Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Skelbiamas konkursas pagrindinio ugdymo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėjo pareigoms eiti

Įstaigos pavadinimas: Šiaulių Dainų progimnazija, teisinė forma – biudžetinę įstaiga, buveinė – Dainų g. 45, Šiauliai, LT-78260, kodas – 190532477

Pareigų pavadinimas: Pagrindinio ugdymo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėjas (1 etatas), A2 lygis 

 

Reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją.
 2. Turėti ne mažesnį kaip 3 metai nepertraukiamą pedagoginį darbo stažą.
 3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.
 4. Mokėti bent vieną iš Europos Sąjungos kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų).
 5. Mokėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 6. Mokėti dirbti pagrindinėmis Microsoft Office programomis.
 7. Mokėti rengti progimnazijos vidaus dokumentus.
 8. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti išvadas, planuoti ugdomąją veiklą progimnazijoje, gebėti koordinuoti skirtingų padalinių veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir siūlymus darbui tobulinti.
 9. Žinoti šiuolaikinės pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebėti juos taikyti savo veikloje.
 10. Suprasti demokratinės, teisinės ir atviros pilietinės, humanistinės visuomenės kūrimo bei veiklos principus, gebėti juos panaudoti savo vadybinėje veikloje.
 11. Gebėti kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus progimnazijos bendruomenės narių santykius.
 12. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
 13. Žinoti ir darbe vadovautis: Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais įstatymais (Švietimo, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos ir kt.), Vaiko teisių konvencija, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, vaikų ugdymą, jų teisių apsaugą, darbo santykius bei Šiaulių Dainų progimnazijos nuostatais, Šiaulių Dainų progimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis, progimnazijos direktoriaus įsakymais, nurodymais, šiuo pareigybės aprašymu, darbo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės ir civilinės saugos instrukcijomis.

 

Funkcijos:

 1. Pagrindinio ugdymo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėjas privalo laiku ir kokybiškai atlikti Progimnazijos nuostatuose, darbo tvarkos taisyklėse bei pareigybės aprašyme nustatytas pareigas bei laiku ir tinkamai vykdyti kitus direktoriaus įsakymus.
 2. Pagrindinio ugdymo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėjas pagal kuruojamos veiklos sritį teikia siūlymus Progimnazijos strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, mėnesio darbo planams ir atsako už jų įgyvendinimą kuruojamojoje veikloje.
 3. Pagrindinio ugdymo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėjas savo darbą organizuoja pagal kuruojamos veiklos srities parengtą planą, strateginiuose, metiniuose veiklos bei mėnesiniuose planuose numatytas veiklas.
 4. Pagrindinio ugdymo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėjas inicijuoja ir organizuoja Progimnazijos pagrindinio ugdymo plano (skyriaus dalies) rengimą, kontroliuoja jo įgyvendinimą.
 5. Pagrindinio ugdymo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėjas:

       5.1. komplektuoja 5-8 klases, atsako už mokinių asmens bylų tvarkymo kontrolę, mokinių priėmimą, išleidimą, dokumentų išdavimą. Ruošia įsakymų projektus mokinių priėmimo ir išleidimo klausimais, praneša kitoms mokykloms apie mokinių atvykimą, organizuoja sutarčių su naujai atvykusiais į mokyklą mokiniais ir jų tėvais (globėjais) sudarymą ir teikia direktoriui jas pasirašyti;

        5.2. vykdo 5-8 klasių mokinių pamokų, grupinių konsultacijų tvarkaraščio laikymosi kontrolę;

        5.3. organizuoja sergančių 5-8 klasių mokinių mokymą namuose, savarankiškai besimokančių mokinių ir besimokančių nuotolinių būdu mokinių mokymą ir vykdo kontrolę;

        5.4. organizuoja mokinių adaptaciją 5-oje klasėse, programų bei adaptacijos prie naujų dalykų vykdymą ir kontrolę, analizuoja adaptacinio periodo rezultatus;

        5.5. Kontroliuoja atvykusių, grįžusių iš užsienio 5–8 klasių mokinių mokymąsi;

        5.6. rengia progimnazijos įsakymų, vidaus tvarkų, instrukcijų ir reglamentų projektus, susijusius su pagrindinio ugdymo organizavimu;

        5.7. organizuoja su pagrindiniu ugdymu susijusius tyrimus ir vertina jų rezultatus;

        5.8. analizuoja mokomųjų dalykų mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių dinamiką, mokinių mokymo(si) kasmetinę pažangą, mokymo(si) krūvius, planuoja mokinių pasiekimų gerinimo priemones;

         5.9. vykdo pagrindinio ugdymo skyriaus mokytojų 5–8 klasių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo fiksavimo bei informavimo priežiūrą, MAP aprašo įgyvendinimą;

          5.10. vykdo ugdomąjį vadovavimą, teikia dalykinę bei metodinę pagalbą 5–8 klasėse dėstantiems mokytojams;

          5.11. organizuoja 5–8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimus (NMPP bei diagnostinius), analizuoja jų rezultatus;

          5.12. organizuoja ir koordinuoja 5–8 klasių mokytojų, klasių vadovų, pagalbos mokiniui specialistų ir neformaliųjų užsiėmimų mokytojų bendradarbiavimą;

          5.13. planuoja, koordinuoja, teikia pagalbą ir prižiūri su pagrindinio ugdymo procesu susijusių renginių mokykloje ir už jos ribų organizavimą, rengia olimpiadas, konkursus, konferencijas, varžybas, jų suvestines skelbia mokyklos bendruomenei, teikia pagalbą ir kontroliuoja dalyvavimą su pagrindinio ugdymo procesu susijusiuose renginiuose, kuriuos rengia ne progimnazija;

