Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Skelbiamas konkursas į UAB „Šiaulių vandenys“ direktoriaus pareigas

Šiaulių miesto savivaldybės administracija skelbia konkursą į UAB „Šiaulių vandenys“ direktoriaus pareigas (darbo vieta – Vytauto g. 103, Šiauliai, įmonės kodas 144133366).

UAB „Šiaulių vandenys“ (toliau – bendrovė) veikla – geriamojo vandens gavyba, ruošimas ir tiekimas, nuotekų valymas ir dumblo tvarkymas, paviršinių nuotekų tvarkymas, nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis. Bendrovė turi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją ir vykdo veiklą Šiaulių mieste ir Šiaulių rajono Aukštelkės, Ginkūnų, Jurgeliškių ir Vijolių kaimuose.

Bendrovės vadovas renkamas 5 (penkerių) metų kadencijai. Su bendrovės vadovu bus sudaroma terminuota darbo sutartis.

Darbo užmokestis:

 • pastoviosios dalies koeficientas – 19 (pareiginės algos baziniais dydžiais) (3534 Eur);
 • kintamoji dalis – 10 procentų nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio iki kitų finansinių metų birželio 1 d., t. y. iki 2023 m. birželio 1 d.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu - socialinių mokslų studijų srities, teisės, ekonomikos krypties, technologijos mokslų studijų srities, aplinkos inžinerijos krypties arba jam prilygintą išsilavinimą; 
 2. būti nepriekaištingos reputacijos (neigiamai atsakyta į pretendento anketos 4–12 klausimus);
 3. turėti ne mažiau kaip 5 metų vadovaujamo darbo vandentvarkos srityje patirtį per paskutinius 10 (dešimt) metų. Vadovaujamo darbo patirtimi laikoma darbo juridinio asmens vadovu arba vadovo pavaduotoju (arba atitinkamos veiklos direktoriumi) patirtis;
 4. turėti didelės apimties (ne mažiau 3 mln. Eur vertės) projektų valdymo patirties vandentvarkos srityje (pateikiamas projektų sąrašas);
 5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti bendrovės veiklą, būti orientuotam į tikslus, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti sprendimus, mokėti valstybinę lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu (vertinama atrankos pakalbio metu);
 6. išmanyti / žinoti valdysenos principus, strategijos formavimo ir įgyvendinimo procesus, bendrovės veiklos pokyčių ir rizikų valdymą, bendrovės veiklos efektyvinimo būdus (vertinama atrankos pakalbio metu);
 7. žinoti teisės aktus, reglamentuojančius vandentvarkos sektorių; žinoti vandentvarkos ūkio technologijos pagrindus, mokslo ir technikos pasiekimus vandentvarkos srityje bei pažangių vandentvarkos įmonių patirtį (vertinama atrankos pakalbio metu).

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio (-ų) dokumento (-ų) kopiją (-s);
 • kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams kopijas (vadovavimo patirties, projektų valdymo patirties ir t.t.);
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį;
 • užpildytą pretendento anketą;
 • savo, kaip pretendento į bendrovės vadovo pareigas, veiklos programą.

Konkurso paskelbimo data – 2023 m. sausio 24 d.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo. Pretendentai privalo nurodytus dokumentus pateikti ne vėliau kaip iki 2023 m. vasario 7 d. Dokumentus pretendentai teikia Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (jungiamasi per valdžios elektroninius vartus).

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Personalo skyrius gali prašyti patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus pretendentų, kurie jau pateikė dokumentus per skelbime nustatytą terminą. Pretendentai patikslintus ir / ar papildytus dokumentus privalo pateikti ne vėliau kaip per 4 darbo dienas.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis ir veiklos programos vertinimas.

Skelbimo Nr. 85603

Išsamią informaciją apie atranką galima gauti telefonu Nr. 8 41 596204 (Šiaulių miesto savivaldybės administracijos personalo skyrius).

Ekonomikos ir investicijų skyrius
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas