Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Nuo kovo 1-osios prasideda priėmimas į Šiaulių bendrojo ugdymo mokyklas

priėmimas į Šiaulių bendrojo ugdymo mokyklas

2022 m. vasario 3 d. Šiaulių miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimus, kuriais atnaujinamas Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) ir Bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamų teritorijų aprašas. Susipažinti su naujais teisės aktais ir aktualia informacija dėl priėmimo galima interneto svetainėje www.siauliai.lt skiltyje Švietimas (Priėmimas į mokyklas) ir mokyklų interneto svetainėse.

Nuo kovo 1 d. prasideda elektroninė prašymų registracija į Šiaulių mokyklas 2022–2023 mokslo metams. Pateikti prašymus yra paprasta ir patogu – tereikia užsiregistruoti e. sistemoje. Kviečiame pažiūrėti trumpą e. sistemos pristatymą: Priėmimas į aptarnaujamos teritorijos mokyklas ir Priėmimas į neteritorines mokyklas .

Elektroninius prašymus turi pateikti būsimųjų pirmokų, taip pat keičiančių mokyklas, pereinančių iš progimnazijų į gimnazijas, atvykusių gyventi į Šiaulius mokinių tėvai.

Mokiniai, kurie pereina mokytis į aukštesnio lygmens programą – penktą ar III gimnazijos klasę – toje pačioje mokykloje, mokyklos direktoriui pateikia mokyklos nustatytos formos prašymą. Prašymai į specialiąsias mokyklas, Sporto gimnaziją, „Santarvės“ gimnaziją, Suaugusiųjų mokyklą (nuo 2022-09-01 reorganizuojama ir tampa „Saulėtekio“ gimnazijos Suaugusiųjų mokymo skyriais), nuotolinio mokymo klases teikiami mokyklos direktoriui (daugiau skaityti mokyklų interneto svetainėse).

Elektroninius prašymus į mokyklas pagal aptarnaujamą teritoriją bus galima teikti iki balandžio 15 d., o į laisvas vietas neteritorinėse mokyklose – net iki birželio 10 d., tad skubėti nereikia – prašymo pateikimo laikas neturės jokios įtakos pirmumui. Jei mokykla gaus daugiau prašymų, nei gali priimti mokinių, vadovausis Apraše nustatytais pirmumo kriterijais. Į specializuoto – muzikinio, dailės, choreografinio, katalikiško – ugdymo krypties programas vykdančias klases priimama atrankos būdu, todėl prašymai turi būti pateikti anksčiau – iki kovo 31 d.

Teikiant prašymą būtina pasirinkti vieną iš dviejų galimybių: mokyklą pagal aptarnaujamą teritoriją (bendrosios paskirties klases) arba mokyklą (-as) ne pagal aptarnaujamą teritoriją (bendrosios paskirties klases, specializuoto ugdymo krypties klases). Renkantis mokyklą ne pagal aptarnaujamą teritoriją prašyme galima nurodyti ne daugiau kaip dvi mokyklas.

E. sistemoje užpildyti prašymai automatiškai perduodami nagrinėti prašyme nurodytai (-oms) mokyklai (-oms), kuri (-ios) toliau organizuoja priėmimą. Apie vaiko priėmimą arba nepriėmimą į mokyklą tėvai bus informuojami atskiru pranešimu į jų nurodytą el. pašto adresą. Pirmieji pranešimus gaus asmenys, teikę prašymus dėl priėmimo į specializuoto ugdymo krypties programas vykdančias klases (iki balandžio 10 d.) Iki balandžio 25 d. pranešimus gaus tėvai, teikę prašymus dėl vaikų priėmimo į aptarnaujamos teritorijos mokyklas. Asmenys, teikę prašymus į mokyklas, turinčias bendras aptarnaujamas teritorijas (Centro pradinė ir „Jovaro“ progimnazija, „Saulės“ pradinė ir „Romuvos“ progimnazija), gaus pranešimus iki gegužės 10 d. Prašymai į laisvas vietas bus svarstomi po gegužės 20 d., pasibaigus priėmimui iš aptarnaujamų teritorijų. Pranešimai apie mokinių priėmimą ar nepriėmimą bus siunčiami iki birželio 10 d. Jei mokykla turi laisvų vietų, priėmimą gali vykdyti iki rugpjūčio 31 d.

 

Išsamesnę informaciją teikia Švietimo skyrius:

Vyr. specialistė Danguolė Teišerskienė, tel. (8-41) 386 474, 8 658 76094, el. p.

Vyr. kompiuterininkas Gediminas Šlapaitis, tel. (8-41) 386 477, el. p.