          5.14. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą pagrindinio ugdymo klausimais, organizuoja ir kontroliuoja mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginį švietimą ir individualų konsultavimą;

           5.15. koordinuoja mokinių ir mokytojų budėjimą progimnazijoje;

           5.16. vykdo mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ir valgyklos veiklos priežiūrą;

           5.17. vertina skyriaus 5-8 klasėse dėstančių mokytojų ir kitų darbuotojų kvalifikaciją;

           5.18. vadovauja progimnazijos Vaiko gerovės komisijai;

           5.19. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą neformaliojo švietimo ir pagalbos mokiniui klausimais, organizuoja ir kontroliuoja mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginį švietimą ir individualų konsultavimą.

 1. Vaduoja direktorių, negalintį eiti savo pareigų (ligos, komandiruotės, atostogų metu).
 2. Informuoja tėvus ir direktoriaus pavaduotoją ugdymui apie 5–8 klasių mokinius, vengiančius mokytis, lankyti progimnaziją.
 3. Vykdo pagrindinio ugdymo skyriaus mokytojų pamokų, į ugdymo dalyko turinį integruojamų prevencinių ir kitų programų, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio individualius gebėjimus ir poreikius, stebėjimą, jų analizę, ugdymo kokybės priežiūrą.
 4. Atsako už 5–8 kl. elektroninio dienyno tvarkymą, informacijos saugumą, tikrumą ir patikimumą jame ir už 5–8 kl. mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinių išspausdinimą, suformuotų klasių dienynų bylų elektroninio dienyno duomenų pagrindu sudarymą bei elektroninio dienyno perkėlimą į skaitmenines laikmenas.
 5. Teikia atsakingam asmeniui 5–8 klasių mokinių sąrašus Mokinių registro duomenų pildymui.
 6. Teikia informaciją apie 5–8 klasių mokinių apskaitą, organizuoja pagrindinio ugdymo pirmosios dalies pažymėjimų išrašymą.
 7. Organizuoja 5–8 klasių mokinių kultūrinę, meninę, pažintinę ir kt. veiklą ir vykdo jos priežiūrą.
 8. Koordinuoja lietuvių k., užsienio k., tiksliųjų ir gamtos mokslų, menų-socialinių mokslų metodinių grupių veiklos planų vykdymą, vykdo dokumentų priežiūrą, analizę.
 9. Organizuoja pagrindinio ugdymo skyriaus mokytojų dalyvavimą ugdymo proceso tobulinimo renginiuose progimnazijoje ir už jos ribų, inicijuoja jų dalyvavimą projektuose.
 10. Teikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui informaciją Švietimo valdymo informacinės sistemos pildymui, užtikrina teikiamos informacijos teisingumą.
 11. Teikia internetinės svetainės administratoriui viešumui skirtą 5–8 klasių mokinių ugdymo(si) informaciją, užtikrina jos operatyvumą ir teisingumą.
 12. Vykdo 5–8 klasių mokinių organizuojamų kelionių, išvykų, turizmo renginių įsakymų parengimą, sąrašo ir programos tvirtinimą.
 13. Kontroliuoja saugos ir sveikatos instruktažų mokiniams vedimą dalykų pamokose.
 14. Kontroliuoja pagrindinio ugdymo skyriaus mokytojų Darbo tvarkos taisyklių ir mokinių Vidaus tvarkos taisyklių mokiniams laikymąsi.
 15. Informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui apie nelaimingus atsitikimus, įvykusius 5–8 klasių mokiniams, padeda juos tirti.
 16. Rengia metinę savo veiklos ataskaitą bei įsivertina veiklą. Už savo veiklos rezultatus atsiskaito direktoriaus pavaduotojui ugdymui.
 17. Nustatyta tvarka pasitikrina sveikatą.
 18. Užtikrina progimnazijos vidaus kontrolės įgyvendinimą, vidaus kontrolės analizę ir vertinimą, atsižvelgiant į vidaus kontrolės stebėsenos rezultatus.
 19. Vykdo progimnazijoje asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas.
 20. Vykdo kitus teisėtus ne nuolatinio pobūdžio progimnazijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo ugdymui rašytinius ir žodinius nurodymus.

 

Darbo užmokestis: 10,66 BD. Nustatomas vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų  darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198, 5 priedu (su vėlesniais  pakeitimais). Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės algos baziniais dydžiais) priklausomai nuo darbuotojo pedagoginio darbo stažo (metais) intervale nuo 10,66 iki 11,71 BD

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
 4. Gyvenimo aprašymas.
 5. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496).
 6. Asmeninių privalumų sąrašas, nurodant savo gebėjimus ir dalykines savybes.
 7. Buvusių darboviečių rekomendacijos (jei pretendentas turi).

 

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje, bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

 

 

Dokumentai priimami:

Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).

 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Adresas: Dainų g. 45, Šiauliai,

pasiteiravimo telefono numeris (8 41) 55 27 51  išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 16.00 val.

 

Skelbimas galioja: 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Konkurso paskelbimo data 2022 m. birželio 28 d.

Skelbimas galioja iki 2021 m. liepos 12 d.

Konkurso skelbimo Nr. 80645, nuoroda https://portalas.vtd.lt/lt/pagrindinio-ugdymo-ir-pagalbos-mokiniui-skyriaus-vedejas-322;806450.html

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas