Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Apdovanoti Šiaulių miesto metų mokytojai

Šiauliuose puoselėjama graži tradicija Tarptautinės mokytojų dienos proga pagerbti miesto mokyklose ir darželiuose dirbančius pedagogus, kurie išsiskiria iniciatyvomis, nuoširdžiu darbu, gebėjimais sudominti mokinius tiek mokomaisiais dalykais, tiek kita veikla.

Siekdama įvertinti Šiaulių miesto mokytojų veiklos rezultatus ir paskatinti jų kūrybines iniciatyvas Šiaulių miesto savivaldybė Tarptautinės mokytojų dienos proga organizuoja Metų mokytojo apdovanojimus. Šiauliai – vieni iš nedaugelio Lietuvos miestų, kur nusipelniusiems pedagogams padėkojama ne tik gražiais žodžiais, gėlėmis, bet ir solidžiomis piniginėmis premijomis.

2023 metų mokytojai buvo pasveikinti Tarptautinės mokytojų dienos išvakarėse Šiaulių Dailės galerijoje vykusiame šventiniame renginyje. Apdovanojimas „Šiaulių miesto metų mokytojas“ skiriamas dešimčiai Šiaulių miesto pedagogų. Tai mero padėka, atminimo dovana ir 2000 Eur premija. Atminimo dovaną šiemet sukūrė žinoma Šiaulių miesto keramikė Irena  Šliuželienė.

Apdovanojimus 2023 metų Šiaulių miesto mokytojams įteikė meras Artūras Visockas ir Švietimo skyriaus vadovė Edita Minkuvienė.

„Mokytojus plačiąja prasme būtų galima vadinti mūsų vaikų angelais sargais. Šiauliai visada buvo švietėjiškas miestas su visomis iš to išplaukiančiomis atsakomybėmis. Gaila, kad pastaruoju metu mieste šiek tiek mažėja pedagogų skaičius, labai laukiu to laiko, kai mokytojų vėl ims daugėti. Tai priklauso nuo mūsų pačių, nes svarbu, ką iš mokyklų atsineš būsimieji ministrai, merai, tarybų nariai. Ką jie turės savo širdyse, kaip jie gerbs mokytojus... Šiaulių pedagogai atlieka labai prasmingus darbus ir kuria didelį indėlį visos Lietuvos sistemoje. Artimiausiu metu ir mes siūlysime teisės aktų pokyčius, kad mokytojams būtų lengviau pamokose, kad pedagogai nebūtų skandinami popieriuose, o turėtų daugiau laiko ir entuziazmo tiesioginėms pareigoms. Linkiu visiems kartu susikurti tokią mokyklą, į kurią norėtųsi eiti su šypsena“, – ceremonijoje kalbėjo meras Artūras Visockas.

 Susirinkusiuosius džiugino Šiaulių menų mokyklos Sportinių šokių klubo „Svingas“ ir „Romuvos“ gimnazijos vokalinio ansamblio „Fresco“ atlikėjai.

Po iškilmingos ceremonijos Metų mokytojams pateikta ir muzikinė dovana, šventinį koncertą surengė vokalinė instrumentinė grupę „Openview“. Grupės nariai, buvę Šiaulių mokyklų mokiniai Evaldas Vaikasas (vokalas), Deividas Pileckas (klavišiniai) ir Aivaras Mundinas (mušamieji), pedagogams atliko lietuvių ir užsienio autorių kūrinius.

 

ŠIAULIŲ MIESTO 2023 METŲ MOKYTOJAI

VAIDA BERNIKIENĖ, Šiaulių „Juventos“ progimnazijos anglų kalbos mokytoja, kuri savo patirtimi dalinasi su kolegomis ne tik progimnazijoje, mieste, respublikoje, bet ir užsienyje. Mokytoja siekia tvarių pokyčių, susijusių su fizine, emocine sveikata, aplinkosauga, yra aktyvi įvairių projektų dalyvė bei organizatorė. Mokytoja išsiskiria pozityvumu ir aktyvumu, jos organizuojama įvairiapusė veikla ugdo mokinių gebėjimus, pomėgius, patirtį. Mokytoja veda neuroedukacinius užsiėmimus, pokalbius ir  kitas veiklas  būrelyje ,,Neuroedukacijos ir ekostudija“, organizuoja žygius bei išvykas klasės bendruomenei, savanoriauja skautų judėjime.

JOLANTA JAČIAUSKAITĖ, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos matematikos mokytoja. Visi šios mokytojos mokiniai renkasi ir išlaiko matematikos valstybinį brandos egzaminą. Mokytoja Jolanta yra aktyvi miesto matematikos mokytojų bendruomenės narė, matematikos vadovėlio 9 klasei pagal atnaujintą matematikos programą bendraautorė, aktyvi gimnazijos bendruomenės narė, dalyvaujanti įvairių darbo grupių veiklose, gerai išmananti įvairias skaitmenines aplinkas ir ugdymo procese naudojanti įvairias skaitmenines priemones.

 

ROLANDA KALAKAUSKIENĖ, Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos muzikos mokytoja. Ji yra aktyvi katalikiškųjų vertybių puoselėtoja, pati renka ir gieda senąsias lietuvių liaudies giesmes, dalinasi savo patirtimi su miesto, šalies pedagogais. Mokytoja Šiauliuose yra subūrusi Šv. Cecilijos ansamblį, vadovauja liturginiam chorui, kuris organizuoja respublikinį jaunimo festivalį „Giesmių pynė Marijai“. „Noriu, kad ir mano mokiniai pajaustų savo tėviškės, pasaulio kultūrų šaknis, per muziką atrastų ryšį su tikrosiomis tautinėmis ir katalikiškomis vertybėmis“, – sako mokytoja, kurios mokiniai jau kelintus metus iš eilės dalyvauja respublikinėje etnokultūros olimpiadoje.

