Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Skelbiamas konkursas į VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas

Šiaulių miesto savivaldybė skelbia konkursą į VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas (darbo vieta – Aido g. 18, Šiauliai, įstaigos kodas 145371299).

Viešoji įstaiga Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Šiaulių miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti savo įstatuose numatytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centrui suteiktą licenciją.

Įstaigos vadovas renkamas 5 (penkerių) metų kadencijai. Su Įstaigos vadovu bus sudaroma terminuota darbo sutartis. Darbo pradžia 2024-01-02.

VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinis darbo užmokestis susideda iš pastoviosios ir kintamosios darbo užmokesčio dalių:

 • mėnesinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydis – 6692,26 Eur (nustatytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 151 straipsnio 1–7 dalimis);
 • kintamosios dalies dydis priklauso nuo praėjusių kalendorinių metų įstaigos veiklos rezultatų (vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 151 straipsnio 10 punktu).

 Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

1.2. turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos  studijų krypčių grupės studijas įr įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį, arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

1.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį. Privalumas – vadovavimo patirtis vadovaujant įstaigoms, organizacijoms, įmonėms, filialams. 

 1. Specialieji reikalavimai:

2.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

2.2. išmanyti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant veiklą;

2.3. gebėti nustatyti rizikingas Įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus rizikų valdymo modelius;

2.4. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

2.5. turėti šias kompetencijas bei gebėti jas taikyti veikloje:

2.5.1. lyderystės kompetenciją, t. y. gebėti perteikti įstaigos viziją, misiją, tikslus ir įkvėpti jų siekti, suteikti reikalingą emocinę paramą, įtraukti į sprendimų priėmimą, ugdyti, kurti pozityvią darbo aplinką;

2.5.2. vadybines kompetencijas: turėti strateginį požiūrį, t. y. gebėti tikslus suderinti su valstybės prioritetais, įvertinti platesnį kontekstą, numatyti ateities galimybes ir gebėti jomis pasinaudoti, mokėti organizuoti bei valdyti veiklą, t. y. gebėti nustatyti veiklos prioritetus, organizuoti ir koordinuoti veiklą, užtikrinant tikslų įgyvendinimą;

2.5.3. kitas pagal pareigybės veiklos specifiką reikalingas kompetencijas (pvz. gebėti vesti derybas, analizuoti bei pagrįsti, išmanyti komunikaciją, mokėti valdyti konfliktus, daryti įtaką kitų nuomonei ir požiūriui bei gauti jų pritarimą siūlomoms idėjoms, naudodamasis teisėtomis ir etiškomis priemonėmis ir kt.).

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, reikalaujamą ir kitą darbo patirtį savo privalumų sąrašą (dalykines savybes);
 4. išsilavinimą patvirtinančio (-ų) dokumento (-ų) kopiją (-s);
 5. Privačių interesų deklaraciją;
 6. užpildytą pretendento anketą ( forma pridedama );
 7. savo, kaip įstaigos, kuriai vadovauti pretenduoja, vadovo, strateginės veiklos gaires;
 8. kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams kopijas (vadovavimo patirties ir t.t.).

Pretendentai privalo nurodytus dokumentus pateikti ne vėliau kaip iki 2023 m. rugpjūčio 30 d. Dokumentus pretendentai teikia Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (jungiamasi per valdžios elektroninius vartus).

Kilus abejonių dėl pretendento pateiktos informacijos tikrumo ar pateiktos informacijos aiškumo, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Personalo skyrius gali prašyti patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus pretendentų, kurie jau pateikė dokumentus per skelbime nustatytą terminą. Pretendentai patikslintus ir/ar papildytus dokumentus privalo pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Skelbimo Nr. 90271

Skelbimo nuoroda: https://portalas.vtd.lt/lt/vsi-dainu-pirmines-sveikatos-prieziuros-centro-direktorius-322;902710.html

Išsamią informaciją apie atranką galima gauti el. paštu ir telefonu Nr. 8 41 596204 (Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Personalo skyrius).

Personalo skyriaus vyr. specialistė Lina Petraitienė