Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Atlyginimo už galimybę statyti nuomojamame valstybiniame žemės sklype paaiškinimai

1 .Valstybinės žemės sklypas išnuomotas statiniams eksploatuoti.

 Valstybinės žemės, išnuomotos šio įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkte nustatytu atveju (statiniams eksploatuoti), nuomos sutartyje galimybė statyti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus statinius ar įrenginius įrašoma nuomininko prašymu sudarant valstybinės žemės nuomos sutartį arba susitarimą dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pakeitimo. Nuomininko galimybė statyti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus statinius ar įrenginius valstybinės žemės nuomos sutartyje numatoma tik tuo atveju, jeigu valstybinės žemės sklypas išnuomotas ilgesniam negu 3 metų laikotarpiui ir jeigu tokia statyba ir (ar) rekonstravimas galimi pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir atitinka nuomos sutartyje nurodytą valstybinės žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą. Valstybinės žemės nuomos sutartyje nurodoma, kad nuomininkas galimybę statyti ir (ar) rekonstruoti statinius įgyja tik sumokėjęs savivaldybės, kurios teritorijoje yra žemės sklypas, administracijos apskaičiuotą ŽĮ 10 str. 3 ir 4 dalyse nurodytą atlyginimą už galimybę statyti ir (ar) rekonstruoti statinius (toliau – užstatymo mokestis)  į valstybės biudžetą ir savivaldybės, kurios teritorijoje yra žemės sklypas, biudžetą, išskyrus 9 straipsnio 7 dalyje nurodytus atvejus.

ŽĮ 10 str. 7 d. nurodyti atvejai, kada nemokama už galimybę statyti žemės sklypuose, išnuomotuose ne aukciono tvarka, vadovaujantis ŽĮ 9 str. 6 d.:

1) atnaujinant (modernizuojant) pastatus pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą;

2) statant ar rekonstruojant: valstybei svarbaus projekto statinį (-ius) ir (ar) valstybei svarbiam projektui įgyvendinti skirtą statinį (-ius) valstybei svarbaus projekto teritorijoje, kurios ribas nustato Vyriausybė; geležinkelio infrastruktūros objektą (-us), geležinkelio stotis ir joms aptarnauti skirtus statinius, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektą (-us) susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijose; tarptautinius oro uostus, valstybinius aerodromus, valstybinius jūrų uostus ir jų įrenginius; kelius, elektroninių ryšių infrastruktūros objektus, energetikos objektus ir jų technologinius priklausinius, taip pat jiems eksploatuoti reikalingus visuomenės reikmėms skirtus inžinerinius statinius; savivaldybės infrastruktūros ir (ar) jai aptarnauti skirtus statinius; statinius, skirtus krašto apsaugos sistemos institucijų funkcijoms atlikti, statomus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose; statinius, skirtus užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms, jų įsteigtoms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms ir jų atstovybėms, kurios naudojasi privilegijomis ir imunitetais pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir kitus teisės aktus, ir (ar) kitus statinius, finansuojamus valstybės biudžeto lėšomis;

3) įgyvendinant atsinaujinančių išteklių energetikos plėtros projektus, vykdomus Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos ir jos narių, kai dalininkų ar dalyvių susirinkime savivaldybėms, savivaldybių institucijoms ar įstaigoms priklauso daugiau kaip 51 procento balsų dauguma, o šių bendrijų pagrindinė paskirtis – plėtoti energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos įrenginius, mažinant energijos nepriteklių ir (ar) teikti naudą pažeidžiamiems vartotojams;

4) statant, rekonstruojant inžinerinius statinius, skirtus šiame žemės sklype iki 2023 m. birželio 30 d. pastatytų ir naudojamų daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų reikmėms (sporto ir vaikų žaidimo aikštelėms, dviračių ir pėsčiųjų takams, šaligatviams, laiptams, pandusams, keltuvams, liftams, įvažoms į daugiabučių gyvenamųjų namų kiemus, automobilių stovėjimo ir dviračių laikymo vietoms įrengti).

ŽĮ 10 str. 8 d. Draudžiama keisti statybos objekto, dėl kurio buvo pritaikyta šio straipsnio 7 dalyje nurodyta išimtis, paskirtį tol, kol nėra sumokėtas atlyginimas už galimybę statyti valstybinėje žemėje, jeigu pakeitus paskirtį tokiam statybos objektui išimtis nebūtų taikoma. Statybos objekto duomenys apie pasikeitusią paskirtį Nekilnojamojo turto registre registruojami tik valstybinės žemės nuomininkui pateikus dokumentus, patvirtinančius atlyginimo už galimybę statyti valstybinėje žemėje sumokėjimą.

2.      Valstybinės žemės sklypas išnuomotas aukcione.

Žemės įstatymo (toliau – ŽĮ) 10 straipsnis reglamentuoja teisę statyti išnuomotoje valstybinėje žemėje, kai valstybinė žemė išnuomota šio įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkte nustatytu atveju. Pagal ŽĮ 9 straipsnio 6 dalies 1 punktą valstybinė žemė išnuomojama be aukciono, jeigu ji užstatyta fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais statiniais ar įrenginiais (išskyrus laikinuosius statinius, inžinerinius tinklus bei neturinčius aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statinius, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui arba jo priklausiniui),   išskyrus šio straipsnio 24 ir 25 dalyse nustatytus atvejus. ŽĮ nenumato atlyginimo mokėjimo už galimybę statyti tais atvejais, kai žemės sklypai išnuomoti aukcione.

3.      Valstybinės žemės sklypas išnuomotas pagal Investicijų sutartį.

LEZ ir Pramonės parko teritorijoje esantys valstybinės žemės sklypai yra nuomojami investicijų sutartims įgyvendinti. LEZ ir Pramonės parko paskirtis yra „tuščio lauko“ investicijos - ŽĮ nenumato atlyginimo mokėjimo už galimybę statyti tais atvejais, kai nuomojami neužstatyti žemės sklypai investicijų sutartims įgyvendinti. 

4.      Kilnojamųjų daiktų, įrenginių, saulės elektrinių statyba nuomojamame žemės sklype.

Saulės šviesos energijos elektrinėje esantys moduliai ir jų generuojamai galiai priskiriami technologiniai įrenginiai yra kilnojamieji daiktai. Atlyginimas už galimybę statyti ir (ar) rekonstruoti statinius ar įrenginius valstybinės žemės sklype, kai jame ketinama statyti saulės šviesos energijos elektrinę, nėra skaičiuojamas.

Prašymai „Atlyginimo už galimybę statyti nuomojamame valstybiniame žemės sklype“  teikiami Šiaulių miesto savivaldybės administracijai el. p. [email protected] (prašymo forma pridedama).  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žemės valdymo skyrius paskaičiuoja užstatymo mokesčio sumą arba parengia pranešimą, kad mokestis nėra taikomas ir nuomininkui ar įgaliotam asmeniui atsiunčia informacinį pranešimą, kuriame yra nurodyta mokėtina suma ir apmokėjimo tvarka. Detalesnę konsultaciją dėl užstatymo mokesčio suteikti gali Žemės valdymo skyriaus vyr. specialistas Egidijus Bučys te. Nr. 841 509 583. Prašymo forma