Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Konkursas kompleksinių paslaugų namai „Alka “ direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams pareigoms eiti

Įstaigos pavadinimas:       Kompleksinių paslaugų namai „Alka “, biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 305369449

Pareigos :                          Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (neterminuota darbo sutartis)

Pareigų pavadinimas:      Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams

Darbo vieta:                      Vytauto g. 182, Šiauliai

Skelbimo nuoroda: https://portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduotojas-socialiniams-reikalams-322;741190.html

Reikalavimai:

Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities arba jam prilygintą išsilavinimą.
 2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį (organizacijos vadovo, pavaduotojo arba struktūrinio padalinio vadovo);
 3. nebūti įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažintu kaltu už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXI skyriuje, ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į teistumo išnykimą ar panaikinimą;
 4. išmanyti įstaigos socialinį darbą (veiklą), socialinės apsaugos sritį reglamentuojančius teisės aktus, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais teisės aktais;
 5. turėti darbo kompiuteriu įgūdžius, žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 6. būti susipažinusiam su naujomis metodikomis bei socialinėmis naujovėmis;
 7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą;
 8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus.

Funkcijos:

Direktorius pavaduotojas socialiniams reikalams vykdo šias funkcijas:

 1. koordinuoja ir kontroliuoja kompleksinių paslaugų namų „Alka“ veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą pagal kompleksinių paslaugų namų „Alka“ nuostatuose numatytus tikslus ir uždavinius;
 2. dalyvauja kompleksinių paslaugų namų „Alka“ metinio veiklos plano projekto rengime, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant socialinės paskirties programas ir projektus, dalyvauja įstaigos veiklos stebėsenos ir paslaugų kokybės valdymo procesuose;
 3. užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Socialinės apsaugos ir darbo ministro nutarimų ir įsakymų, kitų teisės aktų ir įstaigos nuostatų reikalavimų, direktoriaus įsakymų vykdymą;
 4. atsako už įstaigos socialinės veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
 5. Kompleksinių paslaugų namų „Alka“ ” direktoriui laikinai nesant (ligos, atostogų, komandiruotės ir kitais atvejais) atlieka jo funkcijas;
 6. vykdo kitas pareigybės aprašyme jam nustatytas funkcijas.

Darbo užmokestis:

 1. pareigybės grupė – biudžetinių įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai;
 2. pareigybės lygis – A2;
 3. atlyginimo pastoviosios dalies koeficientas (pareiginės algos baziniais dydžiais) 9,1-9,3.

 Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (į kurią bus nukreipti iš skelbimo) privalo pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
 2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą; 3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose  ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496, 1 priedą).

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo per Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomą ir Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkomą Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, kad, pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima Aprašo 3 punkte nurodytas sprendimą skelbti konkursą priėmęs asmuo), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Konkurso paskelbimo data 2021 m. spalio 7 d.

Skelbimas galioja iki 2021 m. spalio 21 d.

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: www.kpnalka.lt, info@kpnalka.lt, tel. Nr. (8-41) 504468.