Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Nusikaltimų prevencija

Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos programa

Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos 2023–2025 metų programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. XII-1682 „Dėl Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstituciniu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 370 „Dėl Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, Saugios savivaldybės koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 184 „Dėl Saugios savivaldybės koncepcijos patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais nusikaltimų prevenciją.

Programoje numatytomis priemonėmis siekiama įgyvendinti Viešojo saugumo plėtros 2015–2025 metų programos tikslus ir uždavinius šiose srityse: žmogaus, visuomenės ir valstybės teisėtų interesų apsaugos nuo nusikalstamų veikų, teisėsaugos institucijų ir kitų valstybės įstaigų pajėgumo ir gebėjimo užtikrinti viešąjį saugumą stiprinimo, glaudžių valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų bendradarbiavimo plėtojimo, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės ir aktyvios visuomenės. Priemonės nuosekliai siejamos su socialinių problemų sprendimu Šiaulių miesto savivaldybėje (toliau – savivaldybė) ir yra vieną kitą papildančios poveikio nusikalstamumui priemonės.

Programa padės vykdyti kryptingą nusikaltimų prevencijos politiką, kompleksiškai ir planingai plėtoti savivaldybės veiklą, skirtą gyventojų viešajam saugumui stiprinti.

Aktualūs dokumentai:
1. Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos 2020–2022 m. programa, patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-456 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos 2020–2022 m. Programos patvirtinimo“.
2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. A- 247 „Dėl Šiaulių miesto gyventojų saugumo stiprinimo ir saugios savivaldybės plėtros komisijos sudarymo“.
3. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. A-1899 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. Vasario 24 d. Įsakymo Nr. A-247 „Dėl Šiaulių miesto gyventojų saugumo stiprinimo ir saugios savivaldybės plėtros komisijos sudarymo“ pakeitimo“.
4. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. A-547 „Dėl nusikaltimų prevencijos programos finansuojamų tikslinių projektų vertinimo komisijos sudarymo, nuostatų ir kitų dokumentų patvirtinimo“.
5. Nusikaltimų prevencijos tikslinio programos projekto įgyvendinimo ir finansavimo sutarties forma su priedais.

Ataskaitos:
2022 m. nusikaltimų prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita.
2021 m. nusikaltimų prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita.
2020 m. nusikaltimų prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita.
2019 m. nusikaltimų prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita.
2018 m. nusikaltimų prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita.
2017 m. nusikaltimų prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita.
2016 m. nusikaltimų prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita.
2015 m. nusikaltimų prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita.