Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Konkursas Šiaulių Rasos progimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjo pareigoms eiti

Įstaigos pavadinimas:

Šiaulių „Rasos“ progimnazija, biudžetinė įstaiga, kodas 190532096.

Pareigybės pavadinimas:

Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėjas (1 etatas), terminuota 2 metams.

Reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.
 2. Turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą švietimo įstaigoje.
 3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.
 4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais įstatymais (Švietimo, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir kt.), Vaiko teisių konvencija ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais švietimo įstaigų veiklą, vaikų ugdymą ir jų teisių apsaugą, darbo santykius, Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos, valdybos sprendimais ir Švietimo skyriaus įsakymais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką.
 5. Būti susipažinusiam su vadybos teorijomis, turėti vadybos pagrindų žinių.
 6. Išmanyti šiuolaikinės pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebėti juos taikyti savo veikloje.
 7. Išmanyti progimnazijos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, progimnazijos tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą.
 8. Privalumai: mokėti bent vieną ES šalių kalbą B1 lygiu (anglų, prancūzų arba vokiečių).

Funkcijos:

 1. Planuoti, organizuoti ir užtikrinti Pagrindinio ugdymo skyriaus (toliau –Skyrius) veiklą, mokinių ugdymo(si) kokybę:

1.1. organizuoti, analizuoti ir kontroliuoti pagrindinio ugdymo pirmosios dalies formaliojo ir kryptingo meninio ugdymo programų įgyvendinimą;

1.2. vykdyti Skyriaus mokytojų rengiamų teminių arba ilgalaikių planų, formaliojo ugdymo programų priežiūrą;

1.3. stebėti, kontroliuoti ir vertinti ugdymo procese mokytojų darbą su mokiniais dėl jų mokymosi motyvacijos, krūvio optimizavimo, pasiekimų, adaptacijos ir kt. klausimais;

1.4. prižiūrėti ir analizuoti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą, jo fiksavimą;

1.5. organizuoti ir kontroliuoti mokinių ir mokytojų dalyvavimą su Skyriaus veikla susijusiuose renginiuose mokykloje ir už jos ribų;

1.6. bendrauti ir bendradarbiauti su kitais mokyklos struktūriniais padaliniais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), spręsti su Skyriaus veikla susijusius klausimus;

1.7. organizuoti, kontroliuoti dokumentacijos tvarkymą: mokinių, neturinčių prieigos prie interneto, kontrolinių darbų grafikus, mokinių saugaus elgesio instruktažus ir kt.

 1. Vadovauti metodinių grupių (gamtamokslinio ugdymo, matematikos, informacinių technologijų ir žmogaus saugos; socialinio ir dorinio ugdymo; lietuvių kalbos; užsienio kalbų; technologijų, menų ir kūno kultūros) veiklai, vykdyti jų veiklos analizę, dokumentų priežiūrą.
 2. Rengti įsakymų, susijusius su Skyriaus veikla, projektus.
 3. Teikti direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų atestacijos, kvalifikacijos kėlimo, vadovaujantis mokytojų veiklos analize.
 4. Rengti Skyriaus atestuojamų mokytojų veiklos vertinimo dokumentus, vadovaujantis Mokytojų ir pagalbos specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatais.
 5. Organizuoti mokyklos strateginio plano, metinio veiklos plano, ugdymo plano ir kitų progimnazijos veiklos dokumentų rengimą.
 6. Organizuoti ir užtikrinti pagrindinio ugdymo (pirmosios dalies) mokymosi pasiekimų pažymėjimų išdavimą.
 7. Kuruoti Skyriaus studentų praktikas mokykloje.
 8. Budėti mokykloje pagal patvirtintą grafiką, rengti pamokų tvarkaraščio keitimus, kontroliuoti mokytojų budėjimą.
 9. Vykdyti mokinių testavimą.
 10. Vykdyti elektroninio dienyno pildymo priežiūrą, vadovaujantis progimnazijos Elektroninio dienyno tvarkos aprašu.
 11. Koordinuoti mokyklos karjeros ugdymo planavimą bei vykdymą, į mokyklos ugdymo turinį integruojamų karjeros ugdymo programų rengimą.
 12. Koordinuoti socialinių kompetencijų ugdymo planavimą ir organizavimą.

 

Darbo užmokestis:

 1. Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas pagal susitarimą priklausomai nuo darbuotojo profesinės darbo patirties (metais) intervale nuo 9,1 iki 10,00.
 2. Pareiginės algos kintamoji dalis.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
 4. Gyvenimo aprašymas.
 5. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496).
 6. Asmeninių privalumų sąrašas, nurodant savo gebėjimus ir dalykines savybes.
 7. Buvusių darboviečių rekomendacijos (jei pretendentas turi).

 

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

Dokumentai priimami adresu:

Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS prašymų teikimo modulį).

Kontaktiniai duomenys dėl išsamesnės informacijos:

Adresas: Tiesos g. 1, Šiauliai.

Pasiteiravimo telefono numeris 8 650 95306, išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Skelbimas galioja 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Konkurso paskelbimo data – 2021 m. spalio 11 d.

Skelbimas galioja iki 2021 m. spalio 25 d.

Skelbimo Nr. 74175.

Nuoroda: https://portalas.vtd.lt/lt/pagrindinio-ugdymo-skyriaus-vedejas-322;741750.html

Neteisingas
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas