Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio paminklo „Tautos laisvei“ projektavimą, Vasario 16-osios g. 61, Šiauliai

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ VIII sk. reikalavimais, informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus ir numatomą rengti statinio projektą:

„Paminklo Tautos laisvei Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštėje statybos projektas“

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas): Vasario 16-osios g. 61, Šiauliai, 2901/0011:434

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Kitos paskirties žemė; Atskirųjų želdynų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai: Kiti inžineriniai statiniai (paminklas)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Architektūros linija“ projekto vadovas Gintaras Čaikauskas, el. paštas tel. +37069874536

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): Šiaulių miesto savivaldybės administracija,  Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, tel. +37041596282

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas: Aukštaičių g. 12-21, Vilniuje (nuo 9:00 iki 17:00 val., darbo dienomis, prieš atvykstant būtina susiderinti atvykimo laiką) arba Šiaulių m. savivaldybės tinklalapyje https://www.siauliai.lt/ads

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus galima teikti iki 2023-06-09 dienos raštu: adresu Aukštaičių g. 12-21, Vilnius, el. paštu:

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda:

Viešas susirinkimas vyks 2023-06-09 dieną 16:00 val. vaizdo transliacijos būdu.

Vaizdo transliacijos nuoroda: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGEyYTkwN2YtNTIxYS00MzU2LThiMmEtMjAzYTYzN2Y3NjA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d79c4c10-4b70-4400-8e1b-8dd8fefd01f5%22%2c%22Oid%22%3a%22fdd0acc8-d899-4c92-ad6c-2af1e72fc8d0%22%7d

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija