Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Skelbiamas konkursas į AB „Šiaulių energija“ generalinio direktoriaus pareigas

Šiaulių miesto savivaldybė skelbia konkursą į AB „Šiaulių energija“ generalinio direktoriaus pareigas (darbo vieta – Pramonės g. 10, Šiauliai, įmonės kodas 245358580).

AB „Šiaulių energija“ yra šilumos tiekėjas Šiaulių mieste ir rajone. Bendrovė gamina šilumos energiją ir centralizuotai tiekia vartotojams, gamina elektros energiją, tiekia karštą vandenį, užsiima šilumos punktų ir vidaus šildymo sistemų priežiūra, administruoja Šiaulių miesto savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimą bei vykdo kitas veiklas.

Daugiau informacijos apie įmonę galite rasti: www.senergija.lt.

 

Bendrovės vadovas renkamas 5 (penkerių) metų kadencijai. Su Bendrovės vadovu bus sudaroma terminuota darbo sutartis.

 

AB "Šiaulių energija" generalinio direktoriaus darbo užmokestis:

 1. pastoviosios dalies koeficientas – 25,07 (pareiginės algos baziniais dydžiais) (4663,02 Eur);
 2. priemoka – 10 procentų nuo mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio iki 2024 m. birželio 1 d.;
 3. nuo 2024 m. birželio 1 d. gali būti nustatoma kintamoji dalis priklausomai nuo Įmonės praėjusių metų strateginiame veiklos plane numatytų strateginių tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimo rezultatų, nustatoma laikotarpiui, ne ilgesniam kaip iki kitų finansinių metų birželio 1 d.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti teisės, ekonomikos arba energijos inžinerijos studijų krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu;
 2. būti nepriekaištingos reputacijos kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (neigiamai atsakyta į Konkursų į Šiaulių miesto savivaldybės valdomų bendrovių vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Savivaldybės mero 2023 m. balandžio 20 d. potvarkiu Nr. M-70 su visais vėlesniais jo pakeitimais ir papildymais, pretendento anketos 4-12 klausimus (Aprašo 1 priedas);
 3. turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo šilumos energetikos srityje patirtį per paskutinius 10 metų. Vadovaujamo darbo patirtimi laikoma darbo juridinio asmens vadovu arba vadovo pavaduotoju (arba atitinkamos veiklos direktoriumi) patirtis;
 4. turėti didelės apimties (ne mažiau 3 mln. Eur vertės) projektų valdymo, vadovavimo ar veiklų įgyvendinimo patirties šilumos energetikos srityje (įrodoma pateikiant projektų sąrašą ir asmens dalyvavimą juose pagrindžiančius dokumentus);
 5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti bendrovės veiklą, būti orientuotam į tikslus, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti sprendimus, mokėti valstybinę lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu (vertinama atrankos pakalbio metu);
 6. išmanyti / žinoti valdysenos principus, strategijos formavimo ir įgyvendinimo procesus, bendrovės veiklos pokyčių ir rizikų valdymą, bendrovės veiklos efektyvinimo būdus (vertinama atrankos pakalbio metu);
 7. žinoti teisės aktus, reglamentuojančius šilumos energetikos sektorių (vertinama atrankos pakalbio metu);
 8. žinoti šilumos energetikos technologijos pagrindus, mokslo ir technikos pasiekimus šilumos energetikos srityje bei pažangių šilumos energetikos įmonių patirtį (vertinama atrankos pakalbio metu).

 

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio (-ų) dokumento (-ų) kopiją (-s);
 4. kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams kopijas (vadovavimo patirties, projektų sąrašą, dalyvavimą projektuose pagrindžiančius dokumentus ir t.t.);
 5. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį;
 6. užpildytą pretendento anketą ( skelbimo priedą );
 7. savo, kaip pretendento į bendrovės vadovo pareigas, veiklos programą.

 

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo. Pretendentai privalo nurodytus dokumentus pateikti ne vėliau kaip iki 2023 m. lapkričio 29 d. (imtinai). Dokumentus pretendentai teikia Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (jungiamasi per valdžios elektroninius vartus).

 

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Personalo skyrius gali prašyti patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus pretendentų, kurie jau pateikė dokumentus per skelbime nustatytą terminą. Pretendentai patikslintus ir / ar papildytus dokumentus privalo pateikti ne vėliau kaip per 4 darbo dienas.

 

Pretendentų atrankos būdas – veiklos programos ir pokalbio vertinimas.

 

Skelbimo Nr. 92238

Skelbimo nuoroda: https://portalas.vtd.lt/lt/generalinis-direktorius-322;922380.html

 

Informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti telefonu Nr. 8 41 596204 (Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Personalo skyrius).

Ekonomikos ir investicijų skyriaus informacija