Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Skelbiamas konkursas Šiaulių „Rasos“ progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėjo pareigoms eiti

Įstaigos pavadinimas: Šiaulių „Rasos“ progimnazija

Pareigybės pavadinimas: Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėjas (įvykus įstaigos reorganizacijai, įdarbinimas nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.)

 

Reikalavimai:

1.        Turėti aukštąjį universitetinį arba jam lygiavertį socialinių mokslų studijų srities, edukologijos krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį, būti įgijus ikimokyklinio ir / ar pradinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją, būti išklausęs turizmo renginio vadovų mokymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais pagal Švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimus atitinkančias kvalifikacijos tobulinimo programas, pirmos pagalbos teikimo ir privalomus higienos įgūdžių, HN 75, mokymus pagal Sveikatos apsaugos ministro reikalavimus atitinkančias kvalifikacijos tobulinimo programas.

2.        Turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį.

3.        Turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą ir gebėti juos taikyti praktikoje.

4.        Išmanyti įstaigos veiklos, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo proceso organizavimą, dokumentų rengimo taisykles, vaikų ugdymo ir ugdymosi modelius, metodus, veiklos būdus.

5.        Žinoti įstaigos darbo tvarkos, saugos darbe, gaisro saugos, civilinės saugos, pirmos pagalbos teikimo taisykles ir reikalavimus, kitus lokalius dokumentus (įsakymus, tvarkos aprašus, taisykles ir pan.).

6.        Mokėti ir gebėti naudotis kompiuterio technine, programine įranga ir interneto paslaugomis, rengiant tekstinę ir vaizdinę medžiagą.

7.        Mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų LR Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 reikalavimus.

8.        Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu.

9.        Gebėti planuoti ir organizuoti savo ir įstaigos bendruomenės veiklą, ją reflektuoti, spręsti iškilusias problemas, bendradarbiauti su įstaigos darbuotojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais, gebėti atlikti tiriamąsias veiklas, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti žodžiu, raštu bei rengti išvadas, teikti pasiūlymus dėl organizacijos tobulinimo bei pokyčių valdymo, derinti bendradarbiavimo veiklą su kitomis institucijomis. turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą.

 

Funkcijos:

1. Telkti pedagogus valstybinei švietimo politikai įgyvendinti, strateginiam planui, metų veiklos planui parengti bei vykdyti.

2. Organizuoti ir koordinuoti ugdymo planų, programų, projektų rengimą ir vykdymą.

3. Stebėti, analizuoti ir vertinti ugdymo procesą, ugdymo kokybės rezultatus, vaikų pasiekimus ir pažangą, organizuoti tiriamąją veiklą, susijusią su ugdymo veikla.

4. Kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ugdymo klausimais.

5. Atlikti edukacinių aplinkų, pedagoginių sąlygų gerinimo analizę, planuoti reikalingų priemonių įsigijimą.

6. Planuoti ir analizuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio mokymo lėšų panaudojimą.

7. Vykdyti pedagogų veiklos priežiūrą, rengti pedagoginės veiklos priežiūros planą.

8. Organizuoti kasmetinį pedagogų veiklos įsivertinimą.

9. Sudaryti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų darbo grafikus bei užsiėmimų tvarkaraščius.

10. Koordinuoti metodinės grupės, ugdymo turinio kaitos grupės bei vaiko gerovės komisijos darbą.

11. Teikti metodinę profesinę pagalbą pedagogams, skatinti pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai.

12. Teikti metodinę pagalbą naujai pradėjusiems dirbti pedagogams (mentoriaus veikla).

13. Vadovauti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijai.

14. Organizuoti (kartu su pedagogais) įstaigos renginius, siūlyti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kryptis, veiklas.

15. Koordinuoti specialiosios pedagoginės-psichologinės pagalbos teikimą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

16. Informuoti direktorių apie vaiko turimas socialines problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą; nedelsdamas reaguoti ir nutraukti bet kokį žodinį, fizinį smurtą ar patyčias.

17. Organizuoti ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą, informavimą.

18. Rengti direktoriaus įsakymų projektus, susijusius su ugdymo veikla, teikti siūlymus rengiant įstaigos veiklą, susijusią su ugdymo procesu, reglamentuojančių dokumentų projektus.

19. Pavaduoti direktorių jam nesant įstaigoje (atostogų, nedarbingumo, komandiruotės metu).

20. Rengti statistinių duomenų, susijusių su ugdymo veikla, ataskaitas.

21. Tvarkyti dokumentus, susijusius su užmokesčio už vaiko išlaikymą lengvatomis.

22. Vykdyti elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ administravimą bei priežiūrą.

23. Vykdyti ugdytinių lankomumo žiniaraščių pildymo priežiūrą.

24. Užtikrinti asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka: korektišką duomenų, turimos informacijos panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą.

25. Vykdyti įstaigos vadovo, ar jo įgalioto asmens trumpalaikius pavedimus ir užduotis susijusias su direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigomis ir atlieka kitus darbus, kuriuos įsakymu nustato įstaigos direktorius.

 

Darbo užmokestis:

1. Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas pagal susitarimą priklausomai nuo darbuotojo profesinės darbo patirties (metais) nuo 10,66 iki 11,71.

2. Pareiginės algos kintamoji dalis.

 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

4. Gyvenimo aprašymas.

5. Užpildyta pretendento anketa (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496).

6. Asmeninių privalumų sąrašas, nurodant savo gebėjimus ir dalykines savybes.

7. Buvusių darboviečių rekomendacijos (jei pretendentas turi).

 

Dokumentai priimami adresu:

Elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS prašymų teikimo modulį).

Kontaktiniai duomenys dėl išsamesnės informacijos:

Adresas: Tiesos g. 1, Šiauliai.

Pasiteiravimo telefono numeris 8 650 95306, išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Skelbimas galioja 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Konkurso paskelbimo data – 2022 m. birželio 15 d.

Skelbimas galioja iki 2022 m. birželio 29 d.

 

Informacija apie įstaigos reorganizavimą: https://www.siauliai.lt/aktai/Default.aspx?Id=3&DocId=105549

 

 

Skelbimo Nr. 80448

Skelbimo nuoroda: https://portalas.vtd.lt/lt/ikimokyklinio-ugdymo-skyriaus-vedejas-322;804480.html

 

 

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas