Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Kviečiame teikti paraiškas 2024 metų jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkursui

Nuo 2024 m. sausio 8 d. iki sausio 29 d. 17 val. priimamos paraiškos 2024 m. jaunimo iniciatyvų projektams iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų finansuoti.

Projektų paraiškas gali teikti:

 • jaunimo organizacijos ir su jaunimu dirbančios organizacijos, kurių vienas iš veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas įregistruotos ir vykdančios veiklą Šiaulių mieste;
 • atvirieji jaunimo centrai ir atvirosios jaunimo erdvės, kaip juos apibrėžia Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos aprašas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. A1-570 „Dėl atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. A1-160 redakcija), įregistruoti ir veiklą vykdantys Šiaulių mieste;
 • neformalios jaunimo grupės ir iniciatyvūs jaunuoliai, pateikę bendradarbiavimo sutartį ir rekomendaciją iš neformalią grupę globosiančios jaunimo organizacijos įregistruotos ir vykdančios veiklą Šiaulių mieste, kuri prisiims visą atsakomybę už projekto įgyvendinimą ir atsiskaitymą;
 • Šiaulių miesto gimnazijų mokinių savivaldos, pateikę rekomendaciją ir bendradarbiavimo sutartį su gimnazijos administracija, kuri prisiims visą atsakomybę už projekto įgyvendinimą ir atsiskaitymą.

2024 m jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurso prioritetai:

 •  Projektai, skirti pažymėti Lietuvos įstojimo į NATO ir Europos Sąjungos (ES) 20-metį.
 • Projektai, skirti skatinti jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą, kelti narių kompetencijas.
 • Projektai, skirti skatinti mažiau galimybių turinčio jaunimo įtraukimą/įsitraukimą.
 • Inovatyvūs projektai, skatinantys skaitmeninių technologijų (taikymo) plėtrą.
 • Miesto jaunimui aktualių idėjų tęstinumas.

Projektų finansavimo apimtis

Savivaldybės finansuojama dalis ne didesnė kaip 90 procentų projektui skiriamų lėšų. Projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia savivaldybės biudžeto skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau kaip 10 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų).

Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 3 000 (trys tūkstančiai) eurų.

Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 500 (penki šimtai) eurų.

Paraiška su priedais teikiama

 • elektroninėmis priemonėmis (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu portale Mano.Šiauliai.lt arba paspaudus ant nuorodos: https://mano.siauliai.lt/services/438;
 • popierine forma, užpildyta kompiuteriu, teikiama užklijuotame voke, užrašius ant voko teikėjo rekvizitus ir nurodžius, kad tai – paraiška „JAUNIMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSUI“, adresu: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamasis, Trakų g. 40 / Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai (Paraiškos teikėjas turi užtikrinti, kad popierine forma teikiama paraiška būtų gauta Savivaldybės administracijoje iki termino, numatyto skelbime pabaigos);
 • Savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatoriaus elektroniniu paštu   vienu elektroniniu laišku siunčiamos paraiškos (skenuotos ar JPG formatu).

Kartu su paraiška pateikiama

 • paraiškos teikėjo įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija (taikoma paraišką teikiant pirmą kartą arba pakeitus įstatus (nuostatus), arba jei šio dokumento nėra VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro duomenų bazėje);
 • jei paraiškos teikėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka;
 • grupės privalo pateikti galiojančią bendradarbiavimo sutartį ir rekomendaciją iš neformalią grupę globosiančios organizacijos;
 • savivaldos privalo pateikti galiojančią bendradarbiavimo sutartį ir rekomendaciją iš gimnazijos administracijos, kuri prisiims visą atsakomybę už projekto įgyvendinimą ir atsiskaitymą;
 • galiojančių bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą kopijos, jei projektas vykdomas su partneriais;
 • jei suteiktas partnerių, rėmėjų indėlis, indėlį pagrindžiančio dokumento kopija;
 • jei partneriai, rėmėjai ketina suteikti indėlį pateikiama preliminari sutartis, ketinimų protokolo, rašto ar laiško kopija;
 • jei paraiškos teikėjas prisidės prie projekto išlaidų tik savo lėšomis – pateikiamas dokumentas (ar tinkamai patvirtinta jo kopija), patvirtinantis planuojamą prisidėjimą;
 • kiti dokumentai, kuriuos, paraiškos teikėjo nuomone, tikslinga pateikti, jei jie išimtinai susiję su projektu, ar paaiškina kitus reikalaujamus dokumentus.

Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurso nuostatus ir paraiškos formą galite formą galima rasti Savivaldybės interneto svetainėje.

Paraiškos priimamos nuo 2024 m. sausio 8 d. iki sausio 29 d. (imtinai).

Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Išsamesnę informaciją teikia jaunimo reikalų koordinatorė Dalia Vietienė,  tel. (8 41)  59 63 03, el. p. [email protected].

V. Lebedžio nuotrauka

Jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė) Dalia Vietienė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas