Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Skelbiamas konkursas Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti

Skelbiamas konkursas Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti

Skelbiamas konkursas Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti

 

Įstaigos pavadinimas:

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis“, teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – Lydos g. 4, LT-77165, Šiauliai, kodas – 190528817.

Pareigų pavadinimas: Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, A2 lygis, 1 (vienu) etatu.

Reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją.
 2. Turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą arba magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą.
 3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. (nauja 2018-07-25 Nr. 735 redakcija) nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus. Mokėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles.
 4. Išmanyti įstaigos veiklos organizavimą, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, vaiko teisių apsaugą, darbo santykius reglamentuojančius nacionalinius ir Šiaulių miesto savivaldybės teisės aktus, reikalingus pareigybės funkcijoms atlikti.
 5. Mokėti dirbti pagrindinėmis „Microsoft Office“ programomis: „MS Word“, „MS Exel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, elektroniniu dienynu.
 6. Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).
 7. Mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
 8. Privalumas – analogiško darbo patirtis.
 9. Privalumas – tarptautinių projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtis.

 

Funkcijos:

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas einantis darbuotas atlieka šiais funkcijas:

 1. Telkia lopšelio-darželio bendruomenę strateginio plano ir metų veiklos plano tikslų įgyvendinimui.
 2. Rengia direktoriaus pavaduotojo ugdymui metinį veiklos planą ir jį įgyvendina, metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą pateikia direktoriui, pristato bendruomenei.
 3. Rengia pedagoginės veiklos priežiūros-konsultacijų planą ir vykdo pedagoginės veiklos priežiūrą.
 4. Rengia pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą ir užtikrina jos įgyvendinimą, kalendorinių metų pabaigoje lopšelio-darželio direktoriui pateikia ataskaitas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo klausimais.
 5. Rengia lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus (tvarkas, aprašus ir kt.), organizuoja dokumentų projektų svarstymą lopšelio-darželio savivaldos institucijose.
 6. Rengia ugdymo programas, veiklos savianalizę, jos rezultatus pristato lopšelio-darželio savivaldos institucijose.
 7. Koordinuoja metodinės grupės veiklą.
 8. Koordinuoja švenčių, išvykų ir kitų renginių organizavimą įstaigoje ir už jos ribų.
 9. Informuoja direktorių ir/arba atitinkamas institucijas apie vaiko turimas socialines ar sveikatos problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą.
 10. Koordinuoja lopšelio-darželio pedagogų ir kitų pagalbos vaikui specialistų veiklą, kad laiku būtų teikiama pagalba vaikui, kurio atžvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, psichologinio, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas.
 11. Palaiko ryšius su vaikų teisių, pagalbos vaikui organizacijomis.
 12. Organizuoja komandinį darbą ir gerosios pedagoginės patirties sklaidą.
 13. Inicijuoja naujų ugdymo technologijų taikymą ugdymo procese.
 14. Prižiūri ir tvarko vaikų ugdomosios tvarkos apskaitą elektroniniame dienyne.
 15. Inicijuoja ugdymo programų ir projektų rengimą (koordinuoja jų įgyvendinimą).
 16. Organizuoja ir įgyvendina tiriamąją veiklą, užsakomuosius tyrimus, ilgalaikius ir trumpalaikius stebėjimus, analizuoja gautus duomenis, tyrimų rezultatus pristato lopšelio-darželio bendruomenei, vadovaujasi tyrimų duomenimis planuojant tolimesnę įstaigos veiklą.
 17. Stebi, analizuoja ugdymo(si) procesą ir vertina ugdymo kokybės rezultatus.
 18. Vertina įstaigoje dirbančių pedagogų kasdieninės veiklos planavimą ir organizavimą, analizuoja ugdomosios veiklos individualizavimą ir diferencijavimą ir kt.
 19. Rengia vaikų pasiekimų ir pažangos suvestines, jas analizuoja, apibendrintus duomenis pristato bendruomenei.
 20. Plėtoja bendradarbiavimo ir informavimo su tėvais (globėjais, rūpintojais), socialiniais partneriais, pedagogais formas.
 21. Teikia metodinę pagalbą naujai pradėjusiems dirbti pedagogams.
 22. Teikia siūlymus, metodinę-konsultacinę pagalbą pedagogams.
 23. Teikia siūlymus direktoriui, pedagogų tarybai, darželio tarybai dėl lopšelio-darželio veiklos, išteklių panaudojimo, edukacinių aplinkų kūrimo, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir kt. klausimais.
 24. Pristato bendruomenei finansuojamų ugdymo projektų, programų ataskaitas.
 25. Pristato bendruomenei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos savianalizės ataskaitą.
 26. Pristato ataskaitą apie ugdymo priemonių panaudojimą lopšelio-darželio savivaldos institucijose.
 27. Užtikrina, kad būtų laikomasi lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančių dokumentų nuostatų.
 28. Sudaro pedagogų darbo grafikus.
 29. Vykdo darbo saugos, priešgaisrinės saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimus.
 30. Pavaduoja lopšelio-darželio direktorių jo atostogų, ligos, tarnybinės komandiruotės metu ar direktoriui nesant įstaigoje.
 31. Organizuoja pedagogų pavadavimą jų ligos, atostogų metu ar dalyvaujant kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.
 32. Be anksčiau išvardytų pareiginių funkcijų, direktoriaus pavaduotojas ugdymui vykdo ir kitus direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus susijusius su lopšelio-darželio „Berželis“ veikla.

 

Darbo užmokestis:

Nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198 (nauja 2021-11-25 Nr. XIV-710 redakcija) LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedu. Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės algos baziniais dydžiais) priklausomai nuo darbuotojo profesinio darbo patirties (metais) intervale nuo 12,23 iki 12,27.

 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
 4. Užsienio kalbos pagal reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinantis dokumentas.
 5. Gyvenimo aprašymas (CV) nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodant dalykines savybes).
 6. Motyvacinis laiškas (laisva forma).
 7. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496).

 

Pretendentų atrankos būdas – Testas žodžiu (pokalbis). Pretendentų atranka organizuojama naudojant telekomunikacijų galimus įrenginius. Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje bus išsiųsti elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį) individualiai.

 

Dokumentai priimami adresu:

Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).

 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Adresas: Lydos g. 4, LT-77165 Šiauliai.

Pasiteiravimo telefono numeris (8 41) 523 921 el. pašto adresas:  

Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 12.45 val. iki 17.00 val.

 

Skelbimas galioja:

14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Konkurso paskelbimo data 2022 m. rugsėjo 21 d.

Skelbimas galioja iki 2022 m. spalio 5 d.

Skelbimo Nr. 82709

Skelbimo nuoroda: https://portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-ugdymui-322;827090.html

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė