procesą, kuriame dalyvauja tiek mokykla, tiek tėvai (globėjai, rūpintojai);

3.2. susisteminti ugdomosios veiklos būdus bei metodus, užtikrinančius sėkmingą adaptaciją;

3.3. padėti mokiniui susikalbėti su bendraamžiais, įsisavinti mokomąją medžiagą;

3.4. įtraukti mokinį į popamokinę veiklą;

3.5. glaudžiai bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais);

3.6. išskirti mokinio individualias savybes, taikyti individualizuotą mokinio pasiekimų mokymo(si) sistemą, kuri akcentuotų ne klaidas, o ugdytinio pasiekimus.

4.Mokykla įvertina:

4.1. mokinių lietuvių kalbos mokymosi spragas, perskirsto mokomųjų dalykų krūvius;

4.2. mokinio sociokultūrines kompetencijas (11–15 metų mokiniams sunkiau sekasi įsilieti į Lietuvos visuomeninį gyvenimą).

5.Pradėjus dirbti su iš užsienio grįžusiu / atvykusiu mokiniu, kylančios problemos:

5.1.  adaptacija​ ​mokykloje, klasėje;

5.2.  bendravimo kultūra, skurdus mokinio lietuvių kalbos žodynas, dalykinių ​žinių stoka ​(programų neatitikimas, žinių spragos);

5.3.  kalbos barjeras – nekalba lietuviškai;

5.4. smurtas, patyčios, (ne)tolerancija.

6.Pagalba mokytojams, dirbantiems su iš užsienio grįžusiu / atvykusiu mokiniu:

6.1. kvalifikacijos kėlimas (daugumai mokytojų trūksta žinių, kaip dirbti su iš užsienio grįžusiais / atvykusiais vaikais);

6.2. tinkamai paskirstytas darbo krūvis (anglų kalbos nemokantis pedagogas neturėtų dėstyti mokiniui, kurio vienintelė bendravimo kalba – anglų);

6.3. „Kolega-kolegai“​ (keitimasis gerąja pedagoginio darbo patirtimi, atviros pamokos etc.);

6.4. efektyvi metodinių grupių, Vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) veikla (IUP rengimas ir įgyvendinimas);

6.5. mokyklos administracijos pagalba bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) – mokytojai turi jausti visokeriopą palaikymą, pagalbą, formuojama bendradarbiavimo kultūra.

7.Mokinio integracija bus sėkmingesnė, jeigu bus išnaudotos šios galimybės:

7.1.  mokinio adaptacijai skiriama ne mažiau kaip 2 mėnesiai;

7.2.  vaiko labui dirba mokyklos komanda: „Mokinys-mentorius“, kuratorius, konsultantas, VGK, švietimo pagalbos specialistai​ (logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas, mokytojo padėjėjas);

7.3.  kryptinga pagalba, individualus mokinio pažinimas (IUP parengimas, koregavimas ir įgyvendinimas);

7.4.  lietuvių kalbos mokymui(si), konsultacijoms skiriamos mokyklos nuožiūra valandos;

7.5.  su mokiniais dirba mokytojai savanoriai;

7.6.  mokinių atostogų metu mokytojai tobulina kvalifikaciją savišvietos būdu;

7.7.  mokykla dirba visą dieną (Visos dienos mokykla (toliau – VDM), kur iš užsienio grįžę / atvykę mokiniai):

7.7.1.  integruojasi į mokyklos gyvenimą visą dieną;

7.7.2.  mokosi, kalba lietuviškai su bendraamžiais;

7.7.3.  lanko neformaliojo švietimo užsiėmimus, būrelius;

7.7.4.  teikiama švietimo pagalba po pamokų (VDM mokytojas, logopedas, specialusis  pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas,  mokytojo padėjėjas ir kt.).

7.8.  visapusiškas bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogais, bendruomene (pripažinimas, tolerancija, pasitikėjimas);

7.9.  išlyginamųjų klasių steigimas (Savivaldybės lygmeniu).

 

REKOMENDACIJOS TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS)

1.  Tėvams (globėjams, rūpintojams) nusprendus grįžti / atvykti iš užsienio, rekomenduojama įvertinti savo vaiko galimybes mokytis ir pagal kompetenciją susipažinti su:

1.1.  tinklu mokyklų, kurios priima iš užsienio grįžtančius vaikus;

1.2.  Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas ​tvarka​;

1.3.  Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose  mobiliosiose grupėse tvarkos ​aprašu​;

1.4.  Šiaulių miesto savivaldybės Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos ​aprašu​;

2.   Priėmus sprendimą, į kurią mokyklą leisite savo vaiką, rekomenduojama:

2.1.  mokyklos tinklalapyje pasidomėti, kokios tradicijos, kokios galimybės visapusiškam vaiko ugdymui suteikiamos toje ugdymo įstaigoje;

2.2.  įvertinti, ar mokykla yra pasirengusi priimti Jūsų vaiką;

2.3.  aptarti su mokyklos vadovais pagalbos teikimo būdus ir formas Jūsų vaikui.

3.   Atvykus į mokyklą:

3.1.  pateikti  visus reikiamus dokumentus, liudijančius apie vaiko ugdymą(si) užsienyje;

3.2.  išskirti mokinio individualias savybes, taikyti individualizuotą mokinio pasiekimų mokymo(si) sistemą, kuri akcentuotų ne klaidas, o ugdytinio pasiekimus;

3.3. bendradarbiauti su mokytoju, švietimo pagalbos specialistu.

4.  Pradėjus mokytis:

4.1.  užtikrinti vaiko lankomumą, sklandų mokymą(si) ir dalyvavimą mokyklos renginiuose;

4.2.  dalyvauti sėkmingos vaiko adaptacijos procese;

4.3.  padėti vaikui bendrauti su bendraamžiais, paaiškinti jam skirtas mokymo(si) užduotis;

4.4.  motyvuoti savo vaiką, patariant, pasirenkant popamokinę veiklą mokykloje arba neformalųjį švietimą mieste;

4.5.  glaudžiai bendradarbiauti su mokytoju, pagalbos specialistais, administracija.