Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Kviečiame teikti paraiškas 2022 m. jaunimo iniciatyvų projektams finansuoti

Nuo 2022 m. sausio 20 d. iki vasario 18 d. 15 val. priimamos paraiškos 2022 m. jaunimo iniciatyvų projektams iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų finansuoti.

Projektų paraiškas gali teikti:

 • jaunimo organizacijos ir su jaunimu dirbančios organizacijos, kurių vienas iš veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas įregistruotos ir vykdančios veiklą Šiaulių mieste;
 • atvirieji jaunimo centrai ir atvirosios jaunimo erdvės, kaip juos apibrėžia Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos aprašas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A1-570 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. A1-28 redakcija), įregistruoti ir veiklą vykdantys Šiaulių mieste;
 • neformalios jaunimo grupės ir iniciatyvūs jaunuoliai, pateikę bendradarbiavimo sutartį ir rekomendaciją iš neformalią grupę globosiančios jaunimo organizacijos įregistruotos ir vykdančios veiklą Šiaulių mieste, kuri prisiims visą atsakomybę už projekto įgyvendinimą ir atsiskaitymą.
 • Šiaulių miesto gimnazijų mokinių savivaldos pateikę rekomendaciją ir bendradarbiavimo sutartį su gimnazijos administracija, kuri prisiims visą atsakomybę už projekto įgyvendinimą ir atsiskaitymą.

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. sausio 20 d. iki vasario 18 d. (imtinai):

Paraiška su priedais teikiama:

 • elektroninėmis priemonėmis (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu);
 • popierine forma, užpildyta kompiuteriu;
 • Savivaldybės administracijos elektroniniu paštu vienu elektroniniu laišku siunčiamos paraiškos (skenuotos ar JPG formatu).

Paraiška turi atitikti Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurso nuostatus, patvirtintus 2021 m. birželio 6 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-971 „Dėl Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurso prioritetų, nuostatų ir sutarties formos pavirtinimo“ ir bent vieną iš 2022 metų jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo prioritetų.

2022 m jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo prioritetai:

ü  Jaunimo renginių, skirtų Lietuvos jaunimo metams paminėti, organizavimas miesto erdvėse.

ü  2. Jaunimo politikos žinomumo didinimas.

ü  3. Lyderių paieška ir jaunų žmonių kompetencijų ugdymas.

ü  4. Miesto jaunimui aktualių idėjų tęstinumas.

Didžiausias prašomas finansavimo dydis projektui įgyvendinti – 2500 Eur.

Projekto finansavimo intensyvumas – 90 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurso nuostatus ir paraiškos formą galite formą galima rasti Savivaldybės interneto svetainėje.

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Išsamesnę informaciją teikia jaunimo reikalų koordinatorė Dalia Vietienė,  tel. (8 41)  59 63 03, el. p. .

V. Lebedžio nuotrauka 

Jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė) Dalia Vietienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas