Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Įgalintas ir inovatyvus valdymas

2022 m. vasario mėnesį Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos vadovų komanda dalyvavo tarptautinio Erasmus+ projekto „Įgalintas ir inovatyvus valdymas: nuo vieno žmogaus iki visos mokyklos požiūrio kaitos“ (Nr. 2019-1-LT01-KA101-060367) mokymuose “Education Management and School Leadership” Italijoje, o informacinių technologijų mokytoja, metodinės tarybos pirmininkė,  Rita Nemanienė bei anglų kalbos mokytoja Jovita Rubienė tobulino mokyklų komandų valdymo kompetencijas Graikijoje.

Mokymų metu buvo siekiama, kad mokyklų vadovai įgytų žinių apie strateginį mokyklos valdymą, plėtotų supratimą apie lyderių ir komandos vaidmenį švietimo vadybos lygmenyje, padidintų bendradarbiavimo galimybes tarptautiniu mastu, patobulintų vadybinius, socialinius ir užsienio kalbų įgūdžius.

Mokymuose taikomi šiuolaikiniai metodai, orientuoti į lyderiui būtinų kompetencijų ugdymą. Progimnazijos vadovų komanda dalyvavo įtraukiančiose paskaitose, supervizijose, analizavo pateiktus pavyzdžius, įsitraukė į grupinį ir individualų darbą, dalyvavo simuliaciniuose vadybos žaidimuose, atliko atvejo analizes. Mokymų savaitės metu progimnazijos direktorė Stanislava Prazauskienė, pradinio ugdymo skyriaus vedėja Edita Puzarienė ir pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Irena Akmenskienė turėjo galimybę pristatyti savo mokymo įstaigą ir užmegzti ryšius su kitomis mokyklomis ateities bendradarbiavimui. Mokymų metu buvo išanalizuoti mokyklų poreikiai ir aptarti įsivertinimo rezultatai, dalyvaujančių mokyklų vadovai teikė pasiūlymus aptariamos mokyklos veiklai tobulinti. Buvo aptartas strateginis planavimas ir išteklių valdymas, trumpalaikis ir ilgalaikis planavimas, tobulinimo planai, jaunų specialistų pritraukimas ir įdarbinimas bei įvairių šalių patirtys, sprendžiant iškilusias problemas. Vadovų komanda mokėsi atpažinti švietimo lyderių stilius, gilinosi į koučerių ir mentorystės metodus bei susipažino su darbuotojų motyvavimo ir produktyvumo kėlimo metodais. Mokymų metu buvo kalbama apie efektyvias tėvų ir mokytojų bendradarbiavimo formas, pasidalinta gerąja patirtimi apie žmogiškųjų išteklių valdymą, diegiamo kokybės vadybos modelio tobulinimą.

Tarptautiniuose mokymuose “Education Management and School Leadership“ mokytojų komanda įgijo naujų žinių ir įgūdžių dviejose srityse: skaitmeninių aplinkų naudojimas ugdymo procese bei švietimo vadyba. Praktiniuose užsiėmimuose buvo nagrinėjami aktyvūs mokymo metodai bei efektyvus jų panaudojimas, organizuojant ugdymo veiklas ne tik klasėse bet ir kitose erdvėse. Mokymų metu buvo nagrinėjamos situacijos: kaip sprendžiamos elgesio problemos mokykloje, kokie vadybiniai sprendimai priimami, buvo dalinamasi gerąja patirtimi. Pedagogai praktiškai išbandė kaip efektyviai taikyti krizių valdymo strategijas, krizių sprendimų būdus klasės lygmenyje, kaip sukurti palankų klasės mikroklimatą, įtraukiant tėvus bei kitus mokyklos bendruomenės narius. Mokymų metu mokytojos, grupių vadovės taikys įgytas žinias mokyklos tarybos, darbo grupių, metodinių grupių veiklai tobulinti. Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos bendruomenės laukia nauji pokyčiai visose ugdymo ir lyderystės srityse.

Įgalintas ir inovatyvus valdymas priklauso nuo kiekvieno žmogaus ir visos mokyklos požiūrio kaitos.

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos direktorė Stanislava Prazauskienė

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas