Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Skelbiamas konkursas į Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas

Įstaigos pavadinimas:

Šiaulių Centro pradinė mokykla, teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – A. Mickevičiaus g. 9,

LT-76341, Šiauliai, kodas – 191818517.

Pareigybės pavadinimas:

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, A2 lygis, 1 (vienas) etatas.

Reikalavimai:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;

2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą.

3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis (pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus Reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms);

4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;

5. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

6. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės funkcijoms atlikti;

7. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti įstaigos vidaus dokumentus;

8. gebėti dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus, analizuoti statistinius duomenis, rengti pranešimus, ataskaitas, sprendimų bei įsakymų projektus.

Funkcijos:

1. organizuoti mokyklos:

1.1. ugdymo plano rengimą ir įgyvendinimą bei bendrųjų ugdymo programų vykdymą;

1.2. metodinį darbą ir gerosios darbo patirties sklaidą;

1.3. ugdymo rezultatų stebėseną, mokinių ir bendruomenės narių apklausas ir tyrimus ugdymo proceso bei mokyklos veiklos tobulinimo klausimais;

1.4. švietimo pagalbos teikimą;

12. rengti mokyklos:

2.1. pamokų, neformaliojo švietimo tvarkaraščius ir / ar pavaldžių darbuotojų darbo grafikus;

2.2. ugdymo rezultatų ir lankomumo apskaitos dokumentus ir jų analizę;

2.3. informaciją Šiaulių miesto savivaldybei ir kitoms institucijoms;

2.4. mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus (tvarkos aprašus ir kt.), organizuoti jų projektų svarstymą ir derinimą su mokyklos savivaldos institucijomis;

3. vykdyti ugdymo proceso (programos, tvarkaraščiai) ir mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų įgyvendinimo priežiūrą;

4. organizuoti ir koordinuoti:

4.1. Vaiko gerovės komisijos darbą;

4.2. Metodinės grupės veiklą;

4.3. mokyklos įsivertinimo veiklą;

4.4. pavaldžių darbuotojų veiklą ir jų kvalifikacijos tobulinimą, mentorystę, profesinę pagalbą;

4.5. ugdymo turinio ir proceso vykdymą, vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais, programomis;

5. tvarkyti Nacionalinio egzaminų centro informacijos perdavimo sistemą KELTAS;

6. rūpintis palankaus mikroklimato ugdymui(si) ir darbui kūrimu, puoselėti demokratinius mokyklos bendruomenės santykius;

7. teikti mokyklos direktoriui informaciją apie ugdymo ir darbo proceso organizavimą, užtikrinti ugdymo proceso nepertraukiamumą (pavaldžių darbuotojų pavadavimą);

8. tvarkyti priskirtus dokumentus, paruošti ir perduoti juos į archyvą;

9. rengti   su   ugdymo   organizavimu   susijusią   informaciją  mokyklos el. svetainei;

10. administruoti elektroninį dienyną;

11. administruoti mokinių ir pedagogų registrus, mokinių asmens bylų tvarkymą, rengti statistinių duomenų ataskaitas, užtikrinant teikiamų duomenų teisingumą;

12. teikti informaciją rengiant pavaldžių darbuotojų tarifikacijos sąrašus;

13. atlikti edukacinių aplinkų, pavaldžių darbuotojų darbo sąlygų gerinimo analizę, planuoti ir organizuoti reikalingų ugdymo priemonių įsigijimą;

14. organizuoti mokymo lėšų panaudojimą, rengti mokymo lėšų panaudojimo ataskaitas;

15. organizuoti ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą;

16. bendradarbiauti su pedagogine psichologine bei vaiko teisių tarnybomis, mokyklomis bei kitais socialiniais partneriais, inicijuoti sutarčių pasirašymą ir įgyvendinimą;

17. atlikti direktoriaus funkcijas jo atostogų, komandiruočių, nedarbingumo laikotarpiu;

18. atlikti kitas mokyklos direktoriaus įsakymu priskirtas funkcijas, nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.

Darbo užmokestis:

Nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 (aktuali redakcija) LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedu. Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės algos baziniais dydžiais) priklausomai nuo darbuotojo profesinio darbo patirties (metais) intervale nuo 14,44 iki 14,49.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį  kvalifikaciniams reikalavimams.

 4. Gyvenimo aprašymą, nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodant dalykines savybes).

 5. Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496).

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

Dokumentai priimami adresu:

Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Adresas – A. Mickevičiaus g. 9, LT-76341 Šiauliai.

Pasiteiravimo tel. (8-41) 524 613, el. pašto adresas [email protected]

Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 12.45 val. iki 17.00 val. (atsakingas asmuo – raštinės vedėjas).

Skelbimas galioja:

14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Konkurso paskelbimo data 2023 m. gegužės 22 d.

Skelbimas galioja iki 2023 m. birželio 2 d.

Skelbimo Nr. 88287

https://www.vataras.lt/vtis/VVP/Konkursas/0/0/Konkursai

 

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas