Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Konferencija „Mokyklų bibliotekos ateities visuomenei“

Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijai jau – 10 metų! Ta proga asociacija, kartu su partneriais Vytauto Didžiojo universitetu, Kauno rajono švietimo centru, Baltijos skaitmeninio atsparumo tyrimų centru Lietuvos mokyklų bibliotekininkams ir švietimo darbuotojams organizavo konferenciją „Mokyklų bibliotekos ateities visuomenei“. Konferencijos tikslas skatinti mokyklų bibliotekininkų iniciatyvumą ir bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, siekiant įgyvendinti švietimo tikslus.

Konferenciją sveikinimo žodžiu pradėjo VDU (Vytauto Didžiojo universiteto) mokslo prorektorė Julija Kiršienė, ji pasidžiaugė gausiu konferencijos dalyvių skaičiumi, pabrėžė, kad švietimo tikslų įgyvendinimas labai priklauso nuo švietimo įstaigų bendradarbiavimo, todėl būtų džiugu, kad mokyklos bibliotekininkas taptų tuo „jungiamuoju audiniu“ tarp mokyklos ir universiteto. Padėkojo konferencijos organizatoriams, pranešėjams už dalijimąsi patirtimi, palinkėjo visiems prasmingo darbo.

LMBDA pirmininkė Žaneta Pratusevičienė visus konferencijos dalyvius pasveikino asociacijos dešimtmečio proga, apžvelgė kokie pokyčiai įvyko mokyklų bibliotekų sektoriuje, kaip bibliotekoms prie jų pavyko prisitaikyti, kokius sunkumus teko įveikti. Kaip svarbiausią pasiekimą įvardino tą, jog išsaugotos mokyklų bibliotekos, jose vyksta veikla, padedanti visai mokyklos bendruomenei, ugdanti skaitymo, informacinio raštingumo ir kitus gebėjimus. Asociacija prisiėmė mokyklų bibliotekininkų vienytojo, profesinio tobulėjimo skatintojo vaidmenį. Pirmininkė ne kartą paminėjo, kad švietimo įstaigos biblioteka, tai įstaigos veidas, neatsiejama švietimo sistemos dalis. Numatė ateities perspektyvas asociacijos veikloje.

Konferenciją tęsė LMBDA valdybos narė Renata Miškinienė, ji dalyvius supažindino su Romoje vykusioje tarptautinėje IASL konferencijoje „Klestinčios mokyklų bibliotekos:  tyrimai, politika ir praktika" išgirsta informacija, paminėjo, kad tarptautinėje konferencijoje dalyvavo bibliotekininkai iš visų pasaulio kraštų. Ji pristatė svarbiausius pranešimus ir temas bei išryškino sąsajas, kaip mokyklos biblioteka, esanti arčiausiai mokinių, panaudodama informacijos išteklius, gali padėti augančiai kartai suvokti dabarties reiškinius, tokius kaip globalizacija, klimato kaita, dirbtinio intelekto naudojimas. Mokėjimas džiaugtis paprastais dalykais čia ir dabar yra daug tvaresnis požiūris į aplinką negu besaikis troškimas kaupti atsargas ateičiai bei rūpintis gerove ateityje. Bibliotekos galėtų tokią sampratą visuomenėje formuoti ir skleisti, taip prisidėdamos prie problemos sprendimo.

Konferencijoje dalyvavo gausus svečių būrys. Jie taip pat sveikino asociaciją gražaus jubiliejaus proga. Darius Mockus, Lietuvos gimnazijų asociacijos atstovas, Jonavos senamiesčio gimnazijos direktorius, pirmiausia pasidžiaugė, kad yra išsaugotos mokyklų bibliotekos, nes vienu metu grėsė jų išnykimas. Palinkėjo visiems pozityviai veikti bendradarbiaujant visoms asociacijoms, taip palengvintume mokinių, švietimo įstaigų darbuotojų, vadovų darbą. Aušra Burbienė Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos vardu kalbėjo, kad mokyklos vadovas ir bibliotekininkas kuria  įstaigos kultūrą. Ji paminėjo, kad mokykla turi būti ta vieta, kur skaitoma net tik bibliotekoje, bet skaitoma kiekvieno dalyko pamokoje. Kristina Vaisvalavičienė, projekto „Baltų literatūros savaitė“ koordinatorė, padėkojo bibliotekininkams už dalyvavimą šiame projekte, išsamiai pristatė projektą, pabrėžė, kad projektas sudaro sąlygas skaitymo skatinimui ir baltų identiteto pažinimui. Ji paragino visus bibliotekininkus dalyvauti projekte.

