Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Skelbiamas konkursas Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti.

Skelbiamas konkursas Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti.

Įstaigos pavadinimas:

Šiaulių „Santarvės“ gimnazija, Vytauto g. 113, LT-77161 Šiauliai

Pareigų pavadinimas: Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 0,75 etato

 1. Reikalavimai:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

1.2. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą arba magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

1.3. gerai mokėti lietuvių ir rusų kalbas, lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti III-ios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos reikalavimus;

1.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti  iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje;

1.5. būti susipažinusiam su aktualiais švietimo įstaigų veiklą, vaiko teisų apsaugą ir darbo santykius reglamentuojančiais nacionaliniais ir Šiaulių miesto savivaldybės teisės aktais;

1.6. gebėti kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus švietimo įstaigos  bendruomenės narių santykius;

1.7. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, mokėti dirbti kompiuteriu, tvarkyti dokumentų apskaitą, priimti ir siųsti informaciją.

 1. Privalumai: anglų kalbos mokėjimas, tarptautinio bendradarbiavimo patirtis.

 Funkcijos:

 1. Stebėti, vertinti ir analizuoti 5-8 ir I-IV klasių mokinių ugdymo(si) rezultatus bei ugdymo procesą, teikti metodinę pagalbą mokytojams, vertinti jų praktinę veiklą, rengti dokumentus gimnazijos atestacijos komisijai apie mokytojų praktinę veiklą.
 2. Organizuoti ir kontroliuoti gimnazijos ugdymo plano, metinio veiklos plano ir strateginio veiklos plano projektų rengimą ir įgyvendinimą, bei bendrųjų programų vykdymą.
 3. Organizuoti ir skatinti mokytojų dalykininkų ir klasių vadovų bendradarbiavimą.
 4. Organizuoti ir kontroliuoti savarankišką mokymąsi ir namų mokymą.
 5. Kuruoti 5-8, I-IV klasių (mokinių individualių ugdymo planų rengimą ir derinimą, laikinųjų grupių formavimą, įskaitų, brandos egzaminų pasirinkimą), organizuoti II gimnazijos klasės pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo pasirinkimus.
 6. Organizuoti ir prižiūrėti vaiko gerovės komisijos ir pagalbos mokiniui specialistų veiklą.
 7. Organizuoti tėvų informavimą formaliojo švietimo klausimais.
 8. Rengti ir teikti direktoriui su formaliuoju švietimu susijusių gimnazijos tvarkų aprašų projektus.
 9. Rengti teisės aktuose numatytą, su formaliuoju švietimu susijusią, informaciją Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, valstybinėms organizacijoms bei institucijoms.
 10. Rinkti ir teikti gimnazijos direktoriui reikalingą informaciją ir duomenis ataskaitų bei kitų dokumentų parengimui.

Darbo užmokestis:

darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 12,23 iki 12,27 (pareiginės algos baziniais dydžiais). Koeficientas nustatomas atsižvelgiant į gimnazijoje ugdomų mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažą ir veiklos sudėtingumą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau - dokumentai):

 • prašymą dalyvauti konkurse (prašyme patvirtinkite, kad visa teikiama informacija yra teisinga, ir kad esate nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 51 straipsnyje);
 • asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
 • darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
 • gali būti pateiktos buvusių darbdavių rekomendacijos.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu, sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems visų nurodytų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje, bus išsiųsti elektroniniu paštu individualiai.

Dokumentai priimami:

 • tiesiogiai Šiaulių „Santarvės” gimnazijos raštinėje, adresu Vytauto 113, LT-77161, Šiauliai;
 • elektroniniu paštu kristina.buivydiene@santarves.lt
 • registruotu laišku Šiaulių „Santarvės” gimnazijai, adresu Vytauto 113, LT-77161, Šiauliai.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Adresas: Vytauto g. 113, LT-77161 Šiauliai, raštinė, pasiteiravimo telefono numeris 8 (41) 43 57 16, el. pašto adresas: santarvesvm@gmail.com 

 

Skelbimas galioja 10 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje, Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Konkurso paskelbimo data - 2022 m. rugpjūčio 5 d.

Skelbimas galioja iki 2022 m. rugpjūčio 19 d.

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė