Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Skelbiamas vaikų vasaros stovyklų, finansuojamų Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, konkursas

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius skelbia konkursą dieninėms, mobilioms (turistinėms), stacionarioms (su laikinu apgyvendinimu), gabių Šiaulių miesto 8 ir I–III gimnazijos klasių mokinių dalykinių Šiaulių miesto olimpiadų ir konkursų prizininkų; vaikų, patiriančių socialinę riziką ar nuo karo pabėgusių ukrainiečių vaikų vasaros stovykloms organizuoti.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius skelbia konkursą dieninėms, mobilioms (turistinėms), stacionarioms (su laikinu apgyvendinimu), gabių Šiaulių miesto 8 ir I–III gimnazijos klasių mokinių dalykinių Šiaulių miesto olimpiadų ir konkursų prizininkų; vaikų, patiriančių socialinę riziką ar nuo karo pabėgusių ukrainiečių vaikų vasaros stovykloms organizuoti.

 

Konkurso tikslas – finansuoti stovyklas, kurios skatina mokinių turiningą vasaros poilsį, sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai, fiziniam aktyvumui, sveikai gyvensenai, bendrųjų kompetencijų ir socialinių emocinių kompetencijų ugdymui; suburti gabius Šiaulių miesto 8 ir I–III gimnazijos klasių mokinius dalykinių Šiaulių miesto olimpiadų ir konkursų prizininkus bendrai veiklai ir poilsiui; suburti vaikus, patiriančius socialinę riziką, bendrai veiklai ir poilsiui; sudaryti sąlygas užsienyje gyvenančių lietuvių (diasporos), lietuvių kilmės užsieniečių ar iš užsienio grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių vaikų sėkmingą integraciją į visuomenę; sudaryti sąlygas socialiai remtinų nuo karo pabėgusių ukrainiečių vaikų bendrai veiklai ir poilsiui; sudaryti kuo palankesnes sąlygas vaikams, esantiems jautresnėje socialinėje situacijoje.

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius kviečia visas biudžetines įstaigas ir kitus juridinius asmenis, kurie turi teisę vykdyti švietimo veiklą ar yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre, kurių nuostatuose (įstatuose, verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymoje) nurodyta vaikų ir  jaunimo švietimo, ugdymo, užimtumo arba stovyklų organizavimo, veikla, teikti konkursui stovyklų programų paraiškas per E. pristatymą ar  el. paštu   iki 2023 m.  gegužės 17 d. 23.59 val.

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius konkursą organizuoja vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės mero potvarkiu patvirtintu Vaikų vasaros stovyklų organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas) ir patvirtintais Stovyklų konkurso ir stovyklų programų vertinimo nuostatais (toliau – Nuostatai).

Apraše ir Nuostatuose  rasite šią informaciją:

 • kokie vaikai gali dalyvauti stovykloje;
 • kokie reikalavimai keliami stovyklų vykdytojams, stovykloms ir jų programoms;
 • kaip ir kokius dokumentus reikia pateikti konkursui;
 • kaip vyks stovyklų programų paraiškų vertinimas;
 • kaip ir kam bus skiriamos lėšos, kaip atsiskaityti už jų panaudojimą.

 

KONKURSO DOKUMENTAI

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fa7fdab0e8ae11ed9978886e85107ab2

 

Aprašas

Aprašo 1 priedas

Nuostatai

Stovyklos programos paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas)

Stovyklos programos paraiškos vertinimo formos (Nuostatų 2 ir 4  priedai)

 

Detalesnę informaciją teikia Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė Daiva Vaičiulienė (el. p. , tel. 8 41 38 64 78).

Nuotraukos šaltinis: www.freepik.com

 

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė