Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ir ugdymas

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS vykdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kurią rengia mokyklos komanda, darbo grupė. Prieš rengdami programą vadovai ir mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ugdymo programą, švietimo pagalbos specialistai ištiria lankančių vaikų bei šeimų poreikius ir į juos atsižvelgia. Rengdami programą jie vadovaujasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais ikimokyklinio ugdymo programų kriterijais ir ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis. Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijai ir ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos.

Siekiant padėti ikimokyklinio ugdymo auklėtojams ir kitiems ugdytojams atpažinti vaikų ugdymosi pasiekimus ir poreikius, tikslingai rengti įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, įgyvendinti ugdymo turinį, pritaikant jį kiekvienam vaikui ir vaikų grupei, stebėti vaikų pažangą ir tikslingai ugdyti kiekvieną vaiką yra parengtas ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2020/01/Ikimokyklinio-amziaus-vaiku-pasiekimu-aprasas.pdf

Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10626e14675511ecb2fe9975f8a9e52e/asr

PRIEŠMOKYKLINIS  UGDYMAS vykdomas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą,  kuri apibrėžia priešmokyklinio ugdymo paskirtį, tikslą ir uždavinius, ugdomas kompetencijas, pasiekimų sritis, ugdymo(si) turinio gaires, pasiekimų lygių požymius ir vaikų pasiekimų vertinimą.

Programa siekiama atliepti 5–6 metų vaikų interesus, puoselėti jų gerovę ir tenkinti kiekvieno vaiko individualius, savitus poreikius bei galimybes. Įgyvendinant programą svarbi vaikų žaidybinė, patyriminė veikla, atradimų džiaugsmo ir natūralaus smalsumo apie supantį pasaulį puoselėjimas, nes taip sudaromos sąlygos vaikams ugdytis programoje numatytas kompetencijas. 


TARPTAUTINĖ PROGRAMA "ZIPIO DRAUGAI"

  • Apie programą
  • www.vaikolabui.lt
  • Leidinys
  • Programos „Zipio draugai" metodinis centras Šiaulių apskrityje - lopšelis-darželis „Žirniukas". Centras vykdo funkcijas: priima, kaupia bei skleidžia informaciją programos dalyviams, tėvams ir kitoms švietimo institucijoms; organizuoja viešus programos renginius, talkina juos organizuojant bei pravedant, konsultuoja programoje dalyvaujančias įstaigas, palaiko ryšius su kitais programos dalyviais, propaguoja ir atstovauja programai, taip pat saugo programos metodinę medžiagą.
 •  Programos dalyviai 

          VAIKŲ UGDYMO SISTEMŲ APRAŠYMAS 

          JŪSŲ VAIKAS- IKIMOKYKLINUKAS   

          JŪSŲ VAIKAS- PRIEŠMOKYKLINUKAS  

          PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIAI ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE

DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MODELIŲ PATVIRTINIMO - Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023 m. gegužės 24 d. potvarkiu Nr. M-321 „Dėl  priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo" patvirtinti šie priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai, įgyvendinami Šiaulių miesto švietimo įstaigose, vykdančiose priešmokyklinio ugdymo programą:

  • I modelis – grupės veiklos trukmė per dieną – 4 val. Modelis įgyvendinamas pradinėje mokykloje, progimnazijoje ir gimnazijoje;
  • II modelis – grupės veiklos trukmė per dieną – 6 val. 36 min. Modelis įgyvendinamas pradinėje mokykloje, progimnazijoje ir gimnazijoje;
  • III modelis – grupės veiklos trukmė per dieną – 10 val. 30 min. Modelis įgyvendinamas lopšelyje-darželyje, specialiojoje įstaigoje, pradinėje mokykloje, progimnazijoje ir gimnazijoje;
  • IV modelis – grupės veiklos trukmė per dieną – 12 val. Modelis įgyvendinamas lopšelyje-darželyje, specialiojoje įstaigoje;
  • V modelis – grupės veiklos trukmė per parą – 24 val. 5 darbo dienas per savaitę.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ, KURIAS ĮGYVENDINA ŠIAULIŲ MIESTO NEVALSTYBINĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS IR LAISVIEJI MOKYTOJAI, FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ ATITIKTIES TEISĖS AKTAMS ĮVERTINIMO IR APRŪPINIMO JAIS TVARKOS APRAŠAS

DĖL VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ AR AUKLĖJAMOJO POVEIKIO PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO, KOORDINAVIMO IR KONTROLĖS REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

DĖL VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ AR AUKLĖJAMOJO POVEIKIO PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE ORGANIZAVIMO, KOORDINAVIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO          

      

Informaciją rengia
Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
R.  Biknienė, tel. 8 41 386 476.