VAIVA MALINAUSKAITĖ, Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos muzikos mokytoja. Ji vadovauja muzikos studijai, chorui, kuris kasmet dalyvauja jaunimo giesmių šventėje „Giesmių pynė Marijai“, jungtiniame „Šiaulių dienų“ chore. Jos paruošti ugdytiniai – respublikinių solistų ir vokalinių ansamblių konkursų laureatai ir prizininkai. Mokytojos kompetencijos peržengia dalyko mokytojo ribas, – jos iniciatyva gimnazijoje sukurtas unikalus Kultūrinės pažintinės veiklos įgyvendinimo ir apskaitos modelis. Ji  aktyvi mokinių protmūšių organizatorė ir dalyvė. Mokytoja Vaiva – įžvalgi  patarėja sprendžiant sudėtingus ugdymo klausimus. 

 

JOVITA NAVICKIENĖ, Šiaulių Lieporių gimnazijos informacinių technologijų mokytoja. Jos mokinių valstybinių brandos egzaminų rezultatai nuolatos smarkiai viršija miesto ir respublikos vidurkį. Reikšmingą vietą mokytojos gyvenime užima savanoriška veikla, ji neatlygintinai dalyvauja kraujo donorystės akcijose, kiekvienais metais gimnazijos bendruomenei organizuoja mokymus apie pačias naujausias technologijas. Mokytojos aktyvumas, noras ne tik mokyti kitus, bet ir pačiai tobulėti, siekti vis naujų iššūkių įkvepia tiek gimnazistus, tiek mokyklos ir miesto kolegas.

 

DAIVA ROZGAITĖ-UDRIENĖ, Šiaulių Rėkyvos progimnazijos dailės ir technologijų mokytoja. Pasak jos, mokytojas gali būti tik tas, kuris be savo darbo negali gyventi. Mokytoja asmeniniu pavyzdžiu motyvuoja jaunus žmones mokytis ir aktyviai dalyvauti kultūriniame, visuomeniniame gyvenime, nuolat organizuoja įvairias parodas, rengia socialines-pilietines akcijas, kūrybinę veiklą yra pristačiusi Šiaulių televizijoje – buvo sukurtos dvi laidos mokytojos pasiūlytomis temomis.  

 

AUŠRA TUPIKĖ, Šiaulių Gegužių progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja. Ši mokytoja yra pasaulio pažinimo vadovėlio,  enciklopedijos vaikams, atvirų pamokų rinkinio bendraautorė. Ji subūrė mokytojų komandą ir įsijungė į respublikinį  bendrojo ugdymo mokyklų įtraukiojo ugdymo projektą, yra visuminio ugdymo šalininkė ir  propaguotoja. Mokytoja yra humanistinės pedagogikos riterio vardo bei aukso ženklo laureatė. Ji neabejoja, kad „ten, kur mintis, – ten ir galybė“!

 

 

ASTA ŽELIONIENĖ, Šiaulių lopšelio-darželio „Sigutė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja. Ji parengė dvi ilgalaikes kvalifikacijos tobulinimo programas pedagogams, kurios buvo akredituotos Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centre. Mokytoja vedė ilgalaikius mokymus respublikos priešmokyklinio ugdymo mokytojams ir vadovams apie inovacijomis grįstą ugdymą, kompetencijų integravimą į skirtingas ugdymo sritis. Mokytoja kasmet organizuoja tęstinius respublikinius skaitmeninių priemonių kūrimo projektus, gerąja patirtimi dalijasi publikuodama straipsnius ir metodinę medžiagą elektroniniuose leidiniuose bei internetinėse svetainėse.

 

 

ASTA ŽVIGAITIENĖ, Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja. Mokytoja atvira inovacijoms, išbandytomis idėjomis dalijasi su kolegomis ir socialiniais partneriais miesto, regiono ir šalies lygmeniu. Ji organizavo respublikinius renginius pasidalijant gerąją patirtimi plėtojant STEAM veiklas. Ugdymo procese taikydama inovacijas mokytoja daug dėmesio skiria sveikatos stiprinimui, savo idėjomis sutelkia ne tik miesto, bet ir šalies pedagogus. 

 

AUŠRA KARDAŠIENĖ, Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos muzikos mokytoja, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė. Mokytojos veikla paremta pagarba grįstais santykiais su mokiniais, jų tėvais, socialiniais partneriais. Ji puoselėja įtraukiojo ugdymo vertybes, kur kiekvienas mokinys skatinamas saviraiškai, bendravimui ir bendradarbiavimui. Mokytojos vadovaujami ansamblis „Fresco“ ir choras „Bene Notes“ kasmet dalyvauja miesto ir respublikiniuose konkursuose, festivaliuose, projektuose. Mokytojos kolektyvai yra ne tik gimnazijos ir Šiaulių miesto muzikinės kultūros kūrėjai, bet ir garsina Šiaulius Lietuvoje, dalyvauja „Dainų dainelės“, „Lietuvos balso“ projektuose, Dainų šventėse.

 

 

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės informacija ir nuotraukos / Vitalis Lebedis