Šiandienos pasaulis greitai keičiasi, o kartu su juo keičiasi ir mūsų švietimo sistemos. Mokyklos bibliotekininkai tampa ne tik knygų saugotojai, bet ir šiuolaikinės informacijos šaltinių vedliai bei koordinatoriai. Daugiausia konferencijoje kalbėta apie informacijos ir bibliotekos vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje, naujųjų technologijų iššūkius demokratijai, informacinio saugumo užtikrinimo būdus bei metodus ugdant moksleivių informacinį raštingumą.

Kristina Juraitė, VDU viešosios komunikacijos katedros profesorė, savo pranešimą „Dialogo ir pasitikėjimo kūrimas ateities visuomenėje: misija (ne)įmanoma?“ pradėjo pabrėždama, kad spalis yra ne tik Tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo, bet šį mėnesį, minima Pasaulinė medijų ir informacinio raštingumo savaitė, kai primenama pasauliui, kad medijų ir informacinio raštingumo svarba labai didelė. Šiandienos informacinis triukšmas, informacijos perteklius visuomenei nepadeda susikalbėti, skatina susiskaldymą, auga nuomonių skirtumai, todėl labai svarbus informacinis raštingumas bei kritinis informacijos vertinimas.

Pranešime „Medijų raštingumas kaip kasdienė gyvenimo praktika, arba kaip susivokti vis naujoje realybėje“ Auksė Balčytienė, VDU viešosios komunikacijos katedros profesorė, pabrėžė, kad pagrindiniai įrankiai, kurie leidžia nepasiklysti informacijos gausoje ir ugdo atsparią dezinformacijai visuomenę, yra medijų raštingumas, pasitikėjimas vienas kitu, institucijomis ir valstybe, atsparumo negandoms ir sunkumams ugdymas.

Darius Remeika, VDU doktorantas, savo pranešime „MIR: valgymas mažais kąsneliais“ teigė, kad kritinis vertinimas priklauso nuo asmens medijų raštingumo, labai svarbu laiku pastebėti šališkumą bei „teisingai“ mąstyti.

Pranešėja Lina Bloveščiūnienė, VDU bibliotekos direktorė, pristatyme „VDU bibliotekos įsitraukimas į atvirojo mokslo veiklas“ aptarė bibliotekos teikiamas paslaugas, išsamiai pristatė informacinių paslaugų ir priemonių sistemą VDU CRIS, kuri skirta universiteto mokslo (meno) informacijai ir produkcijai kaupti, saugoti, tvarkyti, skleisti, vertinti.

Išklausius visus pranešimus ir padėkojus pranešėjams, LMBDA pirmininkė Žaneta Pratusevičienė vedė atvirą visuotinį asociacijos susirinkimą, kuriame padėkojo už iniciatyvas ir aktyvią veiklą asociacijos valdybai bei kitiems asociacijos nariams. Susirinkimo metu buvo paskelbti nuotolinio balsavimo rezultatai, kuriame išrinkta nauja asociacijos valdybą ateinantiems ketveriems metams. Taip pat aptarti einamieji klausimai, pabendrauta su kolegėmis, pasidalinta idėjomis, patirtimi, kontaktais, kasdieniniais rūpesčiais ir džiaugsmais.

Po teorinės dalies bibliotekininkai turėjo galimybę apsilankyti Leonido Donskio, Prezidento Valdo Adamkaus ir Vaclovo Biržiškos bibliotekose, susipažino su jų vykdoma veikla, fondais, saugyklomis. Ekskursijos po bibliotekas metu nutarta, kad visos bibliotekos tiek viešosios, tiek mokyklų yra gyvos, dinamiškos, jos prisitaiko prie šiuolaikinių iššūkių bei poreikių, siekdamos prisidėti prie kompetentingos, kritiškai mąstančios, atviros kaitai asmenybės ugdymo.

Džiaugiamės, kad šioje konferencijoje pasidalijome bei pasisėmėme idėjų, minčių, praturtėjome žiniomis, patyrimu – tuo, ką galėsime sudėti į savo bibliotekų lankytojų lūkesčius bei ugdymo(si) rezultatus.

 

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos bibliotekininkė

LMBDA narė

Ala Norvilienė

Švietimo skyriaus vyr. specialistė Dainutė Dubinienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas