Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Įsibėgėja „Tūkstantmečio mokyklos I“ projektas

Praėjo 5 mėnesiai, kai su Europos socialinio fondo agentūra buvo pasirašyta jungtinė veiklos sutartis dėl projekto „Tūkstantmečio mokyklos I“ (toliau – TŪM) įgyvendinimo.

TŪM programoje dalyvauja penkios Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklos: Gytarių, Salduvės, Ragainės progimnazijos bei Stasio Šalkauskio ir Universitetinė gimnazijos.

Kai kurias mokyklas jau džiugina iš projekto lėšų įsigyti nešiojamieji, planšetiniai kompiuteriai, interaktyvieji ekranai. Salduvės progimnazija iš projekto lėšų įsigijo 210 planšetinių kompiuterių, Stasio Šalkauskio gimnazija – 12 nešiojamųjų kompiuterių, Universitetinė gimnazija – garso kolonėlę, 3 mobiliąsias nešiojamųjų kompiuterių įkrovimo spintas.

Gytarių, Ragainės progimnazijose, Stasio Šalkauskio, Universitetinėje gimnazijose vyksta dizainerių konsultacijos dėl universalaus dizaino taikymo organizuojant ugdymo procesą. Mokiniai galės ugdytis jų poreikius atitinkančioje aplinkoje, aprūpintoje reikiamomis ugdymo priemonėmis.

Gytarių progimnazija, siekdama užtikrinti kiekvieno mokytojo grįžtamąjį ryšį su mokiniais, stebėti mokinių savijautą, mokymosi rezultatus, jiems analizuoti įsigijo internetinę reflektavimo sistemą „Reflectus“.

Keturiasdešimt penki Ragainės progimnazijos ir kitų miesto mokyklų 2–4 kl. mokiniai turėjo galimybę dalyvauti techninės kūrybos stovykloje „STEAM spinta“, kur mokiniams buvo organizuotos tiriamosios veiklos, aktyvus laisvalaikis.  Trisdešimt Ragainės progimnazijos 6–8 kl. mokinių dalyvavo 4 dienų stovykloje „Motyvatorius“ Molėtų rajone. Tokiose stovyklose mokyklos bendruomenė skatinama atrasti ir praktiškai išbandyti naujus, efektyvesnius metodus telkiant ir motyvuojant mokinius kryptingai siekti geresnių mokymosi rezultatų ir asmeninės pažangos.

Ragainės progimnazijoje pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams organizuotas seminaras „STEAM ir dirbtinis intelektas: kūrybiškumo ugdymas sprendžiant praktines problemas“. Į seminarus „Vidinė vaiko laisvė“, „Kaip ugdyti vaikuose sąžiningumą“, „Ką reiškia bausmė“, kurių metu buvo galima išgirsti praktinių patarimų apie pagrindinius šiuolaikinio auklėjimo principus, žmogiškumą, humanistinį požiūrį į vaiką, buvo pakviesti ne tik mokyklos pedagogai, bet ir mokinių tėvai.

Salduvės progimnazijos mokytojai, dalyvaudami asmeninio profesinio tobulėjimo veiklose, įgyvendina tikslus, susijusius su įtraukiuoju ugdymu, studijuoja Universalaus dizaino mokymuisi gaires.

Stasio Šalkauskio gimnazijoje suburta mokytojų komanda planuoja MENAS+ programos kūrimo etapus.

Universitetinėje gimnazijoje yra diegiamas diferencijuoto ir individualizuoto ugdymo modelis. Mokytojai dalykininkai, klasių kuratoriai dalyvauja seminaruose, atlieka I ir II gimnazijos klasių mokinių pasiekimų diagnostiką, sudaro individualius mokymosi planus ir stebi mokinių mokymosi pažangą. Šios gimnazijos mokytojai turėjo galimybę stiprinti kompetencijas dalyvaudami mokymuose „Diferencijavimo ir individualizavimo modelių taikymas naudojant internetinę individualaus ugdymo valdymo sistemą, užpildytą dalykiniu ir tarpdalykiniu turiniu su integruotu individualių mokymo(si) planų ir individualios pažangos stebėsenos galimybėmis“ ir „Moksleivių diagnostika ir asmeninių mokymosi planų sudarymas su internetine individualizuoto ugdymo valdymo sistema: lietuvių k., matematika, anglų k., integruoti socialiniai ir gamtos mokslai“. Mokytojai ne tik dalyvavo seminaruose apie diferencijuoto ir individualizuoto ugdymo modelio diegimą, bet ir vyko pažintinio vizito į mokyklą „Forvardas“, kurioje taikoma individualaus mokymo metodika.

Tikimės, kad įsigyta įranga, priemonės, aktyvios mokinių ir mokytojų veiklos padidins mokinių mokymosi motyvaciją, padės mokiniams siekti geresnių ugdymosi rezultatų.

Šiaulių miesto savivaldybė, įgyvendindama TŪM pažangos planą, siekia gerinti mokinių pasiekimus, pedagoginių darbuotojų bendradarbiavimą ir mokyklų tinklaveiką įtraukiojo, STEAM, lyderystės veikiant ir kultūrinio ugdymo srityse. Norima didinti formaliojo ir neformaliojo ugdymo infrastruktūros prieinamumą visiems miesto savivaldybės mokiniams, plėtoti tiksliųjų, inžinerinių, gamtos mokslų dalykų ir kultūrinio ugdymo integraciją, kurti, atnaujinti ir diegti įtraukiojo ugdymo metodikas bendrojo ugdymo mokyklose, didinti kultūrinio ugdymo galimybes, sudarant sąlygas mokinių saviraiškai, užimtumui, socializacijai ir gebėjimų plėtotei, skatinti mokyklų vadovų, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų lyderystę, tobulinti pedagoginio personalo kompetencijas ir kvalifikaciją.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

 

 

 

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Rasa Stankuvienė