Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Skelbiamas konkursas į Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigas

Šiaulių miesto savivaldybė skelbia konkursą į biudžetinės įstaigos Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigas (darbo vieta – Varpo g. 9, Šiauliai, įstaigos kodas 300605778).

Daugiau informacijos apie įstaigą galite rasti: https://www.sveikatos-biuras.lt/

Įstaigos vadovas renkamas 5 (penkerių) metų kadencijai. Su įstaigos vadovu bus sudaroma terminuota darbo sutartis.

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus darbo užmokestis:

pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas iš intervalo 12,38-12,49 (pareiginės algos baziniais dydžiais, 186 Eur). Koeficientas nustatomas atsižvelgiant į turimą vadovaujamo darbo patirtį. Gali būti nustatoma pareiginės algos kintamoji dalis ir mokamos priemokos.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

  1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos  studijų krypčių grupės studijas ir įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį, arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį. Privalumas – vadovavimo patirtis vadovaujant įstaigoms, organizacijoms, įmonėms, filialams;

1.3. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“.

  1. Specialieji reikalavimai:

2.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

2.2. išmanyti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant veiklą;

2.3. gebėti nustatyti rizikingas Įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus rizikų valdymo modelius;

2.4. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

2.5. turėti šias kompetencijas bei gebėti jas taikyti veikloje:

2.5.1. lyderystės kompetenciją, t. y. gebėti perteikti įstaigos viziją, misiją, tikslus ir įkvėpti jų siekti, suteikti reikalingą emocinę paramą, įtraukti į sprendimų priėmimą, ugdyti, kurti pozityvią darbo aplinką;

2.5.2. vadybines kompetencijas: turėti strateginį požiūrį, t. y. gebėti tikslus suderinti su valstybės prioritetais, įvertinti platesnį kontekstą, numatyti ateities galimybes ir gebėti jomis pasinaudoti, mokėti organizuoti bei valdyti veiklą, t. y. gebėti nustatyti veiklos prioritetus, organizuoti ir koordinuoti veiklą, užtikrinant tikslų įgyvendinimą;

2.5.3. kitas pagal pareigybės veiklos specifiką reikalingas kompetencijas (pvz. gebėti vesti derybas, analizuoti bei pagrįsti, išmanyti komunikaciją, mokėti valdyti konfliktus, daryti įtaką kitų nuomonei ir požiūriui bei gauti jų pritarimą siūlomoms idėjoms, naudodamasis teisėtomis ir etiškomis priemonėmis ir kt.).

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, reikalaujamą ir kitą darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (dalykines savybes);
  4. išsilavinimą patvirtinančio (-ų) dokumento (-ų) kopiją (-s);
  5. Privačių interesų deklaraciją;
  6. užpildytą pretendento anketą ( forma pridedama );
  7. savo, kaip įstaigos, kuriai vadovauti pretenduoja, vadovo, strateginės veiklos gaires;
  8. kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams kopijas (vadovavimo patirties ir t.t.).

Pretendentai privalo nurodytus dokumentus pateikti ne vėliau kaip iki 2023 m. lapkričio 28 d.

Dokumentus pretendentai teikia Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (jungiamasi per valdžios elektroninius vartus): el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

Kilus abejonių dėl pretendento pateiktos informacijos tikrumo ar pateiktos informacijos aiškumo, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Personalo skyrius gali prašyti patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus pretendentų, kurie jau pateikė dokumentus per skelbime nustatytą terminą. Pretendentai patikslintus ir/ar papildytus dokumentus privalo pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Skelbimo Nr. 92205

Nuoroda: https://portalas.vtd.lt/lt/siauliu-miesto-savivaldybes-visuomenes-sveikatos-biuro-direktorius-322;922050.html

Išsamią informaciją apie atranką galima gauti el. paštu ar telefonu Nr. 8 41 596204 (Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Personalo skyrius).

Personalo skyriaus vyr. specialistė Lina Petraitienė