Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Respublikinė metodinė — praktinė mokytojų ir mokinių konferencija „IKT mokymosi veikloje: mokytojų įžvalgos ir mokinių patirtys“

Balandžio 26 d. Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje vyko kartu su Šiaulių miesto Švietimo centru organizuota  nuotolinė  respublikinė mokytojų ir mokinių konferencija „IKT mokymosi veikloje: mokytojų įžvalgos ir mokinių patirtys“. Jos tikslai ir uždaviniai atskleidė visų mokomųjų dalykų problemines sritis IKT taikyme, parodė gerosios praktikos pavyzdžius, pagilino mokinių kompetencijų ugdymą taikant netradicinius metodus, pasitelkiant virtualias mokymosi aplinkas, tarpdisciplininius kūrybinius procesus, probleminį, tyrinėjimu grindžiamą, mokymąsi, STEAM veiklas.

Per 100 konferencijos dalyvių -  mokytojų ir mokinių - iš Šiaulių miesto ir šalies (Vilniaus, Kauno, Raseinių, Šiaulių, Šilalės) mokyklų dalijosi patirtimi, kaip panaudoti skaitmenines technologijas ne tik mokymosi,  bet ir tiriamosiose STEAM ugdymo veiklose, nes dažnai per patyriminę veiklą gimsta originalios idėjos, įžvalgos. Rengiantis atnaujintų ugdymo programų įgyvendinimui, šie mokytojų ir  mokinių gerosios patirties pavyzdžiai labai reikalingi, prasmingi ir naudingi.

Mokytojų pranešimuose didelis dėmesys skaitmeninės kompetencijos ugdymui projektinėse veiklose. Pristatytos vykdomo ilgalaikio tarptautinio eTwinning projekto „Asking kids“ veiklos.  Jos skatina mokinių skaitmeninį raštingumą, kūrybinį ir kritinį mąstymą, gebėjimą suprasti, naudoti ir įvertinti nuolatinę technologijų plėtrą. Siekiant ugdyti kompetencijas, ugdymo(si) procese svarbu užtikrinti daugialypius ryšius tarp įvairių ugdymo sričių, nes tarpdalykinė integracija padeda mokiniui susiformuoti visapusišką nagrinėjamų reiškinių vaizdą. Ji atskleidžia platesnį dalyko kontekstą, padeda nagrinėti mokiniams kylančius klausimus, kurie dažnai išeina už vieno dalyko ribų. Apie tai mokiniai kalbėjo pranešimų metu, dalindamiesi sukurtu skaitmeninio turiniu  bei įvairių IKT įrankių galimybėmis, kurie skatina įsitraukimą, smalsumą, kūrybiškumą, bendradarbiavimą, problemų sprendimą, kritinį samprotavimą.

Pasakyta  Aristotelio mintis, kad ,,viskas, ką tenka išmokti daryti, mes išmokstame darydami“,  labai taikliai atsispindėjo mokinių pranešimuose. Jie pasakojo apie projektą ,,Svajonių namo statyba“ -  namus iš Lego kaladėlių, lavinančias ir ugdančias programavimo įgūdžius, algoritminį ir erdvinį mąstymą, kūrybiškumą, bendravimą bei bendradarbiavimą  Minecraft Education Edition žaidimo,  Pixelart edukacijai skirtas platformas. Konferencijoje pristatytos projektinės veiklos, kurios mokymąsi leidžia sieti su tikrove, ieškoti sąsajų tarp daiktų ir reiškinių, pratintis dirbti grupėje kartu su kitais, sprendžiant vieną visiems aktualią problemą. Tikslingai naudodami IT priemones, vaikai gali tapti aktyviais veikėjais, išradėjais, kurie ne tik naudosis, bet ir patys kurs naujas technologijas, o panaudodami gamtinius ir pramoninius indikatorius, jau dabar  nustato maisto produktų pH. Moksleiviai lygino kelerių metų tirto triukšmo mokykloje lygio rezultatus, siūlė patarimus ir išvadas, kaip būtų galima jį sumažinti. Dalyviai demonstravo sukurtus trumpus video vaizdelius, pristatė, kaip pasitelkiant IT atskleidžiamas į pačius mokinius orientuotas požiūris pamokose, kaip ieškant ir skaitant struktūruojamas tekstas, sisteminama medžiaga, tekstas paverčiamas grafine struktūra. Dalyviai susidomėjo IKT įrankių  "Plickers, genially, linoit" pristatymu bei jų naudojimo galimybėmis anglų kalbos pamokose, susipažino su Matific aplinka matematikoje.  Penktokai parodė Canva programa sukurtus komiksus bei kalendorių. Kitame pranešime pateiktos užduotys,  kaip galima panaudojant matematinius skaičiavimus suorganizuoti gimtadienio šventę. Konferencijos svečias iš Šilalės pristatė savo sukurtą svetainę, kurioje pateikiama sutrumpinta, mokiniui suprantama 8-9 kl. fizikos kurso informacija. Svetainėje integruotas pagrindinių fizikinių formulių skaičiuotuvas, fizikinių vienetų išreiškimo būdai ir išanalizuoti tipinių uždavinių sprendimo pavyzdžiai ir metodikos.

Dalijimasis mokytojų įžvalgomis ir mokinių patirtimi užtikrina daugialypius ryšius tarp įvairių ugdymo sričių, dalykų ir realaus pasaulio, praplečia mokymąsi bei daro jį įdomesnį, patrauklesnį ir šiuolaikiškesnį. Siekiant ugdyti kompetencijas,  IT integracija į visų mokomųjų dalykų turinį padeda mokiniui susiformuoti visapusišką nagrinėjamų reiškinių vaizdą, o toks mokymasis visuomet reikalauja naujausių XXI a. informacinių ir komunikacinių technologijų.  Tai  parodė įvykusi konferencija. Dėkojame visiems, o šią gražią iniciatyvą tikimės pratęsti ir kitais metais.

Mokytojos Rita Nemanienė, Gitana Kovaliovienė, Daiva Lukšienė

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas